Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Afvalstoffenverordening gemeente Stadskanaal 2019 » 08-03-2019

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Afvalstoffenverordening gemeente Stadskanaal 2019

Deze regeling is in werking getreden op 08-03-2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Afvalstoffenverordening gemeente Stadskanaal 2019
Citeertitel Afvalstoffenverordening gemeente Stadskanaal 2019
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze verordening vervangt de Afvalstoffenverordening 2005 van de gemeente Stadskanaal.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Wet milieubeheer, art. 10.23 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
08-03-2019 nieuwe regeling 25-02-2019
Gemeenteblad, nr. 48141, 28-02-2019 externe site
Z-18-046711

De raad van de gemeente Stadskanaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 8 februari 2019; nr. Z-18-046711/D/18/132097

gelet op de artikelen 10.23 externe site, 10.24 tweede lid externe site, 10.25 externe site en 10.26 van de Wet milieubeheer externe site;

besluit:

Onderdeel I

De Afvalstoffenverordening gemeente Stadskanaal 2019 als volgt vast te stellen:

§ 1. Algemeen

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder perceel: perceel waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan.

Artikel 2. Doelstelling

De toepassing van deze verordening is gericht op de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig beheer van afvalstoffen. Concreet is de doelstelling om in 2020 te komen tot maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar en een scheidingspercentage van minimaal 75%.

§ 2. Huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 3. Aanwijzing van de inzameldienst

 • 1. Burgemeester en wethouders wijzen de inzameldienst aan die is belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
 • 2. Aan de aanwijzing kunnen voorschriften worden verbonden en beperkingen worden gesteld. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht externe site (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissing) is niet van toepassing.
 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen over de voorbereiding van de aanwijzing en over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 4. Regulering van andere inzamelaars

 • 1. Het is anderen dan de inzameldienst verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen, tenzij de inzamelaar:
 • 2. Op de aanwijzing van een inzamelaar, bedoeld in het eerste lid, onder a, is artikel 3, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Aanwijzing van inzamelplaats

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente, waar in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om huishoudelijke afvalstoffen, met inbegrip van grof huishoudelijk afval, achter te laten.

Artikel 6. Algemene verboden

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen:

 • a. ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst of een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid;
 • b. over te dragen aan een ander dan een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid; of
 • c. achter te laten op een andere plaats dan de inzamelplaats, bedoeld in artikel 5.

Artikel 7. Afvalscheiding

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen regels over de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door de inzameldienst worden ingezameld, over de frequentie van de inzameling van elk van deze bestanddelen, en over de locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel.
 • 2. In ieder geval de volgende bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen worden afzonderlijk ingezameld:
  • - groente-, fruit- en tuinafval (GFT) (dit geldt niet voor huishoudens die gebruik maken van een ondergrondse verzamelcontainer);
  • - oud papier en karton (OPK);
  • - plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD);
  • - glas;
  • - textiel;
  • - klein chemisch afval (KCA);
  • - afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA);
  • - C-hout;
  • - gasflessen, brandblussers en overige drukhouders;
  • - A-hout en B-hout;
  • - gemengd steenachtig materiaal, niet zijnde gips en/of asfalt;
  • - gips;
  • - grof tuinafval;
  • - harde kunststoffen;
  • - matrassen (deze mogen hierbij niet in contact komen met hemelwater);
  • - asbest;
  • - metalen;
  • - vlakglas.
 • 3. In het belang van een doelmatig afvalstoffenbeheer kunnen burgemeester en wethouders de aanwijzing van afzonderlijk in te zamelen bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, bedoeld in het tweede lid, of fracties daarvan, achterwege laten.

Artikel 8. Gescheiden aanbieding

 • 1. Het is verboden de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, bedoeld in artikel 7, anders dan afzonderlijk:
  • a. ter inzameling aan te bieden;
  • b. achter te laten op een inzamelplaats, bedoeld in artikel 5.
 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen. Deze regels kunnen voor categorieën van gevallen of personen een vrijstelling inhouden van het verbod, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9. Tijdstip van aanbieding

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan op de door burgemeester en wethouders daartoe bepaalde dag en tijden. Deze kunnen voor verschillende bestanddelen verschillend worden vastgesteld.

Artikel 10. Wijze en plaats van aanbieding

 • 1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming met de door burgemeester en wethouders te stellen regels over het gebruik van:
  • a. inzamelmiddelen voor het aanbieden ter inzameling bij een perceel;
  • b. inzamelvoorzieningen voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel.
 • 2. Het is verboden om een inzamelmiddel na afloop van de tijden, bedoeld in artikel 9, buiten een perceel te laten staan.
 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor categorieën van percelen. Deze regels kunnen een vrijstelling van het verbod inhouden.

§ 3. Zwerfafval en overige

Artikel 11. Dumpingsverbod

 • 1. Het is verboden zonder ontheffing van burgemeester en wethouders, buiten een inrichting, hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu te veroorzaken, door een afvalstof, een stof of een voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins daar te plaatsen.
 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op:
  • a. het aanbieden, overdragen of achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen in overeenstemming met deze verordening;
  • b. het composteren van huishoudelijk groente-, fruit- en tuinafval op het perceel waar dit is ontstaan;
  • c. het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen, met inbegrip van daarbij niet te vermijden plaatsing van afvalstoffen, stoffen of voorwerpen op de weg, bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 externe site;
  • d. handelingen die zijn verboden bij of krachtens de Wet bodembescherming externe site, de Waterwet externe site of het Besluit bodemkwaliteit externe site.
 • 3. Indien de overtreder van dit artikel onbekend is, wordt de persoon tot wie de aangetroffen afvalstof, stof of voorwerp kan worden herleid, geacht te hebben gehandeld in strijd met dit artikel.

Artikel 12. Zwerfafval in de openbare ruimte

 • 1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen van beperkte omvang en gewicht die zijn ontstaan buiten een perceel, achter te laten in de openbare ruimte, anders dan in daartoe bestemde afvalbakken of andere middelen ter inzameling van deze afvalstoffen.
 • 2. Reclamedrukwerk, ander promotiemateriaal en de verpakking daarvan, die in weerwil van het eerste lid in openbare ruimte wordt weggeworpen of achtergelaten, wordt terstond opgeruimd door degene die het in de betreffende omgeving onder het publiek verspreidde.
 • 3. Het is verboden ter inzameling gereedstaande afvalstoffen of inzamelmiddelen te doorzoeken of te verspreiden, te schoppen, omver te werpen of door deze anderszins te behandelen.

Artikel 13. Zwerfafval rondom inrichtingen

 • 1. Degene die een inrichting drijft waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter plaatse kunnen worden genuttigd draagt zorg voor de aanwezigheid in of nabij de inrichting, van een steeds voor gebruik door het publiek beschikbare en tijdig geleegde afvalbak of soortgelijk middel voor het houden van afval.
 • 2. Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, afval of andere materialen die kennelijk uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal van ten minste 25 meter van de inrichting.
 • 3. De vorige leden gelden niet voor situaties waarin wordt voorzien door het Activiteitenbesluit milieubeheer externe site.

Artikel 14. Afval en verontreiniging op de weg

 • 1. Het is verboden een weg, bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeersweg 1994 externe site, te verontreinigen of het milieu nadelig te beïnvloeden door afvalstoffen, stoffen of voorwerpen te laden, te lossen of te vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten.
 • 2. Degene die in strijd met het eerste lid de weg verontreinigt of het milieu nadelig beïnvloedt of diens opdrachtgever zorgt terstond na de beëindiging van de werkzaamheden van die dag voor het reinigen van de weg, of zoveel eerder als nodig is om de veiligheid van het verkeer of de bescherming van het wegdek te verzekeren.

Artikel 15. Geen opslag van afval in de open lucht

Het is verboden afvalstoffen op een voor het publiek waarneembare plaats in de open lucht en buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer externe site op te slaan of opgeslagen te hebben, anders dan het in overeenstemming met paragraaf 2 van deze verordening aanbieden of overdragen van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 16. Ontdoen van autowrakken

Het is verboden zich te ontdoen van een autowrak dat afkomstig is van een perceel, anders dan door afgifte aan een inrichting als bedoeld in artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken externe site.

§ 4. Handhaving en toezicht

Artikel 17. Strafbare feiten

Overtreding van artikel 4, artikel 6 of van artikel 8 tot en met artikel 16, is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a, onderdeel 3, van de Wet op de economische delicten externe site.

Artikel 18. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de krachtens artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht externe site door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 19. Intrekking oude verordening

De Afvalstoffenverordening 2005 van de gemeente Stadskanaal wordt ingetrokken.

Artikel 20. Overgangsrecht

 • 1. Vergunningen en ontheffingen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 19, blijven - voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht en worden beschouwd als een aanwijzing bedoeld in artikel 3 van deze verordening.
 • 2. Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de verordening bedoeld in artikel 19, blijven - indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze voorschriften en beperkingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht.
 • 3. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning op grond van de verordening bedoeld in artikel 19, is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag beschouwd als een aanvraag tot aanwijzing, als bedoeld in artikel 3 van deze verordening.
 • 4. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een ontheffing op grond van de verordening bedoeld in artikel 19, is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag beschouwd als een aanvraag tot ontheffing, als bedoeld in deze verordening.
 • 5. De intrekking van de verordening bedoeld in artikel 19 heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op basis van die verordening genomen nadere regels en aanwijzingsbesluiten, indien en voor zover de rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

Artikel 21. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Afvalstoffenverordening gemeente Stadskanaal 2019.

Artikel 22. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking acht dagen na de dag van publicatie in het gemeenteblad.

Onderdeel II

In te trekken: Afvalstoffenverordening 2005 van de gemeente Stadskanaal.

Onderdeel III

Dit besluit treedt in werking acht dagen na de dag van publicatie in het gemeenteblad.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 februari 2019.

De raad

de heer K. Willems mevrouw F.T. de Jonge

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven