Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 » 01-01-2018

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018

Versie geldig vanaf 01-01-2018 tot 11-02-2021.
Een nieuwe versie van deze regeling is in werking getreden op 11-02-2021.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018
Citeertitel Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
11-02-2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149 externe site
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Subsidieregeling Activiteiten- en evenementenfonds Stadskanaal 2018
 2. Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018
 3. Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018
 4. Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018
 5. Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018
 6. Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018
 7. Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Centrum Stadskanaal 2018
 8. Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Musselkanaal 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
11-02-2021 Artt 1 t/m 9, 12 t/m 16 en 18 25-01-2021
Gemeenteblad, nr. 32375, 03-02-2021 externe site
Z-19-055816/D/20/194588
01-01-2018 nieuwe regeling 18-12-2017
Gemeenteblad, nr. 227230, 21-12-2017 externe site
Z-17-036110/D/17/096673

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 december 2017, nr. Z-17-036110/D/17/096673;

besluit:

vast te stellen de navolgende Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

ambtshalve vaststelling:
het vaststellen van subsidie door de gemeente, zonder dat de subsidieontvanger een aanvraag hiervoor heeft ingediend;
de raad:
de raad van de gemeente Stadskanaal;
burgemeester en wethouders:
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;
subsidieontvanger:
elke natuurlijk persoon, rechtspersoon of andere organisatie waaraan subsidie wordt verstrekt;
subsidie:
aanspraak op financiële middelen, verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan de gemeente Stadskanaal geleverde goederen of diensten;
subsidieplafond:
het bedrag dat gedurende het gemeentelijke begrotingsjaar ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift;
algemene groepsvrijstellingsverordening:
verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L 127), dan wel later daarvoor in de plaats tredende Europese regelgeving;
de-minimisverordening:
verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L352), verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector (PbEU L 352/9) en verordening (EU) nr. 717/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector (Pbeu L 190/45), dan wel later daarvoor in de plaats tredende Europese regelgeving;
Europees steunkader:
een mededeling, richtsnoer, kaderregeling, besluit of vrijstellingsverordening op het gebied van staatssteun die de Europese Commissie of de Raad van de Europese Unie, gelet op de artikelen 106, derde lid, 107, 108 en 109 van het Verdrag heeft vastgesteld;
onderneming:
iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van financiering, die een economische activiteit uitoefent;
Verdrag:
Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.

Artikel 2. Reikwijdte

 • 1. Deze verordening is van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders, met uitzondering van subsidies waarvoor bij afzonderlijke verordening een uitputtende regeling is getroffen en subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht externe site [Awb] (subsidies waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is).
 • 2. Ten aanzien van subsidies waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is, kunnen burgemeester en wethouders bepalen dat deze verordening geheel of gedeeltelijk van toepassing is.

Artikel 3. Subsidieregelingen

Burgemeester en wethouders kunnen bij nadere regeling (hierna te noemen: subsidieregeling) vaststellen welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Voor zover van toepassing, wordt hierin tevens bepaald welke doelgroepen voor subsidie in aanmerking komen, hoe de subsidie wordt berekend en hoe de subsidiebedragen worden uitbetaald.

Artikel 4. Europees steunkader

 • 1. Voor zover dat ten behoeve van het voldoen aan een Europees steunkader noodzakelijk is, kunnen burgemeester en wethouders bij subsidieregeling afwijken van deze verordening en deze aanvullen.
 • 2. Bij subsidieregelingen waarbij is bepaald dat toepassing kan worden gegeven aan een Europees steunkader, verwijst de subsidieregeling naar het desbetreffende steunkader.
 • 3. Bij subsidies waarop een Europees steunkader van toepassing is, verwijst de verleningsbeschikking naar de toepasselijke bepalingen van het steunkader.
 • 4. Bij subsidies waarop een Europees steunkader van toepassing is, komen alleen de activiteiten, doelstellingen, resultaten en kosten voor vergoeding in aanmerking die voldoen aan de eisen van het desbetreffende steunkader.
 • 5. Bij subsidies waarop een Europees steunkader van toepassing is, komen ondernemingen alleen in aanmerking voor zover de subsidieverstrekking voldoet aan de voorwaarden van het betreffende steunkader.

Artikel 5. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen subsidieplafonds vaststellen. In dat geval bepalen zij bij subsidieregeling de wijze van verdeling van de betrokken subsidie.
 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen een subsidieplafond verlagen als:
  • a. het wordt vastgesteld voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd en
  • b. de subsidieaanvragen waarop het subsidieplafond betrekking heeft, moeten worden ingediend voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd.
 • 3. Bij de bekendmaking van een subsidieplafond dat kan worden verlaagd overeenkomstig het vorige lid, wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen.
 • 4. Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld. Bij de verleningsbeschikking wordt daarop gewezen.

Artikel 6. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders. Als hiervoor een aanvraagformulier is vastgesteld, geschiedt dit met gebruikmaking daarvan.
 • 2. Bij de aanvraag legt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens over:
  • a. een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  • b. een voldoende gespecificeerde en toegelichte begroting van lasten en baten die betrekking hebben op de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd;
  • c. een overzicht van de elders, voor dezelfde activiteiten, aangevraagde subsidies, met daarbij de stand van zaken (wel/niet toegekend/in behandeling);
  • d. als het een subsidie betreft die per boekjaar aan een rechtspersoon wordt verstrekt, de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag.
 • 3. In aanvulling op het tweede lid dient de aanvrager die een onderneming is, eveneens de volgende gegevens te overleggen:
  • a. een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  • b. een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening (de-minimisverklaring).
 • 4. Een rechtspersoon die voor de eerste maal subsidie aanvraagt, voegt een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar toe aan de aanvraag.
 • 5. Bij subsidieregeling kan van de voorgaande leden worden afgeweken.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag om een subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt, wordt ingediend uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.
 • 2. Een aanvraag om een subsidie die per boekjaar wordt verstrekt, wordt uiterlijk 12 weken voorafgaand aan dat boekjaar ingediend.
 • 3. Andere aanvragen om subsidie worden ingediend tussen 12 en 52 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
 • 4. Bij subsidieregeling kunnen andere termijnen worden gesteld.

Artikel 8. Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 7, eerste lid, uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.
 • 2. Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 7, tweede en derde lid, binnen acht weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.
 • 3. Bij subsidieregeling kunnen andere termijnen worden gesteld.
 • 4. Bij aanvragen om een subsidie die overeenkomstig artikel 108, derde lid van het Verdrag worden aangemeld bij de Europese Commissie wordt de termijn verdaagd totdat de Europese Commissie een eindbeslissing heeft genomen.

Artikel 9. Weigerings-, intrekkings- en terugvorderingsgronden

 • 1. Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid externe site, en 4:35 van de Awb externe site weigeren burgemeester en wethouders de subsidie in ieder geval:
  • a. als de Europese Commissie overeenkomstig artikel 108, derde lid van het Verdrag heeft vastgesteld dat de subsidie onverenigbaar is met de interne markt;
  • b. als het een aanvrager betreft tegen wie een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.
 • 2. Onverminderd het vorige lid weigeren burgemeester en wethouders de subsidie in ieder geval als de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een Europees steunkader omdat:
  • a. subsidie verstrekt zou worden aan een aanvrager die een onderneming drijft die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in het desbetreffende steunkader of
  • b. de subsidie geen stimulerend effect heeft als bedoeld in het desbetreffende steunkader.
 • 3. Onverminderd de vorige leden kunnen burgemeester en wethouders de subsidie verder in ieder geval weigeren:
  • a. als de te subsidiëren activiteiten niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen of als ze onvoldoende ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen;
  • b. als niet is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor het verrichten van de activiteiten waarvoor deze wordt gevraagd;
  • c. als de aanvraag niet voldoet aan regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen;
  • d. als de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een wettelijk voorschrift;
  • e. als de subsidieverstrekking niet is toegestaan totdat de Europese Commissie met toepassing van artikel 108, derde lid van het Verdrag heeft vastgesteld dat de subsidie verenigbaar is met de interne markt;
  • f. in de bij de betrokken subsidieregeling bepaalde gevallen.
 • 4. Burgemeester en wethouders vorderen een subsidie met rente terug als dit nodig is ter uitvoering van een terugvorderingsbesluit van de Europese Commissie of een onherroepelijke rechterlijke uitspraak.

Artikel 10. Voorschotten

In aansluiting op artikel 4:95 van de Awb externe site wordt:

 • a. in geval van verlening van een subsidie van ten hoogste € 5.000,00 aanstonds een voorschot verstrekt ter hoogte van de verleende subsidie;
 • b. bij verlening van subsidies hoger dan € 5.000,00 de eventuele bevoorschotting bij subsidieregeling of subsidiebeschikking geregeld.

Artikel 11. Verantwoording

Voor zover dit niet is bepaald bij subsidieregeling, wordt bij de verleningsbeschikking vermeld op welke wijze de subsidieontvanger de besteding van de subsidie dient te verantwoorden.

Artikel 12. Algemene verplichtingen van subsidieontvanger

 • 1. Als aannemelijk is dat één of meer van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan, meldt de subsidieontvanger dat onverwijld schriftelijk aan burgemeester en wethouders.
 • 2. Een subsidieontvanger informeert burgemeester en wethouders onverwijld schriftelijk over:
  • a. beslissingen of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, of tot ontbinding van de gesubsidieerde rechtspersoon;
  • b. relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;
  • c. ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet of niet geheel zullen kunnen worden nagekomen;
  • d. wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de gesubsidieerde rechtspersoon, de persoon van de bestuurder of bestuurders en het doel van de rechtspersoon.

Artikel 13. Aan een subsidie te verbinden bijzondere verplichtingen

 • 1. Bij subsidies hoger dan € 50.000,00 verleend voor activiteiten die meer dan een jaar in beslag nemen, kan de verplichting worden opgelegd tot het tussentijds afleggen van rekening en verantwoording over de tot dan verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. De verantwoording wordt niet vaker dan één keer per jaar verlangd.
 • 2. Bij subsidieregeling of verleningsbeschikking kunnen aan de subsidieontvanger ook andere verplichtingen dan genoemd in artikel 4:37, eerste lid van de Awb externe site worden opgelegd, voor zover deze strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.
 • 3. Bij subsidieregeling kunnen verplichtingen die niet strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie, aan de subsidie worden verbonden, voor zover deze betrekking hebben op de wijze waarop of de middelen waarmee de gesubsidieerde activiteit wordt verricht.
 • 4. Bij subsidieregeling of verleningsbeschikking kan worden bepaald dat de subsidieontvanger, voor zover het verstrekken van de subsidie heeft geleid tot vermogensvorming, daarvoor aan burgemeester en wethouders een vergoeding verschuldigd is als zich een gebeurtenis als bedoeld in artikel 4:41, tweede lid van de Awb externe site voordoet. Daarbij wordt tevens aangegeven hoe de hoogte van de vergoeding wordt bepaald.
 • 5. Een subsidieontvanger is verplicht zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid en ongevallen voor zover dit niet gemeentelijk is geregeld voor vrijwilligersorganisaties.

Artikel 14. Egalisatiereserve (algemene reserve)

 • 1. Bij verleningsbeschikking kan worden bepaald dat de subsidieontvanger van een per kalender- of boekjaar verstrekte subsidie die meer dan € 50.000,00 bedraagt, een egalisatiereserve als bedoeld in artikel 4:72, eerste lid van de Awb externe site vormt.
 • 2. De ontvanger van een andere subsidie dan bedoeld in het eerste lid kan burgemeester en wethouders verzoeken een egalisatiereserve te mogen vormen. In dat geval is artikel 4:72 van de Awb externe site van overeenkomstige toepassing.
 • 3. In geval van toepassing van het tweede lid bepalen burgemeester en wethouders bij subsidieregeling of subsidieverlening de maximale hoogte van de jaarlijkse toevoeging aan de egalisatiereserve en de maximale hoogte van de egalisatiereserve ten opzichte van het laatstelijk verleende subsidiebedrag.
 • 4. Als een subsidieontvanger een hogere egalisatiereserve vormt dan het door burgemeester en wethouders vastgestelde percentage ten opzichte van het laatstelijk verleende subsidiebedrag of de jaarlijkse toevoeging aan de egalisatiereserve meer dan het door burgemeester en wethouders vastgestelde maximale hoogte is, dan kan dit leiden tot een lagere subsidievaststelling of tot een intrekking of wijziging van de subsidieverstrekking (verlening en vaststelling).

Artikel 15. Wijze van verstrekken en eindverantwoording subsidies tot en met € 5.000,00

 • 1. Subsidies tot en met € 5.000,00 worden door burgemeester en wethouders direct vastgesteld of verleend en - tenzij toepassing wordt gegeven aan het volgende lid - binnen acht (8) weken nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht, ambtshalve vastgesteld.
 • 2. Als bij verleningsbeschikking de subsidieontvanger wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht, de vereiste kengetallen en indicatoren zijn aangeleverd en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de vaststelling plaats binnen acht (8) weken nadat de gevraagde inlichtingen zijn verstrekt.

Artikel 16. Eindverantwoording subsidies tussen € 5.000,00 en € 50.000,00

 • 1. Bij subsidies van meer dan € 5.000,00 doch ten hoogste € 50.000,00 dient de subsidieontvanger uiterlijk twintig weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, een aanvraag tot vaststelling in.
 • 2. De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht; dat de vereiste kengetallen en indicatoren zijn aangeleverd en voldaan is aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.
 • 3. Bij subsidieregeling kan worden bepaald dat op een andere manier wordt aangetoond in hoeverre de activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan.

Artikel 17. Eindverantwoording subsidies van meer dan € 50.000,00

 • 1. Bij subsidies van meer dan € 50.000,00 dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in:
  • a. in geval van een subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt, uiterlijk op 1 juni van het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar;
  • b. in geval van een subsidie die per boekjaar wordt verstrekt, uiterlijk twintig weken na afloop van het betrokken boekjaar;
  • c. in andere gevallen uiterlijk twintig weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht.
 • 2. De aanvraag bevat:
  • a. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan;
  • b. een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);
  • c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;
  • d. bij subsidies vanaf € 100.000,00 een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.
 • 3. Bij subsidieregeling kunnen andere termijnen worden vastgesteld of andere gegevens worden verlangd.

Artikel 18. Subsidievaststelling van subsidies van meer dan € 5.000,00

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen een subsidie van meer dan € 5.000,00 vast binnen acht weken na de ontvangst van een aanvraag tot subsidievaststelling, tenzij bij subsidieregeling anders is bepaald.
 • 2. Deze termijn kan eenmaal voor ten hoogste acht weken worden verdaagd.
 • 3. Bij subsidieregeling kunnen categorieën subsidieontvangers worden aangewezen waarvoor de subsidie direct wordt vastgesteld zonder dat een aanvraag tot subsidievaststelling hoeft te worden ingediend.
 • 4. Als een aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het tijdstip, bedoeld in de artikelen 15, eerste lid en 16, eerste lid, aanhef en onder a, b of c, is ingediend, kunnen burgemeester en wethouders de subsidieontvanger schriftelijk een nieuwe termijn stellen. Wordt de aanvraag niet binnen deze termijn ingediend, dan kunnen zij overgaan tot ambtshalve vaststelling.
 • 5. Het besluit tot subsidievaststelling stelt het bedrag van de subsidie vast en geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag.
 • 6. Burgemeester en wethouders stellen, indien aan de vaststelling een verlening is voorafgegaan behoudens het bepaalde in het zevende lid, de subsidie in overeenstemming met de subsidieverlening vast.
 • 7. De subsidie kan lager worden vastgesteld indien:
  • a. de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;
  • b. de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;
  • c. de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een ander besluit op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid, of
  • d. de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten.
 • 8. Bij de betaling worden de eventueel betaalde voorschotten verrekend.

Artikel 19. Berekening van uurtarieven, uniforme kostenbegrippen

 • 1. Als bij de bepaling van de subsidiabele kosten gebruik wordt gemaakt van uurtarieven, worden deze door de subsidieaanvrager berekend met gebruikmaking van een bij subsidieregeling voorgeschreven berekeningswijze.
 • 2. Bij het hanteren van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven, wordt uitgegaan van bij subsidieregeling voorgeschreven definities.
 • 3. Bij subsidie waarop een Europees steunkader van toepassing is, komen alleen die tarieven en kostenbegrippen in aanmerking die voldoen aan de eisen van het toepasselijke steunkader.

Artikel 20. Hardheidsclausule

 • 1. Als een bij of krachtens deze verordening gestelde termijn voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen, kunnen burgemeester en wethouders een andere termijn vaststellen.
 • 2. In een subsidieregeling kan worden bepaald dat door burgemeester en wethouders van één of meer bepaalde artikelen of artikelleden van die regeling kan worden afgeweken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.
 • 3. Toepassing van de vorige leden wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt periodiek verslag gedaan aan de raad.

Artikel 21. Overgangsbepalingen

 • 1. Op subsidies die zijn verleend of vastgesteld onder de werking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2010, blijven de bepalingen uit die verordening van toepassing, tenzij deze verordening gunstiger is voor de aanvrager.
 • 2. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om subsidieverstrekking op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2010 is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt deze verordening toegepast.
 • 3. Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om subsidieverstrekking krachtens de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2010 wordt beslist met toepassing van deze verordening en de daarop gebaseerde subsidieregelingen tenzij toepassing van dit lid leidt tot een benadeling van de subsidieontvanger.

Artikel 22. Inwerkingtreding en citeertitel

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2017.

De raad

de heer K. Willems mevrouw B.A.H. Galama

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven