Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Archiefverordening Stadskanaal 2013 » 11-07-2013

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Archiefverordening Stadskanaal 2013

Deze regeling is in werking getreden op 11-07-2013.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Archiefverordening Stadskanaal 2013
Citeertitel Archiefverordening Stadskanaal 2013
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp automatisering en informatisering

Opmerkingen m.b.t. de regeling

In deze verordening wordt de Archiefverordening van de gemeente Stadskanaal 1996 ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Archiefwet 1995 art. 30 externe site en 32 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
11-07-2013 nieuwe regeling 24-06-2013
De Kanaalstreek, 03-07-2013
R 6958

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juni 2013, nr. R 6958;

gelet op de artikelen 30, eerste lid externe site en 32, tweede lid van de Archiefwet 1995 externe site;

besluit:

de navolgende "Archiefverordening Stadskanaal 2013" vast te stellen.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

a. de wet:
de Archiefwet 1995 externe site;
b. gemeentelijke organen:
de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b 1°, van de wet externe site, voor zover behorende tot de gemeente;
c. de archiefbewaarplaats:
de overeenkomstig artikel 31 van de wet externe site door burgemeester en wethouders aangewezen archiefbewaarplaats;
d. beheerder:
degene die ingevolge artikel 3 is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats;
e. beheereenheid:
een door burgemeester en wethouders als zodanig aan te wijzen organisatieonderdeel, zelfstandig belast met de documentaire informatievoorziening;
f. informatiesysteem:
systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen, bewaard, geordend en geraadpleegd.

Hoofdstuk 2 De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden

Artikel 2 Archiefbewaarplaats

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het inrichten en in stand houden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 31 van de wet externe site, alsmede voor voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 3 Aanwijzen beheerders

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanwijzen van de beheerder(s).

Artikel 4 Aanstellen personeel

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling van voldoende, deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle gemeentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingen, ongeacht hun vorm.

Artikel 5 Bewaring van de archiefbescheiden

  • 1. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.
  • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 6 Kosten zorg voor archiefbescheiden

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 7 Voorschriften archiefbewaarplaats

Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen en voor het beheer van de archiefbewaarplaats voorschriften vast.

Artikel 8 Verslag

Burgemeester en wethouders doen jaarlijks aan de raad verslag omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet externe site.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 9 Intrekking anterieure regeling

De Archiefverordening van de gemeente Stadskanaal 1996 wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt acht dagen na bekendmaking in werking.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Archiefverordening Stadskanaal 2013".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 juni 2013.

De raad

de heer K. Willems mevrouw B.A.H. Galama

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven