Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Archiefverordening van de gemeente Stadskanaal 1996

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Archiefverordening van de gemeente Stadskanaal 1996

Versie geldig vanaf 01-10-1997 tot 11-07-2013.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening betreffende de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, de aanwijzing van de archiefbewaarplaats en het beheer van de archiefbewaarplaats
Citeertitel Archiefverordening van de gemeente Stadskanaal 1996
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
11-07-2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp automatisering en informatisering

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling is vervangen door de Archiefverordening Stadskanaal 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Archiefwet 1995, art. 30, lid 1 externe site
  2. Archiefwet 1995, art. 31 externe site
  3. Gemeentewet, art. 149 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1. Besluit informatiebeheer van de gemeente Stadskanaal 1996

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
11-07-2013 intrekking 24-06-2013
De Kanaalstreek, 03-07-2013
R 6958
01-10-1997 01-01-1996 nieuwe regeling 29-09-1997
-
R 5246

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 september 1997, nr. R 5246;

gelet op de artikelen 30, eerste lid externe site en 31 van de Archiefwet 1995 externe site en artikel 149 van de gemeentewet externe site;

besluit:

vast te stellen de volgende Verordening betreffende de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, de aanwijzing van de archiefbewaarplaats en het beheer van de archiefbewaarplaats.

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

a. de wet :
de Archiefwet 1995 externe site;
b. gemeentelijke organen :
de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b, van de wet externe site, voorzover behorende tot de gemeente;
c. archiefbewaarplaats :
de door de gemeenteraad overeenkomstig artikel 31 van de wet externe site aangewezen archiefbewaarplaats;
d. beheerder :
degene die ingevolge artikel 4 is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht;
e. beheerseenheid :
een door burgemeester en wethouders als zodanig aan te wijzen organisatieonderdeel;
f. informatiesysteem :
systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen en geraadpleegd.

HOOFDSTUK II DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS

Artikel 2

  • 1. De in artikel 31 van de wet bedoelde archiefbewaarplaatsen zijn de door gedeputeerde staten van Groningen bij besluit van 23 maart 1976, nr. 5001/1, 9e afdeling goedgekeurde archiefbewaarplaatsen behorende bij de afdeling interne zaken en de afdeling burgerzaken.
  • 2. Stukken jonger dan de termijn, genoemd in artikel 12, eerste lid van de wet externe site, zijn van de openbaarheid in de zin van genoemde wet uitgezonderd, alsmede het bevolkingsregister van na 1938, de registers van de burgerlijke stand voorzover het betreft geboorten jonger dan 100 jaar en huwelijken jonger dan 75 jaar en overlijdens jonger dan 50 jaar.

HOOFDSTUK III DE ZORG VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN

Artikel 3

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het inrichten en instandhouden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 2, alsmede van voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanwijzen van de beheerder.

Artikel 5

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de gemeentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 6

  • 1. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschiedt op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.
  • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbenden, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 7

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 8

Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht voorschriften vast.

HOOFDSTUK IV HET BEHEER VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS

Artikel 9

Onder de bevelen van burgemeester en wethouders is de gemeentesecretaris belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen. Burgemeester en wethouders kunnen ter ondersteuning van de secretaris een deskundige aanwijzen, die in het bezit is van een diploma archivistiek als bedoeld in artikel 22 van de wet externe site.

Artikel 10

De gemeentesecretaris is bevoegd om in de archiefbewaarplaats archiefbescheiden en documentatie op te nemen afkomstig van particuliere organisaties of personen indien dit voor de kennis van de lokale of regionale geschiedenis van belang kan worden geacht.

Artikel 11

Voorzover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, verricht de gemeentesecretaris desgevraagd onderzoek in de door hem beheerde archiefbescheiden en documentaire verzamelingen ten behoeve van gemeentelijke organen. Hij verstrekt daaruit op hun verzoek gegevens alsmede afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen.

Artikel 12

Voorzover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, is de gemeentesecretaris bevoegd ten behoeve van derden onderzoek te doen in de archiefbewaarplaats berustende archieven en verzamelingen. Hij verstrekt daaruit aan eenieder die zulks verzoekt afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen.

Artikel 13

De kosten voor het verstrekken van afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen van of uit archiefbescheiden die berusten in de archiefbewaarplaats alsmede voor onderzoekingen en andere werkzaamheden op verzoek van derden door of vanwege de gemeentesecretaris verricht, worden aan de verzoeker in rekening gebracht volgens een door de gemeenteraad bij verordening vastgesteld tarief. Alvorens de hier bedoelde werkzaamheden een aanvang nemen, wordt de verzoeker van dit tarief op de hoogte gesteld.

HOOFDSTUK V SLOTBEPALINGEN

Artikel 14

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 1997 en werkt terug tot en met 1 januari 1996. Gelijktijdig vervalt de verordening, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 2 augustus 1971, nr. 96.

Artikel 15

Deze verordening kan worden aangehaald als de Archiefverordening van de gemeente Stadskanaal 1996.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 1997.

De raad

de secretaris, de voorzitter,

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven