Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Beheerregeling basisregistratie personen Stadskanaal 2015 » 27-03-2015

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Beheerregeling basisregistratie personen Stadskanaal 2015

Deze regeling is in werking getreden op 27-03-2015.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Beheerregeling basisregistratie personen Stadskanaal 2015
Citeertitel Beheerregeling basisregistratie personen Stadskanaal 2015
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling vervang de Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Stadskanaal 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, artikel 1.10 externe site
 2. Wet basisregistratie personen, artikel 1.11 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
27-03-2015 06-01-2014 nieuwe regeling 17-02-2015
Gemeenteblad, nr. 25761, 26-03-2015 externe site
BW, 17-02-2015, nr. 16

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

overwegende dat het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer van de basisregistratie personen in een regeling vast te leggen;

gelet op de artikelen 1.10 externe site en 1.11 van de Wet basisregistratie personen externe site;

besluiten:

vast te stellen de navolgende "Beheerregeling basisregistratie personen Stadskanaal 2015".

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

a. Wet:
Wet basisregistratie personen externe site (Stb. 2013, 315);
b. Verordening:
Verordening gegevensverwerking basisregistratie personen Stadskanaal 2015;
c. verantwoordelijke:
het college van burgemeester en wethouders dat via de Wet basisregistratie personen externe site is aangewezen als verantwoordelijke;
d. beheerder:
de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke belast is met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie;
e. informatiebeheer:
het geheel van activiteiten gericht op beleidsvoorbereiding ter zake de basisregistratie personen, de ontwikkeling van kwaliteitsprocedures, beveiligingsprocedures, verstrekking- en privacyprocedures, alsmede de coördinatie bij de uitvoering van deze procedures;
f. beveiligingsbeheer:
het geheel van activiteiten gericht op het toezicht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het informatiebeveiligingsplan;
g. gegevensbeheer:
het geheel van activiteiten gericht op de inhoudelijke kwaliteitszorg betreffende het gegevens verzamelen, de gegevensverwerking en de informatievoorziening;
h. systeembeheer:
het geheel van activiteiten gericht op het onderhouden van technische aspecten van het toepassingssysteem;
i. applicatiebeheer:
het geheel van activiteiten gericht op het ondersteunen van het BRP-toepassingssysteem en de waarborging van continuïteit aan de gebruikerszijde van de informatievoorziening;
j. privacybeheer:
het geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevenen bij het verzamelen en verwerken van gegevens uit de informatievoorziening;
k. gegevensverwerking:
het ontlenen van gegevens van documenten en deze op een voorgeschreven wijze middels het daartoe bestemde toepassingssysteem opnemen in een gegevensbestand.

Artikel 2. Informatie-, privacy- en kwaliteitsbeheer

 • 1. De manager van de afdeling Dienstverlening is beheerder van de basisregistratie personen en in die hoedanigheid informatiebeheerder en privacybeheerder. Hij kan de taak van informatiebeheerder en privacybeheerder geheel of gedeeltelijk mandateren aan een of meer van zijn ondergeschikte ambtenaren.
 • 2. De adviseur kwaliteitszorg is beveiligingsbeheerder. De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het informatiebeveiligingsplan. De beveiligingsbeheerder rapporteert periodiek (minimaal eens per jaar) aan de directeur/het managementteam en het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 3. Functionarissen gegevensbeheer, applicatiebeheer en gegevensverwerking

 • 1. De informatiebeheerder wijst functionarissen aan die worden belast met:
  • a. gegevensbeheer;
  • b. applicatiebeheer;
  • c. gegevensverwerking;
  • d. het namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 2.8, lid 2, onder e van de Wet externe site bedoelde verklaring.
 • 2. De adviseur informatiebeleid wijst medewerkers aan die zijn belast met het systeembeheer.
 • 3. Het college van burgemeester en wethouders wijst medewerkers aan die belast zijn met het beveiligingsbeheer.

Hoofdstuk 2 Informatiebeheer

Artikel 4. Werkzaamheden informatiebeheerder

De informatiebeheerder voorziet in:

 • a. een jaarlijkse planning van de beheeractiviteiten;
 • b. een jaarlijkse rapportage aan het college van burgemeester en wethouders over de bij a. bedoelde planning, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de kengetallen van de bijhoudings- en beheerprocedures;
 • c. een jaarlijkse rapportage over de resultaten die voortvloeien uit de in artikel 11 bedoelde zelfevaluatie BRP;
 • d. administratieve beheerprocedures, voor zover hier niet door of bij de Wet externe site in is voorzien;
 • e. periodiek overleg tussen hem en de applicatiebeheerder en de privacybeheerder;
 • f. halfjaarlijks overleg tussen hem en de systeembeheerder;
 • g. richtlijnen voor de bijhouding van de basisregistratie personen.

Artikel 5. Adviestaak informatiebeheerder

De informatiebeheerder adviseert het college van burgemeester en wethouders als de verantwoordelijke van de basisregistratie personen over de navolgende aspecten die voortvloeien uit de basisregistratie personen, te weten:

 • a. persoonsinformatievoorziening;
 • b. beveiliging;
 • c. privacy;
 • d. gegevenskwaliteit;
 • e. personeelsaangelegenheden.

Artikel 6. Beslissingsbevoegdheden informatiebeheerder

De informatiebeheerder beslist:

 • a. over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het BRP-toepassingssysteem;
 • b. op incidentele verzoeken van afnemers die een orgaan van de gemeente zijn tot rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen;
 • c. op overige verzoeken van afnemers die een orgaan van de gemeente zijn en derden tot het verkrijgen van gegevens uit de basisregistratie personen;
 • d. over het toekennen van autorisaties.

Artikel 7. Toezicht informatiebeheerder

De informatiebeheerder ziet er op toe dat:

 • a. de in deze beheerregeling opgenomen bepalingen worden nageleefd;
 • b. de behandeling en afhandeling van verzoeken om gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen geschiedt volgens de bepalingen uit de Wet externe site en de Verordening;
 • c. de bij of krachtens de Wet externe site opgelegde verplichtingen ten aanzien van inrichting en bijhouding, alsmede de beveiliging van de basisregistratie personen worden nageleefd;
 • d. alle in artikel 3 genoemde functionarissen, alsmede de systeembeheerder op de toepassingssysteem en van de gevolgen van deze installatie;
 • e. de beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de Wet externe site en het beveiligingsplan worden nageleefd.

Artikel 8. buitengemeentelijk overleg

De informatiebeheerder, of een door hem aan te wijzen functionaris opgesomd in artikel 3, neemt deel aan buitengemeentelijk overleg inzake onderwerpen die het beheer van de basisregistratie personen aangaan.

Hoofdstuk 3 Gegevensbeheer

Artikel 9. Verantwoordelijkheid gegevensbeheerder

 • 1. De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor:
  • a. de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden in de basisregistratie personen;
  • b. het beheer van documentatie op het gebied van de Wet externe site en overige regelgeving op het gebied van de basisregistratie personen;
  • c. de communicatie met de afnemers en andere houders van de basisregistratie over gegevensverwerking.
 • 2. De gegevensbeheerder beslist binnen vijf dagen op het in behandeling nemen van een melding van een afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een gegeven en stelt de afnemer in kennis van deze beslissing.

Artikel 10. Bevoegdheden gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder is bevoegd in overleg met de applicatiebeheerder vanuit de in artikel 9 bedoelde verantwoordelijkheid de gegevensverwerkers aanwijzingen te geven inzake de opname en bijhouding van gegevens in de basisregistratie personen.

Artikel 11. Periodieke Zelfevaluatie BRP

 • 1. Jaarlijks wordt een zelfevaluatie uitgevoerd. In dit onderzoek wordt gekeken naar de BRP-processen. Dit zijn de:
  • - inrichting van de basisregistratie;
  • - werking van de basisregistratie;
  • - beveiliging van de basisregistratie;
  • - de verwerking van gegevens in de basisadministratie (BRP-gegevens) voor zover het om de gemeentelijke voorziening gaat of voor zover het college verantwoordelijk is voor de bijhouding.
 • 2. Voor het onderzoek wordt gebruikgemaakt van het door het Agentschap BPR beschikbaar gestelde evaluatie-instrument. Dit evaluatie-instrument bestaat uit de:
  • - digitale vragenlijst BRP;
  • - bestandscontrole;
  • - webapplicatie kwaliteitsmonitor.

Artikel 12. Deelname aan overleggen door de gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder e. genoemde overleg.

Hoofdstuk 4 Het systeembeheer

Artikel 13. Verantwoordelijkheid systeembeheerder

De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van het toepassingssysteem.

Artikel 14. Werkzaamheden systeembeheerder

De systeembeheerder voorziet in:

 • a. de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem;
 • b. een dagelijkse back-up die wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte op een andere locatie dan de ruimte waarin de BRP-apparatuur is opgesteld;
 • c. de technische installatie van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem;
 • d. de beschikbaarheid van het toepassingssysteem overeenkomstig hetgeen daarover intern en met derden is overeengekomen.

Artikel 15. Bevoegdheden systeembeheerder

De systeembeheerder is bevoegd:

 • a. direct maatregelen te treffen als de continuïteit van het toepassingssysteem of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is; hij is verplicht achteraf ter zake te rapporteren aan de informatiebeheerder;
 • b. aanwijzingen te geven over:
  • - beheer van toepassingssystemen;
  • - beheer van bestanden;
  • - reconstructiemaatregelen.

Artikel 16. Deelname aan overleggen door de systeembeheerder

De systeembeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder f. genoemde overleg.

Hoofdstuk 5 Het applicatiebeheer

Artikel 17. Werkzaamheden applicatiebeheerder

De applicatiebeheerder voorziet in:

 • a. de communicatie bij storingen in hard- en software;
 • b. een logboek waarin bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden;
 • c. de toekenning van de autorisatieniveaus voor actualisering aan de gegevensverwerkers, de gegevensbeheerder, de applicatiebeheerder en de informatiebeheerder in overleg met de informatiebeheerder;
 • d. de bijhouding van een verzameling van de autorisaties, die overeenkomstig artikel 6 door de informatiebeheerder zijn toegekend;
 • e. het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem, alsmede het testen en evalueren van nieuwe apparatuur;
 • f. de beoordeling van de gevolgen van de installatie van nieuwe en of gewijzigde versies van het toepassingssysteem;
 • g. de bijhouding van een verzameling van alle problemen en klachten, die bij het gebruik van het toepassingssysteem ontstaan en tracht eventueel door inschakeling van de systeembeheerder of een derde, voor een oplossing te zorgen;
 • h. de voorlichting aan de alle in artikel 3 genoemde functionarissen met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde versie van het toepassingssysteem;
 • i. de coördinatie van de werkzaamheden in geval van uitwijk in overleg met de systeembeheerder;
 • j. de vormgeving en inhoud van documenten, die rechtstreeks aan de gemeentelijke basisregistratie personen worden ontleend;
 • k. de afhandeling van verzoeken omtrent managementgegevens;
 • l. een zo spoedig mogelijke oplossing in geval van storingen binnen het toepassingssysteem, zo nodig door inschakeling van een derde.

Artikel 18. Verantwoordelijkheden applicatiebeheerder

De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a. de ondersteuning bij het gebruik van het toepassingssysteem;
 • b. het tijdig opschonen van de relevante bestanden in de database;
 • c. de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde procedurebeschrijving voor de basisregistratie personen;
 • d. het beheer van de tabellen van de basisregistratie personen;
 • e. het beheer van de gebruikersdocumentatie.

Artikel 19. Bevoegdheden applicatiebeheerder

 • a. De applicatiebeheerder is bevoegd gegevensverwerkers en het personeel van externe afdelingen/diensten die direct toegang hebben tot de basisregistratie personen aanwijzingen te geven over het gebruik van het toepassingssysteem;
 • b. over het gebruik van de basisregistratie personen gedragsregels op te stellen.

Artikel 20. Besluit tot inwerkingtreding uitwijkprocedure

De beveiligingsbeheerder beslist, na overleg met het uitwijkteam, over gehele of gedeeltelijke inwerkingtreding van uitwijkprocessen, zoals beschreven in de procedure uitwijk.

Artikel 21. Toezicht applicatiebeheerder

De applicatiebeheerder ziet erop toe dat voorgeschreven procedures uit het informatiebeveiligingsplan worden nageleefd.

Artikel 22. Deelname aan overleggen door de applicatiebeheerder

De applicatiebeheerder neemt deel aan:

 • a. het overleg genoemd in artikel 4, onder e en f;
 • b. het externe gebruikersoverleg.

Hoofdstuk 6 Het privacybeheer

Artikel 23. Verantwoordelijkheden privacybeheerder

De privacybeheerder is verantwoordelijk voor:

Artikel 24. Werkzaamheden privacybeheerder

De privacybeheerder voorziet in:

Artikel 25. Bevoegdheden privacybeheerder

De privacybeheerder is bevoegd:

 • a. op grond van het in artikel 23 genoemde toezicht, alle gebruikers van het toepassingssysteem aanwijzingen te geven;
 • b. ongevraagd advies uit te brengen over alle procedures en producten die betrekking hebben op de basisregistratie personen, waarbij de persoonlijke levenssfeer in het geding is.

Artikel 26. Betrokkenheid bij bezwaarschriftprocedures

De privacybeheerder is betrokken bij alle bezwaarschriftenprocedures die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de wet externe site en daarbij behorende regelingen, de Wet bescherming Persoonsgegevens externe site voor zover hierbij privacyaspecten aan de orde zijn.

Hoofdstuk 7 De specialistische werkzaamheden BRP

Artikel 27. Verwerken complexe mutaties en correcties

De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a. het verwerken van complexe mutaties en correcties met betrekking tot de gemeentelijke basisregistratie personen;
 • b. het uitzetten van richtlijnen met betrekking tot het actualiseren en corrigeren van persoonsgegevens.

Artikel 28. Wijzigingsverzoeken

De applicatiebeheerder voorziet in:

Artikel 29. Aanwijzingen inzake opname en bijhouding

De applicatiebeheerder is bevoegd in overleg met de gegevensbeheerder aanwijzingen te geven inzake de opname en bijhouding van gegevens in de basisregistratie personen.

Hoofdstuk 8 De gegevensverwerking

Artikel 30. Werkzaamheden gegevensverwerkers

De gegevensverwerkers voorzien in:

 • a. het verwerken van de gegevens overeenkomstig de krachtens de wet externe site, middels het Logisch Ontwerp, handleiding uitvoeringsprocedures, voorgeschreven wijze, voor zover daartoe door de applicatiebeheerder geautoriseerd;
 • b. het verzamelen van de daarvoor bestemde gegevens;
 • c. de archivering van de brondocumenten op grond waarvan de gegevens zijn verwerkt;
 • d. de behandeling van mutaties;
 • e. de behandeling van het netwerkverkeer;
 • f. de behandeling van de foutverslagen, voortvloeiend uit de inkomende netwerk- berichten;
 • g. de toetsing van de waarde die aan overgelegde brondocumenten kan worden toegekend aan de hand van artikel 2.8 van de Wet basisregistratie personen externe site en ziet erop toe dat geen gegevens worden verwerkt uit documenten waaraan bij of krachtens de wet externe site geen ontleningstatus is gegeven;
 • h. de dagelijkse controle van in het systeem aangebrachte actualiseringen;
 • i. de kennisgeving aan de geregistreerde voor wat betreft de verwerking van:
  • - geheimhouding;
  • - wijziging van het naamgebruik;
  • - vervolginschrijving voor zover het betreft een vervolginschrijving die leidt tot opname in de basisregistratie personen;
 • j. de toezending van de complete persoonslijst aan de geregistreerde ingeval van een
  • - 1e inschrijving in de basisregistratie personen;
  • - een vervolginschrijving uit het buitenland.

Artikel 31. Bevoegdheden gegevensverwerkers

De gegevensverwerkers beslissen op:

 • a. op aangiften en verzoekschriften die op grond van de Wet externe site worden gedaan met inachtneming van het gestelde in artikel 23 en voor zover hier niet op andere wijze in is voorzien;
 • b. over het verwerken van resultaten van onderzoeken die zijn ingesteld naar aanleiding van een melding van een afnemer en stelt de afnemer in kennis van deze beslissing.

Hoofdstuk 9 Het beveiligingsbeheer

Artikel 32. Verantwoordelijkheid beveiligingsbeheerder

De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de beveiligingsmaatregelen en -procedures, zoals uitgewerkt in het Informatiebeveiligingsplan.

Artikel 33. Advisering door beveiligingsbeheerder aan afdelingsmanager

De beveiligingsbeheerder is bevoegd om de manager van de afdeling Dienstverlening adviezen te geven ten aanzien van beveiligingsvoorschriften, die voortvloeien uit de basisregistratie personen en het Informatiebeveiligingsplan.

Artikel 34. Toezicht beveiligingsverheerder

De beveiligingsbeheerder ziet er op toe dat:

 • a. beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de wet externe site en het Informatiebeveiligingsplan worden nageleefd;
 • b. de in deze regeling opgenomen bepalingen inzake beveiliging worden nageleefd.

Artikel 35. Advisering door beveiligingsbeheerder aan burgemeester en wethouders

De beveiligingsbeheerder adviseert burgemeester en wethouders rechtstreeks als verantwoordelijke van de basisregistratie personen over beveiligingsaspecten die uit de basisregistratie personen en het Informatiebeveiligingsplan voortvloeien.

Artikel 36. Jaarlijks verslag

De beveiligingsbeheerder voorziet in een jaarlijks verslag over de activiteiten inzake het Beveiligingsbeheer.

Hoofdstuk 10 Slotbepalingen

Artikel 37. Reikwijdte bepalingen

De in deze regeling opgenomen bepalingen gelden naast de gemeentelijke basisregistratie personen tevens voor de in de gemeentelijke basisregistratie aangehaakte gegevens die onder de werkingssfeer van de Wet Bescherming Persoonsgegevens externe site vallen.

Artikel 38. Citeertitel en inwerkingtredingsdatum

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 februari 2015.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden mevrouw B.A.H. Galama

secretaris burgemeester

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven