Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2013 » 28-12-2019

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2013

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 28-12-2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2013
Citeertitel Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2013
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur externe site
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81 externe site
 3. Drank- en Horecawet externe site
 4. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008
 5. Wet op de kansspelen externe site
 6. Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche externe site
 7. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht externe site
 8. Verordening warenmarkten gemeente Stadskanaal
 9. Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
28-12-2019 art. 2.1 17-12-2019
Gemeenteblad, nr. 316622, 27-12-2019 externe site
Burg, 17-12-2019, Z-19-059883
02-05-2015 nieuwe regeling 21-04-2015
-
BW, 21-04-2015, nr. 10

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

overwegende, dat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur externe site (Wet Bibob) hen beleidsruimte verschaft bij de besluitvorming omtrent het toepassen van hun uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden;

gelet op het bepaalde in de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur externe site, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht externe site, de bepalingen uit de Drank- en Horecawet externe site, de bepalingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Stadskanaal, de bepalingen uit de Wet op de kansspelen externe site, de bepalingen uit de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht externe site, de Nota grondbeleid, de Nota inkopen en aanbesteding, de Verordening warenmarkten en de Algemene Subsidieverordening, allen voor zover deze betrekking hebben op het toepassen van de Wet Bibob externe site;

besluiten:

vast te stellen:

Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2013

Paragraaf 1: Algemeen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

 • 1. De definities in artikel 1.1 van de Wet Bibob externe site zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidslijn, tenzij daarover in lid 2 anders is bepaald.
 • 2. In deze beleidslijn wordt verstaan onder:
  a. rechtspersoon met een overheidstaak:
  de gemeente Stadskanaal;
  b. bestuursorgaan:
  de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders, alsmede degenen aan wie zij een mandaat hebben verleend tot besluitvorming bij beschikkingen van de gemeente Stadskanaal;
  c. Bibob-toets:
  de wijze van behandelen van een aanvraag waarbij met toepassing van de wet externe site door het bestuursorgaan wordt beoordeeld of er redenen aanwezig zijn om de aanvraag te weigeren, respectievelijk de beschikking in te trekken of te beëindigen, daaraan voorschriften te verbinden dan wel een advies bij het landelijk bureau Bibob aan te vragen;
  d. Bureau:
  het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8;
  e. advies:
  advies van het Bureau Bibob aan het bestuursorgaan, bedoeld in artikel 9;
  f. RIEC:
  het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Noord Nederland is een regionaal samenwerkingsverband die de samenwerkende partners (waaronder gemeenten) ondersteunt in hun strijd tegen georganiseerde criminaliteit;
  g. overheidsopdracht:
  een opdracht als beschreven in artikel 1 van de wet en waarop de wet kan worden toegepast;
  h. vastgoedtransactie:
  een overeenkomst of een andere rechtshandeling met betrekking tot een onroerende zaak met als doel:
  • 1. het verwerven of vervreemden van een recht op eigendom of het vestigen, vervreemden of wijzigen van een zakelijk recht;
  • 2. huur of verhuur;
  • 3. het verlenen van een gebruiksrecht;
  • 4. de deelname aan een rechtspersoon, een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma die het recht op eigendom of een zakelijk recht met betrekking tot die onroerende zaak heeft of die onroerende zaak huurt of verhuurt;
  i. betrokkene:
  de aanvrager van een beschikking, de houder van een vergunning, de subsidieontvanger, de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een vastgoedtransactie is aangegaan of zal worden aangegaan, de gegadigde die wil deelnemen aan een aanbestedingsproces, de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund, de onderaannemer;
  j. eigen onderzoek:
  de wijze van behandelen van een aanvraag waarbij met toepassing van de wet door het bestuursorgaan wordt beoordeeld of er redenen aanwezig zijn om de aanvraag te weigeren, respectievelijk de beschikking in te trekken of te beëindigen, daaraan voorschriften te verbinden dan wel een advies bij het Bureau aan te vragen;
  k. semioverheid:
  organisaties die "dicht tegen de overheid aan zitten". Kenmerken van een semioverheidsorganisatie zijn:
  • 1. wettelijke taken en/of het dienen van een uitgesproken publiek belang;
  • 2. een publieke financiering.

Paragraaf 2: Publiekrechtelijke beschikkingen

Artikel 2.1 Toepassingsbereik bij nieuwe beschikkingen

De toepassing van de wet zal door het bestuursorgaan op de hieronder aangeduide beschikkingen op de volgende wijze plaatsvinden:

 • 1. Uitvoering van de Bibob-toets vindt in beginsel plaats bij elke aanvraag voor een beschikking als bedoeld in:
 • 2. Uitvoering van de Bibob-toets vindt bij onderstaande aanvragen voor een beschikking in beginsel plaats als zij vallen onder de daartoe aangewezen branche en/of gebied en de daarbij geldende risico-indicatoren:
  • a. Omgevingsvergunning bouwactiviteit
   De aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht externe site (omgevingsvergunning bouwactiviteit). De toepassing blijft beperkt tot de aanvragen met een bouwsom hoger dan € 500.000,00, exclusief btw behalve de aanvragen die vallen onder de hieronder genoemde risicobranches en/of risicogebieden met uitzondering van de aanvragen omtrent de gebruikersfunctie woonfunctie: eengezinswoningen en bestemd eigen bewoning.
   Als risicobranches worden aangemerkt:
   • - inrichtingen die actief zijn in de bewerking, verwerking en/of opslag van afvalstoffen;
   • - kamerverhuurbedrijven, hotels, logies (de verhuur van onzelfstandige woningen, zoals kamers en etages met gedeelde voorzieningen in woongebouwen);
   • - massagesalons;
   • - vastgoedbedrijven (bedrijven/personen die zich bedrijfsmatig bezighouden met het aan- en verkopen van, beleggen in, exploiteren van/en de handel in onroerend goed);
   • - inrichtingen waar vuurwerk wordt opgeslagen, of anderszins actief zijn in de vuurwerkbranche;
   • - autoverkoop- en verhuurbedrijven en autosloperijen/demontagebedrijven;
   • - smart-, head- en growshops;
   • - inrichtingen die actief zijn in bodemsanering en grondverzet, inclusief grondbanken;
   • - belwinkels, internetcafés;
   • - sportscholen;
   • - aanleg en exploitatie van wind- en zonneparken;
   • - branches die een sterke relatie hebben met bovenstaande branches (bijvoorbeeld wonen boven bordelen).
  • De burgemeester kan de bovengenoemde risicobranches en/of gebieden bij afzonderlijk besluit uitbreiden of inkrimpen.
  •  Er zijn binnen de gemeente Stadskanaal geen gebieden benoemd als risicogebied.
  •  De Bibob-toets zal niet worden toegepast, ingeval de aanvraag afkomstig is van:
   • - overheidsinstanties;
   • - semioverheidsinstanties;
   • - toegelaten woning(bouw)corporaties; (toegelaten door de Minister van Volkshuisvesting conform het Woningbesluit 1932 middels een daartoe verstrekte vergunning);
   • - door het college van burgemeester en wethouders bij (specifiek) besluit aangewezen aanvragers (bijvoorbeeld PPS constructies van particuliere ondernemingen en overheid).
  • b. Omgevingsvergunning inrichtingen Wet milieubeheer externe site
   De aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht externe site voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van die wet externe site, (omgevingsvergunning inrichtingen Wet milieubeheer externe site).
   De toepassing wordt in beginsel alleen uitgevoerd als:
   • - vanuit eigen informatie en/of
   • - vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC en/of
   • - vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 11 juncto externe site 26 van externe site,
   • - de wet externe site, er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet externe site.
  • De Bibob-toets zal niet worden toegepast, ingeval de aanvraag afkomstig is van:
   • - overheidsinstanties;
   • - semioverheidsinstanties.
  • c. Omgevingsvergunning beperkte milieutoet
   De aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht externe site, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een activiteit waarvoor bij Algemene Maatregel van Bestuur op grond van artikel 2.17 van die wet is bepaald, dat de beschikking in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob externe site kan worden geweigerd (omgevingsvergunning beperkte milieutoets)
   De Bibob-toets wordt in beginsel alleen uitgevoerd als bij de aanvraag:
   • - vanuit eigen informatie en/of
   • - vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC en/of
   • - vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 11 juncto externe site 26 van externe site
   • - de wet externe site, er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet externe site.
 • 3. Uitvoering van de Bibob-toets vindt bij onderstaande aanvragen voor een beschikking in beginsel plaats, als er sprake is van ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC, die een aanleiding vormen om te vermoeden dat de beschikking zal worden gebruikt als bedoeld in artikel 3 van de wet externe site:

Artikel 2.1a Toepassing in bijzondere situaties bij aanvragen voor een beschikking genoemd in artikel 2.1.

Naast de in artikel 2.1, lid 1 aangeduide gevallen, zal het bestuursorgaan bij een aanvraag voor de in artikel 2.1, lid 2 genoemde beschikkingen ook overgaan tot een Bibob-toets, als:

 • - vanuit eigen informatie en/of
 • - vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC en/of
 • - vanuit het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 11 externe site juncto 26 van de wet externe site, er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet externe site.

Bovendien zal een Bibob-toets plaatsvinden als bij navraag door het bestuursorgaan bij het Bureau blijkt, dat tegen de aanvrager van een beschikking, in de afgelopen twee jaar advies is uitgebracht of een adviesaanvraag in behandeling is genomen bij het Landelijk Bureau Bibob.

Artikel 2.1b Buiten behandelingstelling aanvraag

Wanneer het Bibob-vragenformulier niet volledig wordt ingevuld of de gevraagde extra informatie niet of onvolledig wordt aangeleverd, wordt de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht externe site buiten behandeling gesteld, nadat de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen.

Artikel 2.2 Toepassingsbereik bij reeds verleende beschikkingen

Het bestuursorgaan kan de wet in beginsel toepassen met betrekking tot reeds verleende beschikkingen indien:

 • 1. de verstrekte beschikking betrekking heeft op een locatie, die gelegen is in een concreet bepaald gebied, dat op basis van een daartoe genomen besluit van het bestuursorgaan na de verstrekking van de beschikking, is aangewezen als risicogebied;
 • 2. de verstrekte beschikking onderdeel uitmaakt van een branche of onderdeel in deze branche, die op basis van een door het bestuursorgaan genomen besluit na de verstrekking van de beschikking is aangewezen voor een generieke Bibob-toets;
 • 3. vanuit eigen informatie dan wel vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC, er aanwijzingen zijn dat er sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet externe site;
 • 4. informatie als bedoeld in artikel 11 externe site juncto 26 van de Wet Bibob externe site verkregen, vanuit het OM, direct of als reactie op een door haar ontvangen signaal van het Bureau, die duidt op een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet externe site;
 • 5. bekend wordt, dat tegen betrokkene in een andere gemeente bij een Bibob-toets een ernstige mate van gevaar is geconstateerd en aan betrokkene alhier een soortgelijke beschikking is verstrekt. In geval aan betrokkene in meerdere gemeenten binnen het samenwerkingsverband RIEC eerder al een soortgelijke beschikking is verleend, zal het bestuur het RIEC om coördinatie in de Bibob-toets verzoeken.

Artikel 2.2a

Bij een weigering om de Bibob-vragenformulieren volledig ingevuld te retourneren, zullen allereerst de daartoe gestelde regels van de Algemene wet bestuursrecht externe site toegepast worden. Bij volharding zal de weigering worden beschouwd als een ernstige mate van gevaar als genoemd in artikel 4 externe site juncto artikel 3 van de Wet Bibob externe site. De verstrekte vergunning zal als gevolg daarvan worden ingetrokken.

Artikel 2.3 Toepassingsbereik bij subsidies

Het bestuursorgaan kan de wet externe site in beginsel toepassen met betrekking tot een aanvraag voor dan wel de intrekking van een reeds verleende subsidie als bedoeld in de Algemene subsidieverordening.

Het besluit tot uitvoering van het Bibob-onderzoek zal dan gebaseerd zijn op:

 • 1. eigen ambtelijke informatie en/of
 • 2. informatie verkregen van het Bureau en/of
 • 3. informatie verkregen vanuit het OM conform artikel 26 van de wet externe site (OM-tip) en/of
 • 4. informatie verkregen van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC.

Paragraaf 3: Privaatrechtelijke transacties

Artikel 3.1 Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties

De rechtspersoon met een overheidstaak kan de wet externe site in beginsel toepassen met betrekking tot vastgoedtransacties, zoals bedoeld in artikel 1 onder f, waarbij de gemeente partij is.

Bij de start van onderhandelingen daartoe, zal de rechtspersoon met een overheidstaak de wederpartij ervan in kennis stellen dat een Bibob-onderzoek deel kan uitmaken van de procedure.

In de overeenkomst wordt een integriteitsclausule opgenomen, op basis waarvan kan worden overgegaan tot ontbinding, opzegging, vernietiging of opschorting van de overeenkomst.

De Bibob-toets wordt in beginsel beperkt tot de gevallen, die een of meerdere van onderstaande kenmerken hebben:

 • - hoge mate van financiële complexiteit;
 • - behorend tot een als zodanig door het college van burgemeester en wethouders benoemde risicobranche;
 • - behorend tot een als zodanig door het college van burgemeester en wethouders benoemd risicogebied;
 • - hoge mate van complexiteit met betrekking tot de bedrijfsstructuur;
 • - exceptioneel financieel risico voor de gemeente.

Het besluit tot uitvoering van het Bibob-onderzoek kan daarnaast ook gebaseerd zijn op:

 • 1. eigen ambtelijke informatie en/of
 • 2. informatie verkregen van het Bureau en/of
 • 3. informatie verkregen vanuit het OM conform artikel 26 van de wet externe site (OM-tip) en/of
 • 4. informatie verkregen van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC.

Indien de Bibob-procedure niet is afgerond voor het sluiten van de overeenkomst, wordt hieromtrent een ontbindende voorwaarde opgenomen.

Artikel 3.2 Toepassingsbereik bij aanbestedingen

De rechtspersoon met een overheidstaak zal het Bibob-onderzoek ten aanzien van een gegadigde of onderaannemer in de zin van de wet externe site, in beginsel alleen uitvoeren bij overheidsopdrachten, die vallen binnen de sectoren milieu, informatie-communicatie-technologie (ICT) of bouw en die, conform de geldende richtlijnen van de gemeente Stadskanaal voor het aanbesteden van werken respectievelijk van diensten en leveringen, openbaar moeten worden aanbesteed.

Een besluit tot uitvoering van een Bibob-onderzoek zal daarnaast ook plaatsvinden indien:

 • 1. op basis van eigen ambtelijke informatie en/of
 • 2. informatie verkregen van het Bureau en/of
 • 3. informatie verkregen vanuit het OM conform artikel 26 van de wet externe site (OM-tip) en/of
 • 4. informatie verkregen vanuit een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat er sprake is van een ernstig risico als bedoeld in artikel 3 van de wet externe site.

In tegenstelling tot de algemene strekking van de Bibob-regelgeving, verstrekt de Wet Bibob externe site geen extra weigeringsgrond bij aanbestedingen. De reden hiervoor is, dat het binnen deze sector in beginsel gaat om een gesloten stelsel van selectie- en gunningscriteria. De uitkomst van een Bibob-toets kan dan ook slechts gelden als versterking voor een van deze criteria.

Paragraaf 4: Uitvoering

Artikel 4.1 Eigen onderzoek

In de in deze beleidsregels bepaalde gevallen, zal betrokkene, naast de gebruikelijke aanvraagformulieren, de Bibob-vragenformulieren dienen in te vullen en in te leveren bij het bestuursorgaan. Daarbij dienen ook de documenten te worden gevoegd, die in deze vragenformulieren zijn vermeld en/of bij de uitreiking van de formulieren door of namens het bestuursorgaan zijn genoemd. De Bibob-vragenformulieren bevatten in elk geval de in artikel 30, tweede lid van de Wet Bibob externe site genoemde vragen en daarnaast aanvullende vragen, die het bestuursorgaan zo goed mogelijk in staat stellen om het eigen onderzoek te kunnen verrichten.

Ingeval de aanvraag betrekking heeft op een nieuwe beschikking, maken de Bibob-vragenformulieren onderdeel uit van de aanvraag hiervoor.

Alvorens het eigen onderzoek naar het zich voordoen van weigeringsgronden als bedoeld in artikel 3 van de wet externe site wordt gestart, zal een aanvraag eerst beoordeeld worden conform de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht externe site (Awb) en de reguliere weigeringsgronden vanuit de onderliggende regelgeving van de desbetreffende vergunning.

Het daarop aansluitende eigen onderzoek naar het zich voordoen van de weigeringsgronden als bedoeld in artikel 3 van de wet externe site bestaat uit een tweetal stappen:

Stap 1

Het onderzoek behelst in ieder geval de controle en analyse van:

 • - de door de aanvrager/houder van de vergunning aangereikte informatie/documenten bij de Bibob-vragenformulier(en) (inclusief bijlagen) en de door hem/haar daarbij aangeleverde documenten;
 • - eventuele extra, op verzoek van het bevoegd gezag, door aanvrager/houder overgelegde documenten of informatie;
 • - open bronnen onderzoek (zoals Kamer van Koophandel, Kadaster etc.).

De Bibob-gronden vormen een aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheden om een vergunning te weigeren of in te trekken. Het bevoegd gezag zal echter altijd eerst de bestaande weigerings- en intrekkingsgronden onderzoeken en, zo mogelijk, toepassen.

Wanneer het Bibob-vragenformulier niet volledig wordt ingevuld, wordt de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb externe site buiten behandeling gesteld. Een weigering om gevraagde extra informatie aan te leveren dan wel onvolledig aan te leveren leidt tot het buiten behandeling stellen van de nieuwe aanvraag dan wel de mogelijkheid tot het intrekken van de reeds verstrekte vergunning.

Bij de uitvoering van het eigen onderzoek kan de informatiepositie van bestuursorganen versterkt worden vanuit het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). Ook kan de gemeente desgewenst gebruikmaken van de expertise van het RIEC.

Als het bestuursorgaan op basis van het eigen onderzoek in het kader van de Wet Bibob externe site genoeg aanwijzingen heeft om in redelijkheid te kunnen aantonen dat er sprake is van een "ernstig gevaar" als bedoeld in de Wet Bibob externe site, kan het de vergunning weigeren of intrekken.

Stap 2

Aanvullend op de controle en analyse van de (extra) verstrekte informatie als hiervoor genoemd, kan een advies bij het Bureau worden gevraagd indien:

 • a. na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over omstandigheden in de persoon van de aanvrager en/of daarmee in verband te brengen betrokkenen, de financier van de betreffende activiteiten en/of onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd;
 • b. na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur van aan de uitvoering van de beschikking te verbinden onderneming(en);
 • c. na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de financiering van de aan de betreffende beschikking te verbinden activiteiten;
 • d. de Officier van Justitie de gemeente de tip geeft om in een bepaalde zaak een Bibob-advies aan te vragen.

Een toetsing aan de Wet Bibob externe site met behulp van een advies van het Bureau geldt in beginsel als een uiterst middel om de integriteit van een betrokken (rechts)persoon te controleren. Bij deze zware inbreuk op de privacy moet het bevoegd gezag de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit in acht nemen.

Deze eisen brengen mee dat het bevoegd gezag eerst, zoals hierboven is uitgewerkt, gebruik moet maken van de eigen instrumenten. Voorts moet het vragen van een advies evenredig zijn gelet op de mate van gevaar en de ernst van de strafbare feiten.

De adviesaanvraag bij het Bureau is geen beschikking in de zin van de Awb externe site. Hiertegen staat derhalve geen bezwaar of beroep open. Wel is de aanvrager van een vergunning te allen tijde toegestaan de aanvraag in te trekken.

Bij een "mindere mate van gevaar" dat de (aangevraagde) vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten en witwaspraktijken kan het bevoegd gezag extra voorwaarden aan de vergunning verbinden. Deze voorwaarden dienen Bibob-gerelateerd te zijn.

Artikel 4.2 Informatieplicht

 • 1. Het bestuursorgaan informeert betrokkene schriftelijk over een adviesaanvraag aan het Bureau (artikel 32 externe site). Betrokkene wordt daarbij gewezen op de opschorting van de beslistermijn als bedoeld in artikel 31 externe site. Een afschrift van deze brief wordt gevoegd bij het adviesverzoek aan het Bureau.
 • 2. In geval een van het Bureau ontvangen adviesverzoek leidt tot het voornemen om een gevraagde beschikking te weigeren dan wel een eerder verleende beschikking in te trekken, wordt aan betrokkene een kopie van het adviesrapport ter hand gesteld. Betrokkene wordt daarbij door het bestuursorgaan gewezen op zijn geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 28 van de wet externe site.

Artikel 4.3 Adviestermijn

 • 1. Indien het bestuursorgaan een advies aanvraagt bij het Bureau, wordt op grond van artikel 31 van de wet externe site, de wettelijke termijn waarbinnen de beschikking dient te worden gegeven, opgeschort voor de duur van de periode die begint met de dag waarop het advies door het Bureau in behandeling wordt genomen en eindigt met de dag waarop het advies is ontvangen, met dien verstande dat deze opschorting niet langer duurt dan de termijn, zoals genoemd in artikel 15, lid 1 van de wet externe site.
 • 2. Indien het Bureau het advies niet binnen de in lid 1 gestelde termijn kan geven, heeft het de mogelijkheid om op grond van artikel 15, derde lid van de wet externe site, de termijn te verlengen. Deze verlenging bedraagt niet meer dan de termijn, genoemd in artikel 15, lid 3 van de wet externe site.
 • 3. Het Bestuursorgaan informeert betrokkene onverwijld over een verlenging als bedoeld in het vorige lid.
 • 4. De verlenging van de adviestermijn van het Bureau, alsmede eventuele tijdelijke opschorting van de adviestermijn van het Bureau in gevallen als bedoeld in artikel 15, lid 2 van de wet externe site, leiden tot een verdere opschorting van de wettelijke beslistermijn op de beschikking.

Artikel 4.4 Beschikking

 • 1. Het bestuursorgaan/de rechtspersoon met een overheidstaak gaat over tot een negatief besluit op de aanvraag op de beschikking dan wel inschrijving op een overheidsopdracht of het aangaan van een vastgoedtransactie, indien uit het eigen onderzoek en een eventueel daarop afgegeven advies van het Bureau blijkt, dat er sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet externe site. Daarbij zal in geval van een inschrijving op een overheidsopdracht, de geconstateerde ernstige mate van gevaar dienen als versterking van een of meerdere uitsluitingsgronden als genoemd in de Aanbestedingswet 2013 externe site [ hiermee word.
 • 2. Indien het bestuursorgaan/de rechtspersoon met een overheidstaak voornemens is negatief te beschikken op de aanvraag op de beschikking dan wel inschrijving op een overheidsopdracht op grond van de wet externe site, of het aangaan van een vastgoedtransactie wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld daartegen zienswijze in te brengen.
 • 3. Een door het bestuursorgaan op grond van de wet externe site genomen negatief besluit op de aanvraag voor een beschikking, is vatbaar voor beroep en bezwaar.
 • 4. Het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak, die een advies van het Bureau als bedoeld in de wet externe site ontvangt, kan dit advies gedurende twee jaar gebruiken in verband met een andere beslissing.

Paragraaf 5: Invoering

Artikel 5.1 Invoeringsdatum

Deze beleidslijn is vastgesteld door de burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders op 21 april 2015 en treedt in werking één dag na bekendmaking.

mevrouw B.A.H. Galama

burgemeester

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden mevrouw B.A.H. Galama

secretaris burgemeester

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven