Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Beleidsregels bij grote sportevenementen Stadskanaal » 05-07-2012

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Beleidsregels bij grote sportevenementen Stadskanaal

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 05-07-2012.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling beleidsregels aangaande het verlenen van vergunningen voor het organiseren van evenementen in het kader van grote sportevenementen en het plaatsen van tv-schermen in de openbare ruimte en binnen inrichtingen
Citeertitel Beleidsregels bij grote sportevenementen Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008, artikel 2.2.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
05-07-2012 17-05-2012 art. 1 26-06-2012
De Kanaalstreek, 04-07-2012
Burg, 26-06-2012, nr. 1
17-05-2012 nieuwe regeling 15-05-2012
De Kanaalstreek, 16-05-2012
Burg, 15-05-2012, nr. 1

De burgemeester van de gemeente Stadskanaal;

overwegende dat het wenselijk is nadere beleidsregels te stellen met betrekking tot het verlenen van vergunningen voor het organiseren van evenementen in het kader van het grote sportevenementen zoals bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008

gelet op de Gemeentewet externe site, de Algemene wet bestuursrecht externe site en artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008;

besluit:

vast te stellen de navolgende beleidsregels aangaande het verlenen van vergunningen voor het organiseren van evenementen in het kader van grote sportevenementen en het plaatsen van tv-schermen in de openbare ruimte en binnen inrichtingen:

Artikel 1

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester evenementen te organiseren in relatie tot, of die verband houden met, grote sportevenementen, met uitzondering van evenementen en activiteiten die in een (horeca)inrichting plaatsvinden waarvoor een gebruiksvergunning is afgegeven.
 • 2. Het organiseren van evenementen in relatie tot, of die verband houden met een groot sportevenement, is waar het voetbal betreft, alleen toegestaan voor halve finales en finales.
 • 3. Aanvragen strekkende tot een vergunning zoals bedoeld onder punt 2, dienen conform de voorschriften in de APV tenminste 8 weken voor aanvang van het evenement bij de burgemeester ingediend te zijn.
 • 4. Aanvragen die ná genoemde termijn worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.
 • 5. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester tv-schermen in de openbare ruimte te plaatsen.
 • 6. De burgemeester kan voorschriften verbinden aan de evenementvergunning. Naast de standaardvoorschriften, zoals vermeld onder bijlage I van deze beleidsregels, kunnen er aanvullende voorschriften worden gesteld.

Artikel 2

 • 1. Inwerkingtreding één dag na de dag van bekendmaking
 • 2. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels bij grote sportevenementen Stadskanaal.

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 15 mei 2012

Burgemeester

Mevrouw B.A.H. Galama

Bijlage 1

Voorschriften voor grote sportevenementen

Dit zijn de standaardvoorschriften die in ieder geval gelden voor grote sportevenementen. Daarnaast kan de burgemeester bij de vergunning nog aanvullende voorschriften vaststellen.

Binnenevenementen

[vervallen]

Buitenevenementen

 • 1. Het gebruik van glaswerk/aardewerk ten behoeve van het verstrekken van dranken en consumpties tijdens evenementen is verboden.
 • 2. Evenemententerreinen die direct grenzen aan de openbare weg, zijn verplicht hekken/barrières te plaatsen om vermenging van de bezoekers en het autoverkeer te voorkomen.
 • 3. Het evenemententerrein dient zonodig (ter beoordeling van de burgmeester) met hekken omheind te worden. Deze hekken dienen conform het door de organisator overlegde, en door de burgemeester goedgekeurde, hekkenplan en situatietekening geplaatst te worden.
 • 4. Het maximale bezoekersaantal voor buitenevenementen, is ten hoogste het aantal personen wat op grond van de volgende formule is toegestaan: maximaal 2,5 mens per vierkante meter, gerekend over de beschikbare vrije ruimte op het evenemententerrein.
 • 5. De organisator dient erop toe te zien dat de bezoekers geen vuurwerk, scherpe voorwerpen, palen en stokken, alsmede andere mogelijk gevaarlijke voorwerpen meenemen op het evenemententerrein. De organisator dient bezoekers hier vooraf duidelijk op te attenderen en te controleren bij de ingang.
 • 6. Het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens buitenevenementen is alleen toegestaan met een ontheffing op grond van artikel 35 Drank- en horecawet externe site.
 • 7. Het tijdstip van het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken bij buitenevenementen is direct gekoppeld aan de tijden zoals genoemd in de evenementvergunning, doch uiterlijk tot 24.00 uur.
 • 8. Op basis van het vastgestelde maximale bezoekersaantal, dient de organisator er zorg voor te dragen dat er voldoende gecertificeerde beveiligingsmedewerkers aanwezig en inzetbaar zijn. De verhouding beveiligers op bezoekers bedraagt 1:200. Het minimale aantal beveiligers, ongeacht het bezoekersaantal bedraagt 2 personen. De organisator dient uiterlijk 4 weken voor aanvang, een bewijs te overleggen aan de burgemeester en de afdeling Bijzondere Wetten van de Regiopolitie Groningen, dat het aantal vereiste beveiligers daadwerkelijk aanwezig en inzetbaar is.
 • 9. Beveiligers dienen ingezet te worden via een beveiligingsorganisatie die in het bezit is van een vergunning op grond van de Wet / Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus externe site.
 • 10. Het evenemententerrein dient tenminste via 2 afzonderlijke -vrije, obstakelvrije, verharde- toegangswegen van tenminste 4 meter breed en 3,50 meter hoog, bereikbaar te zijn voor de hulpverleningsdiensten.
 • 11. Er dienen voldoende vluchtwegen vanaf het evenemententerrein te zijn, met dien verstande dat de vluchtwegen niet dezelfde wegen zijn als genoemd onder punt 10.
 • 12. Geluidsbronnen dienen -indien mogelijk- niet op bewoonde objecten gericht te zijn.
 • 13. Op het evenemententerrein dienen gescheiden (man/vrouw) sanitaire voorzieningen te zijn, in een verhouding van minimaal één toilet per 150 bezoekers, waarbij voor de mannelijke bezoekers geldt dat de GHOR bepaald hoeveel] % door urinoirs vervangen mag worden.
 • 14. Rond brandkranen dient een vrije/obstakelvrije ruimte van tenminste 2 meter te zijn.
 • 15. De onderlinge afstand tussen objecten op het evenemententerrein, alsmede de afstand tussen objecten en bestaande bebouwing/panden bedraagt tenminste 5 meter.
 • 16. Voor het in gebruik nemen van publiekstenten is een gebruiksvergunning vereist.
 • 17. Kabels welke op de grond liggen dienen beschermd te zijn en wel zodanig dat niet over de kabels kan worden gestruikeld, dan wel op enige wijze niet kunnen worden beschadigd.
 • 18. Er dienen voldoende afvalbakken op het evenemententerrein aanwezig te zijn.
 • 19. Na afloop van het evenement dient de organisator er zorg voor te dragen dat het evenemententerrein en de directe omgeving weer opgeruimd en vrij van afvalstoffen wordt achtergelaten. Als de organisator dit verzuimt, zal de schoonmaak door of namens de gemeente -op kosten van de organisator- plaatsvinden.
 • 20. De organisator sluit voor het evenement tenminste een WA-verzekering af. Een kopie van de verzekeringspolis dient uiterlijk vier weken voor aanvang overlegd te worden aan de burgemeester.
 • 21. De organisator kan de schade, die wordt veroorzaakt als gevolg van het gebruikmaken van de vergunning, niet verhalen op de gemeente Stadskanaal.
 • 22. De organisator moet de schade aan gemeente-eigendommen, die het gevolg is van het gebruikmaken van de vergunning, vergoeden.
 • 23. De organisator moet de aanwijzingen van de Regiopolitie, brandweer en de medewerkers van de gemeente opvolgen, als zij de organisator daarom verzoeken.
 • 24. Als de organisator deze voorschriften niet in acht neemt, is de vergunning niet meer geldig.
Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven