Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Beleidsregels leegstand 2009 » 18-06-2009

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Beleidsregels leegstand 2009

Deze regeling is in werking getreden op 18-06-2009.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Beleidsregels leegstand 2009
Citeertitel Beleidsregels leegstand 2009
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling vervangt de op 24 februari 2009 in werking getreden Beleidsregels leegstand.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Leegstandwet, art. 15 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
18-06-2009 nieuwe regeling 02-06-2009
De Kanaalstreek, 10-06-2009
BW, 2-06-2009, nr. 5

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels op te stellen met betrekking op het verhuren van woningen die gesloopt worden of die onderhevig zijn aan vernieuwbouw op grond van het leegstandsbeleid c.q. niet anderszins op andere wijze aan de volkshuisvesting dienstbaar kunnen worden gemaakt;

dat het onder omstandigheden gewenst is de verhuur van woningen te stimuleren door het (tijdelijk) ter zijde stellen van wettelijke huurbeschermingsregels met toepassing van de Leegstandwet externe site;

dat het nadrukkelijk de bedoeling is een vergunningensysteem te hanteren voor corporaties wat betreft hun woningbezit in wijkontwikkelingsgebieden en voor particuliere woningeigenaren die willen doorstromen naar een koopwoning wat betreft de achter te laten woning;

dat daarmee beoogd wordt enerzijds de verpaupering van hele woonwijken tegen te gaan en anderzijds een bijdrage te leveren aan het in beweging brengen van de vastgelopen koopwoningenmarkt;

besluiten:

gelet op artikel 15 van de Leegstandwet externe site en de Algemene wet bestuursrecht externe site;

vast te stellen de volgende "Beleidsregels leegstand 2009".

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

1. woning:
een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan, die een zelfstandige woongelegenheid vormt;
2. woningeigenaar:
a. in een wijkontwikkelingsgebied BCM en/of Lefier en
b. de natuurlijke persoon, die bevoegd is tot het in gebruik geven van een woning;
3. wijkontwikkelingsgebieden:
gebieden die door burgemeester en wethouders worden aangewezen en waar op grond van deze beleidsregels een vergunning ex. Artikel 15 lid 1 Leegstandwet externe site kan worden verleend.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Een vergunning, als bedoeld in artikel 15 lid 1 van de Leegstandwet externe site kan worden verleend aan de woningeigenaar in het geval dat een woning:
  • a. wordt gesloopt of waarbij sprake is van vernieuwbouw;
  • b. niet anderszins op andere wijze aan de volkshuisvesting dienstbaar kan worden gemaakt.
 • 2. Bovenstaande vergunningverlening aan de woningeigenaar geschiedt alleen indien het een woning betreft:
  • a. in één van de door burgemeester en wethouders aangewezen ontwikkelingsgebieden wanneer sprake is van een situatie als bedoeld in het eerste lid onder a;
  • b. voor het gehele grondgebied van de gemeente aan de natuurlijke persoon als woningeigenaar in een situatie als bedoeld in het eerste lid onder b.
 • 3. Burgemeester en wethouders wijzen de volgende wijkontwikkelingsgebieden aan:
  • a. Onstwedde;
  • b. Alteveer;
  • c. Mussel;
  • d. Parkwijk;
  • e. Maarsstee

Artikel 3 De aanvraag

De vergunning wordt door de woningeigenaar aangevraagd door het indienen van een volledig en naar waarheid ingevuld formulier zoals bedoeld in de Regeling formulieren Leegstandwet externe site.

Artikel 4 Duur van de vergunning

 • 1. Burgemeester en wethouders verlenen de vergunning als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandwet externe site voor de duur van de termijn genoemd in de Leegstandwet externe site. Ingeval tevens sprake is van een sloopvergunning sluiten burgemeester en wethouders daar zoveel mogelijk op aan.
 • 2. Op verzoek van de woningeigenaar kunnen burgemeester en wethouders de vergunning als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandwet externe site verlengen. Burgemeester en wethouders sluiten bij het verlengen van de vergunning aan bij de termijnen genoemd in de Leegstandwet externe site.

Artikel 5 Vast te stellen huurprijs in de vergunning

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen de (maximale) huurprijs vast aan de hand van het woningwaarderingsstelsel van het Besluit huurprijzen woonruimte externe site op grond van artikel 10 lid 1 externe site juncto artikel 12 lid 2 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte externe site juncto artikel 16 lid 9 van de Leegstandwet externe site. De natuurlijke persoon als bedoeld in artikel 1 lid 2 onder b van deze beleidsregel draagt zelf en voor eigen rekening zorg voor de gegevens, benodigd voor toepassing van het woningwaarderingsstelsel.
 • 2. De huurprijs waar tegen in de vergunning ten hoogste mag worden verhuurd bedraagt 90% van de in lid 1 berekende huur, of 90% van de laatst in rekening gebrachte huur, indien deze huurprijs op een wijze als bedoeld in lid 1 tot stand is gekomen, een en ander uitsluitend ingeval het betreft een tot het bestand van een corporatie behorende woning in een wijkontwikkelingsgebied.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • a. Deze beleidsregels treden in werking acht dagen na bekendmaking ervan;
 • b. met de vaststelling vervallen de Beleidsregels leegstand zoals vastgesteld d.d. 24 februari 2009.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: “Beleidsregels leegstand 2009”.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 juni 2009.

De secretaris, De burgemeester,

J.J.J. van Huffelen J.J. Stavast

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven