Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Beleidsregels reclamedragers sandwichborden en spandoeken » 27-11-2008

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Beleidsregels reclamedragers, sandwichborden en spandoeken

Deze regeling is in werking getreden op 27-11-2008.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Beleidsregels reclamedragers, sandwichborden en spandoeken
Citeertitel Beleidsregels reclamedragers, sandwichborden en spandoeken
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze beleidsregels vervangen de Beleidslijn "driehoeksborden/sandwichborden- en spandoeken".

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. art. 2.1.5.1 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
27-11-2008 nieuwe regeling 18-11-2008
De Kanaalstreek, 26-11-2008
BW, 18-11-2008, 2

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

overwegende dat het wenselijk is beleidsregels op te stellen met betrekking tot het plaatsen van reclamedragers en andere uitingen van reclame op grond van artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008;

besluiten:

gelet op de Gemeentewet externe site, de Algemene wet bestuursrecht externe site en artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008;

vast te stellen de Beleidsregels reclamedragers, sandwichborden en spandoeken.

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

1. reclame:
iedere vorm van aankondiging van niet-commerciële of commerciële activiteit, warenaanprijzing, niet zijnde aankondigingen die vallen onder het uitstallingbeleid van de gemeente;
2. ideële uitingen:
iedere vorm van aankondiging van charitatieve doeleinden zoals collectes, evenals aankondigingen van ideële aard niet zijnde charitatieve doeleinden zoals aankondigingen in het kader van de verkeersveiligheid.
3. reclamedrager:
voorwerp van stoffelijke aard, niet zijnde sandwichborden of spandoeken, die het mogelijk maakt reclame-uitingen te voeren;
4. sandwichborden:
specifieke reclamedrager; borden die zijn opgebouwd uit twee veelal (dik) kartonnen dragers van reclame-uitingen die zijn verbonden door een plastic koppeldraad en tweezijdig dezelfde tekst voeren;
5. spandoeken:
doek van kunststof of ander materiaal waarbij het doek wordt opgespannen tussen twee dragers;
6. weg:
de weg zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008.

Artikel 2 Voorwaarden en uitsluitingen

 • 1. Reclamedragers, sandwichborden en spandoeken dienen te voldoen aan redelijke eisen van welstand.
 • 2. Reclamedragers, sandwichborden en spandoeken dienen zo worden aangebracht dat zij geen schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kunnen vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

Artikel 3 Ontheffing reclamedragers

 • 1. Burgemeester en wethouders verlenen ten hoogste ontheffing voor zeventig (semi) permanente reclamedragers.
 • 2. Burgemeester en wethouders verlenen maximaal twee ontheffingen.
 • 3. Het maximum aantal te plaatsen of te bevestigen reclamedragers bedraagt vijfendertig per ontheffing.
 • 4. De reclamedragers dienen bevestigd of geplaatst te worden aan of om door burgemeester en wethouders aangegeven lichtmasten op het plaatsingsoverzicht (overzichtstekening), welke deel uitmaakt van deze beleidsregels.

Artikel 4 Ontheffing sandwichborden

 • 1. Het plaatsen van sandwichborden op of aan de weg is verboden.
 • 2. Het verbod zoals bedoeld in lid 1 geldt niet voor circussen.
 • 3. Burgemeester en wethouders verlenen per periode ten hoogste ontheffing voor het aanbrengen van dertig sandwichborden.
 • 4. De periode zoals bedoeld in lid 3 bedraagt maximaal twee aaneengesloten weken.

Artikel 5 Nadere voorschriften sandwichborden

Burgemeester en wethouders verbinden aan het plaatsen van sandwichborden in ieder geval de volgende voorschriften:

 • a. sandwichborden mogen niet binnen 30 meter van kruispunten of rotondes worden aangebracht;
 • b. sandwichborden mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van andere reclamedragers worden geplaatst.

Artikel 6 Ontheffing spandoeken voor ideële uitingen

 • 1. Burgemeester en wethouders verlenen per periode ontheffing voor het aanbrengen van spandoeken voor ideële uitingen.
 • 2. De periode zoals bedoeld in lid 1 bedraagt maximaal twee aaneengesloten weken.
 • 3. Aan het aantal spandoeken in de zin van dit artikel is geen maximum verbonden.

Artikel 7 Ontheffing spandoeken voor lokale activiteiten en (lokale) reclame-uitingen

 • 1. Burgemeester en wethouders verlenen per periode ten hoogste ontheffing voor twintig spandoeken voor de aankondiging van lokale activiteiten en/of (lokale) reclame-uitingen niet zijnde uitingen zoals bedoeld in artikel 6.
 • 2. De periode zoals bedoeld in lid 1 bedraagt maximaal twee aaneengesloten weken.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking één dag na bekendmaking ervan.
 • 2. Op dat tijdstip vervalt de Beleidslijn "Driehoeksborden/sandwichborden- en spandoeken", bij besluit vastgesteld door burgemeester en wethouders op 10 december 2002, inwerking getreden op 10 december 2002.
 • 3. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels reclamedragers, sandwichborden en spandoeken.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 november 2008,

De secretaris, De burgemeester,

J.J.J. van Huffelen J.J. Stavast

Bijlagen

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven