Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Beleidsregels terrassen » 05-06-2008

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Beleidsregels terrassen

Deze regeling is in werking getreden op 05-06-2008.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Beleidsregels aangaande melding/het verlenen van vergunning voor de exploitatie van een terras bij een (horeca)bedrijf
Citeertitel Beleidsregels terrassen
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008, art. 2.3.1.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
05-06-2008 nieuwe regeling 20-05-2008
De Kanaalstreek, 28-05-2008
Burg, 20-05-2008, 1

De burgemeester van de gemeente Stadskanaal;

overwegende dat het wenselijk is nadere beleidsregels te stellen met betrekking tot het exploiteren van een terras als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008;

gelet op de Gemeentewet externe site, de Algemene wet bestuursrecht externe site en artikel 2.3.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008;

besluit:

 • - vast te stellen de navolgende beleidsregels aangaande melding/het verlenen van vergunning voor de exploitatie van een terras bij een (horeca)bedrijf:
  • 1. De redelijkerwijs mogelijke maatregelen die voorkomen dat de gemeente Stadskanaal of derden schade lijden als gevolg van het terras, dienen te worden genomen.
  • 2. Eventuele aanwijzingen, gegeven door de plaatselijke politie en de daartoe bevoegde toezichthouders, dienen onverwijld en stipt te worden opgevolgd.
  • 3. Op het terras mag geen muziek ten gehore worden gebracht, met uitzondering op dagen waarop sprake is van collectieve festiviteiten.
  • 4. De vergunning kan worden ingetrokken indien het gemeentelijke belang dit vereist of als één van deze voorschriften niet in acht wordt genomen.
  • 5. De sluitingstijd van een terras is 23.00 uur.
   De burgemeester kan aan uitbaters van een terras bij een horeca-inrichting ontheffing verlenen van de sluitingstijd.
   Ontheffing kan worden verleend voor de vrijdagavond en zaterdagavond tot uiterlijk 02.00 uur en op alle overige dagen tot uiterlijk 00.00 uur.
   De sluitingstijd tijdens vergunde evenementen is 02.00 uur.
   Vanaf sluitingstijd mag zich geen publiek meer op het terras bevinden. *)
  • 6. Het terrasmeubilair dient kwalitatief en qua uitstraling een positieve bijdrage te leveren aan de openbare ruimte en eenduidig te zijn.
  • 7. Windschermen en andere terrasafscheidingen zijn toegestaan indien:
   • a. zij alleen in combinatie met tafels en stoelen worden geplaatst;
   • b. zij niet hoger zijn dan 1,50 meter;
   • c. de schermen allemaal gelijk zijn en zoveel mogelijk transparant.
  • 8. Parasols zijn toegestaan indien:
   • a. zij dagelijks na sluitingstijd verwijderd worden;
   • b. de onderkant (van de volant) op minstens 2,20 meter hoogte zit;
   • c. de parasols niet groter zijn dan het terras en maximaal vier bij vier meter;
   • d. de parasols allemaal gelijk zijn.
  • 9. Het gehele terrasmeubilair (inclusief windschermen) dient uit oogpunt van (brand)veiligheid tijdens het seizoen (van 15 maart tot 1 november) inpandig te worden opgeslagen. Indien inpandige opslag niet mogelijk is en de (verkeers)veiligheid zich hier niet tegen verzet, gaat de voorkeur er naar uit dat het terrasmeubilair zo compact mogelijk tegen de gevel te worden opgestapeld (eventueel inclusief de windschermen), mits een en ander in verband met vandalisme deugdelijk met kettingen (of vergelijkbaar) wordt bevestigd.
  • Gedurende de winterperiode van 1 november tot 15 maart is men verplicht het terrasmeubilair (inclusief windschermen) bij voorkeur inpandig doch ten minste zo compact mogelijk tegen de gevel op te slaan, mits een en ander in verband met vandalisme deugdelijk met kettingen (of vergelijkbaar) wordt bevestigd. Incidenteel gebruik is toegestaan.
  • 10. Op marktdagen heeft de markt voorrang, in die zin dat zij de ruimte moet kunnen innemen waarop zij conform de marktverordening recht heeft. Uitbaters van een terras zullen zich voor wat betreft het plaatsen van het terras aan deze situatie moeten aanpassen.
  • 11. Uitbaters van een terras houden de directe omgeving van het terras schoon en netjes.
  • 12. De melding/terrasvergunning is geldig voor onbepaalde tijd.
 • - te bepalen dat deze beleidsregels in werking treden gelijktijdig met de inwerkingtreding van de herziene Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 met een overgangstermijn tot 1 november 2008.

Stadskanaal, 20 mei 2008

J.J. Stavast

burgemeester

voetnoot*)

In tegenstelling tot hetgeen onder punt 5 gesteld wordt, is op terrassen bij winkels de Winkeltijdenwet externe site van toepassing.

Terug naar de verwijzing naar voetnoot *) in de tekst
Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven