Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Beleidsregels verlagingen Participatiewet Stadskanaal 2020 » 14-05-2020

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Beleidsregels verlagingen Participatiewet Stadskanaal 2020

Deze regeling is in werking getreden op 14-05-2020.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Beleidsregels verlagingen Participatiewet Stadskanaal 2020
Citeertitel Beleidsregels verlagingen Participatiewet Stadskanaal 2020
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels verlagingen Stadskanaal 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art. 27 externe site
 2. Participatiewet, art. 28 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
14-05-2020 nieuwe regeling 28-04-2020
Gemeenteblad, nr. 114955, 06-05-2020 externe site
BW 28-04-2020, Z-18-049004

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

overwegende dat het wenselijk regels te stellen betreffende het verlagen van de bijstandsnorm voor schoolverlaters en in verband met de woonsituatie van de belanghebbenden;

gelet op artikelen 27 externe site en 28 van de Participatiewet externe site

gelet op het advies van de Participatieraad Stadskanaal

besluit:

vast te stellen de navolgende "Beleidsregels verlagingen Participatiewet Stadskanaal 2020".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder

a. gehuwdennorm:
norm, bedoeld in artikel 21, onder b van de wet externe site
b. wet:
Participatiewet externe site

Artikel 2 Schoolverlaters

Het college past geen verlaging van de norm toe voor de belanghebbende die recent de deelname heeft beëindigd aan onderwijs of een beroepsopleiding, bedoeld in artikel 28 van de wet externe site.

Artikel 3 Woonsituatie

 • 1. Het college verlaagt de norm voor zover belanghebbende lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan heeft dan waarin de norm voorziet als gevolg van zijn woonsituatie, bedoeld in artikel 27 van de wet externe site.
 • 2. De verlaging bedraagt:
  • a. 15% van de gehuwdennorm als belanghebbende een woning bewoont waaraan geen kosten van huur of hypotheeklasten verbonden zijn.
  • b. 10% van de gehuwdennorm als belanghebbende geen overige woonkosten heeft.
  • c. 25% indien a en b beiden van toepassing zijn.

Artikel 4 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van dit besluit indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregels treden inwerking acht dagen na bekendmaking.
 • 2. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregels worden de ‘Beleidsregels verlagingen Stadskanaal 2015’ ingetrokken.
 • 3. Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels verlagingen Participatiewet Stadskanaal 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 april 2020.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer H. J. Hamster

secretaris locoburgemeester

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven