Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Beleidsregels verlagingen Stadskanaal 2015 » 01-01-2015

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Beleidsregels verlagingen Stadskanaal 2015

Deze regeling is in werking getreden op 01-01-2015.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Beleidsregels verlagingen Stadskanaal 2015
Citeertitel Beleidsregels verlagingen Stadskanaal 2015
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art. 27 externe site
 2. Participatiewet, art. 28 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2015 nieuwe regeling 02-12-2014
Gemeenteblad, nr. 75411, 17-12-2014 externe site
BW, 02-12-2014, nr. 16

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen betreffende het verlagen van de bijstandsnorm voor schoolverlaters en in verband met de woonsituatie van belanghebbenden;

gelet op de artikelen 27 externe site en 28 van de Participatiewet externe site;

besluit:

vast te stellen de navolgende "Beleidsregels verlagingen Stadskanaal 2015".

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. gehuwdennorm:
norm, bedoeld in artikel 21, onder c, van de wet externe site.
b. wet:
Participatiewet externe site.

Artikel 2 Schoolverlaters

 • 1. Het college verlaagt de norm voor de belanghebbende die recent de deelname heeft beëindigd aan onderwijs of een beroepsopleiding, bedoeld in artikel 28 van de wet externe site, gedurende zes maanden.
 • 2. De verlaging bedraagt 20% van de voor belanghebbende toepasselijke norm.

Artikel 3 Woonsituatie

 • 1. Het college verlaagt de norm voor zover belanghebbende lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan heeft dan waarin de norm voorziet als gevolg van zijn woonsituatie, bedoeld in artikel 27 van de wet externe site.
 • 2. De verlaging bedraagt:
  • a. 20% van de gehuwdennorm als belanghebbende een woning bewoont waaraan geen kosten van huur of hypotheeklasten verbonden zijn.
  • b. 10% van de gehuwdennorm als belanghebbende geen woning bewoont.

Artikel 4 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van dit besluit indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 5 Overgangsrecht

De situatie van een belanghebbende die voor de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregels een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand externe site ontvangt, wordt tot 1 juli 2015 beheerst door de bepalingen van die wet externe site en de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand gemeente Stadskanaal.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2015.
 • 2. Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels verlagingen Stadskanaal 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 december 2014.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden mevrouw B.A.H. Galama

secretaris burgemeester

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven