Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Beleidsregels vouchers jongeren en overige doelgroepen Participatiewet Stadskanaal 2017 » 01-12-2017

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Beleidsregels vouchers jongeren en overige doelgroepen Participatiewet Stadskanaal 2017

Versie geldig vanaf 01-12-2017 tot 01-04-2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Beleidsregels vouchers jongeren en overige doelgroepen Participatiewet Stadskanaal 2017
Citeertitel Beleidsregels vouchers jongeren en overige doelgroepen Participatiewet Stadskanaal 2017
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
01-04-2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Re-integratieverordening Participatiewet Stadskanaal 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-12-2017 01-04-2017 nieuwe regeling 21-11-2017
Gemeenteblad, nr. 211351, 30-11-2017 externe site
BW, 21-11-2017, Z-17-017017/D/17/098979

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

gelet op artikel 3, lid 1 van de Re-integratieverordening Participatiewet Stadskanaal 2015;

besluit:

vast te stellen de navolgende "Beleidsregels vouchers jongeren en overige doelgroepen Participatiewet Stadskanaal 2017".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet externe site en de Re-integratieverordening Participatiewet Stadskanaal 2015.
 • 2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
  a. jongerenvoucher werkgever:
  een eenmalige bijdrage voor werkgevers die een jongere een arbeidscontract voor minimaal zes maanden en voor minimaal 24 uur per week bieden of die jongeren een BBL-contract voor minimaal negen maanden en voor minimaal 20 uur per week bieden. De bijdrage is een tegemoetkoming in de loonkosten;
  b. jongerenvoucher werkzoekende:
  een eenmalige bijdrage voor de werkgever ten behoeve van jongeren die een arbeidscontract hebben ondertekend voor minimaal zes maanden en voor minimaal 24 uur per week of jongeren die een BBL-contract voor minimaal negen maanden en voor minimaal 20 uur per week hebben. De bijdrage is een tegemoetkoming in de kosten voor het dienstverband, bijvoorbeeld reiskosten, vervoersmiddelen, cursuskosten of de aanschaf van kleding;
  c. voucher overige doelgroepen:
  een eenmalige bijdrage voor werkgevers die een uitkeringsgerechtigde of een niet-uitkeringsgerechtigde die ingeschreven staat als werkzoekende bij het UWV, een arbeidscontract voor minimaal 24 uur per week bieden;
  d. jongere:
  persoon van 18 tot en met 26 jaar die behoort tot de doelgroep van de Participatiewet of een uitkering heeft op grond van de WW externe site;
  e. startkwalificatie:
  een diploma van HAVO, VWO of MBO-2.

Artikel 2 Doel en werkingssfeer

 • 1. Het doel van de jongerenvoucher is om werkgevers te stimuleren om arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • 2. Het doel van de voucher overige doelgroepen is om werkgevers te stimuleren om arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen voor andere (niet-)uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Artikel 3 Aanspraak op bijdrage

 • 1. Er bestaat slechts aanspraak op één van de in deze beleidsregels beschreven instrumenten als:
  • a. voor de jongerenvoucher werkgevers: het dienstverband minimaal 24 uur per week omvat voor de duur van ten minste zes maanden en de jongere daarmee uitkeringsonafhankelijk is of als het BBL-arbeidscontract minimaal 20 uur per week omvat voor de duur van ten minste negen maanden en de jongere daarmee uitkeringsonafhankelijk is dan wel een verminderd beroep op de WW externe site doet;
  • b. voor de jongerenvoucher werkzoekende: voor de jongeren met wie een dienstverband van minimaal 24 uur per week en voor de duur van minimaal zes maanden wordt aangegaan, aantoonbaar kosten worden gemaakt die noodzakelijk zijn voor het aangaan van het dienstverband;
  • c. voor de voucher overige doelgroepen: het dienstverband minimaal 24 uur per week omvat voor de duur van ten minste zes maanden;
  • d. voor alle vouchers: het college heeft vastgesteld dat zonder de inzet van dit instrument het dienstverband niet tot stand komt;
  • e. voor alle vouchers: de aanvraag is ingediend voorafgaand aan de datum van indiensttreding.
 • 2. Alleen dienstverbanden en leerarbeidsovereenkomsten die zijn gestart in de periode 1 april 2017 – 1 april 2019 komen in aanmerking.
 • 3. Er is geen aanspraak op een voucher als de betreffende werkgever aanspraak kan maken op subsidie op basis van een andere gemeentelijke regeling op grond van de Re-integratieverordening of een scholingsvoucher van het UWV, inclusief de loonkostensubsidie op grond van artikel 10d van de Participatiewet externe site.
 • 4. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
 • 5. Gedurende de looptijd van dit besluit is er een bedrag van € 40.000,00 beschikbaar.

Artikel 4 Het aanvragen van een bijdrage

 • 1. De bijdrage voor de jongerenvouchers voor werkgevers en de vouchers overige doelgroepen kunnen worden aangevraagd door de werkgever. Bij de aanvraag verstrekt deze:
  • a. een volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • b. een kopie van het identiteitsbewijs van de werknemer.
 • 2. De jongerenvoucher werkzoekenden kan worden aangevraagd door de werkgever. Bij de aanvraag verstrekt deze:
  • a. een volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • b. een onderbouwd overzicht van de kosten;
  • c. een kopie van het identiteitsbewijs van de werknemer.

Artikel 5 De hoogte van de bijdrage

 • 1. De hoogte van de jongerenvoucher werkgevers is € 2.500,00.
 • 2. De hoogte van de jongerenvoucher werkzoekende is maximaal € 500,00.
 • 3. De hoogte van de voucher overige doelgroepen is € 2.500,00.

Artikel 6 Beoordeling en betaling van de bijdrage

 • 1. Het college beoordeelt de bijdrage binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag inclusief de gevraagde bewijsstukken.
 • 2. Bij een eventuele proeftijd vindt uitbetaling eerst plaats als het dienstverband na de proeftijd is voortgezet.
 • 3. De werkgever verplicht zich om binnen vier weken na afloop van de betreffende maand een kopie van de loonstrook over de zesde maand, dan wel de negende maand bij een BBL-dienstverband, dan wel de laatste maand bij voortijdige beëindiging van het dienstverband, te overleggen.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Beleidsregels vouchers jongeren en overige doelgroepen Participatiewet Stadskanaal 2017".

Artikel 8 Inwerkingtreding en beëindiging

 • 1. De beleidsregels treden in werking één dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 april 2017.
 • 2. Deze beleidsregels eindigen op 1 april 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 november 2017.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer H.J. Hamster

secretaris locoburgemeester

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven