Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Beleidsregels vrijlating van inkomen uit arbeid Participatiewet IOAW en IOAZ Stadskanaal 2019 » 05-10-2019

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Beleidsregels vrijlating van inkomen uit arbeid Participatiewet, IOAW en IOAZ Stadskanaal 2019

Deze regeling is in werking getreden op 05-10-2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Beleidsregels vrijlating van inkomen uit arbeid Participatiewet, IOAW en IOAZ Stadskanaal 2019
Citeertitel Beleidsregels vrijlating van inkomen uit arbeid Participatiewet, IOAW en IOAZ Stadskanaal 2019
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art. 31 externe site
 2. Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 8 externe site
 3. Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 8 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
05-10-2019 nieuwe regeling 24-09-2019
Gemeenteblad, nr. 236502, 27-09-2019 externe site
BW 24-09-2019, Z-18-046925

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

gelet op:

artikel 31 lid 2 sub n, r en y van de Participatiewet externe site;

artikel 31 lid 5 van de Participatiewet externe site;

artikel 8 lid 2, 5 en 7 van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers externe site (IOAW); en

artikel 8 lid 3, 9 en 11 van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen externe site (IOAZ)

besluit:

vast te stellen de navolgende “Beleidsregels vrijlating van inkomen uit arbeid Participatiewet, IOAW externe site en IOAZ externe site Stadskanaal 2019”.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 2 Inkomensvrijlating algemeen

 • 1. De belanghebbende kan aanspraak maken op de vrijlating van inkomen indien:
  • a. Belanghebbende algemene bijstand of een uitkering uit de IOAW externe site of IOAZ externe site ontvangt;
  • b. Belanghebbende inkomsten uit (parttime) arbeid ontvangt;
  • c. De inkomsten uit (parttime) arbeid een duurzaam karakter hebben, of uitzicht op een duurzaam inkomen uit (parttime) arbeid bieden;
  • d. Belanghebbende ouder is dan 27 jaar;
  • e. Belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.
 • 2. 25 procent van het inkomen uit (parttime) arbeid wordt niet tot de middelen van de belanghebbende gerekend.
 • 3. De inkomsten uit (parttime) arbeid worden ten hoogste zes maanden niet tot de middelen gerekend.
 • 4. Het maximaal vrij te laten inkomen per maand bedraagt het bedrag zoals genoemd in artikel 31, eerste lid, onder n van de Participatiewet externe site, of artikel 8, tweede lid van de IOAW externe site, of artikel 8, derde lid van de IOAZ externe site.
 • 5. De vrijlating van inkomen wordt slechts éénmaal per uitkeringsperiode toegekend.
 • 6. De zes maanden waarin vrijlating van inkomen wordt toegepast vallen binnen een aaneengesloten periode van 24 maanden.
 • 7. De belanghebbende dient een schriftelijk verzoek tot vrijlating van inkomen in bij het college.

Artikel 3 Inkomensvrijlating alleenstaande ouder

 • 1. De belanghebbende kan aanspraak maken op de vrijlating van inkomen alleenstaande ouder indien:
  • a. Belanghebbende algemene bijstand of een uitkering uit de IOAW externe site of IOAZ externe site ontvangt;
  • b. Belanghebbende inkomsten uit (parttime) arbeid ontvangt;
  • c. De inkomsten uit (parttime) arbeid een duurzaam karakter hebben, of uitzicht op een duurzaam inkomen uit (parttime) arbeid bieden;
  • d. Belanghebbende ouder is dan 27 jaar;
  • e. Belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt;
  • f. Belanghebbende alleenstaande ouder is;
  • g. Belanghebbende de zorg heeft voor een tot zijn lasten komend kind tot twaalf jaar;
  • h. De periode zoals benoemd onder artikel 2, derde lid verstreken is.
 • 2. 12,5 procent van het inkomen uit (parttime) arbeid wordt niet tot de middelen van de belanghebbende gerekend.
 • 3. De inkomsten uit (parttime) arbeid worden ten hoogste dertig maanden niet tot de middelen gerekend.
 • 4. Het maximaal vrij te laten inkomen per maand bedraagt het bedrag zoals genoemd in artikel 31, eerste lid, onder n van de Participatiewet externe site, of artikel 8, tweede lid van de IOAW externe site, of artikel 8, derde lid van de IOAZ externe site.
 • 5. De vrijlating van inkomen wordt slechts éénmaal per uitkeringsperiode toegekend.
 • 6. De belanghebbende dient een schriftelijk verzoek tot vrijlating van inkomen in bij het college.

Artikel 4 Overige bepalingen

 • 1. Er bestaat geen recht op vrijlating van inkomen indien een nieuwe uitkeringsperiode minder dan zes (artikel twee) of dertig (artikel drie) maanden na de ingangsdatum van de voorgaande vrijlating van inkomen aanvangt.
 • 2. De vrijlating van inkomen is alleen van toepassing op inkomen uit (parttime) arbeid die na de ingangsdatum van de algemene bijstand of uitkering is aangevangen.
 • 3. De vrijlating van inkomen vangt aan op de in de toekenningsbeschikking genoemde datum.
 • 4. Vrijlating van inkomen bestaat bij gehuwden voor ieder van de partners afzonderlijk, doch gezamenlijk maximaal tot het bedrag zoals genoemd in Artikel 2 lid 4 van deze beleidsregels.
 • 5. Vrijlating van inkomen geldt ook voor de volgende inkomsten:
  • a. Doorbetaling van loon tijdens ziekte, ongeacht wie dit betaalt;
  • b. Een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling;
  • c. Werkzaamheden als (marginale) zelfstandige;
 • 6. Vrijlating van inkomen geldt ook naast één- of tweemalige premies zoals beschreven in artikel 31, lid 2, onderdeel j van de Participatiewet externe site, en zoals uitgewerkt in artikel 4, lid 5 van de Beleidsregels Activeringspremies Participatiewet Stadskanaal 2018.
 • 7. Belanghebbende dient bij aanvraag van vrijlating van inkomen een bewijs van inkomsten te overleggen.

Artikel 5 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1. Het college kan, indien de toepassing van bepalingen in deze beleidsregels in de individuele situatie tot onbillijkheden van overwegende aard leidt afwijken van deze beleidsregels.
 • 2. In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het college.

Artikel 6 Citeertitel, inwerkingtreding en overgangsbepaling

 • 1. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregels vrijlating van inkomen uit arbeid Participatiewet externe site, IOAW externe site en IOAZ externe site Stadskanaal 2019’.
 • 2. De beleidsregels treden in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking.
 • 3. Er is geen overgangsbepaling, de mogelijkheid tot aanvraag van Vrijlating van Inkomen geldt vanaf de datum van inwerkingtreding.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 september 2019

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer H.J. Hamster

secretaris locoburgemeester

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven