Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Beleidsregels waarschuwing of matiging boete socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Beleidsregels waarschuwing of matiging boete socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-01-2015 tot 09-11-2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Beleidsregels waarschuwing of matiging boete socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013
Citeertitel Beleidsregels waarschuwing of matiging boete socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
09-11-2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling is vervangen door de Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Stadskanaal 2019

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art. 18a externe site
 2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 20a externe site
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 20a externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
09-11-2019 intrekking 22-10-2019
Gemeenteblad, nr. 264335, 01-11-2019 externe site
BW 22-10-2019, Z-17-036455
01-01-2015 1 02-12-2014
Gemeenteblad, nr. 75372, 17-12-2014 externe site
BW, 02-12-2014, nr. 16
16-01-2014 Artt. 6, 7 en 8 07-01-2014
Gemeenteblad, nr. 1449, 15-01-2014 externe site
BW, 07-01-2014, nr. 6
04-04-2013 01-01-2013 nieuwe regeling 26-03-2013
De Kanaalstreek, 03-04-2013
BW, 26-03-2013, nr. 7

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 18a van de Wet werk en bijstand externe site, artikel 20a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers externe site en van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen externe site;

besluit:

vast te stellen de navolgende: “Beleidsregels waarschuwing of matiging boete socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013”.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. belanghebbende:
de inwoner van de gemeente Stadskanaal die een uitkering ingevolge de Participatiewet externe site, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers externe site of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen externe site ontvangt of heeft aangevraagd;
b. boete:
de bestuurlijke boete zoals bedoeld in artikel 18a, eerste lid van de Participatiewet externe site en artikel 20a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers externe site en van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen externe site;
c. college:
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;
d. inlichtingenplicht:
de inlichtingenplicht zoals bedoeld in artikel 17, eerste lid van de Participatiewet externe site en artikel 13 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers externe site, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen externe site en artikel 30c, tweede lid van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen externe site.

Artikel 2 Schriftelijke waarschuwing

In plaats van een bestuurlijke boete wordt een schriftelijke waarschuwing gegeven als de schending van de inlichtingenplicht niet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan verstrekte uitkering tenzij:

 • a. uit de gebezigde bewoording en/of het gedrag van de belanghebbende onomstotelijk vaststaat dat de belanghebbende opzettelijk de inlichtingenplicht heeft geschonden, of
 • b. de schending van de inlichtingenplicht plaatsvindt binnen een periode van twee jaar nadat de belanghebbende voor een eerdere schending van de inlichtingenplicht een waarschuwing heeft gekregen.

Artikel 3 Boetewaardig gedrag tijdens de aanvraagprocedure

 • 1. Als een belanghebbende tijdens de aanvraagprocedure pas na daartoe een hersteltermijn te hebben gekregen voor de beoordeling van het recht op uitkering benodigde gegevens inlevert wordt een schriftelijke waarschuwing gegeven en wordt geen boete opgelegd.
 • 2. Als de belanghebbende ook in de hersteltermijn niet aan zijn inlichtingenverplichting voldoet wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld. Aan de belanghebbende wordt dan een boete opgelegd wegens 0-fraude.
 • 3. De boete wegens boetewaardig gedrag tijdens de aanvraagprocedure, zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel, wordt niet ingevorderd tenzij het binnen een jaar na het boetewaardig gedrag tot inzet van een bijstandsuitkering komt.

Artikel 4 Verminderde verwijtbaarheid

 • 1. De mate waarin de schending van de inlichtingenplicht de belanghebbende kan worden verweten, wordt beoordeeld naar de omstandigheden waarin de belanghebbende verkeerde toen hij de inlichtingenplicht had moeten nakomen.
 • 2. Bij de beoordeling van de mate waarin de gedraging de belanghebbende kan worden verweten, leiden de navolgende criteria tot verminderde verwijtbaarheid:
  • a. indien de belanghebbende in onvoorziene en ongewenste omstandigheden verkeerde, die redelijkerwijs niet tot de normale levenspatroon behoren en hem weliswaar niet in de feitelijke onmogelijkheid heeft gebracht niet aan de inlichtingenplicht te voldoen, maar emotioneel zo ontwrichtend waren dat hem de schending van de inlichtingenplicht niet geheel kan worden verweten;
  • b. indien de geestelijke gezondheid van de belanghebbende zodanig was dat hem het schenden van de inlichtingenplicht niet volledig valt aan te rekenen;
  • c. indien de belanghebbende wel inlichtingen heeft verstrekt, maar deze inlichtingen onjuist of onvolledig waren waarbij deze onvolledigheid de belanghebbende niet geheel kan worden verweten, en de belanghebbende uit eigen beweging alsnog de juiste inlichtingen heeft verstrekt voordat door het college de overtreding is geconstateerd;
  • d. indien er sprake is van een combinatie van omstandigheden die elk op zich niet, maar in onderling verband wel leiden tot het oordeel dat er sprake is van verminderde verwijtbaarheid.
 • 3. In afwijking van het tweede lid, onderdeel c van dit artikel is er geen sprake van verminderde verwijtbaarheid indien de belanghebbende de juiste inlichtingen heeft verstrekt in het kader van het toezicht op de naleving van de inlichtingenverplichting.

Artikel 5 Hoogte boete bij verminderde verwijtbaarheid

Indien er sprake is van verminderde verwijtbaarheid zoals bedoeld in artikel 4, wordt de bestuurlijke boetebedrag verlaagd met 50%.

Artikel 6 Afronding bestuurlijke boete

Het college geeft geen uitvoering aan artikel 2, tweede lid van het Boetebesluit socialezekerheidswetten externe site.

Artikel 7 Hardheidsclausule en onvoorziene gevallen

 • 1. Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze regeling indien onverkorte toepassing ervan leidt tot kennelijke onredelijkheid en onbillijkheid.
 • 2. Van het opleggen van een bestuurlijke boete wordt ook (gedeeltelijk) afgezien wegens (uitzonderlijk) zeer dringende redenen. Onder zeer dringende redenen wordt verstaan als er in de individuele situatie van de belanghebbende op het moment waarop over de oplegging van een boete moet worden besloten, sprake is van zo ernstige financiële en/of sociale omstandigheden dat een oplegging van verdere lasten in redelijkheid niet aanvaardbaar kan worden geacht.
 • 3. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking één dag na bekendmaking en werkt terug naar 1 januari 2013.
 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als “Beleidsregels waarschuwing of matiging boete socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013”.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 maart 2013.

Burgemeester en wethouders,

de heer G.J. van der Zanden mevrouw B.A.H. Galama

secretaris,

burgemeester

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven