Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Beleidsregels zondagopenstelling supermarkten artikel 3 lid 4 van de Winkeltijdenwet » 05-07-2012

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Beleidsregels zondagopenstelling supermarkten, artikel 3, lid 4 van de Winkeltijdenwet

Deze regeling is in werking getreden op 05-07-2012.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Beleidsregels zondagopenstelling supermarkten, artikel 3, lid 4 van de Winkeltijdenwet
Citeertitel Beleidsregels zondagopenstelling supermarkten, artikel 3, lid 4 van de Winkeltijdenwet
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiƫn en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet, artikel 3, lid 4 externe site
 2. Verordening winkeltijden Stadskanaal, artikel 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
05-07-2012 nieuwe regeling 26-06-2012
De Kanaalstreek, 04-07-2012
BW 26-06-2012, nr. 3

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

gelet op artikel 6A van de Verordening winkeltijden Stadskanaal;

besluiten:

vast te stellen de navolgende "Beleidsregels zondagopenstelling supermarkten, artikel 3, lid 4 van de Winkeltijdenwet externe site".

1. Inleiding

Volgens de Winkeltijdenwet externe site is het mogelijk om per 15.000 inwoners een ontheffing te verlenen voor de openstelling van één supermarkt op de zondag. Gelet op het aantal inwoners, komt dit in de gemeente Stadskanaal dus neer op maximaal twee ontheffingen.

Om juist om te gaan met de toedeling van de ontheffing, is het noodzakelijk om beleid hieromtrent vast te stellen, als bedoeld in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht externe site.

2. Wettelijk kader

Op grond van artikel 3, lid 4 van de Winkeltijdenwet externe site en artikel 6A van de Verordening winkeltijden Stadskanaal, kan het college op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, lid 1, onder a en b van de Winkeltijdenwet externe site vervatte verboden ten behoeve van winkels die gesloten zijn tussen 00.00 uur en 16.00 uur op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen.

Hiermee wordt een openstelling bedoeld van winkels op zondag(middag/-avond).

Het betreffen hier winkels als bedoeld in artikel 3, lid 4 van de Winkeltijdenwet externe site "waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet externe site". In de praktijk gaat het hier veelal om supermarkten. Het college kan voor ten hoogste één supermarkt per 15.000 inwoners ontheffing verlenen.

Voorschriften/beperkingen

Aan de ontheffing voor openstelling van supermarkten op zondagen, kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden ter bescherming van de woon- en leefsituatie en de openbare orde (zie artikel 4, lid 6 van de Winkeltijdenwet externe site).

De gemeente Stadskanaal hanteert in ieder geval bij de verlening van de ontheffing de volgende voorschriften en beperkingen:

 • 1. De ontheffing wordt voor de duur van één jaar verleend.
 • 2. De supermarkt dient op zon- en feestdagen gesloten te zijn tussen 00.00 uur en 16.00 uur en tussen 20.00 uur en 24.00 uur. Deze tijden gelden ook op door het college van burgemeester en wethouders aangewezen koopzondagen en feestdagen.
  De Winkeltijdenwet externe site laat dus niet toe dat een supermarkt die gebruikmaakt van de ontheffing, eveneens op reguliere koopzondagen eerder dan 16.00 uur open is.
 • 3. De supermarkt mag maximaal vijf keer geen gebruikmaken van de ontheffing voor openstelling op zon- en feestdagen tussen 16.00 uur en 20.00 uur, anders kan het college beslissen deze ontheffing in te trekken.
 • 4. De betreffende supermarkt mag hoofdzakelijk eet en drinkwaren verkopen met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Drank- en Horecawet externe site.
 • 5. Alle door bevoegde ambtenaren van de gemeente en politie te geven aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
 • 6. Geen laad- en losactiviteiten op zondag.
 • 7. Indien er door bevoegde ambtenaren van de gemeente en/of politie overlast wordt geconstateerd naar aanleiding van de openstelling van de winkel op zon- en/of feestdagen, kan het college de ontheffing intrekken of wijzigen (andere of nadere voorschriften stellen).
 • 8. Per ontheffing kunnen (maatwerk)voorschriften worden gesteld in het kader van een goede woon- en leefsituatie en de openbare orde zoals bedoeld in artikel 6A, lid 5 van de Verordening winkeltijden Stadskanaal.

Intrekking/wijziging van de ontheffing

Ter bepaling van (maatwerk)voorschriften, nadere eisen en voorwaarden die zijn gekoppeld aan de ontheffing, kunnen nadere gegevens aan de aanvrager worden gevraagd.

Een ontheffing voor openstelling op zondagen kan namelijk ook worden ingetrokken of gewijzigd op grond van artikel 4 van de Verordening winkeltijden Stadskanaal, onder meer in het geval dat het gebruik van de winkel - of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel - op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid dan wel het woon- en leefklimaat ter plaatse.

3. Toedeling ontheffing: roulatiesysteem, gekoppeld aan eenmalige loting

Voor de toedeling van de ontheffing wordt gewerkt met een rouleersysteem gekoppeld aan een eenmalige loting die de volgorde van roulatie bepaalt. In een groot aantal gemeenten wordt deze methode gebruikt. Op een eerlijke manier (zonder willekeur) wordt de volgorde van een roulatiesysteem bepaald en in het geval op voorhand geen bezwarende omstandigheden zijn vastgesteld. Derhalve hoeven er geen selectiecriteria te worden ontwikkeld en kan achteraf worden gestuurd op basis van de voorwaarden en beperkingen die zijn gesteld aan de ontheffing. Deelnemers kunnen zich schriftelijk aanmelden voor deelname aan de loting. Vervolgens wordt middels de loting de volgorde van ontheffingverlening vastgelegd. Per 1 oktober van ieder jaar, dient degene die aan de beurt is voor het volgende jaar een officiële aanvraag voor ontheffing in te dienen als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht externe site. Er vindt aldus nog wel een volledige toetsing plaats aan alle geldende criteria voor de verlening voor een ontheffing na de loting die de volgorde van ontheffingverlening bepaalt. Hiermee wordt voorkomen dat gelijktijdig alle ontheffingen worden verleend voor de komende jaren en niet per geval een toetsing plaatsvindt.

Roulatiesysteem

Het roulatiesysteem wordt als volgt toegepast bij de ontheffingverlening:

 • - Aanvragen dienen tussen 1 september en 1 oktober van het kalenderjaar te worden ingediend.
 • - Ingangsdatum van de ontheffing is 1 januari van elk jaar.
 • - De ontheffing is locatiegebonden.
 • - De ontheffing wordt verleend voor de periode van één jaar.

Op deze manier profiteert de winkel, aan wie een ontheffing is verleend, van alle "drukke" en "niet-drukke" dagen in een jaar. De periode voor ontheffing loopt van 1 januari tot en met 31 december van dat jaar, met uitzondering van een ontheffing die, als gevolg van intrekking of wijziging van een aan hem voorafgaande ontheffing, is verleend voor een andere periode (zie hieronder).

 • - Alle geïnteresseerde ondernemers komen in aanmerking voor de ontheffing vanaf 1 januari 2013
 • Alle winkels die onder het bereik van artikel 3, lid 4 van de winkeltijdenwet externe site vallen, komen in aanmerking voor de ontheffing vanaf 1 januari 2013. Geïnteresseerde kandidaten kunnen dit doen middels een schriftelijk verzoek tot deelname aan de loting. De reden voor een loting is dat het roulatiesysteem een geheel nieuw systeem voor ontheffingverlening is en omdat voorkomen dient te worden dat er sprake is van willekeur.
 • - De volgorde van ontheffingverlening wordt op basis van de loting bepaald
  De volgorde wordt door middel van een loting bepaald. De loting is openbaar en zal onder toezicht van, dan wel door, een notaris geschieden.
 • Alle geïnteresseerde ondernemers nemen deel aan de loting en door de loting wordt bepaald wie in welk jaar geopend mag zijn op zon- en feestdagen.
 • - Nieuwe gegadigden sluiten achter aan
 • Bij het aandienen van nieuwe gegadigden na het moment van loting, sluiten deze nieuwe gegadigden achter in de rij aan. Het nummer in de rij voor de nieuwe gegadigde wordt bepaald op basis van de datum van ontvangst van de aanvraag van de nieuwe gegadigde. Indien sprake is van gelijke data van binnenkomst van de aanvraag, wordt er geloot voor het toewijzen van het nummer.
 • - Bij intrekking van de ontheffing (al dan niet op verzoek van de ontheffinghouder), of weigering van de ontheffing, vervalt het nummer van de loting of binnenkomst van de aanvraag om een ontheffing definitief
 • Bij intrekking van de ontheffing of weigering van de ontheffing, vervalt voor de betreffende ondernemer het nummer van loting of binnenkomst van de aanvraag definitief en schuiven de daaropvolgende ondernemers definitief een plaats naar voren. Indien de betreffende ondernemer opnieuw voor openstelling van zijn winkel als avondwinkel op zonn feestdagen in aanmerking wil komen, moet hij een nieuwe aanvraag voor een ontheffing indienen bij het college.
 • - Bij intrekking of wijziging van de ontheffing (al dan niet op verzoek van de ontheffinghouder), of weigering van de ontheffing, mag de openingsperiode van de eerstvolgende ondernemer die op dat moment niet in het bezit is van een ontheffing voor die periode naar voren schuiven als de ondernemer dit wenst, waarbij het uitgangspunt geldt dat de periode van openstelling voor alle ondernemers gelijk is (één jaar)
 • De gemeente neemt in het geval van intrekking of wijziging van een ontheffing, dan wel weigering van de ontheffing, met betrekking tot de openingsperiode contact op met de eerstvolgende ondernemer die op dat moment niet in het bezit is van een ontheffing voor die periode om het verzoek van naar voren schuiven voor te leggen.
  Indien de eerstvolgende ondernemer zijn periode naar voren wil schuiven, worden ook de daaropvolgende ondernemers, die op dat moment geen ontheffing voor die periode hebben, benaderd of zij hun periode naar voren willen schuiven of dat zij hun "oorspronkelijke" periode willen behouden.
 • - Een wijziging van de Winkeltijdenwet externe site kan een wijziging van de Verordening winkeltijden Stadskanaal met zich meebrengen, waarbij het roulatiesysteem en de bijbehorende loting vervallen
 • - Roulatieverdeling
 • Volgens het bovenstaande roulatiesysteem, onder voorbehoud van intrekking of wijziging van een ontheffing, mogen de winkels met de volgende nummers in de volgende periodes geopend zijn als avondwinkel op zon- en feestdagen:
  • * nummer 1: van 1 januari 2013 t/m 31 december 2013;
  • * nummer 2: van 1 januari 2014 t/m 31 december 2014;
  • * nummer 3: van 1 januari 2015 t/m 31 december 2015;
  • * et cetera, et cetera.

Ondernemers die aan de loting hebben meegedaan en tussentijds bijkomende ondernemers die geen deel meer willen nemen aan het roulatiesysteem, dienen een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders om hun ontheffing c.q. plaatsing op de roulatielijst in te trekken.

4. Samenvatting

Indien er meerdere gegadigden zijn voor de ontheffing voor zondag voor supermarkten (artikel 6A, lid 1 van de Verordening winkeltijden en artikel 3, lid 4 van de Winkeltijdenwet externe site), wordt gewerkt met een roulatiesysteem. De volgorde van de roulatie wordt bepaald door een loting. Alle geïnteresseerden worden uitgenodigd een verzoek tot deelname aan loting in te dienen en indien geen weigeringsgronden op voorhand aanwezig zijn, kunnen zij deelnemen aan de loting. Uit de loting komt een volgorde en steeds wordt de ontheffing voor een jaar verleend. In het geval zich nieuwe gegadigden melden na de loting, sluiten deze achteraan in het roulatiesysteem.

5. Citeertitel en inwerkingtreding

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 juni 2012

Burgemeester en wethouders

de heer L.J. Zwartsenburg mevrouw B.A.H. Galama

locosecretaris burgemeester

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven