Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Bezoekersreglement archieven gemeente Stadskanaal » 04-06-2009

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Bezoekersreglement archieven gemeente Stadskanaal

Deze regeling is in werking getreden op 04-06-2009.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Bezoekersreglement archieven gemeente Stadskanaal
Citeertitel Bezoekersreglement archieven gemeente Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp automatisering en informatisering

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 160 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
04-06-2009 nieuwe regeling 19-05-2009
De Kanaalstreek, 27-05-2009
BW, 19-05-2009, 16

1. Algemeen

 • 1 Het archief is voor het publiek geopend op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur.
 • 2 Bezoekers kunnen parkeren op de parkeerplaats naast het gemeentehuis.
 • 3 Bezoekers hebben toegang tot de werkruimte, die zich bevindt op de tweede verdieping van het gemeentehuis. De plaats staat aangegeven op de bijgeleverde plattegrond. Daarop staan ook garderobe, toiletten en koffiehoek aangegeven.
 • 4 Bezoekers kunnen gebruik maken van de kantine en de rookruimte van het gemeentehuis. De kantine is geopend van 12.00 tot 13.00 uur. De rookruimte grenst aan de kantine. Beide ruimtes zijn te vinden op de begane grond van het gemeentehuis en zijn aangegeven op bijgeleverde plattegrond.

2. Registratie en toegang

 • 1 Bezoekers melden zich bij ieder bezoek bij de receptie van het gemeentehuis. Zij worden dan opgehaald door een medewerker van team Publiek.
 • 2 Bij het eerste bezoek krijgt de bezoeker een exemplaar van het bezoekersreglement uitgereikt.
 • 3 Bij het eerste bezoek legitimeert en registreert de bezoeker zich. Zonder deze registratie wordt geen inzage in archiefstukken gegeven. De registratie bevat naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, onderwerp van onderzoek, bezoekdatum en handtekening van de bezoeker. Deze gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • 4 Door ondertekening van de registratie verklaart de bezoeker bekend te zijn met en zich te houden aan het bezoekersreglement. Wanneer een bezoeker zich niet houdt aan de regels of aanwijzingen van medewerkers niet opvolgt, kan de toegang tot de werkruimte ontzegd worden.
 • 5 Bij ieder vervolgbezoek wordt gecontroleerd of de bezoeker geregistreerd staat, desgewenst met legitimatie. De bezoekdata worden bijgeschreven bij de registratie, waarin in overleg met de bezoeker correcties en aanvullingen kunnen worden aangebracht.
 • 6 De bezoeker laat jassen, tassen, koffers, mobiele telefoons of andere voorwerpen die de rust kunnen verstoren, alsmede etens-, drink- en rookwaren achter buiten de werkruimte. De medewerker DIV zal hiervoor aanwijzingen geven.
 • 7 De faciliteiten in de werkruimte zijn bedoeld als hulpmiddelen bij onderzoek en mogen daarom niet voor andere (privé)doeleinden worden ingezet.

3. Raadpleging

 • 1 Stukken kunnen worden aangevraagd via de aanwezige medewerker. De bezoeker dient stukken minimaal één dag van tevoren via email aan te vragen (gemeente@stadskanaal.nl) met als onderwerp ‘aanvraag archiefonderzoek’. Bij afwijkingen van deze regel zal naar een praktische oplossing worden gezocht. De beschikbare beschrijvingen van het archief zijn te raadplegen op www.groningerarchiefnet.nl externe site en een deel van de boekencollectie is toegankelijk via de digitale catalogus van de openbare bibliotheek www.mijneigenbibliotheek.nl externe site. De bezoeker ontvangt een bevestiging met praktische informatie (onder meer over de bereikbaarheid van het gemeentehuis). Het fotoarchief van de gemeente valt niet onder deze regelingen. Dit archief is te raadplegen via de Beeldbank Groningen.
 • 2 Er kunnen uitsluitend stukken worden aangevraagd uit archieven en collecties, die toegankelijk zijn middels een toegang (inventaris of plaatsingslijst).
 • 3 Na aanvraag duurt het maximaal 30 minuten voordat stukken ter inzage worden gegeven.
 • 4 Inzage en openbaarheid van stukken wordt conform de Archiefwet 1995 externe site en het afzonderlijk bij archieven bepaalde geregeld.
 • 5 Indien de toestand van archiefstukken daartoe aanleiding geeft of die stukken niet veilig aan de bezoeker kunnen worden verstrekt, kan de inzage worden afgewezen door de medewerker.
 • 6 Indien de bezoeker niet verklaart dat het onderzoek een historisch, wetenschappelijk, genealogisch of statistisch doel dient, zullen geen stukken ter inzage worden gegegeven die onder het regime van de Wet bescherming persoonsgegevens vallen.
 • 7 Voor de inzage van stukken waarvan de openbaarheid is beperkt kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het gemeentebestuur. Dit is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur externe site.
 • 8 Raadpleging van stukken kan alleen op de daartoe aangewezen werkplek plaatsvinden en daarvoor moeten aanwezige hulpmiddelen worden gebruikt volgens de aanwijzingen.
 • 9 Op archiefstukken mag niet worden geschreven en vouwen, kreuken of scheuren dienen te worden voorkomen.
 • 10 Leunen op stukken, bevochtigen van pagina's bij het omslaan of blijvend aanbrengen van bladwijzers tussen stukken is niet toegestaan.
 • 11 De aangetroffen interne volgorde van de geraadpleegde stukken mag niet worden veranderd.
 • 12 Na raadpleging dienen de stukken weer te worden geretourneerd aan de medewerker.

4. Reproducties

 • 1 Het is mogelijk om archiefstukken te laten reproduceren, tenzij de materiële staat zich ertegen verzet of er andere wettelijke beletselen zijn in de ogen van de aanwezige medewerker.
 • 2 Reproduceren kan op aanvraag gebeuren door een medewerker en mag niet door de bezoeker zelf worden gedaan. Van deze regel kan worden afgeweken, wat wordt beoordeeld door de aanwezige medewerker.
 • 3 Het tijdstip van reproduceren is afhankelijk van de hoeveelheid en de beschikbaarheid van middelen. De aanwezige medewerker beoordeelt dit.
 • 4 De kosten van reproducties worden vooraf vastgesteld en zijn beschikbaar op een aanwezige tarievenlijst.
 • 5 Foto’s maken van archiefstukken is toegestaan, mits er geen gebruik wordt gemaakt van de flitser. Hierover dient de bezoeker van tevoren te overleggen met de medewerker DIV.

5. Klachten en bezwaar

 • 1 Geheel of gedeeltelijke afwijzing van verzoeken tot inzage worden al naar gelang de aard van het verzoek op schriftelijke of mondelinge wijze toegelicht. De Archiefwet 1995 externe site, danwel de Algemene wet bestuursrecht externe site, biedt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze afwijzing.
 • 2 Voor klachten over de dienstverlening geldt de klachtenregeling van 8 maart 2004.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Stadskanaal op 19 mei 2009

J.J.J. van Huffelen J.J. Stavast

secretaris burgemeester

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven