Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Brandbeveiligingsverordening Stadskanaal 2010 » 03-05-2012

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Brandbeveiligingsverordening Stadskanaal 2010

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 03-05-2012.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Brandbeveiligingsverordening Stadskanaal 2010
Citeertitel Brandbeveiligingsverordening Stadskanaal 2010
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling vervangt de op 18 februari 1999 in werking getreden Brandbeveiligingsverordening Stadskanaal.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. artikel 3 lid 2 Wet veiligheidsregio's externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
03-05-2012 01-04-2012 artt. 4 en 5 23-04-2012
De Kanaalstreek, 02-05-2012
R 6882
28-10-2010 01-10-2010 nieuwe regeling 18-10-2010
De Kanaalstreek, 27-10-2010
R 6798

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d. 1 oktober 2010, R 6798;

gelet op artikel 3 lid 2 Wet veiligheidsregio's externe site;

besluit:

vast te stellen de navolgende "Brandbeveiligingsverordening Stadskanaal 2010".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. een inrichting:
een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats voor zover die geen bouwwerk is;
b. bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Artikel 2 Verbodsbepaling

 • 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een door het college verleende gebruiksvergunning een inrichting in gebruik te hebben of te houden, voor zover daarin:
  • a. meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn of,
  • b. aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft, of
  • c. aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.
 • 2. Het college kan aan de gebruiksvergunning voorwaarden verbinden met inachtneming van het gestelde in de artikelen 4 en 5.
 • 3. Het college kan aan de gebruiksvergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde voorwaarden wijzigen of intrekken, indien het belang, waarvoor de gebruiksvergunning is verleend, dit vereist op grond van een verandering van inzichten of verandering van de omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het verlenen van de gebruiksvergunning.
 • 4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht externe site is van toepassing.

Artikel 3 Weigeringgronden

Het college weigert een gebruiksvergunning, indien de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van de inrichting niet brandveilig is en door het stellen van voorschriften ook niet kan worden bereikt.

Artikel 4 Gebruikeisen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de artikelen 1.16 externe site, 1.17 externe site en 6.5 externe site en in de afdelingen 6.5 externe site, 6.6 externe site, 7.1 externe site en 7.2 van het Bouwbesluit 2012 externe site (Stb. 2011, 416 en 676) zijn van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Artikel 5 Brandveiligheidsvoorzieningen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de afdelingen 6.7 externe site en 6.8 van het Bouwbesluit 2012 externe site (Stb. 2011, 416 en 676) zijn, met uitzondering van de artikelen 6.28 externe site, 6.29 externe site en 6.39 externe site, van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Artikel 6 Melden van brand en broei

Ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

Artikel 7 Bossen, heidevelden, venen

De eigenaar van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout, een heideveld, een veen of een ander erf of terrein, voor zover niet bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder b van de Woningwet externe site, en dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht de voorschriften op te volgen, die het college geeft tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand.

Artikel 8 Overgangsrecht

 • 1. Vergunningen die zijn verleend onder werking van de Brandbeveiligingsverordening van 1988 en de Brandbeveiligingsverordening, vastgesteld op 30 november 1998, en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening, worden aangemerkt als vergunning krachtens deze verordening.
 • 2. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Brandbeveiligingsverordening van 1998 is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.
 • 3. Op bezwaarschriften, gericht tegen een beschikking op een aanvraag om vergunning krachtens de Brandbeveiligingsverordening van 1998, wordt beslist met toepassing van deze verordening.

Artikel 9 Intrekking oude verordening

De Brandbeveiligingsverordening, vastgesteld op 30 november 1998 wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking één dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 oktober 2010.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Brandbeveiligingsverordening Stadskanaal 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 oktober 2010.

De raad

de raadsgriffier, de voorzitter,

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven