Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Clientenparticipatieverordening sociale zekerheid Stadskanaal 2010

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Cliëntenparticipatieverordening sociale zekerheid Stadskanaal 2010

Versie geldig vanaf 29-12-2010 tot 16-01-2013.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Cliëntenparticipatieverordening sociale zekerheid Stadskanaal 2010
Citeertitel Cliëntenparticipatieverordening sociale zekerheid Stadskanaal 2010
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
16-01-2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet voorzieningen gehandicapten Stadskanaal.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 47 externe site
 2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 42 externe site
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 42 externe site
 4. Wet investeren in jongeren, art. 12 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
16-01-2013 intrekking 24-09-2012
De Kanaalstreek, 03-10-2012
R 6900
29-12-2010 nieuwe regeling 13-12-2010
De Kanaalstreek, 21-12-2010
R 6809, 17b

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 november 2010, nr. R 6809;

gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand (WWB) externe site, artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) externe site, artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) externe site, artikel 12, eerste lid onderdeel d van de Wet investeren in jongeren (WIJ) externe site;

besluit:

vast te stellen de navolgende Cliëntenparticipatieverordening sociale zekerheid Stadskanaal 2010.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijving

Artikel 2 Doel cliëntenparticipatie

Het doel van de cliëntenparticipatie is:

 • 1. cliënten en maatschappelijke organisaties, vanuit een onafhankelijke positie, door middel van advisering aan het college optimaal te betrekken bij het uitkerings- en arbeidsre-integratiebeleid van de gemeente, alsmede bij de daarop gerichte dienstverlening en communicatie;
 • 2. het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk uitkerings- en arbeidsre-integratiebeleid, de dienstverlening en de communicatie met de cliënten.

HOOFDSTUK 2 HET CLIËNTENPLATFORM STADSKANAAL (CPS)

Artikel 3 Samenstelling en omvang

 • 1. Het CPS bestaat uit maximaal twaalf leden van cliënten, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en één onafhankelijk voorzitter.
 • 2. Indien het ledental van het CPS daalt tot drie of minder, worden de werkzaamheden van het CPS opgeschort tot het tijdstip dat het CPS minimaal vier leden telt.
 • 3. Door of namens het college wordt zorg gedragen voor de werving van nieuwe leden.

Artikel 4 Voordracht en benoeming

 • 1. De leden van het CPS worden door het college benoemd.
 • 2. De benoeming van de voorzitter geschiedt uit kandidaten die zich na een openbare oproep daartoe hebben aangemeld of die met hun instemming door derden als zodanig zijn voorgedragen.

Artikel 5 De voorzitter en secretaris

 • 1. De vergaderingen van het CPS worden voorgezeten door de voorzitter.
 • 2. De voorzitter wordt door het college in functie benoemd.
 • 3. De voorzitter vertegenwoordigt het CPS.
 • 4. De leden kiezen uit hun midden een secretaris en penningmeester
 • 5. De stukken die van het CPS uitgaan worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
 • 6. De voorzitter is niet tevens:
  • a. werkzaam bij de gemeente Stadskanaal;
  • b. werkzaam bij een door de gemeente gesubsidieerde instelling;
  • c. lid van de gemeenteraad of van het college van de gemeente Stadskanaal;
  • d. cliënt van het team Werk of Inkomen of vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie.

Artikel 6 Zittingsduur en beëindiging lidmaatschap

 • 1. De zittingsduur van een lid van het CPS bedraagt vier jaar, gerekend vanaf de datum van ingang van zijn benoeming.
 • 2. Het lidmaatschap eindigt door:
  • a. het verstrijken van de zittingsduur;
  • b. het vervallen van de hoedanigheid van cliënt of van vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie;
  • c. aftreden op eigen schriftelijk verzoek;
  • d. onder curatele stelling;
  • e. overlijden;
  • f. opzeggen van het vertrouwen door alle overige zitting hebbende leden bij ernstig en langdurig disfunctioneren van een lid van het platform;
  • g. ontslag door het college op grond van met het lidmaatschap van het CPS onverenigbaar handelen.
 • 3. De leden zijn na het verstrijken van hun zittingsduur onmiddellijk herbenoembaar.

HOOFDSTUK 3 TAKEN EN RECHTEN EN PLICHTEN VAN HET CPS

Artikel 7 Taak CPS

 • 1. Het CPS heeft tot taak het college gevraagd of ongevraagd te adviseren over:
  • a. de vorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke sociale zekerheidsbeleid;
  • b. de wijze van dienstverlening aan de cliënten;
  • c. de wijze van communicatie met de cliënten.
 • 2. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gegeven dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
 • 3. Indien het college het advies van het CPS niet of niet geheel overneemt, stelt het het CPS van zijn motieven om van het advies af te wijken schriftelijk in kennis.

Artikel 8 Informatierecht

Het college is verplicht aan het CPS tijdig alle informatie te verstrekken die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.

Artikel 9 Geheimhoudingsplicht

Het CPS neemt kennis van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht externe site. Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente zal het CPS informatie met een vertrouwelijk karakter niet aan derden kenbaar maken.

HOOFDSTUK 4 VERGADERINGEN, VERGADERORDE EN BESLISSINGEN

Artikel 10 Periodiek overleg met de gemeente

 • 1. Maximaal twee keer per jaar vindt overleg van het CPS met de gemeente plaats.
 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt een vergadering met de gemeente belegd wanneer ten minste eenderde deel van het aantal zitting hebbende leden van het CPS daarom verzoekt.
 • 3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt een vergadering met de gemeente belegd, wanneer door of namens het college daarom wordt verzocht.
 • 4. Een vergadering als bedoeld in het eerste lid wordt ten minste vier weken voor het plaatsvinden van de vergadering bekendgemaakt.
 • 5. Een vergadering als bedoeld in het tweede of derde lid wordt ten minste twee weken voor het plaatsvinden van de vergadering bekendgemaakt.
 • 6. Aan de vergaderingen van het CPS neemt een afgevaardigde van de gemeente Stadskanaal als vertegenwoordiger van het college deel. Bij diens afwezigheid wordt zijn plaats ingenomen door diens plaatsvervanger.
 • 7. Het CPS kan de verantwoordelijk wethouder of een of meerdere leden van de gemeenteraad en/of derden uitnodigen de vergadering van het CPS bij te wonen voor het geven van een toelichting en/of advies.

Artikel 11 Leiding van de vergadering

 • 1. De vergaderingen als bedoeld in artikel 10 worden geleid door de voorzitter van het CPS.
 • 2. Bij verhindering of afwezigheid van de voorzitter, wijst het CPS een van zijn leden aan als tijdelijk voorzitter van de vergadering.

Artikel 12 Schriftelijke oproeping

De voorzitter van het CPS roept de leden, een afgevaardigde van de gemeente Stadskanaal en eventuele genodigden, tot de vergadering op. De oproeping geschiedt door middel van een tijdige, schriftelijke uitnodiging waarin de datum, het tijdstip van aanvang, de plaats van de vergadering en de agenda zijn vermeld. Eventuele bijlagen worden bij de agenda gevoegd.

Artikel 13 Agenda

 • 1. De agenda voor de vergadering wordt door de voorzitter en de secretaris in gezamenlijk overleg opgesteld.
 • 2. Elk lid, alsmede een lid van het college, heeft het recht schriftelijk agendavoorstellen bij de voorzitter in te dienen.
 • 3. De agenda wordt ten minste één week voor de vergadering aan de leden, een afgevaardigde van de gemeente Stadskanaal en eventuele genodigden toegezonden.

Artikel 14 Beslissing en advies

 • 1. De vergadering van het CPS wordt niet geopend voordat meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.
 • 2. Indien ingevolge het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.
 • 3. Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing.
 • 4. Alleen de leden van het CPS hebben stemrecht, met uitzondering van de voorzitter.
 • 5. De leden van het CPS stemmen zonder last.
 • 6. Indien over een voorstel geen stemming wordt gevraagd, is het aangenomen.
 • 7. Stemmingen geschieden door middel van handopsteken.
 • 8. Voor het tot stand komen van een beslissing bij stemming, wordt de volstrekte meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht.
 • 9. Tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij staking van stemmen het nemen van een beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend.
 • 10. Indien de stemmen staken in een voltallige vergadering of in een ingevolge het vorige lid opnieuw belegde vergadering, is het voorstel niet aangenomen.
 • 11. De adviezen van het CPS aan het college worden gegeven overeenkomstig de mening van de meerderheid van het CPS. Minderheidsstandpunten worden op verzoek in het voorstel of advies opgenomen.
 • 12. Indien door of namens het college is verzocht advies uit te brengen, geeft het CPS hieraan zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen drie weken na ontvangst van het verzoek, gevolg.

Artikel 15 Verslag

 • 1. Het CPS stelt van elke vergadering van het CPS een verslag op. Dit verslag wordt in de eerstvolgende vergadering van het CPS ter vaststelling voorgelegd.
 • 2. Voorafgaande aan de vaststelling, bedoeld in het eerste lid, zendt het CPS het verslag aan de leden van het CPS, aan het college en aan een afgevaardigde van de gemeente Stadskanaal.

HOOFDSTUK 5 FACILITEITEN EN VERGOEDINGEN

Artikel 16 Faciliteiten

Ten behoeve van de werkzaamheden van het CPS stelt het college die faciliteiten om niet beschikbaar die voor een goede taakvervulling noodzakelijk zijn.

Artikel 17 Vergoedingen

 • 1. De kosten die het CPS redelijkerwijs moet maken voor de uitoefening van zijn taak, komen ten laste van de door de gemeente aan het CPS toegekende waarderingssubsidie en werkbudget.
 • 2. Tot deze kosten kunnen mede worden gerekend de kosten van:
  • a. bevordering van de deskundigheid van de leden;
  • b. kinderopvang;
  • c. reizen;
  • d. raadplegen van deskundigen.

HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN

Artikel 18 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Cliëntenparticipatieverordening sociale zekerheid Stadskanaal 2010".

Artikel 20 Inwerkingtreding

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 december 2010.

De raad

de raadsgriffier, de voorzitter,

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven