Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Coordinatieregeling 2009 » 08-10-2009

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Coördinatieregeling 2009

Deze regeling is in werking getreden op 08-10-2009.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Coördinatieregeling 2009
Citeertitel Coördinatieregeling 2009
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Wet ruimtelijke ordening, art. 3.30 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
08-10-2009 nieuwe regeling 28-09-2009
De Kanaalstreek, 07-10-2009
R 6707

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 september 2009, nr. R 6707;

besluit:

  • 1. op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) externe site in de volgende gevallen coördinatie wenselijk te vinden:
    • a. een bouwaanvraag (of aanvraag omgevingsvergunning) is ingediend en het bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan, en
    • b. de gemeente is bereid planologische medewerking aan het plan te verlenen door een ontwerp voor een bestemmingsplan, projectbesluit, uitwerkingsplan of wijzigingsplan ter inzage te leggen;
  • 2. dat coördinatie de voorbereiding en bekendmaking betreft van de bouwaanvraag (of aanvraag omgevingsvergunning) met de voorbereiding en bekendmaking van een bestemmingsplan, projectbesluit, uitwerkingsplan of wijzigingsplan;
  • 3. dat bij de coördinatie ook andere, met de bouwaanvraag samenhangende aanvragen, kunnen worden betrokken, zoals een milieuvergunning, kapvergunning, inritvergunning, aanlegvergunning, sloopvergunning, besluit tot vaststelling van een hogere waarde (Wet geluidhinder externe site);
  • 4. dat dit besluit de dag na de dag van bekendmaking in werking treedt;
  • 5. dat dit besluit een beleidsregel is en kan worden aangehaald als "Coördinatieregeling 2009".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 september 2009.

De raad

de raadsgriffier, de voorzitter,

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven