Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Erfgoedverordening gemeente Stadskanaal 2010 » 22-12-2010

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Erfgoedverordening gemeente Stadskanaal 2010

Deze regeling is in werking getreden op 22-12-2010.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Erfgoedverordening gemeente Stadskanaal 2010
Citeertitel Erfgoedverordening gemeente Stadskanaal 2010
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen m.b.t. de regeling

In deze regeling wordt de Monumentenverordening ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149 externe site
 2. Monumentenwet 1988, art. 12 externe site
 3. Monumentenwet 1988, art. 15 externe site
 4. Monumentenwet 1988, art. 38 externe site
 5. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.1 externe site
 6. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.2 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
22-12-2010 01-10-2010 nieuwe regeling 13-12-2010
De Kanaalstreek, 21-12-2010
R 6810

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 november 2010, nummer R 6810;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet externe site, de artikelen 12 externe site, 15 externe site en 38 van de Monumentenwet 1988 externe site en de artikelen 2.1 externe site en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht externe site;

besluit:

vast te stellen de navolgende "Erfgoedverordening gemeente Stadskanaal 2010".

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

a. gemeentelijke monument:
een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijke monument aangewezen:
 • 1. zaak, die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde;
 • 2. terrein dat van algemeen belang is wegens een daar aanwezige zaak, bedoeld onder 1;
b. gemeentelijke monumentenlijst:
de lijst waarop zijn geregistreerd de overeenkomstig deze verordening als gemeentelijke monument aangewezen zaken of terreinen, bedoeld in onderdeel a;
c. beschermd monument:
beschermd monument als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht externe site;
d. monumentencommissie:
de op basis van artikel 15 van de Monumentenwet 1988 externe site ingestelde commissie met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988 externe site, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht externe site, de verordening en het monumentenbeleid;
e. plan van aanpak:
plan dat weergeeft hoe een archeologische uitvoerder de vragen, zoals omschreven in het programma van eisen, denkt te gaan beantwoorden;
f. programma van eisen:
programma dat door het college wordt vastgesteld en waarmee kaders worden gesteld voor het ontwerp en de uitvoering van archeologisch onderzoek;
g. bevoegd gezag:
bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht externe site;
h. het college:
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;
i. vergunning:
een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid externe site, of artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht externe site;
j. Wabo:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht externe site;
k. verstoren:
het beroeren, aantasten of vernielen van de bodem, waarbij afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden.

HOOFDSTUK 2. AANWIJZING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

Artikel 2. Het gebruik van het monument

Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Artikel 3. De aanwijzing tot gemeentelijke monument

 • 1. Het college kan, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, een monument aanwijzen als gemeentelijke monument.
 • 2. Voordat het college over de aanwijzing een besluit neemt, vraagt het college advies aan de monumentencommissie.
 • 3. Voordat het college een monument met een religieuze bestemming, dat uitsluitend of in overwegend deel wordt gebruikt voor de uitoefening van de eredienst, als gemeentelijke monument aanwijst, voert hij overleg met de eigenaar.
 • 4. De aanwijzing kan geen monument betreffen dat is aangewezen op grond van artikel 3 van de Monumentenwet 1988 externe site.

Artikel 4. Voorbescherming

Met ingang van de datum waarop de eigenaar van een monument de kennisgeving van het voornemen tot aanwijzing als gemeentelijke monument ontvangt tot het moment dat de aanwijzing en registratie als bedoeld in artikel 7 plaatsvindt, dan wel vaststaat dat het monument niet wordt geregistreerd, zijn de artikelen 10 tot en met 14 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Termijnen advies en aanwijzingsbesluit

 • 1. De monumentencommissie adviseert schriftelijk binnen acht weken na ontvangst van het verzoek van het college.
 • 2. Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van het advies van de monumentencommissie, maar in ieder geval binnen twaalf weken na de adviesaanvraag.

Artikel 6. Mededeling aanwijzingsbesluit

De aanwijzing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt meegedeeld aan degenen die als zakelijk gerechtigden in de kadastrale legger bekend staan.

Artikel 7. Registratie op de gemeentelijke monumentenlijst

 • 1. Het college registreert het gemeentelijke monument op de gemeentelijke monumentenlijst.
 • 2. De gemeentelijke monumentenlijst bevat de plaatselijke aanduiding, de datum van de aanwijzing, de kadastrale aanduiding en een beschrijving van het gemeentelijke monument.

Artikel 8. Wijzigen van de aanwijzing

 • 1. Het college kan al dan niet op aanvraag van een belanghebbende de aanwijzing wijzigen.
 • 2. Artikel 3, tweede en derde lid, alsmede de artikelen 4, 5 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing op het wijzigingsbesluit.
 • 3. Indien de wijziging naar het oordeel van het college van ondergeschikte betekenis is, blijft overeenkomstige toepassing, als bedoeld in lid 2, achterwege.
 • 4. De inhoud en de datum van de wijziging worden op de gemeentelijke monumentenlijst aangetekend.

Artikel 9. Intrekken van de aanwijzing

 • 1. Indien het college de aanwijzing intrekt, zijn artikel 3, tweede lid, en artikel 5 van overeenkomstige toepassing.
 • 2. De aanwijzing wordt geacht ingetrokken te zijn, indien toepassing wordt gegeven aan artikel 3 van de Monumentenwet 1988 externe site.
 • 3. De intrekking wordt op de gemeentelijke monumentenlijst geregistreerd.

HOOFDSTUK 3. INSTANDHOUDING VAN GEMEENTELIJKE MONUMENTALE ZAKEN

Artikel 10. Instandhoudingsbepaling

 • 1. Het is verboden een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 1, te beschadigen of te vernielen.
 • 2. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag:
  • a. een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 1, af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen;
  • b. een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 1, te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een dusdanige wijze, dat het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.
 • 3. Het verbod en de vergunningplicht, als bedoeld in het tweede lid, gelden niet indien het college nadere regels stelt met betrekking tot de wijze waarop werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.
 • 4. Het bevoegd gezag verleent, met betrekking tot een monument met een religieuze bestemming, geen vergunning als bedoeld in het tweede lid, dan in overeenstemming met de eigenaar indien en voor zover het een vergunning betreft, waarbij wezenlijke belangen van de godsdienstuitoefening in het monument in het geding zijn.

Artikel 11. De schriftelijke aanvraag

Een aanvraag als bedoeld in artikel 4.2. van het Besluit omgevingsrecht externe site voor een vergunning als bedoeld in artikel 10 en de daarbij over te leggen gegevens en bescheiden, worden in viervoud ingediend.

Artikel 12. Termijnen advies

 • 1. Het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijke aanvraag om vergunning voor een gemeentelijk monument aan de monumentencommissie voor advies.
 • 2. Binnen acht weken na de datum van verzending van het afschrift brengt de monumentencommissie schriftelijk advies uit aan het college.

Artikel 13. Weigeringsgronden

De vergunning kan slechts worden verleend indien het belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet. Bij de beslissing houdt het bevoegd gezag rekening met het gebruik van het monument.

Artikel 14. Intrekken van de vergunning

De vergunning kan door het bevoegd gezag worden ingetrokken indien:

 • a. blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;
 • b. de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zich zodanig hebben gewijzigd, dat het belang van het monument zwaarder dient te wegen.

HOOFDSTUK 4. BESCHERMDE MONUMENTEN

Artikel 15. Vergunning voor beschermd monument

 • 1. Het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijke aanvraag om vergunning voor een beschermd monument aan de monumentencommissie.
 • 2. De monumentencommissie adviseert schriftelijk over de aanvraag binnen acht weken na de datum van verzending van het afschrift.

HOOFDSTUK 5. INSTANDHOUDING VAN ARCHEOLOGISCHE TERREINEN

Artikel 16. Opgravingen en begeleiding

 • 1. Indien binnen het grondgebied van de gemeente Stadskanaal onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het doen van opgravingen in de zin van artikel 1, sub h van de Monumentenwet 1988 externe site, dient, onverminderd de overige bepalingen van deze wet externe site:
  • a. het college een programma van eisen vast te stellen als bedoeld in artikel 1, onder f, waarbij nadere regels worden gesteld ten aanzien van het onderzoek;
  • b. de verstoorder, voorafgaande aan het onderzoek, een plan van aanpak als bedoeld in artikel 1, onder e van deze verordening ter goedkeuring aan het bevoegd gezag over te leggen.
 • 2. In de nadere regels neemt het college bepalingen op met betrekking tot het toezicht op de feitelijke uitvoering van het plan van aanpak. Tijdens het onderzoek dienen aanwijzingen van het college in acht te worden genomen.
 • 3. Om te kunnen beoordelen of het plan van aanpak aan het programma van eisen en eventuele nadere regels voldoet, vraagt het bevoegd gezag advies aan een deskundige, zoals omschreven in de Wet op de archeologische monumentenzorg externe site.

Artikel 17. Procedure

De bepalingen uit de artikelen 11, 12, 13 en 14 zijn van overeenkomstige toepassing op de bepalingen uit artikel 16, eerste lid, onder b.

HOOFDSTUK 6 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 18. Tegemoetkoming in schade

Indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven, kent het bevoegd gezag hem op zijn aanvraag een naar billijkheid te bepalen tegemoetkoming toe, indien de schade in relatie staat tot:

 • a. de weigering van het bevoegd gezag een vergunning als bedoeld in artikel 10 te verlenen;
 • b. de voorschriften door het bevoegd gezag verbonden aan een vergunning als bedoeld in artikel 10;
 • c. de door het college nader te stellen regels als bedoeld in artikel 10, derde lid;
 • d. een aanwijzing als bedoeld in artikel 16, tweede lid, tweede volzin.

Artikel 19. Strafbepaling

Degene, die handelt in strijd met het derde lid van artikel 10, wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of een hechtenis van ten hoogste drie maanden.

Artikel 20. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening, zijn belast de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.

HOOFDSTUK 7. SLOTBEPALINGEN

Artikel 21. Intrekken oude regeling

Bij de inwerkingtreding van deze verordening, vervalt de Monumentenverordening, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 mei 1994.

Artikel 22. Overgangsrecht

 • 1. De op grond van de onder artikel 22 ingetrokken Monumentenverordening aangewezen en geregistreerde gemeentelijke monumenten, worden geacht aangewezen en geregistreerd te zijn overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.
  [ voor artikel 22 in dit lid dient te worden gelezen artikel 21 ]
 • 2. Aanvragen om vergunning die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening, worden afgehandeld met inachtneming van de in artikel 22 ingetrokken verordening.
  [ voor artikel 22 in dit lid dient te worden gelezen artikel 21 ]

Artikel 23. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking één dag na die waarop zij bekend is gemaakt en werkt terug tot 1 oktober 2010.

Artikel 24. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Erfgoedverordening gemeente Stadskanaal 2010".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 december 2010.

De raad

de raadsgriffier, de voorzitter,

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven