Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Handhaving en sanctiebeleid betreffende de kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzalen Stadskanaal 2012 » 02-02-2012

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Handhaving- en sanctiebeleid betreffende de kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzalen Stadskanaal 2012

Deze regeling is in werking getreden op 02-02-2012.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Handhaving- en sanctiebeleid betreffende de kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzalen Stadskanaal 2012
Citeertitel Handhaving- en sanctiebeleid betreffende de kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzalen Stadskanaal 2012
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling vervangt de regeling Handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Stadskanaal 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Stadskanaal

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
02-02-2012 nieuwe regeling 17-01-2012
De Kanaalstreek, 25-01-2012
BW, 17-01-2012, nr. 6

Paragraaf 1 Algemeen

De gemeente hanteert het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang bij het uitvoeren van de handhavingacties die nodig zijn als een houder van een kindercentrum, een gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of een peuterspeelzaal niet voldoet aan één of meer kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site (kortweg aangeduid als Wet kinderopvang) externe site en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (verder: Beleidsregels kwaliteit externe site) van de staatssecretaris van OCW. In het model zijn de algemene stappen opgenomen die de gemeente kan hanteren bij het overtreden van de kwaliteitseisen.

Handhaving is maatwerk en zal in elke situatie apart afgewogen moeten worden. Proportionaliteit is daarbij van belang. Daardoor zijn niet automatisch alle genoemde stappen onverkort van toepassing op een geconstateerde overtreding, maar zal telkens afgewogen worden of toepassing onder meer proportioneel is.

Dit afwegingsmodel heeft als basis de model(inspectie)rapporten van de GGD. De tekst van het rapport en het afwegingsmodel is gelijk. Voor de leesbaarheid van het afwegingsmodel zijn de meeste voetnoten die in het modelrapport zijn opgenomen ten behoeve van de inspectie in het afwegingsmodel verwijderd. Dit betekent echter niet dat de toelichtingen in de voetnoten niet van overeenkomstige toepassing zijn op de bepalingen van het afwegingsmodel.

Start handhavingstraject

Het gemeentelijke handhavingtraject begint direct na ontvangst van het inspectierapport van de GGD. De GGD geeft in het rapport een handhavingadvies aan de gemeente. In het rapport is het ‘Overzicht bevindingen toezichthouder per inspectiedomein’ de basis voor het afwegen van de te ondernemen handhavingactie. In dit overzicht beschrijft de toezichthouder per domein de context van de voorwaarden waar de houder niet aan voldoet. Ook de resultaten van eventueel door de inspecteur toegepast overleg en overreding worden hierin genoemd. De gemeente kan de aangegeven verzwarende of verzachtende omstandigheden, de inspanning van de houder etc. mee laten wegen bij het beoordelen van de te nemen handhavingactie.

De gemeente kan in bijzondere gevallen, voordat de eerste juridische stap van aanwijzing wordt gezet, overwegen eerst een schriftelijke waarschuwing te geven. Ook kan overwogen worden eerst op basis van mondelinge overreding de houder te bewegen de overtreding te herstellen. Zowel de waarschuwing als de overreding hebben geen juridische status en betekenen daarom een uitstel van het handhavingtraject.

Handhaving peuterspeelzalen

Zolang afdeling 2.2 externe site en art 2.20 Wko externe site niet in werking zijn getreden, is het handhavingsbeleid voor peuterspeelzalen (hoofdstuk 5 van dit afwegingsmodel) nog niet van toepassing. Zodra deze artikelen wel in werking treden, treedt op datzelfde moment ook het handhavingsbeleid peuterspeelzalen inwerking.

Paragraaf 2 Verschillende soorten sancties

Binnen de handhaving kunnen 2 typen sancties onderscheiden worden, te weten herstellende sancties en bestraffende sancties. Deze typen sancties bestaan naast elkaar en derhalve kunnen sancties van een verschillend type tegelijkertijd worden opgelegd.

A. Herstellende sancties

In artikel 5:2 Awb externe site wordt bepaald wat onder een herstellende sanctie wordt verstaan. Hieronder wordt verstaan: een bestuurlijke sanctie die strekt tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van een overtreding, dan wel tot het wegnemen of beperken van de gevolgen van een overtreding.

Hieruit volgt dat het doel van de herstellende sanctie dus ook met name gelegen is in het voorkomen van voortduren van de overtreding en/of herhaling in de toekomst. Bestraffing van reeds begane overtredingen kan via de bestraffende sanctie (zie hieronder)

Welke herstellende sancties worden er onderscheiden binnen dit handhavingsbeleid?

Stap 1

OF Bevel

Dit is een handhavingsmiddel dat in spoedeisende gevallen door de GGD-inspecteur direct tijdens een inspectie ingezet kan worden. Omdat het middel door de GGD-inspecteur wordt ingezet en niet door het college van burgemeester en wethouders wordt dit bevel in onderhavig Afwegingsmodel niet nader genoemd. Inzet van dit middel wordt door de GGD-inspecteur bepaald. De GGD geeft alleen een bevel indien hij van mening is dat de kwaliteit bij een kindercentrum of peuterspeelzaal zodanig tekortschiet dat het nemen van maatregelen redelijkerwijs geen uitstel kan lijden. Ingeval van overtredingen met een lage of gemiddelde prioritering zal hier niet snel sprake van zijn.

OF Aanwijzing

Het college van B&W van de gemeente waarin zich een kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang, een gastouderbureau of een peuterspeelzaal bevindt dat de bij of krachtens hoofdstuk 1 afdeling 3, paragrafen 2 en 3, of hoofdstuk 2, afdeling 2, paragrafen 2 en 3 gegeven voorschriften (de ‘kwaliteitseisen”) niet of in onvoldoende mate naleeft, kan de houder een schriftelijke aanwijzing geven.

In een aanwijzing wordt met redenen omkleed aangegeven op welke punten de bedoelde voorschriften niet of in onvoldoende mate worden nageleefd. Ook wordt aangegeven welke maatregelen door de houder genomen dienen te worden.

Hersteltermijn

Bij een aanwijzing wordt de houder een hersteltermijn gegeven. De hersteltermijn wordt bepaald door de zwaarte van de prioritering. De hersteltermijn in dit model wordt aangegeven in een bandbreedte. De handhaver geeft per concreet geval de exacte hersteltermijn aan. Na het verstrijken van een hersteltermijn dient de overtreding beëindigd te zijn. Ter controle hiervan kan de handhaver schriftelijke bewijsstukken opvragen dan wel de GGD de opdracht geven voor een herinspectie. Is de overtreding niet beëindigd, dan zal een volgende stap worden ingezet.

Stap 2. Last onder dwangsom

Onder last onder dwangsom wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:

 • a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
 • b. de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

De stap last onder dwangsom kan meerdere keren worden genomen voor een geconstateerde overtreding. Indien een eerste last onder dwangsom geen resultaat heeft gehad, kan worden overwogen een nieuwe, hogere last onder dwangsom op te leggen. Dit vereist dan wel een nieuw besluit.

Of eventueel Last onder bestuursdwang

Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:

 • a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
 • b. de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

In gevallen waarin het bestuursorgaan de mogelijkheid heeft om zelf de overtreding op te lossen (op kosten van de overtreder) kan een last onder bestuursdwang opgelegd worden. Omdat in het kader van handhaving kinderopvang de overtredingen zich maar in zeer beperkte mate lenen voor toepassing van bestuursdwang, is de optie last onder bestuursdwang op een enkele overtreding na niet opgenomen. Echter, op grond van het bestuursrecht geldt dat in die gevallen waarin last onder dwangsom mogelijk is, ook bestuursdwang kan worden toegepast indien de gemeente de overtreding daardoor zelf kan doen beëindigen.

Stap 3. exploitatieverbod

Het college van B&W kan de houder verbieden de exploitatie van een kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang, een gastouderbureau of de instandhouding van een peuterspeelzaal voort te zetten, zolang hij een bevel of aanwijzing niet opvolgt en het opleggen van een last onder bestuursdwang niet mogelijk is.

Ook kan het college van burgemeester en wethouders de houder verbieden dat kindercentrum, die voorziening voor gastouderopvang, dat gastouderbureau of die peuterspeelzaal in exploitatie te nemen, zolang niet of niet langer aan de kwaliteitseisen uit hoofdstuk 1, afdeling 3, paragraaf 2 of hoofdstuk 2, afdeling 2, paragraaf 2 is voldaan.

Stap 4 verwijdering uit landelijk register

Er zijn verschillende gronden waarop het college een voorziening uit het register kinderopvang kan verwijderen:

Vanaf het moment dat een kindercentrum (dagopvang of BSO), een voorziening voor gastouderopvang, een gastouderbureau of een peuterspeelzaal is verwijderd uit het register, is er geen sprake meer van kinderopvang in de zin van de wet. Voortzetten van exploitatie leidt tot illegale kinderopvang en tot een boete op basis van overtreding van de Wet op de economische delicten externe site.

Doordat een kindercentrum (dagopvang of BSO), een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau uit het register is verwijderd, wordt ook grond voor het recht op kinderopvangtoeslag voor vraagouders beëindigd.

Verloop herstellend handhavingstraject

Een herstellend handhavingstraject verloopt in beginsel volgens de hierboven beschreven stappen. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin het naar beoordeling van het college van B&W gerechtvaardigd is om, gezien de aard en/of ernst van de overtreding, bepaalde stappen ‘over te slaan’ en direct over te gaan tot inzet van een zwaardere sanctie. Eén van de situaties waarin dit zich kan voordoen is recidive.

B. Bestraffende sancties

In artikel 5:2 Awb externe site wordt bepaald wat onder een bestraffende sanctie wordt verstaan. Hieronder wordt verstaan: een bestuurlijke sanctie voor zover deze beoogt de overtreder leed toe te voegen.

Een bestraffende sanctie bestraft een overtreding die ‘in het verleden’ begaan is. Er is dus een overtreding geconstateerd en dat feit wordt bestraft. De vorm van een bestraffende sanctie onder de Wet kinderopvang externe site is de bestuurlijke boete.

Een bestuurlijke boete kan apart maar ook gelijktijdig met een herstellend handhavingstraject worden opgelegd.

Grondslag bestuurlijke boete

Bij kindercentra, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureau’s

Op grond van artikel 1.72 Wko externe site is het college van B&W bevoegd terzake een aantal overtredingen een bestuurlijke boete op te leggen. Een bestuurlijke boete mag ten hoogste € 45.000 bedragen.

Het opleggen van een bestuurlijke boete acht het college van B&W in ieder geval aangewezen in de volgende situaties:

 • - In geval van overtreding van een of meer van de bepalingen bij of krachtens de artikelen 1.45 tot en met 1.60a Wko externe site (hoofdstuk 1 afdeling 3 Kwaliteit kindercentra, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureau’s);
 • - In geval de houder een opgelegde aanwijzing of bevel (art 1.65 WKo externe site) niet nakomt;
 • - In geval de houder een kinderopvangcentrum blijft exploiteren terwijl op grond van artikel 1.66 Wko externe site aan hem een exploitatieverbod is opgelegd;
 • - In geval de houder weigert zijn medewerking te verlenen aan een toezichthouder (5:20 Awb externe site);
 • - In geval een houder een afspraak als bedoeld in artikel 167 Wet op het primair onderwijs externe site niet nakomt.
Gastouders

Gastouders vallen ook volledig onder het regime van toezicht en handhaving en daarbij is ook de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen van toepassing. Omdat echter een gastouder toch een bijzondere vorm van opvang is, is ervoor gekozen niet vooraf in dit model boetebedragen te noemen in het domein ‘gastouderopvang’. Indien een gemeente een overtreding van een gastouder wil sanctioneren met een bestuurlijke boete, zal in dat geval het boetebedrag bepaald worden, met inachtneming van de algemene bepalingen hieromtrent in dit handhavingsbeleid. Daarbij kan bijvoorbeeld een relatie worden gelegd met de boetebedragen zoals die zijn bepaald binnen de kinderopvang.

Bij peuterspeelzalen

Voor peuterspeelzalen geldt dat de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen, is bepaald in artikel 2.27 Wko externe site. Dit artikel bepaalt dat een bestuurlijke boete alleen opgelegd kan worden aan niet-gesubsidieerde peuterspeelzalen. Dit betekent dat het onderdeel ‘bestraffende sanctie’ in dit Afwegingsmodel alleen van toepassing is op niet-gesubsidieerde peuterspeelzalen.

Op grond van artikel 2.28 Wko externe site is het college van B&W bevoegd terzake een aantal overtredingen een bestuurlijke boete op te leggen. Een bestuurlijke boete mag ten hoogste € 45.000 bedragen.

Het opleggen van een bestuurlijke boete acht het college in ieder geval aangewezen in de volgende situaties:

 • - In geval van overtreding van een of meer van de bepalingen bij of krachtens de artikelen 2.2 tot en met 2.13 Wko externe site (hoofdstuk 2 afdeling 2 Kwaliteit peuterspeelzalen);
 • - In geval de houder een opgelegde aanwijzing of bevel (art 2.23 WKo externe site) niet nakomt;
 • - In geval de houder een peuterspeelzaal in stand blijft houden terwijl op grond van artikel 2.24 Wko externe site de voortzetting van de instandhouding is verboden;
 • - In geval de houder weigert zijn medewerking te verlenen aan een toezichthouder (5:20 Awb externe site);
 • - In geval een houder een afspraak als bedoeld in artikel 167 Wet op het primair onderwijs externe site niet nakomt.

Opleggen bestuurlijke boete

Wanneer wordt een boete opgelegd?
 • - Bij een overtreding van de prioriteit ‘hoog’ zal in beginsel een boete ter hoogte van het in het Afwegingsmodel genoemde bedrag worden opgelegd;
 • - Bij overtredingen met een prioriteit ‘gemiddeld’ of ‘laag’ kan het college besluiten een boete op te leggen.
Wanneer geen bestuurlijke boete?

Het college van B&W legt geen boete op indien:

 • - de overtreder aannemelijk maakt dat elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt;
 • - de houder, zijnde een natuurlijk persoon (en geen rechtspersoon), is overleden;
 • - bij opzet of bewuste roekeloosheid en een direct gevaar voor de gezondheid of de veiligheid van personen tot gevolg heeft

Hoogte bestuurlijke boete

De in dit model genoemde boetebedragen zijn richtlijnen. Per geconstateerde overtreding zal bepaald moeten worden of het genoemde boetebedrag proportioneel is. Het college van B&W stemt de bestuurlijke boete af op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten. Het college van B&W houdt daarbij zo nodig rekening met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd.

Boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden

In het geval de overtreder in de afgelopen drie jaar al eerder is beboet voor eenzelfde type overtreding kan het college van B&W de boete verhogen. Daarbij is irrelevant of de in het verleden gepleegde overtreding(en) al dan niet betrekking hadden op hetzelfde kindercentrum, gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of peuterspeelzaal waarvoor de nieuwe boete wordt opgelegd. Bepalend is of de overtreder als houder al eerder een boete is opgelegd. Ook kan sprake zijn van boeteverlagende omstandigheden.

Als boeteverhogende of boeteverlagende omstandigheden kunnen onder meer in aanmerking worden genomen:

 • - De omstandigheid dat de houder al eerder eenzelfde type overtreding heeft gepleegd. Daaronder wordt ook een overtreding in een ander kindercentrum, gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of peuterspeelzaal van dezelfde houder begrepen (recidive, boeteverhogend);
 • - De omstandigheid dat de overtreding betrekking heeft op een kleine onderneming (boeteverlagend);
 • - De omstandigheid dat de overtreder door de verboden gedraging een aanzienlijk voordeel heeft verkregen (boeteverhogend);
 • - De omstandigheid dat de overtreder uit eigen beweging derden, aan wie direct of indirect door de overtreding schade is berokkend, schadeloos heeft gesteld (boeteverlagend);
 • - Een andere omstandigheid die naar het oordeel van het college van B&W aanleiding geeft tot verhoging/verlaging van de boete.

Paragraaf 3 Begripsomschrijvingen

In dit Afwegingsmodel wordt verstaan onder:

a. beroepskracht:
de persoon van 18 jaar of ouder die werkzaam is bij een kindercentrum en is belast met de verzorging en opvoeding van kinderen; of de persoon van 18 jaar of ouder die werkzaam is bij een gastouderbureau en is belast met het tot stand brengen en begeleiden van gastouderopvang;
b. beroepskracht in opleiding:
degene die de beroepsbegeleidende leerweg volgt, bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs externe site, en ten behoeve van beroepspraktijkvorming is belast met de verzorging en opvoeding van kinderen bij een kindercentrum of voorziening voor gastouderopvang;
c. gastouder:
de natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die gastouderopvang biedt, met uitzondering van natuurlijke personen van wie een of meer kinderen op bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gronden onderworpen zijn aan ondertoezichtstelling of voorlopige ondertoezichtstelling als bedoeld in artikel 254 externe site, onderscheidenlijk artikel 255, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek externe site, en met uitzondering van de persoon die op hetzelfde woonadres als de ouder of diens partner staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
d. gastouderbureau:
een organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt en door tussenkomst van wie de betaling van ouders aan gastouders geschiedt;
e. houder:
de rechtspersoon of natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die een kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau exploiteert;
f. kindercentrum:
een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan gastouderopvang;
g. kinderopvang:
het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint;
h. ouder:
de bloed- of aanverwant in opgaande lijn of de pleegouder van een kind op wie de kinderopvang betrekking heeft, met dien verstande dat bij de beoordeling of sprake is van pleegouderschap een subsidie op grond van de Wet op de jeugdzorg buiten beschouwing blijft;
i. oudercommissie:
de commissie, bedoeld in artikel 1.58 Wet kinderopvang externe site;
j. dagopvang:
kinderopvang, verzorgd door een kindercentrum voor kinderen tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen;
k. buitenschoolse opvang:
kinderopvang, verzorgd door een kindercentrum voor kinderen in de leeftijd dat zij naar het basisonderwijs kunnen gaan, waarbij opvang wordt geboden voor of na de dagelijkse schooltijd, evenals gedurende vrije dagen of middagen en in de schoolvakanties;
l. stamgroep:
een vaste groep kinderen in de dagopvang in een passend ingerichte vaste groepsruimte;
m. stamgroepruimte:
de ruimte waarin de kinderen in de dagopvang het grootste deel van de dag aanwezig zijn;
n. basisgroep:
een vaste groep kinderen in de buitenschoolse opvang in een passend ingerichte ruimte;
o. risico-inventarisatie:
de risico-inventarisatie, bedoeld in artikel 1.51 Wet kinderopvang externe site;
p. bemiddelingsmedewerker:
de medewerker die zich bezighoudt met de taken, bedoeld in de artikelen 12 externe site, 15 externe site en 15e Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site.
q. verordening:
Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Stadskanaal.

Voor eventuele overige begrippen is artikel 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site en artikel 1 Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site van toepassing.

Deze begripsbepalingen zijn opgenomen ter bevordering van de leesbaarheid van dit afwegingsmodel en zijn overeenkomstig de begripsbepalingen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site. Mochten in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site of de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site deze begripsbepalingen worden aangepast dan geldt ook voor dit afwegingsmodel vanaf dat moment de omschrijving zoals die dan geldt volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site en/of de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site.

Paragraaf 4 Gebruikte afkortingen

a. Art:
artikel
b. Artt:
artikelen
c. Beleidsregels kwaliteit:
Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen
d. BSO:
buitenschoolse opvang
e. GOB:
gastouderbureau
f. Jo:
juncto (in samenhang met)
g. Kdv:
kinderdagverblijf
h. Psz:
peuterspeelzaal
i. Wkcz:
Wet klachtrecht cliënten zorgsector externe site
j. Wko:
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site

1. Afwegingsmodel handhaving dagopvang

De kwaliteitsaspecten voor dagopvang, zijn ingedeeld naar de volgende domeinen:

 • 0. Kinderopvang in de zin van de wet externe site
 • 1. Ouders
 • 2. Personeel
 • 3. Veiligheid en gezondheid
 • 4. Accommodatie en inrichting
 • 5. Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio
 • 6. Pedagogisch beleid
 • 7. Klachten

0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

0.1 Kinderopvang in de zin van de wet

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.1, eerste lid externe site)

Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang externe site (artikel 4, eerste lid externe site)

  Constatering Gevolg Verder sancties mogelijk
1 De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats (art. 1.1 lid 1 Wko externe site en art. 4 Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang externe site) Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet. Verwijdering uit landelijk register Eventuele overige overtredingen (hoofdstuk 6 van dit afwegingsmodel van toepassing: Economisch delict: niet-geregistreerde opvang
2 Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden (art. 1.1 lid 1 Wko externe site en art. 4 Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang externe site) Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet. Verwijdering uit landelijk register Eventuele overige overtredingen (hoofdstuk 6 van dit afwegingsmodel van toepassing: Economisch delict: niet-geregistreerde opvang
3 De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voorgezet onderwijs voor die kinderen begint (art. 1.1 lid 1 Wko externe site en art. 4 Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang externe site) Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet. Verwijdering uit landelijk register Eventuele overige overtredingen (hoofdstuk 6 van dit afwegingsmodel van toepassing: Economisch delict: niet-geregistreerde opvang

1. Ouders

1.1 Reglement oudercommissie

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.59 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld (art 1.59 lid 1 Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.500
1.1.1 Inhoud reglement oudercommissie

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.59 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden (art. 1.59 lid 2 sub a Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
2. Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden (art. 1.59 lid 2 sub b Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
3. Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden (art. 1.59 lid 2 sub c Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
4. Het relement omvat geen regels omtrent de werkwijze van de oudercommissie (art. 1.59 lid 3 Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
5. De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie (art. 1.59 lid 5 Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500

1.2 instellen oudercommissie

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.58 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een oudercommissie ingesteld (art 1.58 lid 1 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
1.2.1 Voorwaarden oudercommissie

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.58 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder is geen lid (art. 1.58 lid 2 en 3 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
2. Het personeel is geen lid (art. 1.58 lid 3 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
3. De leden worden gekozen uit en door de ouders (art. 1.58 lid 2 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
4. De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen (art. 1.58 lid 4 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
1.2.2 Adviesrecht oudercommissie

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.60 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen (art. 1.60 lid1 Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
2. De houder verstrekt de oudercommissie tijdig desgevraagd schriftelijke alle informatie die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft (art. 1.60 lid 4 Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
3. Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet (art. 1.60 lid 2 Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
4. De houder geeft de oudercommissie gelegenheid ook ongevraagd te adviseren over de genoemde onderwerpen (art. 1.60 lid 3 Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750

1.3 Informatie

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.54 externe site en 1.63, vierde lid externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 3, tweede lid externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder informeert de ouders over het te voeren beleid (art. 1.54 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
2. De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen (art. 1.54 Wko externe site jo art. 3 lid 3 Beleidsregels kwaliteit externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
3. De houder legt een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats (art. 1.63 lid 4 Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
4. De informatie is gedetailleerd genoeg om ouders een adequaat beeld van de praktijk te geven (art. 1.54 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
5. De praktijk sluit aan bij de aan de ouders verstrekte informatie (art. 1.54 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500

2. Personeel

2.1 Verklaring omtrent het gedrag

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50, derde, vierde en vijfde lid externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 10 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (art. 1.50 lid 3 Wko externe site en art. 10 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per ontbrekende VOG
2. De verklaring omtrent het gedrag is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overlegd (art. 1.50 lid 4 Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per ontbrekende of te laat overlegde VOG
3. De verkaring omtrent het gedrag is bij overleggen niet ouder dan twee maanden (art. 1.50 lid 4 Wko externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per te oude VOG

2.2 Passende beroepskwalificatie

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50, eerste lid externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 9, eerste lid externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passen beroepskwalificatie zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen (art. 1.50 lid 1 Wko externe site jo art. 9 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per beroepskracht die niet voldoet

2.3 Voorwaarden en inzet van pedagogisch medewerker in ontwikkeling (PMIO)

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50, eerste lid externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 9, tweede lid externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1a. Alle PMIO'ers beschikken over een diploma op minimaal MBO-3 niveau;
of
1b. Een HAVO of VWO diploma;
of
1c. Een voor de kinderopvang relevant, maar nog niet gelijkgesteld buitenlands diploma en relevante werkervaring.
(art. 1.50 lid 1 Wko externe site jo art. 9 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site).
Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per PMIO'er die niet voldoet
2. Voor alle PMIO'ers is binnen 2 maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld (art. 1.50 lid 1 Wko externe site jo art. 9 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddelde Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per PMIO'er die niet voldoet
3. Alle PMIO'ers worden ingezet conform een actueel persoonlijk ontwikkelplan (art. 1.50 lid 1 Wko externe site jo art. 9 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per PMIO'er die niet voldoet

2.4 Gebruik van de voorgeschreven voertaal

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.55 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1a. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt (art. 1.55 lid 1 Wko externe site);
of
1b. Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode (art. 1.55 lid 2 Wko externe site).
Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.500

3. Veiligheid en gezondheid

3.1 Risico-inventarisatie veiligheid

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.51 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 8 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een risicoinventarisatie veiligheid van maximaal één jaar oud (art. 1.51 Wko externe site jo art. 8 lid 1 en 6 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 8.000 bij geheel ontbreken,
4.000 in geval ouder dan 1 jaar
2. De houder heeft een risicoinventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie (art. 1.51 Wko externe site jo art. 8 lid 1 en 6 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 4.000
3.1.1 Beleid veiligheid

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.51 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 8 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De risico-inventarisatie beschrijft de veiligheidsrisico's die de opvang van de kinderen met zicht meebrengt op de thema's: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, (verstikking), verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden(art. 1.51 Wko externe site jo art. 8 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500
2. Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico's, alsmede de samenhang tussen de risico's en de maatregelen (art. 1.51 Wko externe site jo art. 8 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500
3. Er is een registratie van ongevallen, waarbij per ongeval de aard en plaats van het ongeval, de leeftijd van het kind, de datum van het ongeval en een overzicht van te treffen maatregelen worden vermeld (art. 1.51 Wko externe site jo art. 8 lid 4 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500
3.1.2 Uitvoering beleid veiligheid

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.51 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 8 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De geïnventariseerde risico's zijn compleet en komen overeen met de risico's in de praktijk(art. 1.51 Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. Risico's worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn (art. 1.51 Wko externe site jo art. 8 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. De houder draagt zorg voor uitvoering van het plan van aanpak (art. 1.51 Wko externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
4. Beroepskrachten zijn op de hoogte van de risico's en de aanpak daarvan (art. 1.51 Wko externe site jo art. 8 lid 5 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
5. Beroepskrachten handelen conform het plan van aanpak (art. 1.51 Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

3.2 Risico-inventarisatie gezondheid

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.51 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 8 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een risicoinventarisatie gezondheid van maximaal één jaar oud (art. 1.51 Wko externe site jo art. 8 lid 1 en 6 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 8.000 bij geheel ontbreken,
4.000 in geval ouder dan 1 jaar
2. De houder heeft een risicoinventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie (art. 1.51 Wko externe site jo art. 8 lid 1 en 6 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 4.000
3.2.1 Beleid gezondheid

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.51 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 8 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De risico-inventarisatie beschrijft de gezondheidsrisico's die de opvang van de kinderen met zich meebrengt op de thema's: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen (art. 1.51 Wko externe site jo art. 8 lid 1 en 3 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500
2. Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico's, alsmede de samenhang tussen de risico's en de maatregelen (art. 1.51 Wko externe site jo art. 8 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500
3.2.2 Uitvoering beleid gezondheid

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.51 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 8 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De geïnventariseerde risico's zijn compleet en komen overeen met de risico's in de praktijk(art. 1.51 Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. Risico's worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn (art. 1.51 Wko externe site jo art. 8 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. De houder draagt zorg voor uitvoering van het plan van aanpak (art. 1.51 Wko externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
4. Beroepskrachten zijn op de hoogte van de risico's en de aanpak daarvan (art. 1.51 Wko externe site jo art. 8 lid 5 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
5. Beroepskrachten handelen conform het plan van aanpak (art. 1.51 Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

3.3 Protocol kindermishandeling

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.49 externe site, 1.51 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 10a externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een protocol kindermishandeling welke voldoet aan de beschreven eisen (art. 1.49 lid 1 Wko externe site jo art. 10a lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 8.000
3.3.1 Beleid protocol kindermishandeling

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.49 externe site, 1.51 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 10a externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder draagt er zorg voor dat beroepskrachten op de hoogte zijn van de inhoud van het protocol kindermishandeling (art. 1.49 lid 1 Wko externe site jo art. 10a lid 3 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000
3.3.2 Uitvoering beleid protocol kindermishandeling

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.49 externe site, 1.51 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 10a externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De beroepskrachten kennen de inhoud van het protocol (art. 1.49 Wko externe site jo art. 10a Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. De beroepskrachten handelen aantoonbaar naar het protocol kindermishandeling (art. 1.49 Wko externe site jo art. 10a Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

4. Accommodatie en inrichting

4.1 Binnenspeelruimte

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 5 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte (art. 1.50 Wko externe site jo art. 5 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000 (per ontbrekende ruimte)
2. Er is tenminste 3,5 m² bruto oppervlakte in de groepsruimte beschikbaar per kind, waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte(art. 1.50 Wko externe site jo art. 5 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register tussen 3.0 en 3.5 m²: 2.000
< 3.0 m²: 4.000
3. De binnenspeel-ruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal op te vangen kinderen (art. 1.50 Wko externe site jo art. 5 lid 3 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000
4. De binnenspeel-ruimte is passend ingericht in overeen-stemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen en het pedagogisch beleid (art. 1.50 Wko externe site jo art. 5 lid 1 en 3 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom (evt bestuursdwang) Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000

4.2 Slaapruimte

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 6 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalfjaar (art. 1.50 Wko externe site jo art. 6 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.500
2. De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen(art. 1.50 Wko externe site jo art. 6 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.500

4.3 Buitenspeelruimte

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 7, eerste lid externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Er is ten minste 3 m² bruto buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind (art. 1.50 Wko externe site jo art. 7 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register tussen 2.5 en 3.0 m²: 1.000
< 2.5 m²: 2.000
2. De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk (art. 1.50 Wko externe site jo art. 7 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum (art. 1.50 Wko externe site jo art. 7 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
4. De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen en het pedagogisch beleid (art. 1.50 Wko externe site jo art. 7 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

5. Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio

5.1 Opvang in groepen

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 3, eerste en vierde lid externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De opvang vindt plaats in stamgroepen(art. 1.50 Wko externe site jo art. 3 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 4.000
2a. De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar (art. 1.50 Wko externe site jo art. 3 lid 1 sub a Beleidsregels kwaliteit externe site).
of
2b. De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar (art. 1.50 Wko externe site jo art. 3 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit externe site).
Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000 per kind teveel

5.2 Vaste beroepskrachten en vaste ruimtes

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 3, derde en vierde lid externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten (art. 1.50 Wko externe site jo art. 3 lid 3 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. Dagelijks is minimaal één van de vaste beroepskrachten werkzaam op de groep van het kind (art. 1.50 Wko externe site jo art. 3 lid 3 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week (art. 1.50 Wko externe site jo art. 3 lid 4 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

5.3 Beroepskracht-kind-ratio

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 3, tweede, derde zevende, achtste en twaalfde lid externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar (art. 1.50 Wko externe site jo art. 3 lid 7 Beleidsregels kwaliteit externe site).
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het rekenkundig gemiddelde berekend(art. 1.50 Wko externe site jo art. 3 lid 8 Beleidsregels kwaliteit externe site).
Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 5.000 per ontbrekende beroepskracht
2 Indien conform de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is, dan is ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld(art. 1.50 Wko externe site jo art. 3 lid 12 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000

5.4 Inzet beroepskrachten in afwijking van de beroepskracht-kind-ratio bij openingstijden van 10 uur of langer

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 3, tiende, elfde en twaalfde lid externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Gedurende de genoemde openingstijden kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is (art. 1.50 Wko externe site jo art. 3 lid 10 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000
2. De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze (art. 1.50 Wko externe site jo art. 3 lid 10 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000
3. De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten (art. 1.50 Wko externe site jo art. 3 lid 10 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000
4. Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio (art. 1.50 Wko externe site jo art. 3 lid 10 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000
5. Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum ingezet wordt,dan is er tenminste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig(art. 1.50 Wko externe site jo art. 3 lid 11 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000

6. Pedagogisch beleid

6.1 Pedagogische beleidsplan

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 2 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven (art. 1.50 lid 1 Wko externe site jo art. 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000
6.1.1 Inhoud pedagogisch beleidsplan

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 2 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.(art. 1.50 lid 1 Wko externe site jo art. 2 lid 1 sub a Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
2. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep (art. 1.50 lid 1 Wko externe site jo art. 2 lid 2 sub b Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
3. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten (art. 1.50 lid 1 Wko externe site jo art. 2 lid 2 sub c Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
4. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door volwassenen (art. 1.50 lid 1 Wko externe site jo art. 2 lid 2 sub d Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
6.1.2 Pedagogische praktijk

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 2 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De beroepskrachten kennen de inhoud van het pedagogisch beleid(art. 1.50 lid 1 Wko externe site jo art. 2 lid 4 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. De beroepskrachten handelen conform het pedagogisch beleidsplan (art. 1.50 lid 1 Wko externe site jo art. 2 lid 4 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

6.2 Emotionele veiligheid

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.49 externe site en 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 2 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De beroepskracht communiceert met de kinderen (artt. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 sub a Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. De beroepskracht heeft een respectvolle houding naar de kinderen (artt. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 sub a Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep (artt. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 sub a Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
4. De kinderen worden uitgenodigd tot participatie (artt. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 sub a Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
5. Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijds-genootjes om zich heen (artt. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 sub a Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
6. Er is informatie-overdracht tussen ouders en beroeps-kracht (artt. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 sub a Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

6.3 Persoonlijke competentie

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.49 externe site en 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 2 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De beroepskracht ondersteunt en stimuleert individuele kinderen (artt. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. Er is een goede interactie tussen beroepskracht en individuele kinderen (artt. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. Kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spemateriaal, activiteitenaanbod en inrichting (artt. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
4. Er is aandacht voor leermomenten. Hierbij is taal en motorisch spel van jonge kinderen belangrijk (artt. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

6.4 Sociale competentie

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.49 externe site en 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 2 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De beroepskracht ondersteunt de kinderen in de interactie tussen kinderen onderling (artt. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. De beroepskracht ondersteunt de kinderen in het voorkómen en oplossen van conflicten(artt. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren (artt. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

6.5 Overdracht van normen en waarden

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.49 externe site en 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 2 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Afspraken, regels en omgangsvormen zijn aanwezig (artt. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. Afspraken, regels en omgangsvormen zijn duidelijk (artt. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. Afspraken, regels en omgangsvormen worden aan de kinderen uitgelegd (artt. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
4. Beroepskrachten geven zelf in hun spreken en handelen het goede voorbeeld(artt. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000

7. Klachten

7.1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector

Wet klachtrecht cliënten zorgsector externe site (artikelen 1 externe site, 2 externe site, 2a externe site, 3c externe site en 4 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten die voldoet aan de beschreven eisen (art. 2 lid 1 Wkcs externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500 indien regeling geheel ontbreekt, 500 indien regeling niet aan de eisen voldoet
2. De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van de ouders (art. 2 lid 1 Wkcs externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
3. De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie werkt met een reglement (art. 2 lid 3 Wkcs externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
4. De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een oordeel van de klachtencommissie (art. 2 lid 5 Wkcs externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
5. De houder leeft geheimhoudingsplicht na (art. 4 lid 1 Wkcs externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
6. De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen worden aangegeven (art. 2 lid 7 Wkcs externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
7. De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (art. 2 lid 9 Wkcs externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwezig Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500

7.2 Klachtenregeling oudercommissie

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.60a externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid externe site die voldoet aan de beschreven eisen(art. 1.60a Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500 indien regeling geheel ontbreekt, 500 indien regeling niet aan de eisen voldoet
2. De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van oudercommissie(art. 1.60a Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
3. De houder zorgt voor naleving van de regeling (art. 1.60a Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
4. De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen worden aangegeven (art. 1.60a Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
5. De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (art. 1.60a Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500

2. Afwegingsmodel handhaving BSO

De kwaliteitsaspecten voor dagopvang, zijn ingedeeld naar de volgende domeinen:

 • 0. Kinderopvang in de zin van de wet kinderopvang externe site
 • 1. Ouders
 • 2. Personeel
 • 3. Veiligheid en gezondheid
 • 4. Accommodatie en inrichting
 • 5. Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio
 • 6. Pedagogisch beleid
 • 7. Klachten

0. Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

0.1 Kinderopvang in de zin van de wet

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.1, eerste lid externe site)

Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang externe site (artikel 4, eerste lid externe site)

  Constatering Gevolg Verder sancties mogelijk
1 De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats (art. 1.1 lid 1 Wko externe site en art. 4 Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang externe site) Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet. Verwijdering uit landelijk register Eventuele overige overtredingen (hoofdstuk 6 van dit afwegingsmodel van toepassing: Economisch delict: niet-geregistreerde opvang
2 Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden (art. 1.1 lid 1 Wko externe site en art. 4 Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang externe site) Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet. Verwijdering uit landelijk register Eventuele overige overtredingen (hoofdstuk 6 van dit afwegingsmodel van toepassing: Economisch delict: niet-geregistreerde opvang
3 De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voorgezet onderwijs voor die kinderen begint (art. 1.1 lid 1 Wko externe site en art. 4 Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang externe site) Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet. Verwijdering uit landelijk register Eventuele overige overtredingen (hoofdstuk 6 van dit afwegingsmodel van toepassing: Economisch delict: niet-geregistreerde opvang

1. Ouders

1.1 Reglement oudercommissie

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.59 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld (art 1.59 lid 1 Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.500
1.1.1 Inhoud reglement oudercommissie

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.59 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden (art. 1.59 lid 2 sub a Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
2. Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden (art. 1.59 lid 2 sub b Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
3. Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden (art. 1.59 lid 2 sub c Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
4. Het relement omvat geen regels omtrent de werkwijze van de oudercommissie (art. 1.59 lid 3 Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
5. De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie (art. 1.59 lid 5 Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500

1.2 instellen oudercommissie

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.58 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een oudercommissie ingesteld (art 1.58 lid 1 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
1.2.1 Voorwaarden oudercommissie

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.58 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder is geen lid (art. 1.58 lid 2 en 3 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 5002.
2. Het personeel is geen lid (art. 1.58 lid 3 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
3. De leden worden gekozen uit en door de ouders (art. 1.58 lid 2 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
4. De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen (art. 1.58 lid 4 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
1.2.2 Adviesrecht oudercommissie

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.60 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen (art. 1.60 lid1 Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
2. De houder verstrekt de oudercommissie tijdig desgevraagd schriftelijke alle informatie die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft (art. 1.60 lid 4 Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
3. Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet (art. 1.60 lid 2 Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
4. De houder geeft de oudercommissie gelegenheid ook ongevraagd te adviseren over de genoemde onderwerpen (art. 1.60 lid 3 Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750

1.3 Informatie

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.54 externe site en 1.63, vierde lid externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 3, tweede lid externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder informeert de ouders over het te voeren beleid (art. 1.54 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
2. De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen (art. 1.54 Wko externe site jo art. 3 lid 3 Beleidsregels kwaliteit externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
3. De houder legt een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats (art. 1.63 lid 4 Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
4. De informatie is gedetailleerd genoeg om ouders een adequaat beeld van de praktijk te geven (art. 1.54 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
5. De praktijk sluit aan bij de aan de ouders verstrekte informatie (art. 1.54 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500

2. Personeel

2.1 Verklaring omtrent het gedrag

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50, derde, vierde en vijfde lid externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 10 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (art. 1.50 lid 3 Wko externe site en art. 10 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per ontbrekende VOG
2. De verklaring omtrent het gedrag is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overlegd (art. 1.50 lid 4 Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per ontbrekende of te laat overlegde VOG
3. De verkaring omtrent het gedrag is bij overleggen niet ouder dan twee maanden (art. 1.50 lid 4 Wko externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per te oude VOG

2.2 Passende beroepskwalificatie

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50, eerste lid externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 9, eerste lid externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passen beroepskwalificatie zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen (art. 1.50 lid 1 Wko externe site jo art. 9 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per beroepskracht die niet voldoet

2.3 Voorwaarden en inzet van pedagogisch medewerker in ontwikkeling (PMIO)

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50, eerste lid externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 9, tweede lid externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1a. Alle PMIO'ers beschikken over een diploma op minimaal MBO-3 niveau;
of
1b. Een HAVO of VWO diploma;
of
1c. Een voor de kinderopvang relevant, maar nog niet gelijkgesteld buitenlands diploma en relevante werkervaring.
(art. 1.50 lid 1 Wko externe site jo art. 9 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site).
Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per PMIO'er die niet voldoet
2. Voor alle PMIO'ers is binnen 2 maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld (art. 1.50 lid 1 Wko externe site jo art. 9 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddelde Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per PMIO'er die niet voldoet
3. Alle PMIO'ers worden ingezet conform een actueel persoonlijk ontwikkelplan (art. 1.50 lid 1 Wko externe site jo art. 9 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per PMIO'er die niet voldoet

2.4 Gebruik van de voorgeschreven voertaal

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.55 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1a. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt (art. 1.55 lid 1 Wko externe site);
of
1b. Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode (art. 1.55 lid 2 Wko externe site).
Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.500

3. Veiligheid en gezondheid

3.1 Risico-inventarisatie veiligheid

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.51 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een risicoinventarisatie veiligheid van maximaal één jaar oud (art. 1.51 Wko externe site jo art. 8 lid 1 en 6 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 8.000 bij geheel ontbreken,
4.000 in geval ouder dan 1 jaar
2. De houder heeft een risicoinventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie (art. 1.51 Wko externe site jo art. 8 lid 1 en 6 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 4.000
3.1.1 Beleid veiligheid

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.51 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 8 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De risico-inventarisatie beschrijft de veiligheidsrisico's die de opvang van de kinderen met zicht meebrengt op de thema's: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, (verstikking), verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden(art. 1.51 Wko externe site jo art. 8 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500
2. Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico's, alsmede de samenhang tussen de risico's en de maatregelen (art. 1.51 Wko externe site jo art. 8 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500
3. Er is een registratie van ongevallen, waarbij per ongeval de aard en plaats van het ongeval, de leeftijd van het kind, de datum van het ongeval en een overzicht van te treffen maatregelen worden vermeld (art. 1.51 Wko externe site jo art. 8 lid 4 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500
3.1.2 Uitvoering beleid veiligheid

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.51 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 8 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De geïnventariseerde risico's zijn compleet en komen overeen met de risico's in de praktijk(art. 1.51 Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. Risico's worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn (art. 1.51 Wko externe site en art. 8 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. De houder draagt zorg voor uitvoering van het plan van aanpak (art. 1.51 Wko externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
4. Beroepskrachten zijn op de hoogte van de risico's en de aanpak daarvan (art. 1.51 Wko externe site en art. 8 lid 5 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
5. Beroepskrachten handelen conform het plan van aanpak (art. 1.51 Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

3.2 Risico-inventarisatie gezondheid

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.51 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 8 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een risicoinventarisatie gezondheid van maximaal één jaar oud (art. 1.51 Wko externe site en art. 8 lid 1 en 6 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 8.000 bij geheel ontbreken,
4.000 in geval ouder dan 1 jaar
2. De houder heeft een risicoinventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie (art. 1.51 Wko externe site en art. 8 lid 1 en 6 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 4.000
3.2.1 Beleid gezondheid

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.51 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 8 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De risico-inventarisatie beschrijft de gezondheidsrisico's die de opvang van de kinderen met zich meebrengt op de thema's: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen (art. 1.51 Wko externe site en art. 8 lid 1 en 3 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500
2. Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico's, alsmede de samenhang tussen de risico's en de maatregelen (art. 1.51 Wko externe site en art. 8 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500
3.2.2 Uitvoering beleid gezondheid

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.51 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 8 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De geïnventariseerde risico's zijn compleet en komen overeen met de risico's in de praktijk(art. 1.51 Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. Risico's worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn (art. 1.51 Wko externe site en art. 8 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. De houder draagt zorg voor uitvoering van het plan van aanpak (art. 1.51 Wko externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
4. Beroepskrachten zijn op de hoogte van de risico's en de aanpak daarvan (art. 1.51 Wko externe site en art. 8 lid 5 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
5. Beroepskrachten handelen conform het plan van aanpak (art. 1.51 Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

3.3 Protocol kindermishandeling

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.49 externe site, 1.51 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 10a externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een protocol kindermishandeling welke voldoet aan de beschreven eisen (art. 1.49 lid 1 Wko externe site en art. 10a lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 8.000
3.3.1 Beleid protocol kindermishandeling

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.49 externe site, 1.51 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 10a externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder draagt er zorg voor dat beroepskrachten op de hoogte zijn van de inhoud van het protocol kindermishandeling (art. 1.49 lid 1 Wko externe site en art. 10a lid 3 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000
3.3.2 Uitvoering beleid protocol kindermishandeling

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.49 externe site, 1.51 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 10a externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De beroepskrachten kennen de inhoud van het protocol (art. 1.49 Wko externe site en art. 10a Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. De beroepskrachten handelen aantoonbaar naar het protocol kindermishandeling (art. 1.49 Wko externe site en art. 10a Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

4. Accommodatie en inrichting

4.1 Binnenspeelruimte

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 5 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Er is tenminste 3,5 m² bruto oppervlakte voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes beschikbaar per kind(art. 1.50 Wko externe site en art. 5 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register tussen 3.0 en 3.5 m²: 2.000
< 3.0 m²: 4.000
2. De binnenspeel-ruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal op te vangen kinderen (art. 1.50 Wko externe site jo art. 5 lid 3 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000
3. De binnenspeel-ruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen en het pedagogisch beleid (art. 1.50 Wko externe site jo art. 5 lid 1 en 3 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom (evt bestuursdwang) Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000

4.2 Buitenspeelruimte

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 7, tweede lid externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Er is ten minste 3 m² bruto buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind (art. 1.50 Wko externe site en art. 7 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register tussen 2.5 en 3.0 m²: 1.000
< 2.5 m²: 2.000
2. De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk (art. 1.50 Wko externe site en art. 7 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang (art. 1.50 Wko externe site en art. 7 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
4. De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen en het pedagogisch beleid (art. 1.50 Wko externe site en art. 7 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

4.3 Aanvullende eisen indien de buitenspeelruimte niet-aangrenzend is

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 7, tweede lid externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum (art. 1.50 Wko externe site en art. 7 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. De niet-aangrenzende-buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar (art. 1.50 Wko externe site en art. 7 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar (art. 1.50 Wko externe site en art. 7 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

5. Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio

5.1 Opvang in groepen

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 4, eerste, tweede, vijfde en zesde lid externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Ieder kind behoort bij een basisgroep (art. 1.50 Wko externe site jo art. 4 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 4.000
2a. De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt (art. 1.50 Wko externe site jo art. 4 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site).
of
2b. De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt (art. 1.50 Wko externe site jo art. 4 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site).
Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000 per kind teveel

5.2 Beroepskracht-kind-ratio

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 4, derde, vierde en negende lid externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste:
1a. - 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leetijd vanaf 4 haar;
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar (art. 1.50 Wko externe site jo art. 4 lid 3 Beleidsregels kwaliteit externe site).
of
1b. - 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar (art. 1.50 Wko externe site jo art. 4 lid 4 Beleidsregels kwaliteit externe site).
Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 5.000 per ontbrekende beroepskracht
2 Indien conform de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is, dan is ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld(art. 1.50 Wko externe site jo art. 4 lid 9 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000

5.3 Inzet beroepskrachten in afwijking van de beroepskracht-kind-ratio

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 4, derde, vierde, zevende en achtste lid externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen, kunnen ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is (art. 1.50 Wko externe site jo art. 4 lid 7 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000
2. Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen, kunnen ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is. Deze inzet betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze (art. 1.50 Wko externe site jo art. 4 lid 7 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000
3. De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten (art. 1.50 Wko externe site jo art. 4 lid 7 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000
4. Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio (art. 1.50 Wko externe site jo art. 4 lid 7 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000
5. Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum ingezet wordt,dan is er tenminste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig(art. 1.50 Wko externe site jo art. 4 lid 8 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000

6. Pedagogisch beleid

6.1 Pedagogische beleidsplan

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 2 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven (art. 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000
6.1.1 Inhoud pedagogisch beleidsplan

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 2 externe site en 4 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.(art. 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
2. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep (art. 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
3. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten (art. 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
4. Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep (art. 1.50 Wko externe sitejo art. 4 lid 6 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
5.Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen (art. 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
6.1.2 Pedagogische praktijk

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 2 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De beroepskrachten kennen de inhoud van het pedagogisch beleidsplan (art. 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 4 Beleidsregels kwaliteit). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. De beroepskrachten handelen conform het pedagogisch beleidsplan (art. 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 4 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

6.2 Emotionele veiligheid

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.49 externe site en 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 2 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De beroepskracht communiceert met de kinderen (art. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. De beroepskracht heeft een respectvolle houding naar de kinderen (art. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep (art. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
4. De kinderen worden uitgenodigd tot participatie (art. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
5. Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijds-genootjes om zich heen (art. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
6. Er is informatie-overdracht tussen ouders en beroeps-kracht (art. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

6.3 Persoonlijke competentie

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.49 externe site en 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 2 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De beroepskracht ondersteunt en stimuleert individuele kinderen (art. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. Er is een goede interactie tussen beroepskracht en individuele kinderen (art. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. Kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting (art. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
4. Er is aandacht voor leermomenten. Hierbij is taal en motorisch spel van jonge kinderen belangrijk (art. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

6.4 Sociale competentie

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.49 externe site en 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 2 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De beroepskracht ondersteunt de kinderen in de interactie tussen kinderen onderling (art. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. De beroepskracht ondersteunt de kinderen in het voorkómen en oplossen van conflicten(art. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 en 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren (art. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

6.5 Overdracht van normen en waarden

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.49 externe site en 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 2 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Afspraken, regels en omgangsvormen zijn aanwezig (art. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. Afspraken, regels en omgangsvormen zijn duidelijk (art. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. Afspraken, regels en omgangsvormen worden aan de kinderen uitgelegd (art. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
4. Beroepskrachten geven zelf in hun spreken en handelen het goede voorbeeld(art. 1.49 externe site jo 1.50 Wko externe site jo art. 2 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000

7. Klachten

7.1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector

Wet klachtrecht cliënten zorgsector externe site (artikelen 1 externe site, 2 externe site, 2a externe site, 3c externe site en 4 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten die voldoet aan de beschreven eisen (art. 2 lid 1 Wkcs externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500 indien regeling geheel ontbreekt, 500 indien regeling niet aan de eisen voldoet
2. De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van de ouders (art. 2 lid 1 Wkcs externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
3. De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie werkt met een reglement (art. 2 lid 3 Wkcs externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
4. De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een oordeel van de klachtencommissie (art. 2 lid 5 Wkcs externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
5. De houder leeft geheimhoudingsplicht na (art. 4 Wkcs externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
6. De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen worden aangegeven (art. 2 lid 7 Wkcs externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
7. De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (art. 2 lid 9 Wkcs externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwezig Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500

7.2 Klachtenregeling oudercommissie

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.60a externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid externe site die voldoet aan de beschreven eisen(art. 1.60a Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500 indien regeling geheel ontbreekt, 500 indien regeling niet aan de eisen voldoet
2. De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van oudercommissie(art. 1.60a Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
3. De houder zorgt voor naleving van de regeling (art. 1.60a Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
4. De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen worden aangegeven (art. 1.60a Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
5. De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (art. 1.60a Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500

3. Afwegingsmodel handhaving Gastouderbureau

De kwaliteitsaspecten voor Gastouderbureau's zijn ingedeeld naar de volgende domeinen:

 • 1. Gastouderbureau in de zin van de wet externe site
 • 2. Ouders
 • 3. Personeel
 • 4. Pedagogisch beleid
 • 5. Klachten
 • 6. Veiligheid en gezondheid
 • 7. Kwaliteit gastouderbureau

1. Gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

1.0 Gastouderbureau en handhaving

 • 1. Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang externe site tegen de onderneming(en) van de houder.
 • 2. De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn onderneming(en) te voorkomen.

1.1 Gastouderbureau in de zin van de wet externe site

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.1 externe site en 1.49 derde lid externe site)

  Constatering Gevolg Verder sancties mogelijk
1. Het gastouderbureau is een organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt en door tussenkomst van wie de betaling van ouders aan gastouders geschiedt (art. 1.1 externe site jo 1.49 lid 2 Wko externe site). Indien niet voldaan: geen kinderopvang in de zin van de wet externe site. Verwijdering uit landelijk register Eventuele overige overtredingen (hoofdstuk 6 van dit afwegingsmodel van toepassing: Economisch delict: niet-geregistreerde opvang

1.2 Administratie gastouderbureau

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.1 externe site, 1.50 externe site en 1.56 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 12 externe site)

Regeling Wet kinderopvang externe site (artikelen 11 t/m 11e externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De administratie van het gastouderbureau bevat een contract per vraagouder (art. 1.56 Wko externe site jo art. 11 lid 3 Regeling Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000 per ontbrekende overeenkomst
2. De administratie van het gastouderbureau bevat kopieën van de verklaringen omtrent gedrag van de gastouders en volwassen huisgenoten (art. 1.56 Wko externe site jo art. 11 lid 3 Regeling Wko externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500 per ontbrekende VOG
3. De administratie van het gastouderbureau bevat kopieën van de getuigschriften en/of EVC-bewijsstukken en certificaten Eerste Hulp aan kinderen van gastouders (art. 1.56 Wko externe site jo art. 11 lid 3 Regeling Wko externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500 per ontbrekend stuk
4. In de administratie van het gastouderbureau is de betaling van de vraagouders aan het gastouderbureau inzichtelijk (art. 1.56 Wko externe site jo art. 11 lid 3 Regeling Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500 per vraagouder waarbij dit ontbreekt
5. In de administratie van het gastouderbureau is de betaling van het gastouderbureau aan de gastouder inzichtelijk (art. 1.56 Wko externe site jo art. 11 lid 3 Regeling Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500 per gastouder waarbij dit ontbreekt
6. De administratie van het gastouderbureau bevat een orginieel van de door de gastouder en bemiddelingsmedewerk-er ondertekende versie van iedere risico-inventarisatie en bijbehorende plan van aanpak (art. 1.56 Wko externe site jo art. 12 lid 3 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 4.000 per ontbrekend stuk

2. Ouders

2.1 Informatie voor vraagouder

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.56 lid 4 externe site en 1.63 lid 4 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 11 externe site en 13 externe site)

Regeling Wet kinderopvang externe site (artikel 11 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Het gastouderbureau laat in de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder duidelijk zien welk deel van het betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat (uitvoeringskosten) en welk deel van het betaalde bedrag naar de gastouder gaat (art. 1.56 lid 4 Wko externe site jo art. 11b Regeling Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000 per onjuiste overeenkomst
2. De houder informeert de vraagouders over het te voeren beleid (art. 1.56 lid 4 Wko externe site ) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
3. Het gastouderbureau draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van het gastouderbureau voor de vraagouder en informeert de vraagouders hierover (art. 1.56 lid 4 Wko externe site jo art. 13 lid 4 Beleidsregels kwaliteit externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
4. De informatie is gedetailleerd genoeg om vraagouders een adequaat beeld van de praktijk tte geven (art. 1.56 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
5. De praktijk sluit aan bij de aan de vraagouders verstrekte informatie (art. 1.56 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
6. De houder legt een afschrift van het inspectierapport op een voor vraagouders, gastouders en personeel toegankelijke plaats (art. 1.63 lid 4 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500

2.2 Reglement oudercommissie

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.59 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een reglement ouder-commissie vastgesteld (art 1.59 Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.500
2.2.1 Inhoud reglement oudercommissie

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.58 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden (art 1.59 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
2. Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden (art 1.59 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
3. Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden (art 1.59 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
4. Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie (art 1.59 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
5. De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie (art 1.59 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500

2.3 Instellen oudercommissie

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.58 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een oudercommissie ingesteld (art. 1.58 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2.3.1 Voorwaarden oudercommissie

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.58 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder is geen lid (art. 1.58 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
2. Het personeel is geen lid (art. 1.58 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
3. De leden worden gekozen uit en door de vraagouders (art. 1.58 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
4. De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijzete bepalen (art. 1.58 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
2.3.2 Adviesrecht oudercommissie

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.60 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 10 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen(art. 1.60 Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
2. De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en schriftelijk alle informatie die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft (art. 1.60 Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
3. Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet(art. 1.60 Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
4. De houder geeft de oudercommissie gelegenheid ongevraagd te adviseren over de genoemde onderwerpen(art. 1.60 Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500

3. Personeel

3.1 Verklaring omtrent gedrag

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.56 derde lid externe site en 1.50 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 13 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Personen werkzaam bij het gastouderbureau zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (art. 1.56 lid 3 externe site jo 1.50 Wko externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per ontbrekende VOG
2. De verklaring omtrent het gedrag is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het gastouderbureau overlegd (art. 1.56 lid 3 externe site jo 1.50 Wko externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per ontbrekende of te laat overlegde VOG
3a. De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvraag om opname in het landelijk register niet ouder dan twee maanden.
Of
3b. De verklaring omtrent het gedrag is bij overleggen niet ouder dan twee maanden (art. 1.56 lid 3 externe site jo 1.50 Wko externe site).
Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per te oude VOG

3.2 Beroepskwalificatie bemiddelingsmedewerkers

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.56 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 13 externe site en 14 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Alle bemiddelings-medewerkers werkzaam bij het gastouderbureau beschikken over relevante pedagogische opleiding op MBO-niveau (art. 1.56 Wko externe site jo art. 13 lid 2 externe site en 14 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per bemiddelings-medewerker die niet voldoet

3.3 Personeelsformatie per gastouder

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.56 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 13 externe site))

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Het gastouderbureau draagt er zorg voor dat er per aangesloten gastouder op jaarbasis tenminste 16 uurwordt besteed aan begeleiding en bemiddeling (art. 1.56 Wko externe site jo art. 13 lid 3 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per gastouder met < 16 uur

4. Pedagogisch beleid

4.1 Pedagogisch beleidsplan

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.56 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 11 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat gastouder-bureau kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven(art. 1.56 Wko externe site jo art. 11 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000
4.1.1 Inhoud pedagogisch beleidsplan

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 11 externe site, 15c externe site en 15d externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt (art. 1.56 Wko externe site jo art. 11 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
2. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de leeftijdsopbouw en aantallen van de kinderen die door een gastouder worden opgevangen (art. 1.56 Wko externe site jo art. 11 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
3. Het pedagogisch plan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de eisen die aan het opvangadres worden gesteld (art. 1.56 Wko externe site jo art. 11 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
4.1.2 Pedagogische praktijk

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.49 externe site en 1.56 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 11 externe site en art. 15b sub c externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder informeert de gastouder over de inhoud van het pedagogisch beleidsplan waardoor zij ernaar kunnen handelen (art. 1.49 externe site en 1.56 Wko externe site jo art. 15b sub c Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. De houder ziet er op toe dat gastouders handelen conform het pedagogisch beleidsplan (art. 1.49 externe site en 1.56 Wko externe site jo art. 15b sub c Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. De houder begeleidt gastouders, zodat zij handelen conform het pedagogisch beleidslan (art. 1.49 externe site en 1.56 Wko externe site jo art. 15b sub c Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

5. Klachten

5.1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector

Wet klachtrecht cliënten zorgsector externe site (artikelen 1 externe site, 2 externe site, 2a externe site, 3c externe site en 4 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De regeling voor de behandeling van klachten voorziet erin dat er wordt voldaan aan de beschreven eisen (art. 2 lid 1 Wkcz externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500 indien deze ontbreekt;
500 indien deze niet voldoet
2. De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van vraagouders (art. 2 lid 1 Wkcz externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
3. Een houder ziet erop toe dat de klachtencommissie werkt met een reglement(art. 2 lid 3 Wkcz externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
4. De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een oordeel van de klachtencommissie (art. 2 lid 5 Wkcz externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk reg 500
5. De houder leeft geheimhouding na (art. 4 lid 1 Wkcz externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
6. De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin een minimaal aantal zaken wordt aangegeven (art. 2 lid 7 Wkcz externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
7. De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (art. 2 lid 9 Wkcz externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500

5.2 Klachtenregeling oudercommissie

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.60a externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60a, eerste lid externe site die voldoet aan de beschreven eisen (art. 1.60a Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500 indien deze ontbreekt;
500 indien deze niet voldoet
2 De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van de oudercommissie (art. 1.60a Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
3. De houder zorgt voor naleving van de regeling(art. 1.60a Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
4. De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waain een minimaal aantal zaken wordt aangegeven (art. 1.60a Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
5. De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (art. 1.60a Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500

6. Veiligheid en gezondheid

6.1 Risico-inventarisatie veiligheid

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.49 tweede lid externe site en 1.56 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 8 externe site en 12 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder draagt er zorg voor dat samen met de gastouder door een bemiddelings-medewerker van het bureau op het opvangadres in elke voor de op te vangen kinderen toegankelijke ruimte de veiligheidsrisico's in een risico-inventarisatie vastgelegd worden (art. 1.49 lid 2 Wko externe site jo art.12 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 8.000 indien deze ontbreekt
2. De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de veiligheidsrisico's door een bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt (art. 1.49 lid 2 Wko externe site jo art.12 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 4.000
3. De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie de veiligheidsrisico's die de opvang van de kinderen met zich meebrengt op de thema's: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verstikking, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden beschrijft (art. 1.49 lid 2 Wko externe site jo art.12 lid 6 externe site jo art. 8 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500
4. De houder draagt er zorg voor dat de gastouder en huisgenoten op de hoogte zijn van de uitkomsten van de risico-inventarisatie veiligheid en het daaruit voortvloeiende plan van aanpak (art. 1.49 lid 2 Wko externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500
5. De houder draagt er zorg voor dat de veiligheidsrisico's worden gereduceerd door in het plan van aanpak preventieve maatregelen te beschrijven die effectief en adequaat zijn (art. 1.49 lid 2 Wko externe site jo art.12 lid 4 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500

6.2 Risico-inventarisatie gezondheid

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.49 tweede lid externe site en 1.56 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 8 externe site en 12 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1.De houder draagt er zorg voor dat samen met de gastouder door een bemiddelings-medewerker van het bureau op het opvangadres in elke voor de op te vangen kinderen toegankelijke ruimte de gezondheidsrisico's in een risico-inventarisatie vastgelegd worden (art. 1.49 lid 2 Wko externe site jo art.12 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 8.000 indien deze ontbreekt
2. De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de gezondheidsrisico's door een bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt (art. 1.49 lid 2 Wko externe site jo art.12 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 4.000
3. De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie de gezondheidsrisico's die de opvang van de kinderen met zich meebrengt op de thema's: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelel beschrijft (art. 1.49 lid 2 Wko externe site jo art.12 lid 2 externe site jo art. 8 lid 3 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500
4. De houder draagt er zorg voor dat de gastouder en huisgenoten op de hoogte zijn van de uitkomsten van de risico-inventarisatie gezondheid en het daaruit voortvloeiende plan van aanpak (art. 1.49 lid 2 Wko externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500
5. De houder draagt er zorg voor dat de gezondheidsrisico's worden gereduceerd door in het plan van aanpak preventieve maatregelen te beschrijven die effectief en adequaat zijn(art. 1.49 lid 2 Wko externe site jo art.12 lid 4 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500

6.3 Protocol kindermishandeling

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.56 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 10a externe site en 15a externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een protocol kindermis-handeling welke voldoet aan de beschreven eisen (art. 1.56 Wko externe site en art. 10a externe site en 15a Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 8.000
6.3.1 Beleid protocol kindermishandeling

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 15a externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder draagt er zorg voor dat de gastouder op de hoogte is van de inhoud van het protocol kindermis-handeling (art. 1.56 Wko externe site en art. 10a externe site en 15a Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000

7. Kwaliteit gastouderbureau

7.1 Kwaliteitscriteria

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.1 lid 1 externe site en 1.56 eerste lid externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 13 externe site, 14 externe site, 15 externe site en 15d externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder draagt er zorg voor dat per gastouder beoordeeld wordt hoeveel kinderen bij de betreffende gastouder verantwoord opgevangen worden (art. 1.56 Wko externe site jo art. 13 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000 per kind teveel
2. De houder draagt zorg voor een intakegesprek met de gastouder (art. 1.56 Wko externe site jo art. 15 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.250
3. De houder draagt zorg voor een intakegesprek met de vraagouder (art. 1.56 Wko externe site jo art. 15 lid 5 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.250
4. De houder draagt zorg voor een koppelingsgesprek voor elke nieuwe koppeling tussen vraag- en gastouder in de woning waar de opvang plaats vindt (art. 1.56 Wko externe site jo art. 15 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.250
5. De houder draagt er zorg voor dat ieder opvangadres minstens twee maal per jaar wordt bezocht, waarbij het jaarlijks voortgangsgesprek met de gastouder een onderdeel is van één van deze bezoeken (art. 1.56 Wko externe site jo art. 15 lid 6 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.250
6. De houder evalueert jaarlijks mondeling de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze schriftelijk vast (art. 1.56 Wko externe site jo art. 15 lid 4 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.250
7. Een ondertekent orgineel verslag van het evaluatiegesprek is aanwezig in het dossier op het gastouderbureau en kopie is verstrekt aan de vraagouder (art. 1.56 Wko externe site jo art. 15 lid 4 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwezig Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.250

4. Afwegingsmodel handhaving gastouderopvang

De kwaliteitsaspecten voor voorzieningen voor gastouderopvang zijn ingedeeld naar de volgende domeinen:

 • 1. Gastouderopvang de zin van de wet externe site
 • 2. Gastouder
 • 3. Accommodatie en inrichting
 • 4. Pedagogisch beleid
 • 5. Aantal kinderen
 • 6. Veiligheid en gezondheid

1. Gastouderopvang in de zin van de wet externe site

1.0 Gastouderopvang en handhaving

 • 1. Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang externe site tegen de gastouder.
 • 2. De gastouder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in de opvangsituatie te voorkomen.

1.1 Gastouderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.1 eerste lid externe site)

Beleidsregels werkwijze toezichthouder externe site (art. 4 eerste lid externe site)

  Constatering Gevolg
1. De opvang vindt plaats door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau (art. 1.1 Wko externe site jo art. 4 lid 1 Beleidsregel werkwijze externe site). Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet externe site. Verwijdering uit landelijk register
2. De opvang vindt plaats door een gastouder welke niet de ouder van de op te vangen kinderen is noch de partner van de vraagouder (art. 1.1 Wko externe site jo art. 4 lid 1 Beleidsregel werkwijze externe site). Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet externe site. Verwijdering uit landelijk register
3. De gastouder exploitateert maximaal één voorziening voor gastouderopvang (art. 1.1 Wko externe site jo art. 4 lid 1 Beleidsregel werkwijze externe site). Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet externe site. Verwijdering uit landelijk register
4. De opvang vindt plaats op het woonadres van de gastouder of van één van de vraagouders (art. 1.1 Wko externe site jo art. 4 lid 1 Beleidsregel werkwijze externe site). Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet externe site. Verwijdering uit landelijk register
5. De gastouder is niet inwonend bij de vraagouder (art. 1.1 Wko externe site jo art. 4 lid 1 Beleidsregel werkwijze externe site). Indien niet voldaan: geen gastouderopvang in de zin van de wet externe site. Verwijdering uit landelijk register

2. Gastouder

2.1 Verklaring omtrent het gedrag

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.56b, derde, vierde en vijfde lid externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De gastouder is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (art. 1.56b lid 3 Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
2. Bij opvang in de woning van de gastouder zijn alle huisgenoten vanaf 18 jaar in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (art. 1.56b lid 3 Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
3. De verklaring omtrent het gedrag is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het gastouderbureau overlegd (art. 1.56b lid 4 Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
4. De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvraag om opname in het landelijk register niet ouder dan twee maanden.
Of
De verklaring omtrent het gedrag is bij overleggen niet ouder dan twee maanden (art. 1.56b lid 4 Wko externe site).
Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  

2.2 Onder toezicht

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.1 eerste lid)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De gasthouder heeft geen kinderen die (tijdelijk) onder toezicht staan (art 1.1 lid 1 Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
2. De gastouder is niet (tijdelijk) ontheven of ontzet uit het ouderlijk gezag (art 1.1 lid 1 Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  

2.3 Deskundigheidseisen

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.56b, eerste lid externe site)

Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang externe site (artikel 3 externe site en 4 externe site)

Regeling wet kinderopvang externe site (art. 10 t/m 10c externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De gastouder bechikt over een getuigschrift conform de ministeriële regeling.
of
De gastouder beschikt over een EVC-bewijsstuk waaruit blijkt dat de gastouder voldoet aan alle competenties van de bij ministeriële regeling aangewezen MBO-2 opleiding(en) (art. 1.56b Wko externe site jo art. 10 externe site-10b Regeling Wko externe site).
Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
2. De gastouder beschikt over:
* een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;
of
* een geregistreerd certificaat Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) of Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van Nedcart;
of
* een geregistreerd certificaat Acute Zorg bij kinderen van Nikta;
of
* een geregistreerd certificaat Eerstehulpverlener van Nikta.
(art. 1.56b Wko externe site jo art. 10c Regeling Wko externe site).
Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  

2.4 Overige eisen

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.1 eerste lid externe site en 1.56b externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 15a onder a externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De gastouder is 18 jaar of ouder (art. 1.1 lid 1 Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
2. De gastouder is telefonisch bereikbaar (art. 1.56b Wko externe site jo art. 15a sub a Beleidsregel kwaliteit externe site) Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  

2.5 Gebruik van de voorgeschreven voertaal

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.55 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt (art. 1.55 Wko externe site).
of
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, daar de herkomst van de kinderen in deze specifiekee omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode (art. 1.55 Wko externe site).
Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  

3. Accommodatie en inrichting

3.1 Woning

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.56b externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 15c externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De woning waar gastouderopvang plaats vindt is te allen tijde rookvrij (art. 1.56b Wko externe site en art. 15c lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site) Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
2. De woning waar gastouderopvang plaats vindt beschikt over voldoende binnenspeelruimte voor kinderen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen (art. 1.56b Wko externe site en art. 15c lid 1 onder 1 Beleidsregels kwaliteit externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
3. De woning waar gastouderopvang plaats vindt beschikt over voldoende buitenpeelruimte voor kinderen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen (art. 1.56b Wko externe site en art. 15c lid 1 onder 2 Beleidsregels kwaliteit externe site) Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
4. De woning waar gastouderopvang plaats vindt dient te voorzien te zijn van voldoende en werkende rookmelders(art. 1.56b Wko externe site en art. 15c lid 1 onder 3 Beleidsregels kwaliteit externe site) Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  

3.2 Slaapruimte

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.56b externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 15c externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalfj jaar (art. 1.56b Wko externe site en art. 15c lid 1 onder 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
2. De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen(art. 1.56b Wko externe site en art. 15c lid 1 onder 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  

4. Pedagogisch beleid

4.1 Pedagogische praktijk

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.56b externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 15b externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De gastouder kent de inhoud van het pedagogisch beleidplan(art. 1.56b Wko externe site en art. 15b onder c Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
2. De gastouder handelt conform het pedagogisch beleidsplan (art. 1.56b Wko externe site en art. 15b onder c Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  

4.2 Emotionele en sociale veiligheid, persoonlijke competenties, overdracht normen en waarden

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.56b externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 11 externe site en 15b onder c externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De gastouder draagt zorg voor het waarborgen van sociaal en emotionele veiligheid(art. 1.56b Wko externe site en art. 11 externe site en 15b onder c externe site Beleidsregels kwaliteit). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
2. De gastouder biedt de opvangkinderen de mogelijkheid om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen(art. 1.56b Wko externe site en art. 11 externe site en 15b onder c externe site Beleidsregels kwaliteit) Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
3. De gastouder biedt de mogelijkheid om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen (art. 1.56b Wko externe site en art. 11 externe site en 15b onder c externe site Beleidsregels kwaliteit) Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
4. De gastouder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden(art. 1.56b Wko externe site en art. 11 externe site en 15b onder c externe site Beleidsregels kwaliteit) Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  

5. Aantal kinderen

5.1 Aantal kinderen

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.56b externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 15d externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Bij een gastouder worden maximaal twee kinderen van 0 jaar gelijktijdig opgevangen (art. 1.56b Wko externe site en 15d lid 3 Beleidsregels kwaliteit externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
2. Bij een gastouder worden maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar gelijktijdig opgevangen(art. 1.56b Wko externe site en 15d lid 3 Beleidsregels kwaliteit externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
3. Bij een gastouder worden maximaal vijf kinderen gelijktijdig opgevangen, als de kinderen (op te vangen én eigen kinderen) allemaal jonger zijn dan 4 jaar ( art. 1.56b Wko externe site en 15d lid 3 Beleidsregels kwaliteit externe site)
of
Bij een gastouder worden maximaal zes kinderen gelijktijdig opgevangen, als de op te vangen kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar zijn. Eigen kinderen tot 10 jaar worden meegerekend (art. 1.56b Wko externe site en 15d lid 3 Beleidsregels kwaliteit externe site)
Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  

5.2 Achterwacht

Wet kinderopvang externe site (artikel 1.56b externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 15b onder b externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Indien er drie of meer kinderen op het opvangadres aanwezig zijn, dan is ondersteuning van de gastouder door een andere volwassene in geval calamiteiten geregeld (art. 1.56b Wko externe site en 15b onder b Beleidsregels kwaliteit externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
2 De achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden(art. 1.56b Wko externe site en 15b onder b Beleidsregels kwaliteit externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
3. De achterwacht is ingeval van calamiteiten binnen 15 minuten op het opvangadres aanwezig (art. 1.56b Wko externe site en 15b onder b Beleidsregels kwaliteit externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  

6. Veiligheid en gezondheid

6.1 Risico-inventarisatie veiligheid

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.49 externe site en 1.56b externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 12 externe site en 15e externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De gastouder heeft op het opvangadres een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud (art. 1.56b Wko externe site en art. 15e lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
2. De gastouder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie (art. 1.56b Wko externe site en art. 15e lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
6.1.1 Beleid veiligheid

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.49 externe site en 1.56b externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 8 externe site , 12 externe site en 15e externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico's, alsmede de samenhang tussen de risico's en de maatregelen (art. 1.56b Wko externe site en art. 15e lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
2. Er is een registratie van ongevallen, waarbij per ongeval de aard en plaats van het ongeval, de leeftijd van het kind, de datum van het ongeval en een overzicht van te treffen maatregelen worden vermeld (art. 1.56b Wko externe site en art. 15e lid 5 Beleidsregels kwaliteit externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
6.1.2 Uitvoering beleid veiligheid

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.49 externe site en 1.56b externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 12 externe site en 15e externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De geïnventariseerde risico's zijn compleet en komen overeen met de risico's in de praktijk (art. 1.56b Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
2. Risico's worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn (art. 1.56b Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
3. De gastouder is op de hoogte van de risico's en handelt conform het plan van aanpak (art. 1.56b Wko externe site en art. 15b sub c Beleidsregel kwaliteit externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
4. De gastouder informeert de volwassen huisgenoten over de risico's en de daarbij behorende maatregelen uit het plan van aanpak(art. 1.56b Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  

6.2 Risico-inventarisatie gezondheid

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.49 externe site en 1.56b externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 12 externe site en 15e externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De gasthouder heeft op het opvangadres een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud (art. 1.56b Wko externe site en art. 15e lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
2. De gastouder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie (art. 1.56b Wko externe site en art. 15e lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
6.2.1 Beleid gezondheid

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.49 externe site en 1.56b externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 12 externe site en 15e externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico's, alsmede desamenhang tussen de risico's en de maatregelen (art. 1.56b Wko externe site en art. 15e lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
6.2.2 Uitvoering beleid gezondheid

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.49 externe site en 1.56b externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 12 externe site, 15b externe site en 15e externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De geïnventariseerde risico's zijn compleet en komen overeen met de risico's in de praktijk (art. 1.56b Wko externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
2. Risico's worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaatzijn (art. 1.56b Wko externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
3. De gastouder is op de hoogte van de risico's en handelt conform het plan van aanpak (art. 1.56b Wko externe site en art. 15b sub c Beleidsregels kwaliteit externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
4. De gastouder informeert de volwassen huisgenoten over de risico's en de daarbij behorende maatregelen uit het plan van aanpak (art. 1.56b Wko externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  

6.3 Protocol kindermishandeling

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.49 externe site en 1.56b externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 15a externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Op het opvangadres is een protocol kindermishandeling van het gastouderbureau aanwezig (art. 1.49 Wko externe site en art. 10a Beleids-regels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
6.3.1 Uitvoering beleid protocol kindermishandeling

Wet kinderopvang externe site (artikelen 1.49 externe site en 1.56b externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang externe site (artikel 15a externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De gastouder ken de inhoud van het protocol(art. 1.49 externe site en 1.56b Wko externe site en art. 10a Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  
2. De gastouder handelt aantoonbaar naar het protocol (art. 1.49 externe site en 1.56b Wko externe site en art. 10a Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register  

5. Afwegingsmodel handhaving peuterspeelzaal

De kwaliteitsaspecten voor de peuterspeelzaal zijn ingedeeld naar de volgende domeinen:

Voor het boetebeleid (de bestraffende sanctie) geldt dat dit alleen van toepassing is op niet-gesubsidieerde instellingen (art. 2.27 Wko externe site).

1. Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Stadskanaal

1.1 Peuterspeelzaalwerk in de zin van de wet

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site (artikel 2.1 externe site)

Beleidsregels werkwijze toezichthouder externe site (artikel 4, eerste lid externe site)

  Constatering Gevolg
1. Gedurende het verblijf in de peuterspeelzaal wordt verzorging en opvoeding geboden en wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kinderen. Indien niet voldaan: geen peuterspeelzaal in de zin van de wet. Verwijdering uit landelijk register
2. Het verblijf in de peuterspeelzaal is uitsluitend bestermd voor kinderen in de leeftijd van twee jaar tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs. Indien niet voldaan: geen peuterspeelzaal in de zin van de wet. Verwijdering uit landelijk register

1.2 Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Stadskanaal

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Stadskanaal (art. 3)

Ambitieniveau  
1 spelen en ontmoeten
2 spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren
3 spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen

2. Ouders

2.1 Informatieplicht aan de ouders

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Stadskanaal (art. 14)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder informeert de ouders over de plaatsingsprocedure en de leverings-voorwaarden (art. 14 sub a van de verordening). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
2. De houder informeert de ouders over het gekozen ambitieniveau (art. 14 sub b van de verordening). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
3. De houder informeert de ouders over het te voeren beleid (art. 14 sub c van de verordening). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
4. De houder informeert de ouders over de wijze en frequentie van informatie-uitwisseling na plaatsing van het kind bij de peuterspeelzaal (art. 14 sub d van de verordening Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500

Items 2.2 t/m 2.3.2 zijn alléén van toepassing op niet-gesubsidieerde peuterspeelzalen [1]

2.2 Reglement oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site (artikelen 2.16 externe site en 2.17 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld (art 2.16 lid 1 Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.500
2.1.1 Inhoud reglement oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site (artikelen 2.16 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden (art. 2.16 lid 2 sub a Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
2. Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden (art. 2.16 lid 2 sub b Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
3. Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden (art. 2.16 lid 2 sub c Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
4. Het relement omvat geen regels omtrent de werkwijze van de oudercommissie (art. 2.16 lid 3 Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
5. De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie (art. 2.16 lid 5 Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500

2.3 instellen oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site (artikelen 2.15 eerste lid externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een oudercommissie ingesteld (art 2.15 lid 1 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
2.3.1 Voorwaarden oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site (artikelen 2.15, tweede, derde en vierde lid externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder is geen lid (art. 2.15 lid 2 en 3 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
2. Het personeel is geen lid (art. 2.15 lid 3 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
3. De leden worden gekozen uit en door de ouders (art. 2.15 lid 2 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
4. De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen (art. 2.15 lid 4 Wko externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
2.3.2 Adviesrecht oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site(artikel 2.17 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen (art. 2.17 lid 1 Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
2. De houder verstrekt de oudercommissie tijdig desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft (art. 2.17 lid 4 Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
3. Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet (art. 2.17 lid 2 Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
4. De houder geeft de oudercommissie gelegenheid ook ongevraagd te adviseren over de genoemde onderwerpen (art. 2.17 lid 3 Wko externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750

3. Personeel

3.1 Verklaring omtrent het gedrag

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Stadskanaal (artikel 15)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Personen werkzaam bij de peuterspeelzaal zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (art. 15 lid 1 Verordening). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per ontbrekende VOG
2. De verklaring omtrent het gedrag is vóór aanvang van de werkzaamheden bij de peuterspeelzaal overlegd (art. 15 lid 2 Verordening). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per ontbrekende of te laat overlegde VOG
3. De verkaring omtrent het gedrag is bij overleggen niet ouder dan twee maanden (art. 15 lid 2 Verordening). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per te oude VOG
4. Indien de houder of de toezichthouder vermoedt dat een persoon niet langer voldoet aan de eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag, verlangt de houder dat die persoon opnieuw een verklaring omtrent het gedrag overlegt, die niet ouder is dan twee maanden. (art. 15 lid 3 Verordening). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000

3.2 Passende beroepskwalificatie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site(artikel 2.6 eerste lid externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (artikel 9 eerste lid externe site en artikel 24 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passen beroepskwalificatie overeenkomstig de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (art. 2.6 lid 1 Wko externe site en art. 20 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000 per beroepskracht die niet voldoet

3.3 Gebruik van de voorgeschreven voertaal

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site(artikel 2.12 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1a. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt (art. 2.12 lid 1 Wko externe site).
of
1b. Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode (art. 2.12 lid 2 Wko externe site).
Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.500

3.4 Vrijwilligersbeleid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site(artikel 2.6 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (artikel 23 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een vrijwilligersbeleid, wat tot uitdrukking komt in het beleidsplan (art. 2.6 lid 1 Wko externe site en art. 23 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000
3.4.1 Inhoud vrijwilligersbeleid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site(artikel 2.6 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (artikel 23 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. In het vrijwilligersbeleid staan minimumeisen waar een in de peuterspeelzaal werkzame vrijwilliger aan dient te voldoen (art. 2.6 lid 1 Wko externe site en art. 23 lid 1 sub a Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000
2. In het vrijwilligersbeleid staan afspraken die de houder met vrijwilligers maakt (art. 2.6 lid 1 Wko externe site en art. 23 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000
3. In het vrijwillgersbeleid staan de taakomschrijvingen waarin wordt omschreven welke bijdrage aan het werk in de peuterspeelzaal van de vrijwillgers wordt verwacht en op welke wijze dit samenhangt met het pedagogisch beleid (art. 2.6 lid 1 Wko externe site en art. 23 lid 1 sub c Beleidsregels kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000
3.4.2 Aansprakelijkheidsverzekering

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site(artikel 2.6 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (artikel 23 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder draagt er zorg voor dat alle vrijwilligers werkzaam bij de peuterspeelzaal voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd zijn (art. 2.6 lid 1 Wko externe site en art. 23 lid 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog 0-14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 4.000

4. Accommodatie en inrichting

4.1 Binnenspeelruimte

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Stadskanaal (artikel 10)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Voor ieder kind is minimaal 3 m² netto-oppervlakte aan binnenspeelruimte beschikbaar (art. 10 lid 1 Verordening) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register tussen 2.5 en 3.0 m²: 2.000
< 2.5 m²: 4.000

4.2 Buitenspeelruimte

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Stadskanaal (artikel 10)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Voor ieder kind is buitenspeelruimte beschikaar, waarvan de netto-oppervlakte minimaal 4 m² per kind bedraagt (art. 10 lid 2 Verordening). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register tussen 3.5 en 4.0 m²: 1.000
< 3.5 m²: 2.000
2. De buitenspeelruimte is voor kinderen bereikbaar (art. 10 lid 2 Verordening). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

5. Veiligheid en gezondheid

5.1 Risico-inventarisatie veiligheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site(artikel 2.9 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (artikel 8 externe site en 18 externe site)

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Stadskanaal (artikel 9)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een risicoinventarisatie veiligheid van maximaal één jaar oud (art. 2.9 Wko externe site en art 18 externe site jo art. 8 lid 1 en 6 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 8.000 bij geheel ontbreken,
4.000 in geval ouder dan 1 jaar
2. De houder heeft een risicoinventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie (art. 2.9 Wko externe site en art 18 externe site jo art. 8 lid 1 en 6 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 4.000
5.1.1 Beleid veiligheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site(artikel 2.9 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (artikel 8 externe site en 18 externe site)

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Stadskanaal (artikel 9)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De risico-inventarisatie beschrijft de veiligheidsrisico's die de opvang van de kinderen met zicht meebrengt op de thema's: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, (verstikking), verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden(art. 2.9 Wko externe site en art 18 externe site jo art. 8 lid 1 en 2 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500
2. Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico's, alsmede de samenhang tussen de risico's en de maatregelen (art. 2.9 Wko externe site en art 18 externe site jo art. 8 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500
3. Er is een registratie van ongevallen, waarbij per ongeval de aard en plaats van het ongeval, de leeftijd van het kind, de datum van het ongeval en een overzicht van te treffen maatregelen worden vermeld (art. 2.9 Wko externe site en art 18 externe site jo art. 8 lid 4 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500
5.1.2 Uitvoering beleid veiligheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site(artikel 2.9 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (artikel 18 externe site)

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Stadskanaal (artikel 9)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De geïnventariseerde risico's zijn compleet en komen overeen met de risico's in de praktijk (art. 2.9 Wko externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. Risico's worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn (art. 2.9 Wko externe site en art 18 externe site jo art. 8 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. De houder draagt zorg voor uitvoering van het plan van aanpak (art. 2.9 Wko externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
4. Beroepskrachten zijn op de hoogte van de risico's en de aanpak daarvan (art. 2.9 Wko externe site en art 18 externe site jo art. 8 lid 5 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
5. Beroepskrachten handelen conform het plan van aanpak (art. 2.9 Wko externe site) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

5.2 Risico-inventarisatie gezondheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site(artikel 2.9 externe site)

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Stadskanaal (artikel 9)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een risicoinventarisatie gezondheid van maximaal één jaar oud (art. 2.9 Wko externe site en art 18 externe site jo art. 8 lid 1 en 6 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 8.000 bij geheel ontbreken,
4.000 in geval ouder dan 1 jaar
2. De houder heeft een risicoinventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie (art. 2.9 Wko externe site en art 18 externe site jo art. 8 lid 1 en 6 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 4.000
5.2.1 Beleid gezondheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site(artikel 2.9 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (artikel 18 externe site)

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Stadskanaal (artikel 9)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De risico-inventarisatie beschrijft de gezondheidsrisico's die de opvang van de kinderen met zich meebrengt op de thema's: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen (art. 2.9 Wko externe site en art 18 externe site jo art. 8 lid 1 en 3 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500
2. Er is een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico's, alsmede de samenhang tussen de risico's en de maatregelen (art. 2.9 Wko externe site en art 18 externe site jo art. 8 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500
5.2.2 Uitvoering beleid gezondheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site(artikel 2.9 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (artikel 18 externe site)

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Stadskanaal (artikel 9)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De geïnventariseerde risico's zijn compleet en komen overeen met de risico's in de praktijk(art. 2.9 Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. Risico's worden gereduceerd door het nemen van preventieve maatregelen die effectief en adequaat zijn (art. 2.9 Wko externe site en art 18 externe site jo art. 8 lid 1 sub b Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. De houder draagt zorg voor uitvoering van het plan van aanpak (art. 2.9 Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
4. Beroepskrachten zijn op de hoogte van de risico's en de aanpak daarvan (art. 2.9 Wko externe site en art 18 externe site jo art. 8 lid 5 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
5. Beroepskrachten handelen conform het plan van aanpak (art. 2.9 Wko externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

5.3 Protocol kindermishandeling

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site(artikel 2.5 externe site en artikel 2.9 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (artikel 10a externe site en 22 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een protocol kindermishandeling welke voldoet aan de beschreven eisen (art. 2.5 Wko externe site en art. 22 externe site jo 10a lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 8.000
5.3.1 Beleid protocol kindermishandeling

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site(artikel 2.5 externe site en artikel 2.9 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (artikel 22 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder draagt er zorg voor dat beroepskrachten op de hoogte zijn van de inhoud van het protocol kindermishandeling (art. 2.5 Wko externe site en art. 22 externe site jo 10a lid 3 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000
5.3.2 Uitvoering beleid protocol kindermishandeling

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site(artikel 2.5 externe site en artikel 2.9 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (artikel 22 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De beroepskrachten kennen de inhoud van het protocol (art. 2.5 Wko externe site en art. 22 externe site jo art. 10a Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. De beroepskrachten handelen aantoonbaar naar het protocol kindermishandeling (art. 2.5 Wko externe site en art. 22 externe site jo art. 10a Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

6. Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio

6.1 Opvang in groepen

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site(artikel 2.6 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (artikel 19 externe site)

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Stadskanaal (artikel 11)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De opvang vindt plaats in groepen (art. 2.6 Wko externe site en art. 19 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 4.000
2. De peuterspeelgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen (art. 2.6 Wko externe site en art. 19 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000 per kind teveel

6.2 Aantal beroepskrachten of begeleiders per groep

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Stadskanaal (artikel 12)

Het aantal beroepskrachten of begeleiders per groep is afhankelijk van het door de houder gekozen ambitieniveau

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Indien de houder heeft gekozen voor ambitieniveau 1: "spelen en ontmoeten, zijn er in elke groep ten minste twee begeleiders aanwezig en is er één beroepskracht voor tenminste 50% van de openingsuren aanwezig in de peuterspeelzaal. (art. 12 lid 2 Verordening) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. Indien de houder heeft gekozen voor ambitieniveau2: "spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren, zijn er in elke groep ten minste één beroepskracht en één begeleider aan-wezig in de peuterspeel-zaal (art. 12 lid 3 Verordening) Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. Indien de houder heeft gekozen voor ambitieniveau 3: "spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen, zijn er in elke groep ten minste twee beroeps-krachten aanwezig in de peuterspeelzaal (art. 12 lid 4 Verordening)              

6.3 Beroepskracht / vrijwilliger-kind-ratio

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site (artikel 2.6 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (artikel 17 externe site en artikel 19 lid 4, 5 en 6 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Het aantal beroepskrachten en vrijwillgers per groep bedraagt:
- in een groep maximaal 8 kinderen ten minste 1 beroepskracht;
- in een groep met 9 t/m 16 kinderen tenminste 1 beroepskracht, en een vrijwilliger of tweede beroepskracht (art. 2.6 Wko externe site en art. 19 lid 5 Beleidsregels kwaliteit externe site).
Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 5.000 per ontbrekende beroepskracht
2. Indien conform de beroepskracht / vrijwilliger-kind-ratio slechts één beroepskracht in een peuterspeelzaal aanwezig is, dan is ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld (art. 2.6 Wko externe site en art. 17 Beleidsregels kwaliteit externe site). Hoog Maximaal 14 dagen Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000

7. Pedagogisch beleid

7.1 Pedagogische beleidsplan

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site (artikel 2.5 externe site, 2.6 externe site en 2.9 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (artikel 16 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor die peuterspeelzaal kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven (art. 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 1 Beleidsregels kwaliteit externe site) Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 3.000
7.1.1 Inhoud pedagogisch beleidsplan

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site (artikel 2.5 externe site, 2.6 externe site en 2.9 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (artikel 16 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.(art. 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 sub a Beleids-regels kwaliteit externe site) Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
2. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de peuterspeelzaalgroep (art. 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 sub b Beleids-regels kwaliteit externe site) Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
3. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de (spel)activiteiten waarbij kinderen hun peuterspeelzaalgroep danwel de peuterspeelzaalgroeps-ruimte verlaten (art. 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 sub c Beleidsregels kwaliteit externe site) Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
4. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten bij hun werkzaamheden met kinderen worden ondersteund door andere niet structureel ingezette personen (art. 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 sub d Beleidsregels kwaliteit externe site) Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
5. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe de achterwacht geregeld is in het geval er slechts één beroepskracht in een peuterspeelzaal aanwezig is (art. 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 sub e Beleidsregels kwaliteit externe site) Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
6. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten in een peuterspeelzaal bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden (art. 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 sub f Beleidsregels kwaliteit externe site) Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
7. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten in een peuterspeelzaal toegerust worden voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden (art. 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 sub g Beleidsregels kwaliteit externe site) Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 750
7.1.2 Pedagogische praktijk

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site (artikel 2.5 externe site, 2.6 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (artikel 16 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De beroepskrachten en vrijwilligers kennen de inhoud van het pedagogisch beleid (art. 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 3 Beleidsregels kwaliteit externe site) Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. De beroepskrachten en vrijwilligers handelen conform het pedagogisch beleids-plan (art. 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 3 Beleidsregels kwaliteit externe site) Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

7.2 Emotionele veiligheid

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site (artikel 2.5 externe site, 2.6 externe site en 2.9 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (artikel 16 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De beroepskracht en/of vrijwillger communiceert met de kinderen (art. 2.5 externe site en 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 sub a Beleidsregel kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. De beroepskracht en/of vrijwilliger heeft een respectvolle houding naar de kinderen (art. 2.5 externe site en 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 sub a Beleidsregel kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep (art. 2.5 externe site en 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 sub a Beleidsregel kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
4. De kinderen worden uitgenodigd tot participatie (art. 2.5 externe site en 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 sub a Beleidsregel kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
5. Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijds-genootjes om zich heen (art. 2.5 externe site en 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 sub a Beleidsregel kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
6. Er is informatie-overdracht tussen ouders en beroeps-kracht (art. 2.5 externe site en 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 sub a Beleidsregel kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

7.3 Persoonlijke competentie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site (artikel 2.5 externe site, 2.6 externe site en 2.9 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (artikel 16 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De beroepskracht en/of vrijwilliger ondersteunt en stimuleert individuele kinderen (art. 2.5 externe site en 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 Beleidsregel kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. Er is een goede interactie tussen beroepskracht en/of vrijwilliger enindividuele kinderen (art. 2.5 externe site en 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 Beleidsregel kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. Kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spemateriaal, activiteitenaanbod en inrichting (art. 2.5 externe site en 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 Beleidsregel kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
4. Er is aandacht voor leermomenten. Hierbij is taal en motorisch spel van jonge kinderen belangrijk (art. 2.5 externe site en 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 Beleidsregel kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

7.4 Sociale competentie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site (artikel 2.5 externe site, 2.6 externe site en 2.9 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (artikel 16 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De beroepskracht en/of vrijwilliger ondersteunt de kinderen in de interactie tussen kinderen onderling (art. 2.5 externe site en 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 Beleidsregel kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. De beroepskracht en/of vrijwilliger ondersteunt de kinderen in het voorkómen en oplossen van conflicten(art. 2.5 externe site en 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 Beleidsregel kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren (art. 2.5 externe site en 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 Beleidsregel kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000

7.5 Overdracht van normen en waarden

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site (artikel 2.5 externe site, 2.6 externe site en 2.9 externe site)

Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen externe site (artikel 16 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. Afspraken, regels en omgangsvormen zijn aanwezig (art. 2.5 externe site en 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 Beleidsregel kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
2. Afspraken, regels en omgangsvormen zijn duidelijk (art. 2.5 externe site en 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 Beleidsregel kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
3. Afspraken, regels en omgangsvormen worden aan de kinderen uitgelegd (art. 2.5 externe site en 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 Beleidsregel kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.000
4. Beroepskrachten en/of vrijwilligers geven zelf in hun spreken en handelen het goede voorbeeld (art. 2.5 externe site en 2.6 Wko externe site en art. 16 lid 2 Beleidsregel kwaliteit externe site). Gemiddeld Maximaal 2 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 2.000

8. Klachten

8.1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector

Wet klachtrecht cliënten zorgsector externe site (artikelen 1 externe site, 2 externe site, 2a externe site en 3c externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten die voldoet aan de beschreven eisen (art. 2 lid 1 Wkcs externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500 indien regeling geheel ontbreekt, 500 indien regeling niet aan de eisen voldoet
2. De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van de ouders (art. 2 lid 1 Wkcs externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
3. De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie werkt met een reglement (art. 2 lid 3 Wkcs externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
4. De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een oordeel van de klachtencommissie (art. 2 lid 5 Wkcs externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
5. De houder leeft geheimhoudingsplicht na (art. 4 Wkcs externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
6. De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen worden aangegeven (art. 2 lid 7 Wkcs externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
7. De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (art. 2 lid 9 Wkcs externe site). Laag Maximaal 6 maanden Aanwezig Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500

8.2 Klachtenregeling oudercommissie

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen externe site (artikel 2.18 externe site)

  Herstellende sanctie Bestraffende sanctie
  Prioriteit Hersteltermijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Bestuurlijke boete
1. De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 2.17, eerste lid externe site die voldoet aan de beschreven eisen (art. 2.18 Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 1.500 indien regeling geheel ontbreekt, 500 indien regeling niet aan de eisen voldoet
2. De houder brengt de regeling op passende wijze onder de aandacht van oudercommissie(art. 2.18 Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
3. De houder zorgt voor naleving van de regeling (art. 2.18 Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
4. De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar verslag wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen worden aangegeven (art. 2.18 Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500
5. De houder zendt het verslag voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar aan de GGD (art. 2.18 Wko externe site) Laag Maximaal 6 maanden Aanwijzing Last onder dwangsom Exploitatieverbod Verwijdering uit landelijk register 500

6. Afwegingsmodel handhaving overige overtredingen

Overige overtredingen

Overtreding Boete (in €)
artikel 5:20 Awb externe site, tegenwerken ambtenaar 7.500
artikel 1.45 Wko externe site of 2.2 Wko externe site starten zonder aanvraag (Wet economische delicten externe site) 20.000
artikel 1.47 lid 1 Wko externe site, wijzigingen niet onverwijld melden 2.000
artikel 1.65 Wko externe site of 2.23 Wko externe site, overtreding aanwijzing/bevel Zie de genoemde bedragen bij de desbetreffende bevelen/aanwijzingen in het afwegingsmodel handhaving kinderopvang
artikel 1.66 Wko externe site of 2.24 Wko externe site, overtreden exploitatieverbod 20.000
niet nakomen van een afspraak als bedoeld in artikel 167 Wet op het primair onderwijs externe site 5.000

voetnoot[1]

Dit item geldt niet voor gesubsidieerde peuterspeelzalen, daar deze peuterspeelzalen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning externe site verplicht zijn tot het instellen van een cliëntenraad op organisatieniveau.

Terug naar de verwijzing naar voetnoot [1] in de tekst
 
Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven