Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Inkoopvoorwaarden gemeente Stadskanaal

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Inkoopvoorwaarden gemeente Stadskanaal

Versie geldig vanaf 16-10-2007 tot 19-07-2012.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Inkoopvoorwaarden gemeente Stadskanaal
Citeertitel Inkoopvoorwaarden gemeente Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
19-07-2012
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiƫn en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze inkoopvoorwaarden zijn op 3 mei 2007 onder nummer 3644 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen.

Deze inkoopvoorwaarden vervangen de Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Stadskanaal van 02-12-2003.

Deze inkoopvoorwaarden zijn vervangen door de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Stadskanaal 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
19-07-2012 intrekking 10-07-2012
De kanaalstreek, 18-07-2012
BW, 10-07-2012, 10
16-10-2007 03-05-2007 nieuwe regeling 16-10-2007
-
BW, 16-10-2007, 3

Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Stadskanaal

Artikel 1 Definities

Gemeente:
de publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente Stadskanaal in haar hoedanigheid van koper of opdrachtgever of een van haar als gevolg van de Gemeentewet ter zake van enig onderwerp van deze voorwaarden bevoegde organen dan wel de daartoe speciaal gemandateerde personen.
Wederpartij:
de verkoper, opdrachtnemer, leverancier of aannemer.
Zaken:
de te leveren goederen, zoals beschreven in de order.
Specificatie:
een omschrijving van de eigenschappen waaraan de te leveren zaken moeten voldoen, om te beantwoorden aan het gestelde gebruiksdoel.
Overeenkomst:
de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de gemeente en leverancier betreffende de levering/onderhoud van zaken.
Order:
een vastgelegd verzoek van de gemeente aan de wederpartij tot het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werken.
Levering:
het (fysiek) overgaan van de zaak van de wederpartij naar de gemeente.
Inschrijving:
een schriftelijke aanmelding tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van zaken.

Artikel 2 Toepasselijkheid

De inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, orders, aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van zaken en het verrichten van diensten aan de gemeente of het uitvoeren van werken voor de gemeente en gelden ten volle, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen (lid 1).

De algemene levering- en verkoopvoorwaarden van de wederpartij zijn in de in het eerste lid genoemde gevallen uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen (lid 2).

Indien de overeenkomst betrekking heeft op roerende zaken in het buitenland dan zijn deze voorwaarden eveneens uitdrukkelijk van toepassing en wordt het Weens Koopverdrag 1980 uitgesloten (lid 3).

Op alle door de gemeente gesloten overeenkomsten, is het Nederlandse recht van toepassing (lid 4).

Artikel 3 Geldigheidsduur van een aanbod

Een aanbod van een wederpartij is onherroepelijk gedurende een termijn van dertig dagen na ontvangst door de gemeente, tenzij de uitnodiging van de gemeente tot het doen van een aanbod een afwijkende termijn inhoudt. In geval van een inschrijving vangt de termijn aan op de dag dat de inschrijving sluit.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

Er komt slechts een overeenkomst tot stand indien:

  • het college van burgemeester en wethouders van de gemeente tot het aangaan van een overeenkomst heeft besloten, dan wel
  • een lid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente of een ambtenaar van de gemeente krachtens een schriftelijk mandaat van het college van burgemeester en wethouders daartoe heeft besloten (lid 1).

De gemeente wordt bij de ondertekening dan wel de schriftelijke bevestiging vertegenwoordigd door de burgemeester, dan wel door een lid van het college van burgemeester en wethouders of een medewerker van de gemeente, daartoe bevoegd krachtens een schriftelijke volmacht van de burgemeester (lid 2).

De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de gemeente een aanbod van de wederpartij schriftelijk aanvaardt (lid 3).

Ook ingeval een overeenkomst mondeling wordt aangegaan, zal deze alsnog eerst door de gemeente schriftelijk bevestigd moeten worden (lid 4).

Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk plaatsvinden (lid 5).

Alle orders en wijzigingsorders van de gemeente dienen binnen veertien dagen schriftelijk te worden bevestigd door retournering van een door de wederpartij getekende kopie van de order of wijzigingsorder, tenzij in de opdracht een andere termijn is vermeld. De gemeente kan een order annuleren, zolang er nog geen orderbevestiging is ontvangen (lid 6).

Artikel 5 Prijs

De overeengekomen prijs is vast en geldt voor levering franco huis aan de gemeente. In deze prijs zijn begrepen de verpakkings-, vracht- en verzekeringskosten. Alle valutarisico´s, douanekosten en in- en uitvoerrechten zijn voor rekening van de wederpartij (lid 1).

Prijswijzigingen worden dertig dagen na schriftelijke instemming van de gemeente van kracht (lid 2).

Artikel 6 Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal betaling plaatsvinden binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur, indien de levering is goedgekeurd en alle bijbehorende documentatie zoals tekeningen, kwaliteit- en garantiecertificaten, servicemanuals, instructieboeken en handleidingen zijn ontvangen. De gemeente is gerechtigd de betaling op te schorten, totdat de wederpartij aan al haar openstaande verplichtingen heeft voldaan (lid 1).

De wederpartij is verplicht op de factuur en begeleidende documenten het ordernummer van de gemeente te vermelden. Bij niet-vermelding van één of meer relevante gegevens kan de betalingsverplichting worden opgeschort totdat bedoelde gegevens zijn vermeld. De wederpartij wordt hiervan op de hoogte gesteld. Tevens dient de factuur een specificatie van de kosten te bevatten, dat ten genoegen van de gemeente (lid 2).

De gemeente kan verlangen dat de wederpartij voor haar rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor de gemeente acceptabele bankinstelling om de nakoming van de verplichtingen door de wederpartij zeker te stellen (lid 3).

Betaling van de leverantie ontslaat de wederpartij niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of deze inkoopvoorwaarden (lid 4).

Artikel 7 Kwaliteit

De wederpartij garandeert dat al het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst en dat het beschikt over de eigenschappen en specificaties die zijn overeengekomen, vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd en voldoen aan de wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften, alsmede aan de eisen van de binnen de betreffende branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden op het moment van levering (lid 1).

Indien de gemeente constateert, dat het geleverde kwalitatief niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan hetgeen de wederpartij conform de overeenkomst heeft gegarandeerd, is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim (lid 2).

Artikel 8 Keuring en beproeving

De gemeente is gerechtigd de te leveren zaken voor of na de levering te keuren en/of te beproeven (lid 1).

In geval van de levering van een product of nieuw product, ontwikkeld door de wederpartij, is de wederpartij verplicht de keurende instantie tijdig in te lichten over het tijdstip waarop de zaak gereed is voor keuring of beproeving, om de gemeente in de gelegenheid te stellen daarbij vertegenwoordigd te zijn. Bovendien is de wederpartij verplicht de gemeente alle voor een keuring of beproeving benodigde informatie en faciliteiten te verstrekken. De keuringskosten, inclusief ten behoeve van de keuring extra te leveren volume, zijn voor rekening van de wederpartij, uitgezonderd de personele kosten van de gemeente. Keuring kan wettelijk zijn voorgeschreven, op initiatief van de wederpartij of op verzoek van de gemeente plaatsvinden (lid 2).

De gemeente is verplicht binnen een redelijke termijn na levering de mededeling te doen, dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt (lid 3).

De goedkeuring, beproeving of aanvaarding van de levering ontslaat de wederpartij niet van enige garantie of aansprakelijkheid voortvloeiend uit de overeenkomst en/of deze inkoopvoorwaarden (lid 4).

Onverminderd alle andere rechten en vorderingen van de gemeente heeft zij het recht om bij afkeuring van de geleverde zaak, een deel van de geleverde zaak of nog te leveren zaak, binnen een door haar te stellen redelijke termijn van de wederpartij te verlangen (lid 5):

  • levering van het ontbrekende of
  • herstel van de geleverde zaak of
  • vervanging van de geleverde zaak, zonder tot enige extra betaling of vergoeding jegens de wederpartij gehouden te zijn of
  • levering van hetgeen is overeengekomen.

Artikel 9 Garantie

De wederpartij garandeert dat de geleverde zaken voldoen aan hetgeen is overeengekomen gedurende minimaal twaalf maanden na levering c.q. gebruiksklare oplevering daarvan. Indien de zaken deel uitmaken van een groter object, bijvoorbeeld een gebouw of technische installatie, dan vangt de garantietermijn van twaalf maanden aan bij de oplevering van het grotere object, ongeacht door wie het overige gedeelte van het object is vervaardigd of geleverd (lid 1).

Indien de garantietermijn afwijkt van de twaalf maanden, zoals vermeld in lid 1, zal dit schriftelijk vastgelegd worden (lid 2).

Alle aan het herstel, de vervanging van het gebrek en de weer ingebruikstelling van zaken of aan het grotere object verbonden kosten, komen voor rekening van de wederpartij (lid 3).

De gemeente is gerechtigd, indien de wederpartij het gebrek niet binnen een redelijke termijn herstelt, opheft of wegneemt, het nodige op kosten van de wederpartij uit te voeren of te doen uitvoeren. De wederpartij zal hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld (lid 4).

Met betrekking tot vervangende of herstelde zaken vangt, vanaf de levering c.q. de ingebruikstelling daarvan, over het geheel van de zaak opnieuw een garantieperiode van twaalf maanden aan (lid 5).

Artikel 10 Levertijd en aflevering

Levering geschiedt franco huis, op de overeengekomen plaats van levering, stipt op het overeengekomen tijdstip en/of binnen de overeengekomen termijn (lid 1).

Onverminderd het recht van de gemeente om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen en onverminderd het recht van de gemeente tot ontbinding in overeenstemming met het bepaalde in artikel 20, heeft zij de bevoegdheid om bij iedere tekortkoming van de wederpartij met betrekking tot het bepaalde in lid 1 van dit artikel, aan de wederpartij een direct opeisbare boete op te leggen tot een maximum van 5% van de koopprijs van de gehele order (lid 2).

Zodra de wederpartij weet of behoort te weten dat de levering niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, geeft zij hiervan onmiddellijk schriftelijk kennis aan de gemeente onder vermelding van de redenen van deze tekortkoming. Ten gevolge hiervan kan de overeenkomst door de gemeente worden ontbonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van deze inkoopvoorwaarden (lid 3).

Indien de zaken niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats zijn afgeleverd, is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim (lid 4).

Artikel 11 Verpakking

De zaken dienen voor zover nodig behoorlijk te zijn verpakt en gemerkt, en dienen de plaats van bestemming in goede staat te bereiken (lid 1).

De gemeente heeft te allen tijde de bevoegdheid verpakkingsmaterialen aan de wederpartij te retourneren (lid 2).

Retourzending van verpakkingsmaterialen geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij naar het verzendadres van de wederpartij (lid 3).

De verpakking dient op een zoveel mogelijk milieuvriendelijke wijze te geschieden en het verpakkingsmateriaal dient zoveel mogelijk milieuvriendelijk te zijn (lid 4).

Artikel 12 Wijzigingen

De gemeente is te allen tijde bevoegd in overleg met de wederpartij de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren zaken te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen (lid 1).

Indien een wijziging naar het oordeel van de wederpartij gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is wederpartij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, de gemeente hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van de gemeente onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden (lid 2).

Artikel 13 Tekeningen, modellen, enz.

Alle zaken, tekeningen, modellen, gereedschappen, specificaties, bestekken en instructies die de gemeente in het kader van de overeenkomst aan de wederpartij heeft verstrekt, of die de wederpartij in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd of heeft laten vervaardigen, blijven of worden eigendom van de gemeente en maken onderdeel uit van de overeenkomst. De wederpartij is verplicht deze zaken en bescheiden van duidelijke kenmerken te voorzien (lid 1).

De wederpartij zal de in dit artikel genoemde zaken en bescheiden zo spoedig mogelijk dan wel uiterlijk bij de laatste overeengekomen levering aan de g terugzenden, bij gebreke waarvan de gemeente haar betalingsverplichtingen mag opschorten of de kosten van vervanging van de niet teruggezonden zaken in mindering mag brengen op de aan de wederpartij te verrichten betalingen (lid 2)

Artikel 14 Eigendom en risico

De eigendom en het risico van de zaken gaan over van de wederpartij op de gemeente op het moment van volledige aflevering. Als de gemeente de zaken in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8 van deze inkoopvoorwaarden afkeurt, blijven het risico en de eigendom bij de wederpartij.

Artikel 15 Industriële en intellectuele eigendom

De wederpartij garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de door haar geleverde zaken, of van de door haar ten behoeve van de gemeente gekocht of vervaardigde hulpmiddelen, geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere rechten van derden (lid 1).

De wederpartij vrijwaart de gemeente voor aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en zal de gemeente alle schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk (lid 2).

Artikel 16 Geheimhouding

De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van tekeningen, modellen, constructieschema’s, technische bescheiden en andere informatie en know how in de ruimste zin van het woord, afkomstig van de gemeente, of die inzake de levering ter kennis van de wederpartij zijn gebracht of gekomen. Deze informatie is en blijft eigendom van de gemeente.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

De wederpartij is bij uitvoering van de overeenkomst jegens de gemeente aansprakelijk voor alle schade, gevolgschade daaronder begrepen, en gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden of welke andere schade dan ook (lid 1).

De wederpartij vrijwaart de gemeente ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door de wederpartij (lid 2).

De wederpartij dient zich tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel voldoende te verzekeren en verleent de gemeente desgewenst inzage in de betreffende polissen (lid 3).

De gemeente is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel van welke aard ook en op welke wijze ontstaan of toegebracht aan de wederpartij of aan de wederpartij toebehorende goederen of bij hem in dienst zijnde personen of derden die de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst inzet, een en ander behoudens opzet of grove schuld van de gemeente (lid 4).

Artikel 18 Verzekering

De wederpartij is verplicht de zaken die zij ter bewerking of verwerking in het kader van de overeenkomst met de gemeente ontvangt, dan wel voor de gemeente onder zich houdt op de gebruikelijke polisvoorwaarden te verzekeren tegen schade, verlies of diefstal. Op verzoek van de gemeente dient een kopie van deze polis aan haar te worden overgelegd (lid 1).

Ingeval de wederpartij zaken voor de gemeente houdt is zij verplicht om de gemeente na een daartoe strekkend verzoek als mede-verzekerde in de betreffende polissen te laten vermelden (lid 2).

Artikel 19 Overdracht van verplichtingen

De wederpartij is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze voorwaarden en de daarop gebaseerde overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de gemeente aan derden over te dragen. Aan deze toestemming kunnen door de gemeente nadere voorwaarden worden verbonden.

Artikel 20 Ontbinding

Onverminderd alle andere rechten tot ontbinding en het recht op schadevergoeding is de gemeente bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder nadere ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

  • de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst;
  • de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of aan haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend;
  • door of vanwege de wederpartij enig voordeel is aangeboden of is verschaft aan ondergeschikten van de gemeente (lid 1).

Indien de overeenkomst is ontbonden is de wederpartij verplicht de prijs, voor zover reeds betaald, aan de gemeente, terug te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald. Indien de overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden betreft het een evenredige terugbetaling, alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben (lid 2).

Door de ontbinding worden de openstaande vorderingen van de gemeente onmiddellijk opeisbaar (lid 3).

De wederpartij verplicht zich op het eerste moment dat de wederpartij weet van een aanvraag van haar faillissement of surseance van betaling hiervan onmiddellijk mededeling te doen aan de gemeente. Ook bij verlening van surseance of faillietverklaring dient de wederpartij hiervan onmiddellijk mededeling te doen (lid 4).

De gemeente behoudt zich het recht voor bij prijsverhogingen de overeenkomst te ontbinden (lid 5).

In geval van ontbinding als bedoeld in lid 1 is de gemeente nimmer tot welke vorm van schadevergoeding ook gehouden. De wederpartij is gehouden de gemeente te vrijwaren van vorderingen van derden die tengevolge van de ontbinding mochten ontstaan (lid 6).

Artikel 21 Geschillen

Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg of door arbitrage tot een oplossing worden gebracht. Indien partijen niet tot een oplossing komen zullen de geschillen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen. Er is een geschil als één van de partijen dat schriftelijk en aangetekend verklaart.

Bijzondere Inkoopvoorwaarden Dienstverlening gemeente Stadskanaal

Artikel 22 Toepasselijkheid

In aanvulling op de Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Stadskanaal 2006 gelden met uitdrukkelijke uitsluiting van soortgelijke voorwaarden van de wederpartij onderstaande voorwaarden met betrekking tot dienstverleningen aan de gemeente. Deze bijzondere inkoopvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tot aanneming van werk. [ Voor Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Stadskanaal 2006 dient gelezen te worden Algemene inkoopvoorwaarwaarden Stadskanaal ]

Artikel 23 Algemene bepalingen

Onder dienstverleningen zijn alle voorkomende werkzaamheden begrepen die door de gemeente aan de wederpartij zijn opgedragen al dan niet met gelijktijdige medelevering van zaken en ongeacht de vorm (aanbesteding, regie, enz.) waarin de opdracht is verstrekt (lid 1).

Dienstverleningen dienen nauwkeurig en door deskundig en vakbekwaam personeel te geschieden onder behoorlijke leiding en toezicht van de wederpartij (lid 2).

Het personeel van de wederpartij dient zich te houden aan de instructies die de gemeente nodig oordeelt in verband met de orde of de geregelde gang der werkzaamheden (lid 3).

Voor zover de wederpartij vóóraf schriftelijk van de gemeente toestemming heeft verkregen om een of meer onderaannemers in te schakelen, geldt alles wat in deze voorwaarden is bepaald, in dezelfde mate voor die betreffende onderaannemers en hun personeelsleden (lid 4).

Aan personen, ingezet door de wederpartij, kan de gemeente de toegang tot de terreinen van de gemeente, mits gemotiveerd, ontzeggen, in welk geval de wederpartij onverwijld ander personeel moet inschakelen (lid 5).

Artikel 24 Veiligheid

De wederpartij is verplicht de wettelijke (arbo) bepalingen en voorschriften op te volgen, zonder dat hierdoor voor de gemeente kosten optreden.

Artikel 25 Werkomvang en controle

Bij uitvoering van de werkzaamheden op basis van uurtarieven en/of eenheidshandelingen moeten de weekstaten met werktijden c.q. eenheidshandelingen door de gemeente worden afgetekend en dient een kopie aan de gemeente te worden verstrekt. Niet voor akkoord getekende uren c.q. eenheidshandelingen worden niet vergoed (lid 1).

Werk dat buiten de verstrekte opdracht door de wederpartij wordt uitgevoerd, wordt door de gemeente slechts dan betaald indien voor het (meer)werk alsnog een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht wordt verstrekt. De verrekening van minderwerk wordt, tenzij anders overeengekomen, in onderling overleg bepaald (lid 2).

Artikel 26 Wet Ketenaansprakelijkheid

Facturen betrekking hebbende op dienstverleningen dienen vergezeld te worden door respectievelijk dienen te verwijzen naar een werkstaat waaruit blijkt welke personen op welke dagen en gedurende hoeveel uur per dag voor het werk zijn ingezet. De persoonsvermelding omvat naam, geboortedatum en SoFinummer. Voorts dient de wederpartij te verklaren dat genoemde personen op het moment van werkuitvoering bij haar in loondienst waren (lid 1).

De gemeente heeft het recht te controleren of terzake van het werk wordt voldaan aan de verplichtingen die voor de wederpartij voortvloeien uit wettelijke bepalingen. De gemeente kan bij de wederpartij inzage verlangen in de administratie in verband met de afdracht van premies en loonbelasting terzake van het werk (lid 2).

Behoudens schriftelijke toestemming van de gmeente is het de wederpartij niet toegestaan werkzaamheden uit te besteden aan onderaannemers dan wel personeel in te huren van derden. Als de wederpartij de levering of het werk na verkregen toestemming opdraagt aan een onderaannemer dient hij hiervoor een schriftelijk contract op te stellen, waarin de voorwaarden zoals overeengekomen tussen gemeente en wederpartij van toepassing zullen zijn (lid 3).

In geval van onderaanneming dient de wederpartij te bedingen dat de onderaannemer wekelijks ten genoegen van de wederpartij gegevens verstrekt waaruit blijkt welke personen in dienst van de onderaannemer op het betreffende project werkzaam zijn en dat door de onderaannemer(s) ten aanzien van de inhoudingen en afdrachten van premies en loonbelasting aan hun verplichtingen is voldaan (lid 4).

Op eerste verzoek van de gemeente legt de wederpartij aan de gemeente over een recente "verklaring over betalingsgedrag", die inzicht verschaft in de betaling van premies en loonbelasting door de wederpartij en/of zijn onderaannemer(s) aan bedrijfsvereniging en fiscus (lid 5).

Artikel 27 Betaling

De gemeente zal slechts betalen zodra de levering of het werk, of het gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking heeft, door de wederpartij naar genoegen is gedaan of opgeleverd, en nadat de wederpartij haar desgevraagd heeft aangetoond dat zij de bij het werk betrokken werknemers het hun toekomende deel al heeft betaald, evenals dat zij de voor deze werknemers verschuldigde premies sociale verzekering en loonheffing heeft betaald (lid 1).

De gemeente heeft steeds het recht de door wederpartij van het werk verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonheffing, waarvoor de gemeente als gevolg van de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is aan de wederpartij te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van genoemde Wet Ketenaansprakelijkheid. Indien met de wederpartij een bepaald percentage is overeengekomen, dat van het kostenbestanddeel door de gemeente op de G-rekening zal worden gestort, is de gemeente gerechtigd dit percentage te wijzigen indien mocht blijken dat het overeengekomen percentage als bedoeld niet overeenstemt met het door de wederpartij werkelijk verschuldigde percentage sociale verzekeringen en loonheffing (lid 2).

Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is de gemeente te allen tijde gerechtigd de hiervoor bedoelde bedragen aan premies sociale verzekeringen en loonheffing van de (onder)aannemingssom in te houden, en namens de wederpartij rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging en/of de ontvanger van de directe belastingen te voldoen. In het geval als bedoeld in het voorgaande lid en onderhavige lid is de gemeente door betaling hiervan tegen wederpartij gekweten, voor zover het deze bedragen betreft (lid 3).

Artikel 28 Hulpmiddelen

Voor zover niet anders bepaald, dient de wederpartij zelf zorg te dragen voor alle ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden benodigde middelen van deugdelijke kwaliteit zoals persoonlijke veiligheids- en uitrustingsmiddelen, veiligheidsgereedschappen, lasapparatuur, ladders, steigers, e.d. Indien van toepassing geldt dit ook voor het aanvragen en bekostigen van benodigde vergunningen (lid 1).

Indien de wederpartij, gebruik wil maken van hulpmiddelen, gereedschappen e.d. toebehorende aan de gemeente of aan derden, dan is het gebruik voor risico van wederpartij en is wederpartij aansprakelijk voor alle schade die door dit gebruik mocht ontstaan (lid 2).

Artikel 29 Voorzieningen

Het is de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente niet toegestaan van de terreinen, magazijnen, werkplaatsen, was- en kleedlokalen, toiletten en kantines van de gemeente gebruik te maken (lid 1).

Indien dat naar het oordeel van de gemeente doelmatig is, kan de gemeente de wederpartij op een centraal punt, onder de bij de gemeente gebruikelijke voorwaarden, voor rekening van de wederpartij elektriciteit voor werkzaamheden beschikbaar stellen (lid 2).

Indien bij de opdrachtverlening is overeengekomen dat de wederpartij zorg draagt voor een bouwkeet en een eventuele opslagkeet voor goederen en gereedschappen, een keet met sanitaire voorzieningen, dan geldt het bepaalde in artikel 23 aangaande het onderwerp "veiligheid" in gelijke mate binnen bedoelde keten. De opstellingsplaats van keten wordt door de gemeente aangegeven (lid 3).

Tenzij anders overeengekomen, zijn alle voorzieningen voor deze keten alsook de kosten van het gebruik hiervan (elektriciteit, telefoon, water, enz.) voor rekening van de wederpartij (lid 4).

Artikel 30 Montage

Tenzij anders overeengekomen, bevat montage ook het interne transport van de te monteren delen en de vereiste hulpmiddelen naar de opstellingsplaats (lid 1).

Indien de montage tegen een vooraf overeengekomen totaalprijs wordt uitgevoerd, omvat deze prijs alle door de wederpartij te maken kosten om te komen tot een bedrijfsvaardige opstelling van de betreffende zaken met inbegrip van de reis- en verblijfskosten van montagepersoneel, kosten van werktuigen en andere middelen, nodig voor de montage (lid 2).

Aan het einde van de montage dienen alle apparaten, installaties of onderdelen daarvan volledig in de toestand gebracht te worden als voor de bedrijfsvoering vereist is. In dit verband wordt speciaal gewezen op verbindingen tijdens de montage gemaakt zoals lasnaden, boutverbindingen, e.d. (lid 3).

Artikel 31 Diversen

De werktijden van het personeel van de wederpartij (dagelijkse werktijden, ADV- en/of verlofdagen) moeten in voldoende mate aansluiten bij de werktijden van het bij de uitvoering betrokken personeel van de gemeente (lid 1).

De uitvoering van de werkzaamheden waarvan de wederpartij, de gemeente of derden hinder kunnen ondervinden, dienen vooraf met de gemeente besproken te worden (lid 2).

De wederpartij is verplicht toe te laten dat op of in de nabijheid van de plaats waar de wederpartij werkzaam is, door de gemeente of derden aan wie de gemeente daartoe opdracht verleent, eveneens werkzaamheden worden verricht (lid 3).

Wanneer de bedrijfsomstandigheden dit vorderen moet de wederpartij op verlangen van de gemeente zijn werkzaamheden onderbreken. Over de consequenties van hierdoor eventueel optredende kostenverhogingen evenals wijzigingen in doorlooptijd zal vooraf overleg plaatsvinden (lid 4).

Indien de gemeente van oordeel is dat met het voorhanden zijnde personeel en de voorhanden zijnde hulpmiddelen de overeengekomen termijnen in redelijkheid niet aangehouden kunnen worden, dan kan de gemeente uitbreiding van personeel, invoering van meer ploegen dan wel weekendwerk of andere maatregelen verlangen. De wederpartij dient zo snel mogelijk aan een dergelijk verlangen te voldoen.

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven