Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Inspraakverordening Stadskanaal 2010 » 28-10-2010

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Inspraakverordening Stadskanaal 2010

Deze regeling is in werking getreden op 28-10-2010.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Inspraakverordening Stadskanaal 2010
Citeertitel Inspraakverordening Stadskanaal 2010
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling vervangt de op 1 januari 1994 in werking getreden Algemene Inspraakverordening Gemeente Stadskanaal.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 150 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
28-10-2010 nieuwe regeling 18-10-2010
De Kanaalstreek, 27-10-2010
R 6799

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d. 1 oktober 2010, nr. R 6799;

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet externe site ;

besluit:

vast te stellen de navolgende "Inspraakverordening Stadskanaal 2010".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

a. inspraak:
het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;
b. inspraakprocedure:
de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;
c. beleidsvoornemen:
het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid.

Artikel 2 Toepasbaarheid

 • 1. Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.
 • 2. Inspraak is in beginsel mogelijk op alle terreinen van gemeentelijk bestuur.
 • 3. Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleidsvoornemen.

Artikel 3 Onderwerp van inspraak

Geen inspraak wordt verleend:

 • a. ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;
 • b. indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;
 • c. indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;
 • d. inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen, bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet externe site;
 • e. indien de besluitvorming over of de uitvoering van een beleidsvoornemen naar het oordeel van het bestuursorgaan dermate spoedeisend is, dat inspraak niet kan worden afgewacht;
 • f. indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving;
 • g. inzake de voorbereiding van besluiten op grond van artikel 3.6, lid 1, onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening externe site (Wro), tenzij het besluiten betreffen die een grote ruimtelijke impact hebben;
 • h. ten aanzien van bestemmingsplanherzieningen op grond van artikel 3.8 van de Wro externe site, tenzij het herzieningen betreffen die een grote ruimtelijke impact hebben;
 • i. inzake de voorbereiding van besluiten op grond van artikel 2.12, eerste lid sub a, onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht externe site (Wabo), tenzij het besluiten betreffen die een grote ruimtelijke impact hebben;
 • j. inzake de voorbereiding van besluiten op grond van artikel 3.6, lid 1 van de Wro externe site, tenzij het besluiten betreffen die een grote ruimtelijke impact hebben;
 • k. inzake de voorbereiding van beheersverordeningen op grond van artikel 3.38 van de Wro externe site, tenzij het besluiten betreffen die een grote ruimtelijke impact hebben.

Artikel 4 Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

Artikel 5 Inspraakprocedure

 • 1. Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht externe site van toepassing, zulks met inachtneming van eventuele in de wet daarop geregelde uitzonderingen.
 • 2. Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen

Artikel 6 Eindverslag

 • 1. Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.
 • 2. Het eindverslag bevat in elk geval:
  • a. een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;
  • b. een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;
  • c. een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.
 • 3. Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar.
 • 4. De burgemeester vermeldt het eindverslag in het burgerjaarverslag.

Artikel 7 Intrekking oude verordening

De Algemene Inspraakverordening Gemeente Stadskanaal, zoals vastgesteld op 14 december 1993, wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Inspraakverordening Stadskanaal 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 oktober 2010.

De raad

de raadsgriffier, de voorzitter,

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven