Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Instructie voor de griffier van de gemeente Stadskanaal » 01-04-2003

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Instructie voor de griffier van de gemeente Stadskanaal

Versie geldig vanaf 01-04-2003 tot 04-05-2006.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Instructie voor de griffier van de gemeente Stadskanaal
Citeertitel Instructie voor de griffier van de gemeente Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
04-05-2006
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp personeel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 107a externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
04-05-2006 intrekking 27-02-2006
De Kanaalstreek, 26-04-2006
R 6396
01-04-2003 nieuwe regeling 31-03-2003
-
R 6088

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van het presidium van 21 maart 2003, nr. R 6088;

besluit:

vast te stellen de volgende

Instructie voor de griffier van de gemeente Stadskanaal

Artikel 1 Algemene ondersteuning

De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de raad en de leden van de raad.

Artikel 2 Agendering

De griffier ondersteunt de raad en de commissie van overleg bij het vaststellen van de agenda voor de raads- en commissievergaderingen.

Artikel 3 Bijstand raadsvoorzitter

 • 1. De griffier staat de voorzitter van de raad terzijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raad.
 • 2. De griffier staat de voorzitter van de commissie van overleg terzijde bij hun zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de commissie van overleg.

Artikel 4 Vergaderingen van de raad en de commissies

 • 1. De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van de raad en de commissies en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.
 • 2. In overleg met de voorzitter van de desbetreffende commissie, kan de griffier zich doen vervangen door de plaatsvervangend griffier of een andere ambtenaar bij de vergaderingen van de commissies.
 • 3. De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda's, notulen en overige stukken aan raads- en commissieleden.

Artikel 5 Ondersteuning presidium

 • 1. De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van het presidium en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.
 • 2. Indien het presidium aanvullende ondersteuning behoeft, draagt de griffier er zorg voor dat deze gegeven wordt.

Artikel 6 Ondersteuning onderzoekscommissie

Indien de raad een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet externe site instelt, ondersteunt de griffier deze commissie.

Artikel 7 Ambtelijke bijstand

De griffier draagt er, zo nodig in samenwerking met de secretaris, zorg voor dat de leden van de raad desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen. Voorschriften hierover worden gesteld bij de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning.

Artikel 8 Organisatie werkzaamheden van de griffie

 • 1. De griffier geeft leiding aan de griffie.
 • 2. De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.
 • 3. De medewerkers van de griffie (de hem toegevoegde ambtenaren), waaronder de plaatsvervangend griffier, handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de griffier.

Artikel 9 Verhindering en vervanging

 • 1. Indien de griffier meer dan vijf dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan het presidium.
 • 2. Bij afwezigheid van de griffier, wordt hij vervangen door een door de raad aangewezen plaatsvervangend griffier.

Artikel 10 Slotbepaling

 • 1. In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voorzover nodig, overleg met de voorzitter van het presidium.
 • 2. Deze instructie treedt in werking op de dag na de vaststelling.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 maart 2003.

De raad

de griffier, de voorzitter,

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven