Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Instructie voor de griffier van de gemeente Stadskanaal » 02-10-2015

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Instructie voor de griffier van de gemeente Stadskanaal

Deze regeling is in werking getreden op 02-10-2015.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Instructie voor de griffier van de gemeente Stadskanaal
Citeertitel Instructie voor de griffier van de gemeente Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 107a externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
02-10-2015 nieuwe regeling 21-09-2015
Gemeenteblad, nr. 88398, 24-09-2015 externe site
R 7115

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 4 september 2015, nr. R 7115;

gelet op artikel 107a, lid 2 van de Gemeentewet externe site;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende
Instructie voor de griffier van de gemeente Stadskanaal.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze instructie wordt verstaan onder:

a. griffier:
de op grond van artikel 107 van de Gemeentewet externe site door de raad benoemde functionaris;
b. griffie:
de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad, bestaande uit de griffier en de onder zijn verantwoordelijkheid functionerende ambtenaren;
c. werkgeverscommissie:
een door de raad op grond van artikel 83 van de Gemeentewet externe site ingestelde commissie waaraan de werkgeversfunctie van de griffie(r) is gedelegeerd;
d. agendacommissie:
een door de raad ingestelde commissie ten behoeve van het voorbereiden van de agenda's van de raad (en de raadscommissies);
e. termijnagenda:
planning- en sturingsinstrument voor (strategische) agendering van (meerjarige) beleidsprioriteiten en beleidsvoorstellen van en voor de raad.

Artikel 2 Taak en bevoegdheden

 • 1. De griffier verleent advies en bijstand aan de raad, zijn leden en alle door de raad ingestelde commissies, werkgroepen en overige organen en draagt zorg voor de logistieke, procedurele en procesmatige voorbereiding en nazorg van de vergaderingen daarvan.
 • 2. De griffier is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, innoveren en bewaken van procedures en processen ten behoeve van besluitvorming door de raad.

Artikel 3 Leidinggeven en management

 • 1. De griffier is eindverantwoordelijk functionaris en geeft hiërarchisch leiding aan medewerkers van de griffie. De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.
 • 2. De griffier geeft functioneel leiding aan medewerkers van de ambtelijke organisatie die belast zijn met ondersteuning van de raad en/of uitvoering van verzoeken om ambtelijke bijstand, naar aanleiding van het overleg, bedoeld in artikel 4, vierde lid.
 • 3. De griffier geeft functioneel leiding aan externe bureaus of inhuurkrachten die ten behoeve van de raad werkzaamheden uitvoeren.
 • 4. De griffier beheert de budgetten van de raad en de griffie, signaleert budgetoverschrijdingen en adviseert de raad over de wijze van omgaan hiermee.

Artikel 4 Bestuurlijk en ambtelijk overleg

 • 1. De griffier heeft periodiek overleg met de werkgeverscommissie over de invulling van de werkgeversrol door de raad.
 • 2. Ten minste eens per jaar bespreekt de griffier de (uitvoering van) activiteiten met de werkgeverscommissie.
 • 3. De griffier heeft periodiek afstemmingsoverleg met de burgemeester en de secretaris, naast het reguliere overleg met de voorzitter van de raad.
 • 4. De griffier en de secretaris hebben periodiek overleg over ten minste de planning en uitvoering van de termijnagenda, de kwaliteit van het bestuurlijk besluitvormingsproces, het afhandelen van verzoeken om ambtelijke bijstand en het nakomen van afspraken tussen raad en college.
 • 5. De griffier overlegt met de gemeentelijke accountant over de controle op de jaarrekening.
 • 6. De griffier vertegenwoordigt zo nodig de raad in externe overlegsituaties.

Artikel 5 Agendering

 • 1. De griffier ondersteunt de agendacommissie bij het opstellen van de voorlopige agenda van vergaderingen van de raad en de raadscommissies.
 • 2. De griffier adviseert de agendacommissie bij het opstellen van de termijnagenda van de raad.
 • 3. De griffier adviseert de agendacommissie of een ingediend voorstel rijp is voor agendering in de raad en beoordeelt daartoe de voorstellen van de raad.

Artikel 6 Bestuurlijke besluitvorming

 • 1. De griffier adviseert de raad over de vergaderwijze, doet voorstellen voor verbetering van procedures en draagt zorg voor de invoering van nieuwe of aangepaste werkprocessen.
 • 2. De griffier stimuleert de ontwikkeling van vaardigheden van raadsleden ten behoeve van een effectieve besluitvorming.
 • 3. De griffier bewaakt de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken actoren bij het besluitvormingsproces, spreekt betrokkenen hierop aan en draagt bij aan een uitgebalanceerde positiebepaling van de raad.
 • 4. De griffier bewaakt de tijdigheid van de informatieverstrekking door het college en de burgemeester.
 • 5. De griffier bewaakt de uitvoering van raadsbesluiten en de afdoening van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen en het nakomen van afspraken en toezeggingen door het college of de burgemeester.

Artikel 7 Onderzoek

Artikel 8 Communicatie en voorlichting

 • 1. De griffier adviseert de raad over de invulling en uitvoering van het communicatiebeleid van de raad.
 • 2. De griffier is verantwoordelijk voor de publicatie en terinzagelegging van raadsbesluiten en de agenda's en verslagen van vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies.
 • 3. De griffier geeft voorlichting aan burgers over het spreekrecht en het indienen van burgerinitiatieven.
 • 4. De griffier draagt, op verzoek van de raad, zorg voor de organisatie van een informatiebijeenkomst, hoorzitting en inspraakavond, zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht externe site.

Artikel 9 Verhindering en vervanging

 • 1. Indien de griffier meer dan vijf dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan de werkgeverscommissie.
 • 2. Bij verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door een daartoe door de raad aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 10 Slotbepaling

 • 1. In gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier, voor zover nodig, overleg met de voorzitter van de werkgeverscommissie.
 • 2. Deze instructie kan worden aangehaald als "Instructie voor de griffier van de gemeente Stadskanaal".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 september 2015.

De raad

de heer K. Willems mevrouw B.A.H. Galama

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven