Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Kader mandaatbesluit Omgevingsdienst Groningen

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Kader mandaatbesluit Omgevingsdienst Groningen

Versie geldig vanaf 31-10-2013 tot 02-11-2017.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Kader mandaatbesluit Omgevingsdienst Groningen
Citeertitel Kader mandaatbesluit Omgevingsdienst Groningen
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
02-11-2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp personeel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling is ingetrokken in Algemeen mandaatbesluit Omgevingsdienst Groningen 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160 externe site
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
02-11-2017 intrekking 03-10-2017
BW, 03-10-2017, Z-17469
31-10-2013 nieuwe regeling 22-10-2013
De Kanaalstreek, 30-10-2013
BW, 22-10-2013, nr. 2

Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning van de provincie Groningen (voor al haar inrichtingen) en de provincies Fryslân en Drenthe voor zover het de BRZO- en RIE4-inrichtingen betreft;

De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten Appingedam, Bedum, Bellingwedde, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Loppersum, Marum, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Veendam, Vlagtwedde, Winsum, Zuidhorn;

en de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeenten Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Harlingen, Heerenveen, Sûdwest Fryslân, Leeuwarden, Boarnsterhim, Achtkarspelen, Smallingerland, Weststellingwerf voor zover het de BRZO/RIE4-inrichtingen betreft;

Overwegende dat:

per 1 november 2013 de organisatieontwikkeling van de Omgevingsdienst Groningen is afgerond en zij start met haar taakuitvoering;

met ingang van mei 2013 de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen in werking is getreden met daarin de grondslag voor nadere regelgeving in het kader van mandaat, volmacht en machtiging;

de Omgevingsdienst Groningen is aangewezen als Regionale uitvoeringsdienst voor BRZO- en RIE4-inrichtingen gelegen in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe;

dit Kader mandaatbesluit van toepassing is op de door de deelnemers van de Omgevingsdienst Groningen verleende mandaten;

dit Kader mandaatbesluit van toepassing is op de provincies Fryslân en Drenthe en de in hun provincies gelegen gemeenten met verleende mandaten voor de werkzaamheden voor zover het BRZO- en RIE4-inrichtingen betreft;

Gelet op:

Besluiten:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. mandaat:
de bevoegdheid om namens Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de Koning, Burgemeesters en Wethouders of Burgemeesters van de gemeenten besluiten te nemen als bedoeld in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht externe site (de Awb);
b. ondermandaat:
de opdracht om de in mandaat aan de Omgevingsdienst Groningen verleende bevoegdheden uit te oefenen;
c. volmacht:
bevoegdheid om namens Gedeputeerde Staten, Burgemeester en Wethouders of de Burgemeesters van de gemeenten privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;
d. machtiging:
bevoegdheid om namens Gedeputeerde Staten, Burgemeester en Wethouders of de Burgemeesters van de gemeenten feitelijke handelingen te verrichten.
e. Directeur Omgevingsdienst:
de directeur tevens secretaris van de omgevingsdienst, bedoeld in artikel 27 van de Gemeenschappelijke regeling.

Artikel 2 Bevoegdhedenlijst

 • 1. Iedere deelnemer verleent mandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in afdeling 10.1.1. Awb externe site voor de uitoefening van de bevoegdheden die verband houden met het aan de Omgevingsdienst Groningen opgedragen takenpakket(ten) zoals neergelegd in de artikel 4,5,6, en 7 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen.
 • 2. De in het mandaatbesluit van iedere deelnemer opgenomen lijst van mandaten wordt verleend aan de Omgevingsdienst Groningen, waarbij de mandaatgever toestaat dat ondermandaat wordt verleend.

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1. Conform artikel 27 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen voert de Directeur van de Omgevingsdienst Groningen de aan deze in mandaat verleende bevoegdheden uit.
 • 2. De Directeur van de Omgevingsdienst Groningen is bevoegd de onder hem ressorterende medewerkers ondermandaat te verlenen.
 • 3. Op ondermandaat zijn de bepalingen van dit Kader mandaatbesluit Omgevingsdienst Groningen onverkort van toepassing.

Artikel 4 Voorschriften

 • 1. Bij de uitoefening van de mandaten wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wettelijke regelingen, besluiten, verordeningen, circulaires, aanwijzingen, richtlijnen, beleidsregels van het Rijk en de deelnemers in acht genomen.
 • 2. De mandaten omvatten niet alleen de bevoegdheid om te besluiten, maar tevens:
  • a. de bevoegdheid tot het voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding van krachtens mandaat te nemen besluiten;
  • b. de correspondentie over de krachtens mandaat genomen besluiten;
  • c. besluiten betreffende de toepassing van een openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht externe site.
 • 3. Bij afwezigheid van de Directeur van de Omgevingsdienst Groningen is zijn plaatsvervanger bevoegd.

Artikel 5 Algemene uitzondering

Aan Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de Koning, Burgemeester en Wethouders en de Burgemeesters van de gemeenten blijft voorbehouden de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen die zijn neergelegd in een document, gericht tot:

 • de raad;
 • de Koning en andere leden van het Koninklijk Huis;
 • (bestuurs)organen van waterschap, provincie of rijk.

Artikel 6 Terugkoppeling

 • 1. Indien een krachtens mandaat te nemen besluit voorzienbaar belangrijke politieke, beleidsmatige of financiële gevolgen heeft of zou kunnen hebben, wordt de onderhavige zaak voorgelegd aan de ter zake verantwoordelijke mandaatgever.
 • 2. Een krachtens mandaat te nemen besluit wordt in ieder geval aan de ter zake verantwoordelijke mandaatgever voorgelegd, indien:
  • a. het betreffende besluit afwijkt van, strijdt met, dan wel een aanvulling vormt op het tot dan toe gevoerde beleid, een richtlijn of wettelijk voorschrift;
  • b. andere dan standaardvoorwaarden worden gesteld;
  • c. het betreffende besluit afwijkt van een ingewonnen advies.
 • 3. Indien sprake is van het tweede lid, koppelt de directeur van de Omgevingsdienst Groningen het te nemen besluit terug aan de ter zake verantwoordelijke mandaatgever en indien de mandaatgever zulks nodig oordeelt, wordt het te nemen besluit genomen door de mandaatgever zelf.

Artikel 7 Verslaglegging

De Directeur van de Omgevingsdienst Groningen draagt zorg voor een periodieke verslaglegging van de door hem krachtens (onder)mandaat genomen besluiten via de reguliere planning- en controlcyclus, een en ander na en in overleg met de mandaatgevers, welke verslaglegging ter kennisneming aan het ter zake bevoegd bestuursorgaan wordt gebracht.

Artikel 8 Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen worden met (onder)mandaat gelijk gesteld de verlening van:

 • - Volmacht om in naam van Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de Koning, Burgemeester en Wethouders van de gemeenten privaatrechtelijke handelingen te verrichten;
 • - Machtiging om in naam van Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de Koning, Burgemeester en Wethouders of de Burgemeesters van de gemeenten handelingen te verrichten die een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 9 Ondertekening

 • 1. De bevoegdheid om in (onder)mandaat beslissingen te nemen impliceert de bevoegdheid tot ondertekening namens de mandaatgever.
 • 2. De stukken in mandaat genomen wordt door de Omgevingsdienst Groningen als volgt ondertekend:
  •  Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal
  • Namens dezen,
  • Mevrouw S. Gerritsen
  • Directeur Omgevingsdienst Groningen
  • Of
  • De burgemeester van de gemeente Stadskanaal
  • Namens deze,
  • Mevrouw S. Gerritsen
  • Directeur van de Omgevingsdienst Groningen
 • 3. Ingeval van uitoefening van ondermandaat worden uitgaande stukken overeenkomstig het bepaalde in lid 1 ondertekend, met dien verstande dat de naam, de functieaanduiding en de handtekening van de gemandateerde medewerker in de plaats van de naam, de functieaanduiding en de handtekening van de eerst gemandateerde, wordt geplaatst.

Artikel 11 Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op dit waarop het is bekendgemaakt.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Kader mandaatbesluit Omgevingsdienst Groningen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2013,

Namens burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester

de heer G.J. van der Zanden mevrouw B.A.H. Galama

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 22 oktober 2013,

de burgemeester

mevrouw B.A.H. Galama

Lijst van mandaten

Basistakenpakket artikel 4 gemeenschappelijke regeling

TAAKGEBIED ALLE AFDELINGEN/WERKMAATSCHAPPIJEN Van Naar Beperkingen
Administratief      
Het nemen van besluiten inzake verzoeken om geheimhouding (art 19.5 Wm externe site) B&W Dir. ODG  
Zenden van ontvangstbevestigingen van brieven, waaronder aanvragen en dergelijke B&W Dir. ODG  
Beantwoording brieven, die kunnen worden afgedaan met een verwijzing naar of met uitleg over geldende regelgeving, bestaand beleid e.d. B&W Dir. ODG  
Uitvoeringsproces      
AWB externe site+andere juridische zaken      
Aanvragers van beschikkingen e.d. in de gelegenheid stellen aanvraag aan te vullen binnen gestelde termijn en als dat niet (voldoende) gebeurt besluiten aanvraag niet te behandelen (o.a. o.b.v. art. 4:5 Awb externe site) Burg. en B&W Dir. ODG  
Aanvrager/belanghebbende in de gelegenheid stellen zienswijze naar voren te brengen c.a. (artt. 4:7 externe site en 4:8 AWB externe site) Burg. en B&W Dir. ODG  
Besluiten en handelingen verrichten t.a.v. verdagingen (art. 4:14 externe site en 7:10, derde en vierde lid, AWB externe site). Burg. en B&W Dir. ODG  
Vragen van instemming met uitsteltermijn voor het geven van een beschikking op aanvraag (art. 4:15 lid 2a Awb externe site) Burg. en B&W Dir. ODG  
Informatieve brieven voorafgaande aan vooraankondiging handhaving en handhavingsbesluit Burg. en B&W Dir. ODG  
Het verlenen van machtiging voor het vertegenwoordigen van bevoegd gezag in administratiefrechtelijke procedures Burg. en B&W Dir. ODG  

Het stilleggen van werkzaamheden bij het ontbreken van een daartoe

vereiste omgevingsvergunning

Artikel 5:31 van de Awb externe site of

5.17 van de Wabo externe site

B&W Dir. ODG  
Basistakenpakket      
Verlenen, weigeren of intrekken van een omgevingsvergunning.Het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning omvat mede het toepassen van de overige in hoofdstuk 2 van de Wabo externe site genoemde bevoegdheden B&W Dir. ODG Voorwaarde terugkoppeling vooraf in gevallen genoemd in art. 6 lid 1 van dit Mandaatbesluit.
Het bepalen van de voorbereidingsprocedure en het mededelen aan aanvrager (Wabo art. 3.1 lid 3 externe site) B&W Dir. ODG  
Het verlengen van de beslistermijn (Wabo art 3.9 lid 2 externe site) B&W Dir. ODG  
De bestuursrechtelijke handhaving van het bij of krachtens de Wabo externe site bepaalde (art. 5.2 e.v. Wabo externe site) B&W Dir. ODG  
Het stellen van maatwerkvoorschriften (art. 8.40a t/m 8.42a Wm externe site) B&W Dir. ODG  
Advies geven/ indienen zienswijzen n.a.v. vergunningaanvragen en ontwerpbesluiten o.g.v. de Wabo externe site, Waterwet externe site e.d., waarvoor andere bestuursorganen bevoegd gezag zijn B&W Dir. ODG  

Het nemen van een besluit over, op

grond van vergunningvoorschriften, te

overleggen meldingen, rapportages e.d.

B&W Dir. ODG  

Het nemen van besluiten op grond van

hoofdstuk 17 Wm externe site inzake maatregelen

bij ongewoon voorval

B&W Dir. ODG  

Milieutakenpakket artikel 5 gemeenschappelijke regeling

Overige milieutaken Van Naar Beperkingen
WET MILIEUBEHEER externe site E.D.      
Het verstrekken van bodemkwaliteitsverklaringen B&W Dir. ODG  

Wabotakenpakket artikel 6 Gemeenschappelijke regeling

Taakgebied vergunningverlening en handhaving Van Naar Beperkingen
Publiekrecht      
WABO externe site      
Verlenen, weigeren of intrekken van een omgevingsvergunning.Het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning omvat mede het toepassen van de overige in hoofdstuk 2 van de Wabo externe site genoemde bevoegdheden B&W Dir. ODG Voorwaarde terugkoppeling vooraf in gevallen genoemd in art. 6 lid 1 van dit Mandaatbesluit.
Het bepalen van de voorbereidingsprocedure en het mededelen aan aanvrager (Wabo art. 3.1 lid 3 externe site) B&W Dir. ODG  
Het verlengen van de beslistermijn (Wabo art 3.9 lid 2 externe site) B&W Dir. ODG  
De bestuursrechtelijke handhaving van het bij of krachtens de Wabo externe site bepaalde (art. 5.2 e.v. Wabo externe site) B&W Dir. ODG  
Het stellen van voorschriften B&W Dir. ODG  
Advies geven/ indienen zienswijzen n.a.v. vergunningaanvragen en ontwerpbesluiten o.g.v. de Wabo externe site, Waterwet externe site e.d., waarvoor andere bestuursorganen bevoegd gezag zijn B&W Dir. ODG  
Monumenten      
Uitvoering van beleidsdeel van de Monumentenwet externe site en de Erfgoedverordening, voorzover met de uitvoering heirvan geen rechtgevolgen in het leven worden geroepen B&W Dir. ODG  
Restmandaat      
Uitvoeren van de Wabo externe site, de Woningwet externe site, het Bouwbesluit externe site, de Bouwverordening, de Wet op de Ruimtelijke Ordening externe site, het Besluit op de ruimtelijke ordening externe site, de Monumentenwet externe site, de Erfgoedverordening en Subsidiewetgeving c.a., m.u.v. monumentensubsidies, voorzover met de uitvoering hiervan geen rechtsgevolgen in het leven worden geroepen B&W Dir. ODG  

Overige werkzaamheden artikel 8 Gemeenschappelijke regeling

APV taken Van Naar Beperkingen
Besluiten over (omgevings)vergunningen voor het vellen of doen vellen van houtopstanden, inclusief het opleggen van een herplantplicht (APV) B&W Dir. ODG  
Aanvragen of toestemming geven voor aanvragen “kap”vergunning voor eigen houtopstanden tot maximaal 10 bomen of 100 m² bos per aanvraag (art. 147 externe site en 156 Gemeentewet externe site) B&W Dir. ODG  
Opleggen herplantplicht (APV) B&W Dir. ODG  
Besluiten omtrent het toestaan van een incidentele festiviteit op grond van APV B&W Dir. ODG  
Drank- en horecawetgeving externe site      
De bestuursrechtelijke handhaving van het bij of krachtens de Drank- en Horecawet externe site bepaalde. Burg. Dir. ODG  
Taakgebied gemeentelijke brandweer Van Naar Beperkingen
BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING C.A      
Beslissen over vergunningen voor uitsluitend brandveilig gebruik (artikel 2 Brandbeveiligingsverordening of artikel 2.1, lid 1, onder d Wabo externe site) B&W Dir. ODG  
Aanhouden van de beslissing omtrent een aanvraag om gebruiksvergunning B&W Dir. ODG  
Wijzigen van gebruiksvergunning B&W Dir. ODG  
Geheel of gedeeltelijk intrekken van een gebruiksvergunning B&W Dir. ODG  
Besluiten omtrent vooraankondiging inzake oplegging last onder dwangsom of toepassing bestuursdwang bij overtreding van de brandbeveiligingsverordening, de artikelen 1.16 externe site, 1.17 externe site en 6.5 externe site en de afdelingen 6.5 externe site, 6.6 externe site, 6.7 externe site, 6.8 externe site, 7.1 externe site en 7.2 van het Bouwbesluit 2012 externe site B&W Dir. ODG  
T.a.v. gebruiksmeldingen: Verstrekken van bewijs van ontvangst, opleggen en wijzigen van nadere voorwaarden (art. 1.20 externe site, 1.21 externe site en 1.22 Bouwbesluit 2012 externe site) B&W Dir. ODG  
Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven