Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Kledingverordening gemeente Stadskanaal » 01-01-2016

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Kledingverordening gemeente Stadskanaal

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-01-2016 tot 01-01-2020.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Kledingverordening gemeente Stadskanaal
Citeertitel Kledingverordening gemeente Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
01-01-2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp personeel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling is vervallen wegens het in werking treden van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren externe site.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 125, lid 2 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2020 vervallen van rechtswege
01-01-2016 Artikel 3 17-11-2015
Gemeenteblad, nr. 120976, 15-12-2015 externe site
BW, 17-11-2015, nr. 9
01-01-1994 nieuwe regeling 28-11-1994
Geen
R 4661

De Raad der gemeente Stadskanaal;

gemeente gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders

d.d. 18 november 1994, nr. R 4661;

gelezen de circulaire van het College voor Arbeidszaken van 23 april 1993, kenmerk ARZ/304837;

gelet op de verkregen overeenstemming in de Commissie voor Georganiseerd Overleg;

gelet op artikel 125, lid 2, van de Ambtenarenwet externe site;

besluit:

  • a. vast te stellen de volgende "Kledingverordening gemeente Stadskanaal";
  • b. in te trekken de Verordening regelende de verstrekking van een kledingtoelage aan het gemeentepersoneel van 28 augustus 1978.

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

De ambtenaar:
a. het personeel in vaste of tijdelijke dienst van de gemeente';
b. het personeel in dienst genomen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, overeenkomstig de bepalingen van afdeling I van de arbeidsovereenkomstenverordening der gemeente Stadskanaal.
Dienstkleding:
kleding, verstrekt ter bescherming van eigen burgerkleding of van uniformkleding.
Uniformkleding:
de van dienstonderscheidingen, uitmonstering of rangonderscheidingen voorziene dienstkleding en uitrustingsstukken, die zij verplicht zijn te dragen.

Artikel 2

Indien de ambtenaar werkzaamheden moet verrichten onder omstandigheden waarbij aan zijn kleding speciale eisen worden gesteld of waarbij deze aan meer dan normale slijtage onderhevig is, zulks ter beoordeling van Burgemeester en Wethouders, wordt voor de aanschaf van dienstkleding een toelage verstrekt.

Artikel 3

De toelage bedraagt per kalenderjaar 24% van het bedrag behorende bij de periodiek 0 van schaal 1 van Bijlage II van de CAR/UWO, naar de toestand van 1 januari van dat jaar.

Artikel 4

De toelage wordt op een hele gulden naar boven afgerond.

Artikel 5

Bij tussentijdse indiensttreding wordt de toelage naar tijdsduur in evenredigheid verlaagd, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

Artikel 6

De toelage is berekend naar een volledige dagtaak van 8 uren. Indien per dag minder wordt gewerkt, wordt de vergoeding naar evenredigheid verminderd.

Artikel7

Door het hoofd van dienst worden zonodig regels gegeven betreffende de uniformiteit van de dienstkleding, alsmede over de noodzakelijkheid van vervanging.

Artikel 8

De kosten van uniformkleding komen geheel voor rekening van de gemeente. In dit geval vervalt de toelage als bedoeld in artikel 2.

Artlkel 9

  • 1. De met toepassing van deze verordening aangeschafte dienstkleding moet door de gebruikers voor eigen rekening worden onderhouden, hersteld en schoongehouden.
  • 2. De gebruikers zijn verplicht met betrekking tot het bepaalde in het eerste lid zich te gedragen naar de door of vanwege het hoofd van dienst gegeven aanwijzingen en/of voorschriften.

ArtikeI 10

  • 1. Ten behoeve van elk dienstvak kan bovendien dienstkleding voor algemeen gebruik beschikbaar worden gesteld. De verstrekking daarvan wordt geregeld door het hoofd van dienst in overeenstemming met Burgemeester en Wethouders.
  • 2. Deze kleding blijft het eigendom van de gemeente.

ArtikeI 11

Als alleen dienstkleding voor algemeen gebruik beschikbaar wordt gesteld, wordt geen toelage als bedoeld in artikel 2 verleend.

Artikel 12

Bij inwerkingtreding van deze verordening vervalt de "Kledingverordening gemeente Stadskanaal" van 28 augustus 1978.

Artikel 13

Deze verordening wordt geacht te zijn in werking getreden op 1 januari 1994. Zij kan worden aangehaald onder de naam "Kledingverordening gemeente Stadskanaal" .

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 november 1994.

Raad voornoemd,

De Secretaris De Voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven