Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Kledingverordening griffie Stadskanaal » 19-01-2019

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Kledingverordening griffie Stadskanaal

Deze regeling is in werking getreden op 19-01-2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Kledingverordening griffie Stadskanaal
Citeertitel Kledingverordening griffie Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp personeel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
19-01-2019 nieuwe regeling 17-12-2018
Gemeenteblad, nr. 11630, 18-01-2019 externe site
UIT-18024327

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 30 november 2018, nr. /UIT-18024327;

besluit:

Vast te stellen de navolgende Kledingverordening griffie Stadskanaal.

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

De ambtenaar:
a. het personeel in vaste of tijdelijke dienst van de gemeente';
b. het personeel in dienst genomen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, overeenkomstig de bepalingen van afdeling I van de arbeidsovereenkomstenverordening der gemeente Stadskanaal.
Dienstkleding:
kleding, verstrekt ter bescherming van eigen burgerkleding of van uniformkleding.
Uniformkleding:
de van dienstonderscheidingen, uitmonstering of rangonderscheidingen voorziene dienstkleding en uitrustingsstukken, die zij verplicht zijn te dragen.

Artikel 2

Indien de ambtenaar werkzaamheden moet verrichten onder omstandigheden waarbij aan zijn kleding speciale eisen worden gesteld of waarbij deze aan meer dan normale slijtage onderhevig is, zulks ter beoordeling van Burgemeester en Wethouders, wordt voor de aanschaf van dienstkleding een toelage verstrekt.

Artikel 3

De toelage bedraagt per kalenderjaar 24% van het bedrag behorende bij de periodiek 0 van schaal 1 van Bijlage II van de CAR/UWO, naar de toestand van 1 januari van dat jaar.

Artikel 4

De toelage wordt op een hele gulden naar boven afgerond.

Artikel 5

Bij tussentijdse indiensttreding wordt de toelage naar tijdsduur in evenredigheid verlaagd, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

Artikel 6

De toelage is berekend naar een volledige dagtaak van 8 uren. Indien per dag minder wordt gewerkt, wordt de vergoeding naar evenredigheid verminderd.

Artikel7

Door het hoofd van dienst worden zonodig regels gegeven betreffende de uniformiteit van de dienstkleding, alsmede over de noodzakelijkheid van vervanging.

Artikel 8

De kosten van uniformkleding komen geheel voor rekening van de gemeente. In dit geval vervalt de toelage als bedoeld in artikel 2.

Artlkel 9

  • 1. De met toepassing van deze verordening aangeschafte dienstkleding moet door de gebruikers voor eigen rekening worden onderhouden, hersteld en schoongehouden.
  • 2. De gebruikers zijn verplicht met betrekking tot het bepaalde in het eerste lid zich te gedragen naar de door of vanwege het hoofd van dienst gegeven aanwijzingen en/of voorschriften.

ArtikeI 10

  • 1. Ten behoeve van elk dienstvak kan bovendien dienstkleding voor algemeen gebruik beschikbaar worden gesteld. De verstrekking daarvan wordt geregeld door het hoofd van dienst in overeenstemming met Burgemeester en Wethouders.
  • 2. Deze kleding blijft het eigendom van de gemeente.

ArtikeI 11

Als alleen dienstkleding voor algemeen gebruik beschikbaar wordt gesteld, wordt geen toelage als bedoeld in artikel 2 verleend.

Artikel 12

[ vervallen ]

Artikel 13

[ vervallen ]

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2018

De raad

de heer K. Willemsmevrouw F.T de Jonge

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven