Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Kwijtscheldingsbesluit Stadskanaal 2013 » 01-01-2013

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Kwijtscheldingsbesluit Stadskanaal 2013

Deze regeling is in werking getreden op 01-01-2013.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Kwijtscheldingsbesluit Stadskanaal 2013
Citeertitel Kwijtscheldingsbesluit Stadskanaal 2013
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiƫn en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 255 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2013 nieuwe regeling 09-07-2012
De Kanaalstreek, 18-07-2012
R 6890

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 juni 2012, nr. R 6890;

gelet op artikel 255, vierde lid van de Gemeentewet externe site, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 externe site en artikel 28, eerste lid, onderdeel b, en het derde lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 externe site;

gezien de door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en de Minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën vastgestelde Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelasting, waarbij de gemeenteraad afwijkende regels kan stellen met betrekking tot de wijze waarop het inkomen in aanmerking wordt genomen die er toe leiden dat in ruimere mate kwijtscheldingen wordt verleend;

besluit:

het navolgende "Kwijtscheldingsbesluit Stadskanaal 2013" vast te stellen.

Artikel 1 Inkomensvrijstelling

Artikel 2 Kinderopvang

Bij een verzoek om kwijtschelding wordt rekening gehouden met de netto-kosten voor kinderopvang.

Artikel 3 Intrekking anterieur besluit

Het raadsbesluit van 15 december 1997, nr. R 5307, wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding, overgangsrecht, citeertitel

  • 1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.
  • 2. Het besluit als bedoeld in artikel 3 blijft van toepassing op belastbare feiten en omstandigheden die zich voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit hebben voorgedaan.
  • 3. Dit besluit wordt aangehaald als "Kwijtscheldingsbesluit Stadskanaal 2013".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juli 2012.

De raad

de heer K. Willems mevrouw B.A.H. Galama

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven