Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Legesverordening Stadskanaal 2008 » 01-03-2008

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Legesverordening Stadskanaal 2008

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-03-2008 tot 01-01-2009.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges 2008
Citeertitel Legesverordening Stadskanaal 2008
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
01-01-2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiƫn en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze verordening vervangt de Legesverordening Stadskanaal 2007 en is vervangen door de Legesverordening Stadskanaal 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 229, lid 1 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2009 intrekking 15-12-2008
De Kanaalstreek, 23-12-2008
R 6641, 17e
01-03-2008 tarieventabel onderdeel 3.1.4.1 en 3.2.1 18-02-2008
De Kanaalstreek, 27-02-2008
R 6569
01-01-2008 nieuwe regeling 17-12-2007
De Kanaalstreek, 19-12-2007
R 6555, 13f

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 november 2007, nr. R 6555;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2008.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst wordt aangevraagd.

Artikel 3 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen ter verkrijging van:

 • a. attestatiën de vita, strekkende tot betaling van lijfrente en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, provincies, gemeenten, waterschappen of andere publiekrechtelijke lichamen;
 • b. verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 4 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftuur.

Artikel 6 Termijnen van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

 • a. mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;
 • b. schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving;
 • c. toegezonden wordt: binnen twee weken na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend voor de leges, genoemd in de tarieventabel onder hoofdstuk 3, de onderdelen 3.1.1.1 tot en met 3.1.1.3 en hoofdstuk 3A, de onderdelen 3A.1.1.1 tot en met 3A.1.1.3.

Artikel 8 Teruggaaf

Gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Abonnementen

De in de tarieventabel genoemde abonnementen worden op naam gesteld en zijn niet overdraagbaar.

Er vindt geen terugbetaling plaats van niet of niet ten volle gebruikte abonnementen.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De "Legesverordening Stadskanaal 2007", vastgesteld op 11 december 2006, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
 • 2. De genoemde verordening is eveneens van toepassing op de tussen de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing en de datum van inwerkingtreding van deze verordening plaatsvindende belastbare feiten, voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.
 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008.
 • 4. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008.
 • 5. Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening Stadskanaal 2008".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2007.

De raad

de raadsgriffier, de voorzitter,

Tarieventabel, behorende bij de "Legesverordening Stadskanaal 2008", vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2007, nr. R 6555

  Tarief in euro
HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
FOTOKOPIEEN EN LICHTDRUKKEN
1.1.1 een fotokopie van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, van elke gekopieerde zijde, ongeacht het aantal op die zijde gekopieerde stukken 0,10
1.1.1.2 een gewaarmerkte fotokopie van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per gekopieerde zijde 2,50
1.1.1.3 een lichtdruk van een tekening of een kaart 4,90
OVERIGE VERGUNNINGEN ENZ.
1.1.2 elke andere vergunning, ontheffing enz. voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 4,90
RAPPORTEN, NOTA'S ENZ.
1.1.3.1 een exemplaar van een rapport, nota of gemeentelijk plan, bestaande uit 15 pagina's of minder, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 7,40
1.1.3.2 een exemplaar van een rapport, nota of gemeentelijk plan, bestaande uit meer dan 15 pagina's, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 7,40
te vermeerderen met 0,05 voor elke pagina boven het aantal van 15 pagina's  
HOOFDSTUK 2 BESTUURSSTUKKEN
FINANCIËLE STUKKEN
2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
2.1.1 een exemplaar van de gemeentebegroting 24,80
2.1.2 een exemplaar van de gemeenterekening 24,80
BOUWVERORDENING
2.4.1 een exemplaar van de Bouwverordening met de toelichting daarop 44,30
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
2.4.2 een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening 20,00
HOOFDSTUK 3 BURGERLIJKE STAND
HUWELIJKSVOLTREKKING
3.1 Het tarief bedraagt:  
3.1.1 voor het voltrekken van een huwelijk of voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het bijzijn van genodigden  
3.1.1.1 in het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de tijden, genoemd in artikel 7 van het "Reglement burgerlijke stand" 157,30
3.1.1.2 in Huize Ter Marse  
op maandag tot en met donderdag 303,60
op vrijdag 371,80
op zaterdag 473,60
3.1.1.3 op een andere locatie dan het gemeentehuis en Huize Ter Marse  
op maandag tot en met donderdag 303,60
op vrijdag 371,80
op zaterdag 473,60
3.1.2 voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder de aanwezigheid van genodigden 22,35
3.1.3 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
TROUWBOEKJE
3.1.3.1 een trouwboekje bij een huwelijksvoltrekking 35,65
3.1.3.2 een duplicaat-trouwboekje 46,80
3.1.4. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
VERKLARING HUWELIJKSBEVOEGDHEID
3.1.4.1. een verklaring van huwelijksbevoegdheid 19,60
UITTREKSELS EN KOPIE-AKTEN
3.2 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:  
3.2.1 een gewaarmerkt uittreksel uit of afschrift van de registers van de burgerlijke stand 10,80
NASPORINGEN
3.4 Het tarief bedraagt:  
3.4.1 voor het van gemeentewege doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand en het voormalige bevolkingsregister voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan 15,25
3.4.2 voor het maken van een kopie van de op microfiches vastgelegde akten van de burgerlijke stand en van het op microfiches vastgelegde archief van het persoonsregister 0,45
HOOFDSTUK 3A GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
3A.1 Het tarief bedraagt:  
GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
3A.1.1 voor een geregistreerd partnerschap of voor het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap in het bijzijn van genodigden  
3A.1.1.1 in het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de tijden, genoemd in artikel 7 van het "Reglement burgerlijke stand" 157,30
3A.1.1.2 in Huize Ter Marse  
op maandag tot en met donderdag 303,60
op vrijdag 371,80
op zaterdag 473,60
3A.1.1.3 op een andere locatie dan het gemeentehuis en Huize Ter Marse  
op maandag tot en met donderdag 303,60
op vrijdag 371,80
op zaterdag 473,60
3A.1.2 voor het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap zonder de aanwezigheid van genodigden 22,35
3A.1.3 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
PARTNERSCHAPSBOEKJE
3A.1.3.1 een partnerschapsboekje bij een geregistreerd partnerschap 35,65
3A.1.3.2 een duplicaat-partnerschapsboekje 46,80
3A.2 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:  
UITTREKSELS EN KOPIE-AKTEN
3A.2.1 een gewaarmerkt uittreksel uit of afschrift van het register geregistreerd partnerschap 10,60
HOOFDSTUK 4 VERSTREKKINGEN UIT DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS
4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van het onderdeel 4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) moet worden geraadpleegd.  
4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
4.2.1 tot het verstrekken van gegevens:  
4.2.1.1 indien deze gegevens door de aanvrager worden afgehaald, per verstrekking 7,40
4.2.1.2 indien deze gegevens, ongeacht de wijze waarop, worden toegezonden, per verstrekking 8,30
4.2.1.3 indien de aanvraag en betaling op digitale weg geschiedt, per verstrekking 6,40
4.2.2 tot het maken van een eenmalige selectie van verstrekkingen:  
voor de eerste 100 verstrekkingen of gedeelte daarvan 100,50
voor elke volgende 100 verstrekkingen of gedeelte daarvan 14,20
4.2.3 tot het verstrekken van een afschrift van een persoonslijst:  
4.2.3.1 indien deze door de aanvrager wordt afgehaald 15,85
4.2.3.2 indien deze wordt toegezonden 16,75
4.2.4 tot het op papier verstrekken van gegevens uit de GBA aan afnemers en bijzondere derden, per verstrekking 2,25
4.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
4.3.1 tot het verstrekken van een gezinsuittreksel uit de GBA:  
4.3.1.1 indien dit door de aanvrager wordt afgehaald 7,40
4.3.1.2 indien dit, ongeacht de wijze waarop, wordt toegezonden 8,30
4.3.1.3 indien de aanvraag op digitale wijze plaatsvindt en het uittreksel daarna door de aanvrager wordt afgehaald 6,40
4.3.1.4 indien de aanvraag op digitale wijze plaatsvindt en het uittreksel, ongeacht de wijze waarop, wordt toegezonden 7,30
4.3.2 tot het verstrekken van een internationaal afschrift uit de GBA:  
4.3.2.1 indien dit door de aanvrager wordt afgehaald 15,85
4.3.2.2 indien dit, ongeacht de wijze waarop, wordt toegezonden 16,75
HOOFDSTUK 5 DIVERSE STUKKEN BURGERZAKEN
5.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:  
LEGALISATIE HANDTEKENING
5.1.1 afgeven van een legalisatie van een handtekening 7,40
REISDOCUMENTEN
5.1.4.1 verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 47,05
5.1.4.2 verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in 5.1.4.1 (zakenpaspoort) 52,70
5.1.4.3 verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) 47,05
5.1.4.4 bijschrijven van een kind gelijktijdig bij de afgifte van een paspoort 8,20
5.1.4.5 bijschrijven van een kind in een eerder afgegeven paspoort 17,75
5.1.4.6 verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) 40,55
5.1.4.7 verstrekken van een reisdocument, indien aan de aanvrager eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, de terzake verschuldigde leges, verhoogd met 12,50
5.1.4.8 ongeldig maken en teruggeven van een (te) verlopen reisdocument 2,50
5.1.4.9 voor het volgen van een spoedprocedure voor het afgeven van een reisdocument, wordt per reisdocument (inclusief bijschrijving kinderen) een toeslag geheven van 41,00
5.1.4.10 voor het volgen van een spoedprocedure voor het bijschrijven van een kind in een eerder afgegeven paspoort, wordt per bijschrijving een toeslag geheven van 19,50
5.1.4.11 aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in 5.1.4.1, 5.1.4.2 en 5.1.4.3 8,70
RIJBEWIJZEN
5.1.5.1 afgeven van, vernieuwen van of omwisselen van een rijbewijs 32,30
5.1.5.2 afgeven van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen 7,40
5.1.5.3 afgeven van een formulier voor een eigen verklaring betreffende lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen, waarvoor een rijbewijs is vereist 2,25
5.1.5.4 afgeven van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd afgegeven, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, de terzake verschuldigde leges, verhoogd met 12,50
5.1.5.5 het tarief, genoemd in onderdeel 5.1.5.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met 40,00
HOOFDSTUK 6 BOUWVERGUNNINGEN E.A.
6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
SCHETSPLAN / REGULIERE BOUWVERGUNNING / LICHTE BOUWVERGUNNING / 1e FASE BOUWVERGUNNING / 2e FASE BOUWVERGUNNING / PRINCIPE-UITSPRAAK BESTEMMINGSPLAN
6.1.1 een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning of een lichte bouwvergunning, indien de bouwkosten:  
a. niet meer bedragen dan € 2.500,00 101,00
b. meer dan € 2.500,00 bedragen, maar minder dan of gelijk aan € 100.000,00 101,00
vermeerderd met voor elke € 500,00 boven € 2.500,00 9,60
c. meer bedragen dan € 100.000,00 1.973,00
vermeerderd met voor elke € 500,00 boven € 100.000,00 5,70
6.1.2 een aanvraag tot het verkrijgen van een 1e fase bouwvergunning, 40% van het tarief, als vermeld onder 6.1.1  
6.1.3 een aanvraag tot het verkrijgen van een 2e fase bouwvergunning, 70% van het tarief, als vermeld onder 6.1.1  
6.1.4 een schetsplan en een principe-uitspraak 49,00
PRINCIPE-UITSPRAAK BESTEMMINGSPLAN
6.1.5 indien het schetsplan en/of de principe-uitspraak navolging krijgt in de vorm als bedoeld in 6.1.1 of 6.1.2 wordt het geheven legesbedrag verrekend met de verschuldigde leges zoals vastgelegd in 6.1.1 of 6.1.2  
6.2.1 Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning betrekking heeft op het bouwen met een geringe afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds vergunning is verleend, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag, dat verschuldigd is door toepassing van het tarief, als vermeld onder 6.1.1, 6.1.2 of 6.1.3 met dien verstande, dat zij nooit minder zullen bedragen dan 87,00
Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is, dat in feite van een nieuw bouwplan dient te worden gesproken.  
6.2.3 Indien een aanvraag, als bedoeld onder 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 of 6.2.1 wordt ingetrokken voordat hierop onherroepelijk is beslist, wordt op aanvraag een teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend  
6.2.4 Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (U.A.V.), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.  
6.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
6.3.1 een aanvraag tot afgifte van een verklaring, dat voor een bouwplan geen bouwvergunning is vereist 30,70
6.3.2 een aanvraag tot het overschrijven van een verleende bouwvergunning 30,70
6.3.4 een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning) 146,60
6.3.5 Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 50, vierde lid van de Woningwet, wordt het overeenkomstig 6.1.1 en 6.1.2 berekende bedrag verhoogd met 83,90
6.3.6 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, of artikel 50, vierde lid van de Woningwet, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een vergunning als bedoeld in 6.2.1 is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning vereist is, als bedoeld in 6.3.4 bedraagt het tarief 83,90
6.3.7 Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van de artikelen 17 of 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 50, zesde lid, van de Woningwet, sub a. en sub b. betreffende het gedeelte artikel 19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijk Ordening, wordt het overeenkomstig 6.1.1 berekende bedrag verhoogd met 320,70
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, als bedoeld in de artikelen 17 of 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 50, zesde lid, van de Woningwet, sub a. en sub b. betreffende het gedeelte artikel 19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijk Ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een vergunning als bedoeld in 6.2.1 is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning vereist is, als bedoeld in 6.3.4 bedraagt het tarief 320,70
6.3.8 Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 50, zesde lid, van de Woningwet, sub b. betreffende het gedeelte artikel 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijk Ordening, wordt het overeenkomstig 6.1.1 berekende bedrag verhoogd met 450,30
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, als bedoeld in artikelen 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 50, zesde lid, van de Woningwet, sub b. betreffende het gedeelte artikel 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijk Ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een vergunning als bedoeld in 6.2.1 is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning vereist is, als bedoeld in 6.3.4 bedraagt het tarief 450,30
6.3.9 Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 11 (binnenplanse anticipatie) van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig 6.1.1 berekende bedrag verhoogd met:  
a. een basisbedrag van 577,70
b. vermeerderd met 0,63
per m² indien het perceel kleiner of gelijk is aan 1 hectare  
c. vermeerderd met 6.300,00
en 0,19
per m² indien het perceel groter is dan 1 hectare  
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 11 (binnenplanse anticipatie), van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan, waarvoor een vergunning als bedoeld in 6.2.1 is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning vereist is, als bedoeld in 6.3.4. bedraagt het tarief:  
a. een basisbedrag van 577,70
b. vermeerderd met 0,63
per m² indien het perceel kleiner of gelijk is aan 1 hectare  
c. vermeerderd met 6.300,00
en 0,19
per m² indien het perceel groter is dan 1 hectare  
6.3.10 Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 19, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 50, vijfde lid van de Woningwet, wordt het overeenkomstig 6.1.1 berekende bedrag verhoogd met:  
a. een basisbedrag van 577,70
b. vermeerderd met, indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 100.000,00
voor elke € 500,00
2,90
c. vermeerderd met, indien de bouwkosten meer dan € 100.000,00 bedragen, doch ten hoogste € 225.000,00 580,00
en  
voor elke € 500,00 boven € 100.000,00 1,42
d. vermeerderd met, indien de bouwkosten meer dan € 225.000,00 bedragen, doch ten hoogste € 2.250.000,00 935,00
en  
voor elke € 500,00 boven € 225.000,00 0,74
e. vermeerderd met, indien de bouwkosten meer bedragen dan € 2.250.000,00 3.932,00
vermeerderd met 0,30
voor elke € 500,00 boven € 2.250.000,00  
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 19, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een vergunning, als bedoeld in 6.1.1 is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning vereist is, als bedoeld in 6.3.4 bedraagt het tarief  
a. een basisbedrag van 577,70
b. vermeerderd met 0,63
per m² indien het perceel kleiner of gelijk is aan 1 hectare  
c. vermeerderd met 6.300,00
en 0,19
per m² indien het perceel groter is dan 1 hectare  
6.3.11 Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend, met toepassing van artikel 46, achtste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig 6.3.4 berekende bedrag verhoogd met 320,70
Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend, met toepassing van artikel 46, zevende lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig 6.3.4 berekende bedrag verhoogd met 577,70
6.3.12 De in de onderdelen 6.1.1, 6.1.2 en 6.1.3 genoemde tarieven worden verdubbeld, indien de vergunning wordt verleend ter opheffing van een illegale situatie (legalisatievergunning).  
6.3.13 Indien de aanvraag om een bouwvergunning betrekking heeft op (een) te verhuren woning(en) en als op het moment van indiening van de aanvraag bouwvergunning de begrote jaarhuur van de te verhuren woning(en) niet hoger is dan de maximum huurgrens waarbij aanspraak kan worden gemaakt op huurtoeslag, worden geen leges geheven.  
6.4 Het tarief bedraagt voor het afgeven van:  
BOUWGRONDVERKLARING
6.4.1 een bouwgrondverklaring als omschreven in artikel 2.1.5.2.C van de Bouwverordening, waarbij die verklaring is gebaseerd op een historisch onderzoek, als omschreven in de NEN 5740 en/of op een bodemonderzoek, als vermeld in de NEN 5740 137,00
6.4.2 Het tarief genoemd onder 6.4.1 wordt verminderd met 25%, indien de onderzoeksgegevens worden aangeleverd in het zogenoemde (digitale) ADA c.q. NAZCA-formaat.  
6.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
GEBRUIKSVERGUNNING IN VERBAND MET BRANDVEILIGHEID
6.5.1.1 een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Bouwverordening: Dit tarief wordt vermeerderd met het bedrag dat volgens de tabel in 6.5.1.2 van toepassing is. 203,90
6.5.1.2. De vermeerdering van het tarief genoemd in 6.5.1.1 bedraagt bij een oppervlakte van het bouwwerk  
tot 1.000 m² € 30,10 per 100 m²  
van 1.000 m² tot 5.000 m² € 301,00
vermeerderd met voor elke  
100 m² boven 1.000 m² € 14,50
van 5.000 m² tot 25.000 m² € 881,00
vermeerderd met voor elke  
100 m² boven 5.000 m² € 5,80
van 25.000 m² tot 50.000 m² € 2.041,00
vermeerderd met voor elke  
100 m² boven 25.000 m² € 2,85
van 50.000 m² en meer € 2.753,50
vermeerderd met voor elke  
100 m² boven 50.000 m² € 0,56
6.5.1.3 Voor het aanpassen van de gebruiksvergunning in verband met een geringe wijziging aan de inrichting van het bouwwerk bedraagt het tarief 57,35
6.5.1.4 Bij een ingrijpende wijziging en/of uitbreiding van een bestaande inrichting worden de leges bij ongewijzigde bestemming berekend overeenkomstig 6.5.1.1 en 6.5.1.2, waarbij voor de oppervlakte een vierde deel wordt aangenomen.  
6.5.1.5 Voor wijziging in de tenaamstelling van de vergunning bedraagt het tarief 57,35
TIJDELIJKE GEBRUIKSVERGUNNING
6.5.2.1 een aanvraag tot het verstrekken van een eenvoudige tijdelijke gebruiksvergunning, als bedoeld in artikel 12 van de brandweerwet 1985, juncto artikel 19 van de brandbeveiligingsverordening voor steeds terugkerende evenementen. 111,50
6.5.2.2 een aanvraag tot het verstrekken van een gecompliceerde tijdelijke gebruiksvergunning, als bedoeld in artikel 12 van de brandweerwet 1985, juncto artikel 19 van de brandbeveiligingsverordening voor steeds terugkerende evenementen. 195,40
6.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van  
SLOOPVERGUNNING
6.6.1 een aanvraag om een sloopvergunning 117,00
HOOFDSTUK 7 MILIEU
7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent adresgegevens en overige administratieve velden uit het bodeminformatiesysteem en/of het milieu-informatiesysteem:  
straat-huisnr-letter-toev-aand-wijk-buurt-postcode-woonplaats per record € 0,30
extra veld bij adresrecord per record € 0,10
extra tabel bij adresrecord per record € 0,20
7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
een dump van het bodeminformatiesysteem per dump € 1.000,00
een dump van het milieu-informatiesysteem per dump € 1.000,00
na afname van een dump verstrekking updategegevens hiervan per update € 100,00
HOOFDSTUK 8 BIJZONDERE WETGEVING
8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:  
VERKEER EN VERVOER
8.1.1.1 een ontheffing of vergunning krachtens de Wegenverkeerswetgeving 17,00
8.1.1.2 een ontheffing voor voertuigen genoemd in hoofdstuk 5, afdelingen 7, 8 en 14 van het Voertuigreglement, eventueel in verbinding met een ontheffing ex artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 38,20
WINKELTIJDENWET
8.1.2 een verklaring, een ontheffing of een vrijstelling van voorschriften, gegeven bij of krachtens de Winkeltijdenwet 22,30
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
8.1.6.1 een vergunning, ontheffing of toestemming als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening, uitgezonderd de artikelen 5.2.2, 5.2.3, 4.3.2, 2.1.5.3 en 3.2.1 17,00
8.1.6.2 een vergunning als bedoeld in de artikelen 5.2.2 of 5.2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening:  
voor een dag 17,00
voor een week 36,10
voor een maand 71,20
voor een jaar 244,30
een vergunning als bedoeld in artikel 4.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 25,00
een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 60,50
8.1.6.4 een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 520,40
DRANK- EN HORECAWET
8.1.8.1 a. een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386) 371,70
b. in afwijking van het in 8.1.8.1 bepaalde bedraagt het tarief, wanneer door de aanvrager met recht een beroep wordt gedaan op artikel 35, lid 2, van de Drank- en Horecawet 31,90
WET OP DE KANSSPELEN
8.1.9.1 een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:  
a. voor een periode van 12 maanden voor één speelautomaat 56,50
b. voor een periode van 12 maanden voor twee speelautomaten 90,50
8.1.9.2 een vergunning als bedoeld in enig ander artikel van de Wet op de Kansspelen 17,00
MARKTVERORDENING
8.1.10.1 een standplaatsvergunning als genoemd in artikel 2.5 van de Marktverordening 65,80
8.1.10.2 indien een vergunning niet wordt verleend, kan de aanvrager op een wachtlijst worden geplaatst. Het tarief voor plaatsing op de wachtlijst bedraagt per jaar 32,90
TELECOMMUNICATIEWET
8.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet 160,00
8.2.2 Het in 8.2.1 genoemde bedrag wordt:  
8.2.2.1 indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met 23,00
8.2.2.2 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.  
8.2.3 Indien een begroting als bedoeld in 8.2.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  
8.2.4 Het tarief bedoeld in onderdeel 8.2.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.  
HOOFDSTUK 9 GEMEENTEARCHIEF
9.1 Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken, waarbij van de diensten van een gemeenteambtenaar gebruik wordt gemaakt, per kwartier of gedeelte daarvan 15,25
9.2 Onverminderd het bepaalde in 9.1 blijft het tarief genoemd in 1.1.1 van toepassing.  
HOOFDSTUK 10 KADASTER
10.1 Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage van de kadastrale leggers, waarbij van de diensten van een gemeenteambtenaar gebruik wordt gemaakt, en/of het daarbij verstrekken van inlichtingen uit die leggers per kwartier of gedeelte daarvan 15,25
10.2 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:  
informatie over onroerende zaken en personen:
  post / fax / balie internet
hypothecair bericht / uittreksel, per object € 10,00 € 1,40
kadastraal bericht / uittreksel, per object € 10,00 € 1,40
kadastraal bericht / uittreksel, persoon € 10,00 € 1,40
10.3 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, blijft het tarief genoemd in 1.1.1 en 1.1.1.3 van toepassing.  
10.4 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van cartografische producten:  
  post / fax / balie internet
uittreksel kadastrale kaart € 10,00 € 1,40
kadastrale kaart in papiervorm, max. AØ € 27,40  
kadastrale kaart in papiervorm, max. A3 € 10,00  
10.5 Het tarief bedraagt voor metingen en inlichtingen over de kadastrale grens:  
voor een grensconstructie, per grens tussen twee percelen, uitvoering uitsluitend door het Kadaster 250,00
voor inlichtingen over de kadastrale grens, aan de balie:  
per grens tussen twee percelen 23,40
plus voor het geven van toelichtingen, na het eerste kwartier,  
per kwartier 15,00
voor het splitsen van percelen, per nieuw gevormd perceel 175,00
Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven