Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Lig en stageldverordening Spoordok Musselkanaal 2016 » 01-06-2018

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Lig- en stageldverordening Spoordok Musselkanaal 2016

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-06-2018 tot 01-04-2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening op de heffing en de invordering van liggelden en stagelden in het "Spoordok" in Musselkanaal
Citeertitel Lig- en stageldverordening Spoordok Musselkanaal 2016
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
01-04-2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiƫn en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze verordening vervangt de Liggeldverordening Spoordok Musselkanaal 2006.

Deze verordening is vervangen door de Lig- en stageldverordening Spoordok Musselkanaal 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 229, lid 1 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-04-2019 intrekking 25-03-2019
Gemeenteblad, nr. 73377, 28-03-2019 externe site
Z-18-044425/D/19/135429
01-06-2018 art. 5, onderdelen a en b 28-05-2018
Gemeenteblad, nr. 112327, 31-05-2018 externe site
Z-14008734/D/18/113968
01-04-2016 nieuwe regeling 25-01-2016
Gemeenteblad, nr. 11352, 01-02-2016 externe site
R 7140

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 januari 2016, nr. R 7140;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet externe site;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening op de heffing en de invordering van liggelden en stagelden in het "Spoordok" in Musselkanaal
en in te trekken de volgende
Liggeldverordening Spoordok Musselkanaal 2006.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. passagiersvaartuig:
een vaartuig, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het vervoer van personen, al dan niet tegen betaling;
b. pleziervaartuig:
een vaartuig dat, beoordeeld naar zijn bouw en inrichting, bestemd is om te worden gebruikt voor het genoegen van de eigenaar of de gebruiker en de zijnen;
c. camper:
een (bestel)auto, ingericht voor het vervoeren van twee of meer personen en geschikt voor kamperen c.q. buitenshuis verblijven met de mogelijkheid tot overnachten;
d. dag:
een tijdvak van 24 achtereenvolgende uren, dat ’s morgens om 12.00 uur aanvangt;
e. winterseizoen:
de periode van 1 oktober tot en met 30 april.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "liggeld" wordt een recht geheven voor het innemen van een ligplaats in de gemeentelijke jachthaven "Spoordok" in Musselkanaal.

Onder de naam "stageld" wordt een recht geheven voor het innemen van een staplaats in de gemeentelijke jachthaven "Spoordok" in Musselkanaal.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de gebruiker van een passagiersvaartuig, pleziervaartuig of een ander vaartuig dat een ligplaats inneemt in het "Spoordok" in Musselkanaal, dan wel een gebruiker van een camper die een staplaats inneemt op de camperplaats in het "Spoordok" in Musselkanaal
Wie gebruiker is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Als maatstaf van heffing geldt het aantal dagen gedurende welke de ligplaats dan wel de staplaats wordt ingenomen. Een gedeelte van een dag wordt voor een gehele dag gerekend.

Artikel 5 Tarief

Het recht, als bedoeld in artikel 2, bedraagt:

  • a. zowel voor passagiersvaartuigen, pleziervaartuigen en overige vaartuigen € 16,10 per dag;
  • b. voor campers € 14,20 per dag;
  • c. voor een ligplaats gedurende het winterseizoen € 100,00 per vaartuig.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende, schriftelijke kennisgeving waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

Het recht moet worden betaald op het moment van uitreiking van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van liggeld en stageld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van liggeld en stageld.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. De "Liggeldverordening Spoordok Musselkanaal 2006" van 24 april 2006 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
  • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 april 2016.
  • 3. Deze verordening treedt in werking op 1 april 2016.
  • 4. Deze verordening wordt aangehaald als: "Lig- en stageldverordening Spoordok Musselkanaal 2016".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 januari 2016.

De raad

de heer K. Willems mevrouw B.A.H. Galama

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven