Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Liggeldverordening woonschepenlocaties 2013 » 01-01-2013

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Liggeldverordening woonschepenlocaties 2013

Versie geldig vanaf 01-01-2013 tot 01-01-2017.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Verordening op de heffing en de invordering van een recht voor het innemen van een ligplaats op een woonschepenlocatie 2013
Citeertitel Liggeldverordening woonschepenlocaties 2013
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
01-01-2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiƫn en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze verordening is vervangen door de Liggeldverordening woonschepenlocaties 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 229 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2017 intrekking 19-12-2016
Gemeenteblad, nr. 182311, 23-12-2016 externe site
R 7202
01-01-2013 nieuwe regeling 24-09-2012
De Kanaalstreek, 03-10-2012
R6909, nr. 12b

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2012, nr. R 6909;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet externe site;

besluit:

vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van een recht voor het innemen van een ligplaats op een woonschepenlocatie 2013.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "liggeld" wordt een recht geheven voor het innemen van een ligplaats op een woonschepenlocatie.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. woonschip:
een vaartuig, dat uitsluitend of hoofdzakelijk als woning wordt gebruikt of als woning is bestemd;
b. woonschepenlocatie:
een gedeelte van openbaar water, bestemd tot ligplaats voor woonschepen;
c. ligplaatsenkaart:
de kaart, opgenomen in Bijlage 1, kaarten A, B en C, waarop de woonschepenlocaties zijn aangegeven met het maximaal aantal toegestane woonschepen per locatie.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de bewoner op wiens naam de ligplaatsvergunning is gesteld en waarvan het woonschip een ligplaats inneemt op één van de woonschepenlocaties zoals vermeld op de ligplaatsenkaart.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het liggeld wordt geheven naar een vast bedrag per ligplaats.

Artikel 5 Tarief

Het liggeld voor woonschepen bedraagt per ligplaats per jaar,

  • in 2013: € 120,00
  • in 2014: € 180,00
  • in 2015: € 240,00
  • in 2016: € 300,00

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

Het liggeld wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Tijdstip van betaling

Het liggeld moet binnen een maand na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving worden betaald.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van liggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van liggeld.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
  • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.
  • 3. Deze verordening kan worden aangehaald als "Liggeldverordening woonschepenlocaties 2013".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 september 2012.

De raad

de heer K. Willems mevrouw B.A.H. Galama

raadsgriffier voorzitter

Bijlagen

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven