Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Mandaat volmacht en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019 » 28-12-2019

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019

Versie geldig vanaf 28-12-2019 tot 20-02-2020.
Een nieuwe versie van deze regeling is in werking getreden op 20-02-2020.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019
Citeertitel Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
20-02-2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3 externe site
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 3, art. 70 externe site
 3. Gemeentewet, art. 231 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
26-11-2021 mandaat 30, tabel MZ 16-11-2021
-
BW 16-11-2021, nr. Z-21-093314/D/21/228410
29-09-2021 Tabel Veiligheidsregio (toevoegen mandaten 2 t/m 5) 23-08-2021
Gemeenteblad, nr. 334427, 28-09-2021 externe site
BW 23-08-2021, nr. Z-21-085449/ D/21/215824
29-06-2021 Tabel GKB Drenthe, toevoeging mandaat 1 (indienen adviezen) 22-06-2021
Gemeenteblad, nr. 202542, 28-06-2021 externe site
BW 22-06-2021, Z-21-084373/ D/21/213907
01-01-2021 mandaat 45, tabel MZ 15-12-2020
Gemeenteblad, nr. 336091, 18-12-2020 externe site
BW 15-12-2020, Z-19-055781/D/20/196522
07-05-2020 mandaat 2 in de tabel PG&Z en RIGG 28-04-2020
Gemeenteblad, nr. 114924, 06-05-2020 externe site
BW 28-04-2020, Z-20-070675
20-02-2020 manaat 5 van de tabel Portefeuillehouders, directie en staf 11-02-2020
Gemeenteblad, nr. 44721, 19-02-2020 externe site
BW 11-02-2020, Z-20-065760/D/20/166808
28-12-2019 nieuwe regeling 10-12-2019
Gemeenteblad, nr. 315476, 27-12-2019 externe site
Z-19-053662/D/19/144890

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de Burgemeester, onderscheidenlijk de Heffings – en de Invorderingsambtenaar van de gemeente Stadskanaal;

ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 3:70 van het Burgerlijk Wetboek;

gelet op artikel 231 van de Gemeentewet,

besluiten :

vast te stellen het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit statuut en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

bestuursorgaan:
het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de commissie rechtsbescherming van de gemeente Stadskanaal en de heffings- of invorderingsambtenaar;
besluit:
een beslissing zoals bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
heffingsambtenaar:
de ex artikel 231, tweede lid, aanhef en onder b van de gemeentewet aangewezen ambtenaar;
functionaris:
degene die werkzaam is voor de gemeente Stadskanaal of die werkt onder eindverantwoordelijkheid van het bestuursorgaan de voor dit statuut geldende mandaten, machtigingen of volmachten;
mandaat:
de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan een besluit te nemen;
volmacht:
het verlenen van de bevoegdheid aan een ander om namens hem rechtshandelingen te verrichten;
machtiging:
de bevoegdheid om in naam van de verlener van de machtiging een feitelijke handeling uit te voeren.
functionaris:
degene aan wie mandaat, volmacht dan wel een machtiging is verleend;
mandaatgever:
degene die mandaat, machtiging of volmacht heeft verleend.

Artikel 2 Bevoegdheden mandaatgever

 • 1. De mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen (artikel 10:7 van de Awb).
 • 2. De mandaatgever kan het mandaat ten allen tijde intrekken, een algemeen mandaat wordt schriftelijk ingetrokken (artikel 10:8 van de Awb).

Artikel 3 Secretaris/algemeen directeur

 • 1. Aan de secretaris/algemeen directeur worden die bevoegdheden gemandateerd dan wel bij volmacht of machtiging toegekend die nodig zijn voor de uitvoering van de aan hem opgedragen taken en verantwoordelijkheden, een en ander onverminderd hetgeen nader is aangeduid in de bij dit statuut behorende tabelonderdelen.
 • 2. De secretaris/algemeen directeur is in ieder geval gemachtigd tot uitvoering van de aan hem bij of krachtens de (Gemeente)wet dan wel anderszins opgedragen taken en verantwoordelijkheden, alsook tot het namens de gemeente voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van het bestuursorgaan.
 • 3. Onverminderd het bepaalde in de bij dit statuut behorende tabellen heeft het mandaat, machtiging en volmacht van de secretaris / algemeen directeur in ieder geval betrekking op:
  • a. het uitoefenen van integraal management met inbegrip van aangelegenheden op organisatorisch, personeel, financieel en materieel gebied;
  • b. het leiding geven aan de rechtstreeks onder hem ressorterende functionarissen;
  • c. het optreden als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden in het overleg met de ondernemingsraad.

Artikel 4 functionarissen

 • 1. Elke functionaris is gemachtigd tot het uitvoeren van besluiten van het bestuursorgaan en tot het namens de gemeente voeren van correspondentie, een en ander voor zover dit voortvloeit uit de aan hem of haar opgedragen taken.
 • 2. De functionaris volgt bij de uitoefening van een hem of haar toekomende bevoegdheid/mandaat, de door diens leidinggevende verstrekte aanwijzingen en instructies.

Artikel 5 Register/mandaattabellen

 • 1. Bij dit besluit behoren register/mandaattabellen waarin de mandaten, volmachten en machtigingen zijn omschreven en aan de daar genoemde functionarissen zijn toegekend, eventueel onder de daar genoemde voorwaarden en/of beperkingen.
 • 2. De bevoegdheid tot het geven van een positief besluit, zoals het verlenen van een vergunning, houdt tevens de bevoegdheid in tot het geven van een negatief besluit, zoals het weigeren van een vergunning, tenzij expliciet anders is aangegeven.

Artikel 6 Algemene beperkingen

 • 1. Bevoegdheden die in beginsel onder het bereik van dit besluit vallen worden niet in mandaat uitgeoefend voor zover sprake is van:
  • a. strijdigheid met een beleidsregel, een richtlijn of een wettelijk voorschrift;
  • b. een advies van een daartoe door het bestuursorgaan aangewezen adviseur of adviescommissie en de mandataris het niet eens is met dat advies;
  • c. ingrijpende financiële gevolgen, zoals het overschrijden van een krediet of het ontstaan van meerjarige financiële verplichtingen.
 • 2. Ingeval twijfel bestaat over het van toepassing zijn van het eerste lid overlegt de gemandateerde functionaris tenminste met zijn leidinggevende.

Artikel 7 Mandaat, vervanging, volmacht, machtiging

 • 1. Het aanwijzen van een of meerdere plaatsvervangers, voor zover er sprake is van een andere functiebenaming, geschiedt schriftelijk.
 • 2. In geval van plaatsvervanging van de functionaris inzake mandaat, volmacht of machtiging zijn de bepalingen van dit besluit van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangende functionaris.
 • 3. Vervanging bij afwezigheid van een gemandateerde functionaris, voor zover van toepassing binnen een functiegroep geschiedt hiërarchisch naar boven, in die zin dat bij afwezigheid van een medewerker diens leidinggevende vervangt, en bij diens afwezigheid de directeur.

Artikel 8 Ondertekening

 • 1. De bevoegdheid om op grond van artikel 2 beslissingen te nemen impliceert de bevoegdheid tot ondertekening namens het bestuursorgaan.
 • 2. Bij ondertekening van enig stuk brengt de functionaris de uitoefening van een namens het bestuursorgaan verleend mandaat of machtiging tot uitdrukking door ondertekening met:
  Met vriendelijke groet,
  namens burgemeester en wethouders (of enig ander bestuursorgaan),
  <de heer> <mevrouw> <naam> <manager of medewerker
  <functienaam van het organisatieonderdeel>.

Artikel 9 Slotbepaling

 • 1. Dit besluit treedt één dag na bekendmaking in werking.
 • 2. Het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012 wordt ingetrokken.
 • 3. Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2019,

de heer G.J. van der Zanden mevrouw F.T. de Jonge

secretaris burgemeester

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 10 december 2019,

mevrouw F.T de Jonge

burgemeester

Aldus vastgesteld door de heffingsambtenaar op 10 december 2019,

De heer W. Drenthen

heffingsambtenaar

Aldus vastgesteld door de invorderingsambtenaar op 10 december 2019,

De heer G. Meijer

Invorderingsambtenaar

Register/mandaattabellen

Ma = mandaat

M = machtiging

V = Volmacht

Portefeuillehouders, directie en staf

nummer omschrijving onderwerp mandaatgever van mandaat
gever naar portefeuille
houder of leiding
gevende
van mandaat
gever naar functionaris
bijzondere bepalingen ma M V
1 Het aantrekken van gelden BW 12000001 Algemeen directeur     ma    
2 Bankrekeningen openen, sluiten en wijzigen BW/Burg 12000001 Algemeen directeur     ma   V
3 Het afsluiten en ondertekenen van contracten voor leveringen, diensten of werken met een tijdsduur van maximaal drie jaar en er (enkelvoudig) onderhands aanbesteed kan worden. Anders dan behorende onder mandaat 5 BW/Burg

12000001

Algemeen directeur

  Volgens procedure van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en met inachtneming van de Richtlijnen budgetbeheer Stadskanaal 2012 ma   V
4

Het aangaan, wijzigen of beëindigen van

Arbeidsovereenkomsten en daarmee verband houdende vaststellingsovereenkomsten

BW/Burg 12000001 Algemeen directeur   Overleg portefeuillehouder ma   V
5 Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten t.b.v. de interne bedrijfsvoering en het dagelijks functioneren van het bestuurs- en ambtelijk apparaat BW/Burg 12000001 Algemeen directeur   Overleg portefeuillehouder ma   V
6 Vaststellen (strategisch) opleidingsplan BW 12000001 Algemeen directeur     ma    
7 Uitvoeren opleidingsplan BW 12000001 Algemeen directeur   Afstemming in MT   M  
8 Toekenning waarnemingstoelage BW 12000001 Algemeen directeur     ma    
9 Vergoeding schade aan kleding en uitrusting BW 12000001 Algemeen directeur     ma    
10 Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken BW 12000001 Algemeen directeur       M  
11

Verlenen van:

 • gewoon verlof;
 • Zwangerschaps- en bevallingsverlof;
 • Buitengewoon verlof in het kader van de Wet arbeid en zorg; en
 • overig buitengewoon verlof
BW 12000001 Algemeen directeur     ma    
12 Besluiten over functiewaardering BW 12000001 Algemeen directeur     ma    
13 Vaststelling beoordelingen en daaruit voortvloeiende gevolgen (plaatsing in de functieschaal, toekenning uitloopperiodieken, toekenning extra periodieke verhoging) BW 12000001 Algemeen directeur  

Met inachtneming procedure beoordelingen:

 • de opgemaakte concept beoordeling wordt, voordat deze met de medewerker wordt besproken, eerst met de naasthogere leidinggevende besproken.
 • de te beoordelen medewerker kan vragen het beoordelingsgesprek op te schorten. Het gesprek wordt dan hervat binnen twee werkdagen.
 • de beoordeelde medewerker kan zijn zienswijze op het beoordelingsformulier vastleggen waarna hij tekent voor gezien.
 • bij wijziging van het beoordelingsformulier ontvang de medewerker daarvan een exemplaar waarna hij tekent voor gezien.
ma    
14 Het besluiten op bezwaarschriften, mits het primaire besluit in mandaat is genomen en de aard van het besluit zich niet tegen mandatering verzet BW

Portefeuille-

houder

  Het advies van de ingestelde adviescommissie inzake bezwaarschriften is overeenkomstig het primaire besluit of de commissie adviseert tot niet-ontvankelijkheid ma    
15 Het besluiten op verzoeken om kostenvergoeding op grond van artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht BW/Burg

Portefeuille-

houder

    ma    
16 Het verlenen en vaststellen van subsidies tot een bedrag van € 25.000,00 op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 en de daarop gebaseerde Subsidieregelingen BW

Portefeuille-

houder

    ma    
17 Het nemen van besluiten op grond van artikel 7.1 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) Burg wethouders     ma    

Afdeling Maatschappelijke Zaken (MZ)

Maatschappelijke Zaken
nummer omschrijving onderwerp mandaatgever van mandaatgever naar leidinggevende van mandaatgever naar functionaris bijzondere bepalingen ma M V
1 Het afsluiten en ondertekenen van contracten voor leveringen, diensten of werken met een tijdsduur van maximaal drie jaar en er (enkelvoudig) onderhands aanbesteed kan worden BW/Burg 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000002 Beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken Volgens procedure van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en met inachtneming van de Richtlijnen budgetbeheer Stadskanaal 2012 en voor zover aangewezen als kredietbeheerder of deelkredietbeheerder ma   V
21000013 Teamleider Inkomen 21000003 Beleidsmedewerker Maatschappelijke Zaken
21000044 Teamleider beleid MZ
21000035 Teamleider CJGV
21000031 Teamleider Wmo
21000021 Teamleider TDC
2 Bevoegd tot het doen van overige uitgaven ten bate van het team tot een bedrag van € 5.000,00 per jaar BW/Burg 21000013 Teamleider Inkomen   Binnen het beschikbare budget ma   V
21000044 Teamleider beleid MZ
21000035 Teamleider CJGV
21000031 Teamleider Wmo
21000021 Teamleider TDC
3 Openstellen van vacatures binnen de beschikbare formatieruimte BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken   In afstemming met de Alg. directeur   M  
4 Aangaan en ondertekenen van stageovereenkomsten BW/Burg 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken     ma   V
21000013 Teamleider Inkomen
21000044 Teamleider beleid MZ
21000035 Teamleider CJGV
21000031 Teamleider Wmo
21000021 Teamleider TDC
5 Toekenning waarnemingstoelage BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken     ma    
6 Toestemming voor het maken van overuren BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken     ma    
21000013 Teamleider Inkomen
21000044 Teamleider beleid MZ
21000035 Teamleider CJGV
21000031 Teamleider Wmo
21000021 Teamleider TDC
7 Vergoeding schade aan kleding en uitrusting BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken     ma    
21000013 Teamleider Inkomen
21000044 Teamleider beleid MZ
21000035 Teamleider CJGV
21000031 Teamleider Wmo
21000021 Teamleider TDC
8 Uitvoeren opleidingsplan BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken   Afstemming in MT ma M  
21000013 Teamleider Inkomen
21000044 Teamleider beleid MZ
21000035 Teamleider CJGV
21000031 Teamleider Wmo
21000021 Teamleider TDC
9 Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en het opstellen van beoordelingen BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken     ma M  
21000013 Teamleider Inkomen
21000044 Teamleider beleid MZ
21000035 Teamleider CJGV
21000031 Teamleider Wmo
21000021 Teamleider TDC
10 Autoriseren van beoordelingen opgesteld door de teamleiders BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken       M  
11 Aanvragen/autoriseren van ICT-middelen bij het team ICT BW 21000013 Teamleider Inkomen     ma M  
21000044 Teamleider beleid MZ
21000035 Teamleider CJGV
21000031 Teamleider Wmo
21000021 Teamleider TDC
12

Verlenen van:

 • gewoon verlof
 • zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • buitengewoon verlof in het kader van de Wet arbeid en zorg en overig buitengewoon verlof
 • ouderschapsverlof
BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken     ma    
21000013 Teamleider Inkomen
21000044 Teamleider beleid MZ
21000035 Teamleider CJGV
21000031 Teamleider Wmo
21000021 Teamleider TDC
13 Het doen van aangifte bij misbruik van regelingen BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 210000026 Adviseur bedrijfsvoering     M  
21000013 Teamleider Inkomen
21000044 Teamleider beleid MZ
21000035 Teamleider CJGV
21000031 Teamleider Wmo
21000021 Teamleider TDC
14

Het beslissen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge de

 • Participatiewet
 • IOAW
 • IOAZ
 • Wet inburgering
 • Wet kinderopvang
BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000004 Klantmanager   ma    
21000013 Teamleider Inkomen 21000005 Consulent inkomen A en B
21000010 Medewerker terugvordering en verhaal
210000026 Adviseur bedrijfsvoering
15

Het verdagen van beslissingen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge de

 • Participatiewet
 • IOAW
 • IOAZ
 • Wet inburgering
 • Wet kinderopvang
BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000004 Klantmanager   ma    
21000013 Teamleider Inkomen 21000005 Consulent inkomen A en B
21000010 Medewerker terugvordering en verhaal
210000026 Adviseur bedrijfsvoering
16

Het afhandelen van ingebrekestellingen in verband met het niet tijdig nemen van beslissingen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge de

 • Participatiewet
 • IOAW
 • IOAZ
 • Wet inburgering
 • Wet kinderopvang
BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000004 Klantmanager   ma    
21000013 Teamleider Inkomen 21000010 Medewerker terugvordering en verhaal
210000026 Adviseur bedrijfsvoering
17 Het beslissen op aanvragen en (her)onderzoeken ingevolge het Besluit sociale zekerheidswetten Stadskanaal 2015 BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000005 Consulent inkomen A en B   ma    
21000013 Teamleider Inkomen 21000008 Medewerker uitkeringsadministratie
21000010 Medewerker terugvordering en verhaal
210000026 Adviseur bedrijfsvoering
18 Het verdagen van beslissingen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge het Besluit sociale zekerheidswetten Stadskanaal 2015 BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000005 Consulent inkomen A en B   ma    
  21000008 Medewerker uitkerings-administratie
21000013 Teamleider Inkomen 21000010 Medewerker terugvordering en verhaal
  210000026 Adviseur bedrijfsvoering
19 Het afhandelen van ingebrekestellingen in verband met het niet tijdig nemen van beslissingen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge het Besluit sociale zekerheidswetten Stadskanaal 2015 BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000005 Consulent inkomen A en B   ma    
21000013 Teamleider Inkomen 21000008 Medewerker uitkeringsadministratie A en B
210000026 Adviseur bedrijfsvoering
20 Besluiten tot verhaal (in rechte) en terugvordering (in rechte), alsmede herziening/intrekking van genomen beslissingen op grond van de onder 14 tot en met 17 genoemde regelingen en taken, de Wet maatschappelijke ondersteuning en onverschuldigde betalingen op grond van artikel 6:203 BW BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000010 Medewerker terugvordering en verhaal De afdelingsmanager of teamleider gehoord bij kwijtschelding, politiek of bestuurlijk gevoelige zaken, afzien bij dringende redenen en bij mutaties boven de € 2.500,00 in verband met terugvordering en bij verhaal mutaties boven de € 10.000,00 en behorende tot de aard van de werkzaamheden ma    
21000013 Teamleider Inkomen 210000026 Adviseur bedrijfsvoering
21 Vertegenwoordiging in en buiten rechte bij de uitvoering van de onder 10 t/m 13 genoemde regelingen en taken, de Wet maatschappelijke ondersteuning en onverschuldigde betalingen op grond van artikel 6:203 BW, alsmede procedures in verband met verstrekkingen op grond artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (gehandicaptenparkeerkaarten) BW/Burg 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000010 Medewerker terugvordering en verhaal Machtiging en volmacht voor de Medewerker terugvordering en verhaal uitsluitend voor zover het behoort tot de normale uitvoering van zijn taak.   M V
21000013 Teamleider Inkomen 210000026 Adviseur bedrijfsvoering
22 Het verstrekken van loonkostensubsidies en het aangaan van proefplaatsingen bij werkgevers ten behoeve van de doelgroep BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000007 Accountmanager   ma    
21000013 Teamleider Inkomen
23 Afgeven van garanties ingevolge de Participatiewet voor af te sluiten leningen boven de € 5.000,00 BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken       M  
24 Besluiten tot kwijtschelden dan wel buiten invordering stellen van vastgestelde vorderingen BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000010 Medewerker terugvordering en verhaal   ma    
21000013 Teamleider Inkomen
25 Het treffen van betalingsregelingen ter zake van vastgestelde vorderingen en het nemen van invorderingsmaatregelen Burg 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000005 Consulent inkomen A en B     M  
210000?13 Teamleider Inkomen 21000005 Consulent inkomen A en B ma   m
26 Het declareren van bruto-uitkeringen bij derden BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000008 Medewerker uitkeringsadministratie     M  
21000013 Teamleider Inkomen 21000010 Medewerker terugvordering en verhaal
27 Afboeken van restantvorderingen van maximaal € 50,00 BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000010 Medewerker terugvordering en verhaal   ma M  
21000013 Teamleider Inkomen 210000026 Adviseur bedrijfsvoering
28 Te besluiten tot waarschuwing of oplegging van een bestuurlijke boete (meer dan € 150,00) zoals bedoeld in de Participatiewet en artikel 20a van de IOAW en IOAZ wegens schending van de inlichtingenplicht zoals bedoeld in de Participatiewet en artikel 13 van de IOAW en IOAZ BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000004 Klantmanager

Persoonsscheiding bij een boetebedrag van
€ 340,00 of meer.

ma    
21000005 Consulent inkomen A en B
21000014 Sociaal Rechercheur
210000015 Bijzonder controleur
21000013 Teamleider Inkomen 210000026 Adviseur bedrijfsvoering
29 Te besluiten tot waarschuwing of oplegging van een bestuurlijke boete tot ten hoogste € 150,00 zoals bedoeld in de Participatiewet en artikel 20a van de IOAW en IOAZ wegens schending van de inlichtingenplicht zoals bedoeld in de Participatiewet en artikel 13 van de IOAW en IOAZ BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000004 Klantmanager   ma    
21000005 Consulent inkomen A en B
21000014 Sociaal Rechercheur
21000013 Teamleider Inkomen

21000008 Medewerker uitkerings-

administratie

21000009 Medewerker uitkerings-administratie (applicatiebeheer)
210000026 Adviseur bedrijfsvoering
30 Het beslissen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000022 Consulent Wmo   ma    
21000031 Teamleider Wmo

21000050

Medewerker front- en backoffice Wmo

31 Het verdagen van beslissingen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000022 Consulent Wmo   ma    
21000031 Teamleider Wmo
32 Het afhandelen van ingebrekestellingen in verband met het niet tijdig nemen van beslissingen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000022 Consulent Wmo   ma    
21000031 Teamleider Wmo
33 Het beslissen op aanvragen en (her) onderzoeken ingevolge artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (gehandicaptenparkeerkaarten) BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000022 Consulent Wmo   ma    
21000031 Teamleider Wmo
34 Verlenen en vaststellen subsidies tot € 10.000,00 op grond van de vigerende Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal en de daarop gebaseerde regelingen BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000002 Beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken   ma    
21000044 Teamleider beleid MZ 21000003 Beleidsmedewerker Maatschappelijke Zaken
35 Alle werkzaamheden die verband houden met de functie van contactpersoon ten behoeve van het project Pilotplus 2011 Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) Burg 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000003 Beleidsmedewerker Maatschappelijke Zaken Portefeuillehouder informeren   M  
21000044 Teamleider beleid MZ
36 Het uitvoeren van de leerplichtwet 1969 BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000023 Leerplicht-

ambtenaar

  ma    
21000035 Teamleider CJGV
37 Het afwikkelen van aanvragen voor bekostiging van de vervoerskosten van leerlingenvervoer op grond van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Stadskanaal BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken

21000023 Leerplicht-

ambtenaar

  ma    
21000035 Teamleider CJGV 21000024 Administratief medewerker leerplicht
38 Besluiten inzake aanvragen voor individuele jeugdhulpvoorzieningen; de afwijzingen van de overige jeugdhulpvoorzieningen, op grond van de Jeugdwet en zoals bedoeld in de Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015 en de Nadere regels jeugdhulp Stadskanaal 2015 BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000025 Coördinator OGGZ Voor de zgn. niet gecontracteerde jeugdhulp geldt dat slechts de manager MZ en de Teamleider CJGV mogen besluiten tot de inzet en het ondertekenen van de opdracht, tot een maximum van € 75.000,- per 12 maanden, per cliënt. ma    
21000028 Consulent jeugd allround
21000035 Teamleider CJGV

21000033 gedrags-

wetenschapper CJGV

21000034 Consulent Jeugd Veiligheid
39 Het verdagen van beslissingen op aanvragen voor individuele jeugdhulpvoorzieningen; de afwijzingen van de overige jeugdhulpvoorzieningen, op grond van de Jeugdwet en zoals bedoeld in de Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015 en de Nadere regels jeugdhulp Stadskanaal 2015 BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000025 Coördinator OGGZ   ma    
21000035 Teamleider CJGV 21000028 Consulent jeugd allround

21000033 gedrags-

wetenschapper CJGV

21000034 Consulent Jeugd Veiligheid
40 Bepalen dat een voorziening op het gebied van Jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder nodig is en het indienen van een verzoek voor een machtiging van de kinderrechter om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven (artikel 6.1.2, vijfde lid, van de Jeugdwet) BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000025 Coördinator OGGZ   ma M  
21000035 Teamleider CJGV 21000028 Consulent jeugd allround

21000033 gedrags-

wetenschapper CJGV

21000034 Consulent Jeugd Veiligheid
41 Berichten Jeugdbescherming: Verzoek Tot Onderzoek (VTO) aan de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), Notificatie van de RvdK inzake de intake op het VTO en de Notificatie van de uitkomsten van een onderzoek van de RvdK BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000025 Coördinator OGGZ     M  
21000028 Consulent jeugd allround
21000035 Teamleider CJGV 21000034 Consulent Jeugd Veiligheid
42 Berichten Jeugdreclassering: Notificatie van de rechtbank van een vonnis inzake Jeugd Reclassering Maatregel en Notificatie van de RvdK inzake Toezicht en Begeleiding BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000025 Coördinator OGGZ De machtiging voor de berichten Jeugdreclassering zijn verstrekt op naam.   M  
21000035 Teamleider CJGV 21000028 Consulent jeugd allround
21000034 Consulent Jeugd Veiligheid
43 De vertegenwoordiging in procedures inzake een verzoek om (voorwaardelijke) machtiging om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven overeenkomstig de artikelen 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 en 6.1.8 van de Jeugdwet BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000025 Coördinator OGGZ De machtiging voor de vertegenwoordiging zijn verstrekt op naam.   M  
21000028 Consulent jeugd allround
21000035 Teamleider CJGV 21000034 Consulent Jeugd Veiligheid
44 Uitvoering geven aan artikel 5.1 - 5.3 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) BW 21000001 Manager Maatschappelijke Zaken 21000022 Consulent Wmo

Voor zover daartoe bevoegd.

Met inachtneming van de termijn zoals genoemd in artikel 5.2 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

ma M  
21000031 Teamleider Wmo 21000025 Coördinator OGGZ
21000035 Teamleider CJGV

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB)

nummer omschrijving onderwerp mandaatgever van mandaatgever naar leidinggevende van mandaatgever naar functionaris bijzondere bepalingen ma M V
1 Het afsluiten en ondertekenen van contracten voor leveringen, diensten of werken met een tijdsduur van maximaal drie jaar en er (enkelvoudig) onderhands aanbesteed kan worden BW/Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000003 Beleidsadviseur ROB Volgens procedure van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en met inachtneming van de Richtlijnen budgetbeheer Stadskanaal 2012 en voor zover aangewezen als kredietbeheerder of deelkredietbeheerder ma   V
41000002 Teamleider B&I 41000004 Beleids-medewerker ROB
41000006 Medewerker civiele techniek

41000053

Teamleider beleid ROB

41000007 Medewerker bouwkunde
41000008 Adviseur beheer infrastructuur
41000054 Teamleider B&G 41000011 Administratief juridisch medewerker
41000012 Accountmanager bedrijven A
41000013 Accountmanager bedrijven B
41000016 Medewerker Milieu
41000018 Procesbewaker WABO
41000023 Medewerker beheer infrastructuur
61000015 Medewerker belastingen/WOZ
2 Bevoegd tot het doen van overige uitgaven ten bate van het team tot een bedrag van € 5.000,00 per jaar BW/Burg 41000002 Teamleider B&I   Binnen het beschikbare budget ma   V
41000053 Teamleider beleid ROB
41000054 Teamleider B&G
3 Openstellen van vacatures binnen de beschikbare formatieruimte BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer   In afstemming met de Alg. directeur   M  
4 Aangaan en ondertekenen van stageovereenkomsten BW/Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer     ma   V
41000002 Teamleider B&I
41000053 Teamleider beleid ROB
41000054 Teamleider B&G
5 Toekenning waarnemingstoelage BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer     ma    
41000002 Teamleider B&I
41000053 Teamleider beleid ROB
41000054 Teamleider B&G
6 Toestemming voor het maken van overuren BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer     ma    
41000002 Teamleider B&I
41000053 Teamleider beleid ROB
41000054 Teamleider B&G
7 Vergoeding schade aan kleding en uitrusting BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer     ma    
41000002 Teamleider B&I
41000053 Teamleider beleid ROB
41000054 Teamleider B&G
8 Uitvoeren opleidingsplan BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer   Afstemming in MT ma M  
41000002 Teamleider B&I
41000053 Teamleider beleid ROB
41000054 Teamleider B&G
9 Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en het opstellen van beoordelingen BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer     ma M  
41000002 Teamleider B&I
41000053 Teamleider beleid ROB
41000054 Teamleider B&G
10 Autoriseren van beoordelingen opgesteld door de teamleiders BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer       M  
11 Aanvragen/autoriseren van ICT-middelen bij het team ICT BW 41000002 Teamleider B&I     ma M  

41000053

Teamleider beleid ROB

41000054 Teamleider B&G
12

Verlenen van:

 • gewoon verlof
 • zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • buitengewoon verlof in het kader van de Wet arbeid en zorg en overig buitengewoon verlof
 • ouderschapsverlof
BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer     ma    
41000002 Teamleider B&I
41000053 Teamleider beleid ROB
41000054 Teamleider B&G
13
 • Het niet in behandeling nemen (niet-ontvankelijk verklaren) van aanvragen van een omgevingsvergunning (artikel 4:5 Awb)
 • Het aanhouden van aanvragen om een omgevingsvergunning in verband met het gestelde in artikel 3.3, 3.4 en 3.5 van de Wabo
 • Het verlenen van omgevingsvergunningen
 • Het wijzigen van omgevingsvergunningen
 • Het intrekken van omgevingsvergunningen
 • Het weigeren van reguliere omgevingsvergunningen
BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000004 Beleids-medewerker ROB
 • Voordat een aanvraag niet in behandeling wordt genomen of niet-ontvankelijk wordt verklaard dient de aanvrager in de gelegenheid worden gesteld om de aanvraag aan te vullen.
 • Nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de termijn is verstreken wordt er binnen vier weken een besluit genomen. Dit besluit wordt bekend gemaakt.
 • Bij het aanhouden van aanvragen om een omgevingsvergunning wordt mededeling aan de aanvrager gedaan.
 • Bij het intrekken of wijzigen van een aanvraag moet de vergunninghouder instemmen.
ma    
41000053 Teamleider beleid ROB 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH
14 Het opstarten van de procedure en het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 1 van de Wabo BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000004 Beleids-medewerker ROB     M  
41000053 Teamleider beleid ROB 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH
15 Het opstarten van de procedure en het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 lid 2 van de Wabo BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000004 Beleids-medewerker ROB   ma    
41000053 Teamleider beleid ROB 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH
16 Verlenen van omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 2 van de Wabo BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000004 Beleids-medewerker ROB   ma    
41000053 Teamleider beleid ROB 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH
17 Verlengen beslistermijn in reguliere procedure op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wabo BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000004 Beleids-medewerker ROB Het verdagingsbesluit moet gepubliceerd worden. Uitgebreide procedure: Aanvrager kan zienswijze op voornemen tot verdaging indienen (artikel 3:15 lid 3 Awb) ma    
41000053 Teamleider beleid ROB 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH
18 Verlengen beslistermijn in uitgebreide procedure op grond van artikel 3:18 lid 2 Awb in samenhang met artikel 3.12 lid 7 en 8 van de Wabo BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000004 Beleids-medewerker ROB Voordat het besluit wordt genomen dient de aanvrager in de gelegenheid te worden gesteld om zijn zienswijze op dit voornemen te geven (artikel 3:15 lid 3 Awb) ma    
41000053 Teamleider beleid ROB 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH
19 De bevoegdheid voor het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 onderdeel a, onder 3o Wabo. BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000004 Beleids-medewerker ROB Na instemming van het college met het ontwerpbesluit waartegen geen zienswijzen zijn ingebracht ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
20 Stilleggen van bouw(activiteiten) zonder vergunning of in afwijking van de omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Portefeuillehouder informeren ma M  
41000053 Teamleider beleid ROB
21 Verlening ontheffing op grond van de Bouwverordening BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
22 Afgifte verklaring dat er geen omgevingsvergunning is vereist. BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma M  
41000053 Teamleider beleid ROB
23 Het uitvoeren van de Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000004 Beleids-medewerker ROB Portefeuillehouder informeren bij afwijzen van leningsaanvragen ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
24 Het schouwen van woonschepen en woonwagens op grond van het Reglement woonwagens en woonschepen en het aanschrijven van eigenaar of bewoner bij geconstateerde overtreding BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma M  
41000053 Teamleider beleid ROB
25 Uitvoering Beschikking steun eigen woningen en Regeling premiehuurwoningen (BWS) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Met inachtneming van de contingent-verdeling zoals die door BW is vastgesteld   M  
41000053 Teamleider beleid ROB
26 Uitvoering Beschikking steun huurwoningen normkostensysteem (BWS) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Met inachtneming van de contingent-verdeling zoals die door BW is vastgesteld   M  
41000053 Teamleider beleid ROB
27 Uitvoering Regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen (BWS) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Met inachtneming van de contingent-verdeling zoals die door BW is vastgesteld   M  
41000053 Teamleider beleid ROB
28 Meldingen in het kader van de Wet milieubeheer afhandelen BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
29 Verlening ontheffing en akkoordverklaring melding Bodemlozingsbesluit BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
30 Ontheffing routering gevaarlijke stoffen en laden en lossen consumentenvuurwerk BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
31 Ontheffing verlenen voor het verbranden van afval buiten inrichtingen conform artikel 10.63 lid 2 Wet Milieubeheer BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
32 Afhandelen van een aanvraagprocedure met betrekking tot het toestaan van een hogere waarde voor de hoogst toelaatbare geluidsbelasting. BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000003 Beleidsadviseur ROB   ma M  
41000053 Teamleider beleid ROB 41000004 Beleids-medewerker ROB
33 Het nemen van een besluit op een aanvraag met betrekking tot het toestaan van een hogere waarde voor de hoogst toelaatbare geluidsbelasting BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
34 Het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel en 15 en 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000003 Beleidsadviseur ROB Overleg en advies politie ma    
41000004 Beleids-medewerker ROB
41000053 Teamleider beleid ROB 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH
35 Verlenen ontheffingen verkeerstekens in diverse artikelen van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (artikel 87 RVV) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000003 Beleidsadviseur ROB Overleg met de politie ma    
41000004 Beleids-medewerker ROB
41000053 Teamleider beleid ROB 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH
36 Verlenen van ontheffingen voor wedstrijden op de weg (artikel 148 Wegenverkeerswet 1994) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000003 Beleidsadviseur ROB Overleg met de politie ma    
41000004 Beleids-medewerker ROB
41000053 Teamleider beleid ROB 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH
37 Aanstellen verkeersregelaars artikel 56 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Overleg met politie ma M  
41000053 Teamleider beleid ROB
38 Het verdagen van de beslistermijn voor het aanvragen van vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
39 Het afhandelen van ingebrekestellingen in verband met het niet tijdig nemen van een beslissing op aanvragen van vergunningen of ontheffingen op grond van de Wabo of de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000003 Beleidsadviseur ROB   ma    
41000004 Beleids-medewerker ROB
41000053 Teamleider beleid ROB 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH
40 Verlenen ontheffingen parkeerverbod grote voertuigen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Overleg met de politie ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
41 Verlenen van ontheffing voor het hebben van voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg (artikel 2.1.5.1 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Politie informeren ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
42 Verlenen van een vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg en het maken of veranderen van een uitweg (artikel 2.1.5.2 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
43 Aanschrijving tot verwijdering van in de weg staande voorwerpen en beplanting (artikel 2.1.6.3 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Overleg met portefeuillehouder ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
44 Verlenen vergunning evenement en afhandelen melding (artikel 2.2.2 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008) Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Politie informeren ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
45 Verlenen van ontheffing / vergunning voor de exploitatie van een terras (artikel 2.3.1.2 Algemene Plaatselijke verordening gemeente Stadskanaal 2008) Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Politie informeren ma    
41000053 Teamleider beleid ROB  
46 Verlenen verloven bedrijfsmatig verstrekken alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse(artikel 2.3.1.3b Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008) Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Politie informeren ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
47 Verlenen ontheffingen sluitingstijd Oud en Nieuw (artikel 2.3.5.1.5a Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008) Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Burgemeester en politie informeren ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
48 Aanschrijven met betrekking tot gevaarlijke honden (artikel 2.4.19 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Politie informeren ma M  
41000053 Teamleider beleid ROB
49 Aanschrijven met betrekking tot het houden van hinderlijke of schadelijke dieren (artikel 2.4.20 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Politie informeren ma M  
41000053 Teamleider beleid ROB
50 Verlening ontheffing geluidhinder (artikel 4.1.5 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
51 Verlenen van ontheffing voor het parkeren van voertuigen van een autobedrijf e.d. (artikel 5.1.2 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
52 Ontheffing parkeerverbod voor caravans e.d. (artikel 5.1.5 Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Stadskanaal 2008) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Overleg met de politie ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
53 Verlenen van ontheffing voor het parkeren van reclamevoertuigen (artikel 5.1.6 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
54 Verlenen vergunning inzameling van geld en goed (artikel 5.2.1 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Politie informeren ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
55 Verlenen standplaatsvergunningen (artikel 5.2.3.2 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Politie informeren ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
56 Bericht geven ontvangen melding houden snuffelmarkt (artikel 5.2.4 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008) Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Politie informeren ma M  
41000053 Teamleider beleid ROB
57 Uitvoering geven aan Hoofdstuk 5 afdeling 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 ten aanzien van woonschepen BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma M  
41000053 Teamleider beleid ROB
58 Verlening ontheffing verbod vuur te stoken (artikel 5.5.1 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
59 Het verlenen van vergunning om standplaats op de markt (Verordening warenmarkten gemeente Stadskanaal) en/of het afwijzen van een aanvraag om vergunning voor een standplaats op de markt indien niet wordt voldaan aan hetgeen is gesteld in de Nadere regels warenmarkten Stadskanaal BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
60 Verlenging van de plaats op de wachtlijst ten behoeve van de markt BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Markcommissie informeren ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
61 Verlenen van vergunningen op grond van artikel 3 Drank- en Horecawet BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH In overleg met politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit informeren ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
62 Verlenen van ontheffingen van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH In overleg met politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit informeren ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
63 Verlenen vrijstellingen / ontheffingen openingstijden (Verordening winkeltijden Stadskanaal 2015) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Politie informeren ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
64 Verlenen vergunningen op grond van artikel 3 Wet op de Kansspelen BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Politie informeren ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
65 Verlenen vergunningen op grond van artikel 30b van de Wet op de Kansspelen (speelautomaten) Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Politie informeren ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
66 Afgeven van verklaring van geen bezwaar Luchtvaartwetgeving Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH Politie informeren   M  
41000053 Teamleider beleid ROB
67 Verlenen toestemming tot het maken van een huisaansluiting op de riolering BW/Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma   V
41000053 Teamleider beleid ROB
68 Verhuren en in gebruik geven van gemeente-eigendommen, alsmede de uitgifte van volkstuinen BW/Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000004 Beleids-medewerker ROB Uitgezonderd accommodatiebeheer en uitgezonderd verpachtingen ma   V
41000053 Teamleider beleid ROB 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH
69 Verlenen toestemming gebruik gemeentegrond (zogenaamde burgerrechtelijke vergunningen) BW/Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000004 Beleids-medewerker ROB Overleg met Team Beheer en Infra ma   V
41000053 Teamleider beleid ROB 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH
70

Het vervreemden van gemeente-eigendommen voor zover dit betreft:

 • 1. grond bestemd voor de bouw van openbare werken van openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, telefooncellen, wachthuisjes, aardgasontvangststations en naar haar aard daarmee gelijk gestelde bouwwerken
 • 2. de verkoop van gronden op basis van het groenstructuurplan
BW/Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000004 Beleids-medewerker ROB Met inachtneming van de voorwaarden genoemd in bijlage 2 ma   V
41000053 Teamleider beleid ROB 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH
71 Het vervreemden van gemeente-eigendommen inhoudende de verkoop van bouwterreinen voor (vrijstaande) woningen en groenstroken BW/Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000004 Beleids-medewerker ROB Met inachtneming van de voorwaarden genoemd in bijlage 2 ma   V
41000053 Teamleider beleid ROB 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH
72 Verlenen van optie op en reserveringen van industriegrond BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000012 Accountmanager bedrijven   ma M  
41000053 Teamleider beleid ROB
73 Verpachting (algemeen) en grasgewas BW/Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000004 Beleids-medewerker ROB Met inachtneming van de voorwaarden genoemd in bijlage 2 ma   V
41000002 Teamleider B&I
41000053 Teamleider beleid ROB
74 In gebruik geven van alsmede verlengen en/of vernieuwing van huurcontracten van overige accommodaties ten behoeve van welzijnsaangelegenheden BW/Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000004 Beleids-medewerker ROB Met inachtneming van de voorwaarden genoemd in bijlage 2 ma   V
41000002 Teamleider B&I
41000053 Teamleider beleid ROB
75 Het optreden als gemachtigde tot het aanvragen van inlichtingen op grond van artikel 9 t/m 13 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens; artikel 8 Drank- en Horecawet; artikel 2, 3 en 4 Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999 BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH     M  
41000053 Teamleider beleid ROB
76 Uitvoering van de Verordening straatnaamgeving en nummer Stadskanaal (wat huisnummering betreft) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
77 Besluitvorming over uitvoering Wet kinderopvang BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
78 Het in bruikleen geven van (gym) materialen BW/Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000026 Medewerker secretariaat en ondersteuning   ma   V
41000002 Teamleider B&I
41000053 Teamleider beleid ROB
79 Het uitvoeren van de Verordening Starterslening Stadskanaal 2015 BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000003 Beleids-

adviseur ROB

Portefeuillehouder informeren bij afwijzen van leningsaanvragen ma    
41000053 Teamleider beleid ROB

41000004 Beleids-

medewerker ROB

80 Verlenen van vergunningen op grond van artikel 15 van de Leegstandswet BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
81 Het verdagen van beslissingen op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000003 Beleids-

adviseur ROB

  ma    
41000002 Teamleider B&I

41000004 Beleids-

medewerker ROB

41000053 Teamleider beleid ROB 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH
41000054 Teamleider B&G
82 Het afwikkelen van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000003 Beleids-

adviseur ROB

Overleg met verantwoordelijk portefeuillehouder ma    
41000002 Teamleider B&I

41000004 Beleids-

medewerker ROB

41000053 Teamleider beleid ROB 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH
41000054 Teamleider B&G
83 Verlenen en vaststellen subsidies tot € 10.000,00 op grond van de vigerende Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal en de daarop gebaseerde regelingen BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000003 Beleidsadviseur ROB   ma    
41000053 Teamleider beleid ROB 41000004 Beleids-medewerker ROB
41000012 Accountmanager bedrijven A
84 Het nemen van beslissingen voor het opnemen van kinderopvangcentra, gastouderbureaus en gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma    
41000053 Teamleider beleid ROB
85 Opstellen van een schriftelijke verklaring van wijziging of opneming in het belang van een goede registratie van één of meer gegevens in de adressenregistratie of gebouwenregistratie (artikel 10, Wet basisregistraties adressen en gebouwen) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000039 Medewerker geografische informatie-voorziening     M  
41000054 Teamleider B&G
86 Afgeven van een schriftelijke verklaring van de signalering van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op één of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens (artikel 10, Wet basisregistratie adressen en gebouwen) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000039 Medewerker geografische informatie-voorziening     M  
41000053 Teamleider beleid ROB
41000054 Teamleider B&G 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH
87 Opmaken van proces-verbaal van constatering van een feitelijk gebruik of feitelijk bestaan van benaming van een object (artikel 10, Wet basisregistraties adressen en gebouwen) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000039 Medewerker geografische informatie-voorziening     M  
41000053 Teamleider beleid ROB 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH
41000054 Teamleider B&G
88 Opstellen van een schriftelijke verklaring van een ambtshalve correctie van één of meer op grond van een ander brondocument in de adressenregistratie of gebouwenregistratie opgenomen gegevens (artikel 10, Wet basisregistraties adressen en gebouwen) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000039 Medewerker geografische informatie-voorziening     M  
41000054 Teamleider B&G
89

In het kader van de uitvoering van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 • het toetsen van brondocumenten aan vereisten voor inschrijving
 • het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers
 • het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie
 • het plaatsen van aantekeningen in het brondocument
 • het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie.
 • verstrekken van bewijs van inschrijving
 • het waarmerken van afschriften van brondocumenten
 • het op verzoek verstrekken van afschriften en of uittreksel uit het register en registratie
 • het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties;
 • het (doen) verstrekken van berichten aan de Landelijke Voorziening
BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000039 Medewerker geografische informatie-voorziening     M  
41000054 Teamleider B&G
90 Beheer van registraties op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000039 Medewerker geografische informatie-voorziening     M  
41000054 Teamleider B&G
91 Het feitelijk waarmerken en publiceren van digitale Wro-instrumenten. BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000039 Medewerker geografische informatie-voorziening     M  
41000054 Teamleider B&G 41000041 Medewerker CAD/GIS
92 Het waarmerken en publiceren van het manifest waarin de vindplaats van alle beschikbaar gestelde Wro-instrumenten is vastgelegd. BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000039 Medewerker geografische informatie-voorziening     M  
41000054 Teamleider B&G 41000041 Medewerker CAD/GIS
93 Netwerkbeheer ondergrondse kabels en leidingen in eigendom van de gemeente en eindverantwoordelijke liggingsgevingsapplicatie BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000006 Medewerker civiele techniek     M  
41000002 Teamleider B&I
94 Verlening toestemming tot het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000006 Medewerker civiele techniek   ma    
41000002 Teamleider B&I
95 Wijziging dagen, tijden en routes ophalen huishoudelijk afval (artikel 10 Afvalstoffenverordening) BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000008 Adviseur Beheer Infrastructuur   ma    
41000002 Teamleider B&I
96 Het aansprakelijk stellen voor beschadiging van gemeente-eigendommen en mededeling aangaande verschuldigd schadevergoedingsbedrag en wijze van betaling daarvan BW/Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000007 Medewerker bouwkunde     M  
41000002 Teamleider B&I
97 Het aanschaffen van sportmaterialen BW/Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

41000004

Beleids-medewerker ROB

Mits dit binnen de begroting valt ma   V
41000002 Teamleider B&I 41000007 Medewerker bouwkunde
41000053 Teamleider beleid ROB
98 Het in gebruik geven van buitensport-accommodaties BW/Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000007 Medewerker bouwkunde   ma   V
41000002 Teamleider B&I 41000023 Medewerker secretariaat en ondersteuning In overleg met 41000007 Medewerker bouwkunde
41000026 Medewerker ondersteuning B&I
99 Het in gebruik geven van sporthallen en gymlokalen BW/Burg 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000023 Medewerker secretariaat en ondersteuning   ma   V
41000026 Medewerker ondersteuning B&I
41000002 Teamleider B&I
100 Het geven van ontheffing van de sluitingstijden van sportvelden BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000023 Medewerker secretariaat en ondersteuning   ma    
41000002 Teamleider B&I 41000026 Medewerker ondersteuning B&I
101 Het vaststellen en uitvoering geven aan de strooiroutes (gladheidsbestrijding) in de gemeente BW 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 41000023 Medewerker secretariaat en ondersteuning   ma M  
41000002 Teamleider B&I 41000026 Medewerker ondersteuning B&I
102 Het beslissen op bezwaarschriften tegen belastingaanslagen Heffings-ambtenaar  

61000015 Medewerker belastingen/

WOZ

  ma    
61000016 Medewerker belastingen
61000017 WOZ deskundige
103 Het uitvoeren van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter zake van behandeling van beroepschriften Heffings-ambtenaar  

61000015 Medewerker belastingen/

WOZ

    M  
61000016 Medewerker belastingen
61000017 WOZ deskundige
104 Uitvoering van wettelijke bepalingen aangaande heffing van gemeentelijke belastingen. Heffings-ambtenaar  

61000015 Medewerker belastingen/

WOZ

  ma    
61000016 Medewerker belastingen      
105
 • 1. Het bepalen van de waarde van een onroerende zaak
 • 2. Het aanwijzen van de WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie
 • 3. Het vaststellen van de WOZ-beschikkingen
Heffings-ambtenaar  

61000015 Medewerker belastingen/

WOZ

  ma    
61000016 Medewerker belastingen
61000017 WOZ deskundige
106 Vaststellen hoogte legesbedrag Heffings-ambtenaar   41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH   ma    
107 Controle hoogte legesbedrag Heffings-ambtenaar   41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH     M  

Afdeling Dienstverlening

nummer omschrijving onderwerp mandaat-gever van mandaatgever naar leidinggevende van mandaatgever naar functionaris bijzondere bepalingen ma M V
1 Het afsluiten en ondertekenen van contracten voor leveringen, diensten of werken met een tijdsduur van maximaal drie jaar en er (enkelvoudig) onderhands aanbesteed kan worden BW/Burg 51000001 Manager Dienstverlening 61000003 Adviseur financiën Volgens procedure van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en met inachtneming van de Richtlijnen budgetbeheer Stadskanaal 2012 en voor zover aangewezen als kredietbeheerder of deelkredietbeheerder ma   V
    51000028 Teamleider KCC 61000005 Medewerker financiën A        
      61000011 Adviseur P&O        
    51000039 Teamleider ICT 61000012 Medewerker salarisadministratie A        
    51000004 Teamleider DIV 61000020 Adviseur communicatie        
    51000135 Teamleider F&C 61000026 Adviseur bestuurlijk- juridisch A        
    51000136 Teamleider P&J 51000020 Medewerker post en archief A        
      51000021 Medewerker post, archief en repro        
2 Bevoegd tot het doen van overige uitgaven ten bate van het team tot een bedrag van € 5.000,00 per jaar BW/Burg 51000028 Teamleider KCC   Binnen het beschikbare budget ma   V
      51000135 Teamleider P&J          
      51000136 Teamleider F&C          
      51000039 Teamleider ICT          
      51000004 Teamleider DIV          
3 Openstellen van vacatures binnen de beschikbare formatieruimte BW 51000001 Manager Dienstverlening   In afstemming met de Alg. directeur   M  
4 Aangaan en ondertekenen van stageovereenkomsten BW/Burg 51000001 Manager Dienstverlening     ma   V
      51000028 Teamleider KCC          
      51000136 Teamleider P&J          
      51000135 Teamleider F&C          
      51000039 Teamleider ICT          
      51000004 Teamleider DIV          
5 Toekenning waarnemingstoelage BW 51000001 Manager Dienstverlening     ma    
6 Toestemming voor het maken van overuren BW 51000001 Manager Dienstverlening     ma    
      51000028 Teamleider KCC          
      51000136 Teamleider P&J          
      51000135 Teamleider F&C          
      51000039 Teamleider ICT          
      51000004 Teamleider DIV          
7 Vergoeding schade aan kleding en uitrusting BW 51000001 Manager Dienstverlening     ma    
      51000028 Teamleider KCC          
      51000136 Teamleider P&J          
      51000135 Teamleider F&C          
      51000039 Teamleider ICT          
      51000004 Teamleider DIV          
8 Uitvoeren opleidingsplan BW 51000001 Manager Dienstverlening   Afstemming in MT   M  
      51000028 Teamleider KCC          
      51000136 Teamleider P&J          
      51000135 Teamleider F&C          
      51000039 Teamleider ICT          
      51000004 Teamleider DIV          
9 Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en het opstellen van beoordelingen BW 51000001 Manager Dienstverlening     ma M  
      51000028 Teamleider KCC          
      51000136 Teamleider P&J          
      51000135 Teamleider F&C          
      51000039 Teamleider ICT          
      51000004 Teamleider DIV          
10 Autoriseren van beoordelingen opgesteld door de teamleiders BW 51000001 Manager Dienstverlening       M  
11 Aanvragen/autoriseren van ICT-middelen bij het team ICT BW 51000028 Teamleider KCC     ma M  
      51000136 Teamleider P&J          
      51000135 Teamleider F&C          
      51000039 Teamleider ICT          
      51000004 Teamleider DIV          
12

Verlenen van:

 • gewoon verlof
 • zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • buitengewoon verlof in het kader van de Wet arbeid en zorg en overig buitengewoon verlof
 • ouderschapsverlof
BW 51000001 Manager Dienstverlening     ma    
      51000028 Teamleider KCC          
      51000136 Teamleider P&J          
      51000135 Teamleider F&C          
      51000039 Teamleider ICT          
      51000004 Teamleider DIV          
13 Het in ontvangst nemen van aangetekende stukken, pakketten, poststukken, postwissels en cheques Burg 51000001 Manager Dienstverlening 51000018 Applicatie-beheerder/     M  
      51000004 Teamleider DIV Medewerker DIV        
      51000028 Teamleider KCC 51000019        
        Medewerker DIV        
        51000020 Medewerker post en archief A        
14 Het ondertekenen van ontvangstbewijzen met betrekking tot rijbewijzen, identiteitsbewijzen en paspoorten Burg 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A     M  
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
        51000027 Medewerker KCC A        
15 Het in ontvangst nemen en tekenen van deurwaardersexploten Burg 51000001 Manager Dienstverlening 51000019     M V
      51000028 Teamleider KCC Medewerker DIV        
      51000004 51000020 Medewerker post en archief A        
16 Machtiging periodieke vernietiging archiefbescheiden BW 51000001 Manager Dienstverlening       M  
     

51000004

Teamleider DIV

       
17 Beslissen op aanvraag van rijbewijzen en het verrichten van daarmee verband houdende werkzaamheden Burg 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A   ma    
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
        51000027 Medewerker KCC A        
18 Beslissing op aanvraag van paspoorten en Europese identiteitskaarten en het verrichten van daarmee verband houdende werkzaamheden Burg 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A   ma M  
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
        51000027 Medewerker KCC A        
19 Verantwoording aan Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de voorraadadministratie en financiële afwikkeling van rijbewijzen BW 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A   ma    
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
20 Vaststelling openingsuren burgerlijke stand overeenkomstig artikel 6, leden 2, 3 en 5 van het Reglement burgerlijke stand Stadskanaal 2016 BW 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A   ma    
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
21 Aanwijzen trouwlocatie BW 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker Burgerzaken A   ma    
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
22 Uitvoering Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Stadskanaal 2018 BW 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A   ma M  
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
23 Afgifte van “Laissez passer” van lijken Burg 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A   ma   V
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
24 Verstrekken van verloven tot ontleden van lijken Burg 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A   ma   V
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
25 Verstrekken van verloven uitstel van begraving / crematie Burg 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A     M V
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
26 Het verzenden van de op de begrafenisrechten betrekking hebbende kennisgeving en het invorderen van rechten Invorderingsambtenaar 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A   ma M  
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
27 Het ter kennis brengen en het invorderen van het legesbedrag met betrekking tot aangelegenheden van het onderdeel burgerzaken Invorderingsambtenaar 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 51000025 Medewerker burgerzaken A   ma M  
      41000053 Teamleider beleid ROB 51000026 Medewerker burgerzaken B        
        51000027 Medewerker KCC A        
28 Uitvoering Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) en Besluit basisregistratie personen BW 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A   ma M  
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
        51000027 Medewerker KCC A        
29 Advisering over verzoeken om naturalisatie, geslachtsnaamwijziging en optieverklaring Burg 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A     M V
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
30 Het in ontvangstnemen van aanvragen voor een verblijfsvergunning en het uitreiken van verblijfsdocumenten BW 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A     M  
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
31 Verantwoording aan de Immigratie en Naturalisatiedienst over voorraadadministratie en financiële afwikkeling van verblijfsdocumenten en stickers Burg 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A   ma M  
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
32 Het verstrekken van inlichtingen uit het kiezersregister BW 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A     M  
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
        51000027 Medewerker KCC A        
33 Indeling van stemdistricten BW 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A   ma M  
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
        51000027 Medewerker KCC A        
34 Aanwijzing van stembureaus BW 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A   ma M  
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
        51000027 Medewerker KCC A        
35 Het uitreiken van nieuwe oproepingskaarten. BW 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A     M  
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
        51000027 Medewerker KCC A        
36 Aanwijzen leden stembureaus. BW 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A   ma M  
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
        51000027 Medewerker KCC A        
37

Uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikelen H4, lid 3, K, L en M van de Kieswet:

 • afleggen ondersteuningsverklaring
 • stemming
 • stemmen op stembureau naar keuze
 • stemmen per brief
 • stemmen bij volmacht
Burg 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A   ma M  
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
        51000027 Medewerker KCC A        
38 Beslissen op verzoek registratie deelname verkiezingen Europees Parlement (EP BW 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A   ma    
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
        51000027 Medewerker KCC A        
39 Uitvoering Kaderwet Dienstplicht Burg 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A   ma M  
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
40 Beheer en verantwoording centrale kas BW 51000001 Manager Dienstverlening 51000025 Medewerker burgerzaken A     M V
      51000028 Teamleider KCC 51000026 Medewerker burgerzaken B        
41 Het declareren van gelden bij het Ministerie van SZW ingevolge de IOAW, IOAZ en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000007 Financieel administratief medewerker A   ma M  
      51000135 Teamleider F&C          
42 Opgave van definitieve kosten bij het Ministerie van SZW voor IOAW, IOAZ en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000007 Financieel administratief medewerker A   ma M  
    51000135 Teamleider F&C          
43 Aangifte loonbelasting/premie Volksverzekeringen/Uitkeringen sociale zaken BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000007 Financieel administratief medewerker A   ma M  
      51000135 Teamleider F&C          
44 Voorschotmutaties/afrekeningen sociale verzekeringspremies uitkeringen sociale zaken BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000007 Financieel administratief medewerker A   ma M  
      51000135 Teamleider F&C          
45 Aangifte omzetbelasting voor de gemeente en het Theater Geert Teis BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000007 Financieel administratief medewerker A   ma M  
      51000135 Teamleider F&C          
46 Aangifte BTW compensatiefonds BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000007 Financieel administratief medewerker A   ma M  
      51000135 Teamleider F&C          
47 Declaratie subsidies en bijdragen bij Ministeries en ten behoeve van herinrichtingsprojecten BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000007 Financieel administratief medewerker A   ma M  
      51000135 Teamleider F&C 61000008 Financieel administratief medewerker B        
48
 • Het uitzetten van geld via schatkist-bankieren
 • Het aantrekken van kort geld (< 1 jaar)
 • Bankcondities en tarieven afspreken
BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000005 Medewerker financiën A (door manager aangewezen)   ma M  
      51000135 Teamleider F&C 61000003 Adviseur financiën B (door manager aangewezen)        
49 Uitvoeren betalingsopdrachten BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000009 Kassier   ma M  
      51000135 Teamleider F&C 61000002 Adviseur financiën A        
        61000003 Adviseur financiën B (door manager aangewezen)        
50 Het opdracht geven tot uitvoeren van de privaatrechtelijke invordering BW/Burg 51000001 Manager Dienstverlening 61000008 Financieel administratief medewerker B   ma M  
      51000135 Teamleider F&C          
51 Werkzaamheden betreffende de werving en selectie van een door het college van B&W opengestelde vacature alsmede de daaropvolgende indienstneming BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000011 Adviseur P&O B     M  
      51000135 Teamleider P&J 61000031 Junior adviseur P&O        
52 Uitvoering van belastingvoorschriften met betrekking tot personeelsadministratie van de gemeente BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000012 Medewerker salaris-administratie A   ma M  
      51000136 Teamleider P&J 61000013 Medewerker salaris-administratie B        
53 Uitvoering regelingen ten behoeve van het ABP, ziektekostenverzekeringen en UWV, daarbij ook behorende de kortingsregeling in verband met ziekte BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000012 Medewerker salaris-administratie A   ma M  
      51000136 Teamleider P&J 61000013 Medewerker salaris-administratie B        
        61000014 Medewerker personeels-administratie        
54 Uitvoering van de Regeling Studiekostenfaciliteiten BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000012 Medewerker salaris-administratie A   ma M  
      51000136 Teamleider P&J 61000013 Medewerker salaris-administratie B        
        61000014 Medewerker personeels-administratie        
55 Vaststelling van de uitbetaling van gratificaties bij jubilea BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000012 Medewerker salaris-administratie A   ma M  
      510000136 Teamleider P&J 61000014 Medewerker personeels-administratie        
56 Uitvoering IKB BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000012 Medewerker salaris-administratie A   ma M  
      51000136 Teamleider P&J 61000014 Medewerker personeels-administratie        
57

Opstellen van aanvragen op grond van:

 • ouderdomspensioen
 • keuzepensioen
 • WAO
 • WIA
 • Invaliditeitspensioen
BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000012 Medewerker salaris-administratie A     M  
      51000136 Teamleider P&J          
58 Afgifte van inkomensverklaringen en verklaringen van dienstverband BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000012 Medewerker salaris-administratie A   ma M  
      51000136 Teamleider P&J 61000013 Medewerker salaris-administratie B        
59 Afhandeling declaraties met betrekking tot het A en O fonds en werkgelegenheidsmaatregelen BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000012 Medewerker salaris-administratie A   ma M  
      51000136 Teamleider P&J          
60 Uitvoering subsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000008 Financieel administratief medewerker B   ma M  
      51000135 Teamleider F&C          
61 Het nemen van beslissingen voor het opnemen van kinderopvangcentra, gastouderbureaus en gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000008 Financieel administratief medewerker B   ma M  
      51000135 Teamleider F&C          
62 Het aanmelden en afwikkelen van schadegevallen en het behandelen van aansprakelijkstellingen van de gemeente door derden BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000008 Financieel administratief medewerker B   ma M  
      51000136 Teamleider P&J 61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A        
        61000027 Adviseur bestuurlijk- juridisch B        
        61000027 Adviseur bestuurlijk- juridisch B        
        61000028        
        Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A        
        Medewerkers ABN-AMRO        
63 Het aansprakelijk stellen voor beschadiging van gemeente-eigendommen en mededeling aangaande verschuldigde schadevergoeding en wijze van betaling daarvan BW/Burg 51000001 Manager Dienstverlening 61000026 Adviseur bestuurlijk- juridisch A   ma M  
      51000136 Teamleider P&J 61000027 Adviseur bestuurlijk- juridisch B        
        61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A        
        61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B        
64 Het aangaan, wijzigen en opzeggen van verzekeringen BW/Burg 51000001 Manager Dienstverlening 61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A   ma   V
      51000136 Teamleider P&J 61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B        
65 Verhuren en in gebruik geven van gemeente-eigendommen BW/Burg 51000001 Manager Dienstverlening 61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A In overleg met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en met inachtneming van de voorwaarden genoemd in bijlage 2 ma   V
      51000136 Teamleider P&J 61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B        
        61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A        
        61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B        
66 Verlenen toestemming gebruik gemeentegrond (zogenaamde burgerrechtelijke vergunningen) BW/Burg 51000001 Manager Dienstverlening 61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A In overleg met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en met inachtneming van de voorwaarden genoemd in bijlage 2   M V
      51000136 Teamleider P&J 61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B        
        61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A        
        61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B        
67

Het vervreemden van gemeente-eigendommen voor zover dit betreft:

 • grond bestemd voor de bouw van openbare werken van openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, telefooncellen, wachthuisjes, aardgasontvangststations en naar haar aard daarmee gelijk gestelde bouwwerken
 • de verkoop van gronden op basis van het groenstructuurplan
BW/Burg 51000001 Manager Dienstverlening 61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A In overleg met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en met inachtneming van de voorwaarden genoemd in bijlage 2 ma   V
      51000136 Teamleider P&J 61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B        
        61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A        
        61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B        
68 Het vervreemden van gemeente-eigendommen inhoudende de verkoop van bouwterreinen voor (vrijstaande) woningen en groenstroken BW/Burg 51000001 Manager Dienstverlening 61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A In overleg met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en met inachtneming van de voorwaarden genoemd in bijlage 2 ma   V
      51000136 Teamleider P&J 61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B        
        61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A        
        61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B        
69 Verpachting (algemeen) en grasgewas BW/Burg 51000001 Manager Dienstverlening 61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A In overleg met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en met inachtneming van de voorwaarden genoemd in bijlage 2 ma   V
      51000136 Teamleider P&J 61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B        
        61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A        
        61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B        
70 Bezwaring van gemeente-eigendommen, voor zover dit betreft het vestigen van zakelijke rechten BW/Burg 51000001 Manager Dienstverlening 61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A In overleg met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en met inachtneming van de voorwaarden genoemd in bijlage 2 ma   V
      51000136 Teamleider P&J 61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B        
        61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A        
        61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B        
71

Het ondertekenen van akten voortvloeiende uit het mandaat, inhoudende de vertegenwoordiging van de gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen ter zake van:

 • aan- en verkoop (inclusief ruiling) van onroerende goederen
 • het bezwaren van gemeente- eigendommen
 • het vestigen van zakelijke rechten ten behoeve van de gemeente
 • exploitatie-overeenkomsten
Burg   Medewerkers notariskantoor       V
72 Het optreden als gemachtigde tot het aanvragen van inlichtingen als bedoeld in artikel 9 en 13 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikel 30 lid 1 onder d en lid 2 K, artikel 14, 1e lid onderdeel s van het Besluit Politieregisters, artikel 41 van de Gezondheidswet en het centraal archief bijzondere rechtspleging Burg 51000001 Manager Dienstverlening 61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B Alleen ten behoeve van een koninklijke onderscheiding   M  
      51000136 Teamleider P&J 61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B        
73 Het verdagen van de beslissing op grond van artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000011 Adviseur P&O   ma    
      51000136 Teamleider P&J 61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A        
        61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B        
        61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A        
        61000029 Medewerker bestuurlijk-juridisch zaken B        
74 Melding van de verwerking van persoonsgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens BW/Burg 51000001 Manager Dienstverlening 61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A     M  
      51000136 Teamleider P&J 61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B        
        61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A        
        61000029 Medewerker bestuurlijk-juridisch zaken B        
75 Melding van datalekken BW 51000001 Manager Dienstverlening 51000045 Privacy Officer In overleg met de Functionaris Gegevensbescherming en voor zover nodig met de Chief Information Security Officer en met inachtneming van het vigerend Protocol datalekken gemeente Stadskanaal   M  
      51000136 Teamleider P&J Functionaris Gegevens-bescherming        
76 Verlenen en vaststellen subsidies tot € 10.000,00 op grond van de vigerende Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal en de daarop gebaseerde regelingen BW 51000001 Manager Dienstverlening 61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A   ma    
      51000136 Teamleider P&J 61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B        
      51000135 Teamleider F&C 61000008 Financieel administratief medewerker B Voor zover het jubileumgratificaties betreft aangevraagd door instellingen en verenigingen in de gemeente.      
77 Het afwikkelen van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur BW/Burg 51000001 Manager Dienstverlening 61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A Overleg met verantwoordelijk portefeuillehouder ma    
      51000136 Teamleider P&J 61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B        
        61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A        
        61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B        
78 Het verdagen van beslissingen op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur BW/Burg 51000001 Manager Dienstverlening 61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A   ma    
      51000136 Teamleider P&J 61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B        
        61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A        
        61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B        
79 Het afhandelen van ingebrekestellingen BW/Burg 51000001 Manager Dienstverlening 61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A   ma    
      51000136 Teamleider P&J 61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B        
        61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A        
        61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B        
80 Het aanvragen van ESF-subsidies BW/Burg 51000001 Manager Dienstverlening 61000030 Adviseur subsidies Portefeuillehouder informeren ma M  
      51000136 Teamleider P&J          
81 Alle werkzaamheden die verband houden met de functie van contactpersoon ten behoeve van het project Pilotplus 2011 Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) Burg 51000001 Manager Dienstverlening 61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B Portefeuillehouder informeren ma M  
      51000136 Teamleider P&J          
82 Werkzaamheden t.b.v. aanbestedingen waaronder voorlopige gunningen BW/Burg 51000001 Manager Dienstverlening 51000132 Adviseur inkoop   ma M V
      51000136 Teamleider P&J 61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B        
83 Invorderen van bouwleges Invorderingsambtenaar   61000008 Financieel administratief medewerker B   ma    
84 Invorderen van gemeentelijke belastingen en rechten Invorderingsambtenaar   61000018 Financieel administratief medewerker belastingen

Invorderen omvat o.a.:

 • Het verzenden van aanslagbiljetten
 • Het verlenen van uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen
 • Het treffen van betalingsregelingen
 • Het uitvaardigen van dwangbevelen
ma    
      41000053 Teamleider beleid ROB          
85 Het beslissen op verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en het behandelen van beroepsschriften Invorderingsambtenaar   61000018 Financieel administratief medewerker belastingen   ma    

Theater Geert Teis

nummer omschrijving onderwerp mandaat-gever van mandaatgever naar leidinggevende van mandaatgever naar functionaris bijzondere bepalingen ma M V
1 Het afsluiten en ondertekenen van contracten voor leveringen, diensten of werken met een tijdsduur van maximaal drie jaar en er (enkelvoudig) onderhands aanbesteed kan worden BW/Burg 100.000.001 Directeur theater Geert Teis   Volgens procedure van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en met inachtneming van de Richtlijnen budgetbeheer Stadskanaal 2012 en voor zover aangewezen als kredietbeheerder of deelkredietbeheerder ma   V
2 Openstellen van vacatures binnen de beschikbare formatieruimte BW 100.000.001 Directeur theater Geert Teis   In afstemming met de Alg. directeur   M  
3 Aangaan en ondertekenen van stageovereenkomsten BW/Burg 100.000.001 Directeur theater Geert Teis     ma   V
4 Toekenning waarnemingstoelage BW 100.000.001 Directeur theater Geert Teis     ma    
5 Toestemming voor het maken van overuren BW 100.000.001 Directeur theater Geert Teis     ma    
6 Vergoeding schade aan kleding en uitrusting BW 100.000.001 Directeur theater Geert Teis     ma    
7 Uitvoeren opleidingsplan BW 100.000.001 Directeur theater Geert Teis   Na overleg MT   M  
8 Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en het opstellen van beoordelingen BW 100.000.001 Directeur theater Geert Teis       M  
9

Verlenen van:

 • gewoon verlof
 • zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • buitengewoon verlof in het kader van de Wet arbeid en zorg en overig buitengewoon verlof
 • ouderschapsverlof
BW 100.000.001 Directeur theater Geer Teis     ma    

Politie

nummer omschrijving onderwerp mandaat-gever van mandaatgever aan functionaris bijzondere bepalingen ma M V
1 Artikelen 61 en 62 Ontheffing voorschriften helingbestrijding Burg Korpschef politie, regionale eenheid Noord-Nederland

Submandaat: districtchef Midden-Oost Groningen

Terugkoppeling aan de burgemeester

ma    
2 Aanstellen verkeersbrigadiers artikel 56 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) Burg Korpschef politie, regionale eenheid Noord-Nederland

Submandaat: districtchef Midden-Oost Groningen

Terugkoppeling aan de burgemeester

ma    
3 Het waarmerken van een register van verhandelde goederen ex. Artikel 437 ter lid 2 Wetboek van Strafrecht Burg Korpschef politie, regionale eenheid Noord-Nederland

Submandaat: districtchef Midden-Oost Groningen

Terugkoppeling aan de burgemeester

ma M  
4 Het nemen van besluiten tot het opleggen van een huisverbod (artikel 3 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod en artikel 10:11 Algemene wet bestuursrecht Burg Hulpofficier van justitie Terugkoppeling aan de burgemeester ma    

Rijksdienst voor het Wegverkeer

nummer Omschrijving onderwerp mandaat-gever van mandaatgever aan functionaris bijzondere bepalingen ma M V
1 Verlenen van ontheffingen voor gebruik van wegen buiten de bebouwde kom alsmede doorgaande wegen binnen de bebouwde kom, voor landbouwvoertuigen met een breedte kleiner dan 3,50 (artikel 149 WVW) BW RDW Overleg met politie ma    

GKB Drenthe

nummer omschrijving onderwerp mandaat-gever van mandaatgever aan functionaris bijzondere bepalingen ma M V
1 Het beslissen op aanvragen (her)onderzoeken schuldhulpverlening. Het besluiten tot het indienen van verzoekschriften ingevolge de WSNP en afgeven verklaringen op aanvragen ingevolge de Faillissementswet. BW Directeur GKB Drenthe Submandaat: medewerker GKB Drenthe ma    

Omgevingsdienst Groningen

nummer omschrijving onderwerp mandaat-gever van mandaatgever aan functionaris bijzondere bepalingen ma M V
1

Het geven van mandaat, volmacht en machtiging te verlenen voor de uitvoering: van het basispakket genoemd in artikel 4 van de Gemeenschappelijke regeling en daarnaast of daarbovenop voor de uitvoering van:

a. het takenpakket genoemd in artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling, het Milieutakenpakket

b. het takenpakket genoemd in artikel 6 van de Gemeenschappelijke regeling, het Wabo-takenpakket

c. het takenpakket genoemd in artikel 8 van de Gemeenschappelijke regeling, overige taken

BW/Burg De Directeur van de Omgevings-dienst Groningen Zie voor een nadere uitwerking het Algemeen mandaatbesluit Omgevingsdienst Groningen 2017 en de daarbij behorende bijlage I ma M V

Veiligheidsregio Groningen

nummer omschrijving onderwerp mandaat-gever van mandaatgever aan functionaris bijzondere bepalingen ma M V
1

De bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften gesteld of krachtens de:

• Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008

• Brandbeveiligings-verordening Stadskanaal 2010

• Milieuwetgeving;

• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

• Woningwetgeving (Bouwbesluit, ministeriële regeling voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid en Bouwverordening Stadskanaal 2010)

BW Regionaal Commandant Brandweer van de Veiligheidsregio Groningen   ma M  

RAET

nummer omschrijving onderwerp mandaat-gever van mandaatgever aan functionaris bijzondere bepalingen ma M V
1 Het nemen van alle besluiten ten aanzien van de sollicitatieplicht van de gewezen burgemeester en de gewezen wethouder BW Directeur BPO Services   ma    
2 Het verlenen van machtiging voor het vertegenwoordigen van bevoegd bestuursorgaan in bezwaarprocedures BW/Burg Directeur BPO Services     M  

Veilig Thuis Groningen

nummer omschrijving onderwerp mandaat-gever van mandaatgever aan functionaris bijzondere bepalingen ma M V
1 Zorgformulier politie en Halt: afhandelen van zorgmeldingen van de politie en Halt via CORV BW Medewerkers stichting i.o. Veilig Thuis Groningen en vooralsnog werkzaam bij Stichting Jeugdbescherming Noord, respectievelijk stichting Het Kopland     M  

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Groningen

nummer omschrijving onderwerp mandaat-gever van mandaatgever aan functionaris bijzondere bepalingen ma M V
1 Uitvoering geven aan artikel 5.1 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) BW Medewerkers GGD

Voor zover daartoe bevoegd
Met inachtneming van de termijn zoals genoemd in artikel 5.2 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

  M  
2 Het benoemen en ontslaan van gemeentelijke lijkschouwers BW Directeur Publieke gezondheid

Geen mogelijkheid tot ondermandaat

Het mandaat treedt, in afwijking met de inwerkingtredingsdatum van dit statuut, inwerking op 1 januari 2020

ma M  

Khonraad

nummer omschrijving onderwerp mandaat-gever van mandaatgever aan functionaris bijzondere bepalingen ma M V
1 Het horen van betrokkenen op grond van artikel 7.1 van de van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) Burg Medewerkers Khonraad (hoorservice)     M  

Geregistreerde houders kinderopvangplaatsen

nummer omschrijving onderwerp mandaat-gever van mandaatgever aan functionaris bijzondere bepalingen ma M V
1 Het besluiten over aanvragen van ouders voor subsidiering van bij de houder ingeschreven peuter(s) voor een reguliere peuterplaats conform de Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018 BW Houder reguliere peuteropvanging een geregistreerd kindercentrum   ma    

Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG)

nummer omschrijving onderwerp mandaat-gever van mandaatgever aan functionaris bijzondere bepalingen ma M V
1 Het verlenen van machtiging voor inzage in de systemen BZG en S$JZ ter uitvoering van de taak inkoop, monitoring en advies/-kwaliteit van de Jeugdhulp BW Directeur RIGG     M  

Bijlage 2 Voorwaarden mandaten m.b.t. gemeentelijke eigendommen

Voorwaarden waaronder mandaten zijn gegeven voor besluiten m.b.t. gemeentelijke eigendommen
Met betrekking tot mandaten met de nummers 67 tot en met 74 van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en de nummers 65 tot en met 70 van de afdeling Dienstverlening dienen besluiten te worden genomen met in achtneming van hetgeen is genoemd onder A en B.

 • A. Bij de uitoefening van bovengenoemde bevoegdheden moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
  • 1. De aankoop van onroerende goederen geschiedt onder de bij koop en verkoop algemeen geldende en gebruikelijke bepalingen en biedingen en voorts onder die bijzondere bepalingen die burgemeester en wethouders nodig achten of nuttig oordelen.
  • 2. Met betrekking tot de verkoop van onroerende goederen is bepaald dat de verkoop zal plaatsvinden:
   • a. tegen prijzen die niet lager mogen zijn dan die welke voor de betreffende terreinen zijn vastgesteld bij de exploitatieopzet;
   • b. onder de bij koop en verkoop algemeen geldende en gebruikelijke bepalingen en bedingen de Algemene verkoopvoorwaarden voor bouwterreinen” en onder die bijzondere bepalingen die burgemeester en wethouders nodig achten of nuttig oordelen.
 • B. Verder gelden de volgende bijzondere bepalingen.
  • 1. Met betrekking tot de bevoegdheid onder A sub2b dient de verkoop tenminste zal geschieden tegen een symbolische koopsom en onder de bij koop en verkoop algemeen geldende en gebruikelijke voorwaarden en bedingen en voorts onder die bijzondere bepalingen die burgemeester en wethouders nodig achten en nuttig oordelen.
  • 2. Met betrekking tot de bevoegdheden tot verhuur en verpachting is bepaald dat:
   • a. het verhuren en verpachten van gemeente-eigendommen niet mag geschieden tegen prijzen die lager zijn dan de gemiddelde huur en pachtprijzen van door particulieren verhuurde en verpachte goederen van ongeveer gelijke hoedanigheden en ligging;
   • b. de huurovereenkomst schriftelijk en voor de tijd van maximaal drie jaar moet worden aangegaan;
   • c. de verpachting van eigendommen, gelegen binnen een bestemmingsplan, geschiedt voor ten hoogste één jaar, doch niet mag plaatshebben indien door de verpachting de realisering van het bestemmingsplan wordt belemmerd of vertraagd.
Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven