Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Mandaatbesluit griffiepersoneel » 28-01-2016

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Mandaatbesluit griffiepersoneel

Deze regeling is in werking getreden op 28-01-2016.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Mandaatbesluit griffiepersoneel
Citeertitel Mandaatbesluit griffiepersoneel
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gedelegeerde functionaris
Onderwerp personeel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
28-01-2016 nieuwe regeling 11-01-2016
Gemeenteblad, nr. 9705, 27-01-2016 externe site
werkgeverscommissie, 11-01-2016

De werkgeverscommissie van de gemeente Stadskanaal;

gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht externe site en artikel 1, derde lid van de Verordening werkgeverscommissie;

besluit:

Artikel 1

 • 1. De bevoegdheid tot het nemen van personele besluiten ten aanzien van de op de griffie werkzame ambtenaren, met uitzondering van de griffier, te mandateren aan de griffier.
 • 2. Tot het mandaat behoort mede het afdoen en voeren van correspondentie ter zake van de toegekende bevoegdheden, alsmede het (doen) treffen van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

Artikel 2

 • 1. De in mandaat te nemen besluiten dienen in overeenstemming te zijn met alle ter zake geldende regelingen, het door de raad en werkgeverscommissie gevoerde beleid en mogen niet leiden tot een budgetoverschrijding.
 • 2. Indien redelijkerwijs te verwachten is dat een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke of politieke implicaties kan hebben, wordt de mandaatgever in de gelegenheid gesteld zijn wensen of bedenkingen over een ontwerp van het te nemen besluit, vergezeld van een advies van de gemandateerde, naar voren te brengen.

Artikel 3

Bij afwezigheid van de griffier oefent de plaatsvervangend griffier de in dit mandaatbesluit verleende bevoegdheden uit.

Artikel 4

 • 1. Alle stukken verband houdende met de uitoefening van dit mandaat worden als volgt ondertekend:
  De werkgeverscommissie van de gemeente Stadskanaal,
  namens deze,
  (handtekening),
  griffier.
 • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als 'Mandaatbesluit griffiepersoneel' en treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Aldus besloten door de werkgeverscommissie in zijn vergadering van 11 januari 2016,

K. Willems A.H. van Beek

griffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven