Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Nadere regelen ter aanvulling van artikel 12 van de Regeling studiekostenfaciliteiten griffie » 19-01-2019

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Nadere regelen ter aanvulling van artikel 12 van de Regeling studiekostenfaciliteiten griffie

Deze regeling is in werking getreden op 19-01-2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Nadere regelen ter aanvulling van artikel 12 van de Regeling studiekostenfaciliteiten griffie
Citeertitel Nadere regelen ter aanvulling van artikel 12 van de Regeling studiekostenfaciliteiten griffie
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp personeel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Regeling studiekostenfaciliteiten griffie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
19-01-2019 nieuwe regeling 17-12-2018
Gemeenteblad, nr. 11704, 18-01-2019 externe site
UIT-18024327

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 30 november 2018, nr. /UIT-18024327;

besluit:

Vast te stellen de navolgende Nadere regelen ter aanvulling van artikel 12 van de Regeling studiekostenfaciliteiten griffie.

Bij artikel 5.

Verlenging van de termijn genoemd in dit artikel heeft alleen plaats indien de studieresultaten voldoende zijn. Hierbij worden de volgende punten in acht genomen:

  • a. de normale duur van de studie wordt bij de hantering van deze regels als basis genomen;
  • b. de rapportcijfers van de bestuursschool of lesinstituut;
  • c. het al of niet overgaan naar een hoger leerjaar;
  • d. het al of niet met gunstig resultaat afleggen van tentamens en examens;
  • e. de inzet voor de studie van de kandidaat.

Bij artikel 6.

De ambtenaar dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van het voortijdig staken van de studie.

Bij artikel 7.

Voor de aanschaf van duurzame gebruiksartikelen, zoals b.v. boeken, tekentafels enz. dient vooraf onze toestemming te worden gevraagd.

Bij artikel 10.

Indien de lessen volgens het officiële studieprogramma gedeeltelijk tijdens en gedeeltelijk buiten de diensturen worden gegeven, wordt slechts één van de beide artikelen 9 en 10 van de Verordening toegepast en wel de voor de ambtenaar gunstigste bepalingen.

Bij artikel 11.

  • a. Onder een de studie of een afgerond deel daarvan afsluitend examen als bedoeld in artikel 11 van de Verordening, wordt verstaan het slotexamen alsmede het examen of tentamen dat, bij voldoende resultaat, één of meer vrijstellingen voor het slotexamen enjof diploma oplevert en direkt bepalend is voor het behalen van het diploma.
  • b. Het verlof wordt voor maximaal vijf halve dagen verleend.
  • c. De ambtenaar kan zelf bepalen welk(e) tijdstip(pen) -voorafgaande aan het examen -hij/zij wenst te kiezen om dit verlof op te nemen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel D 3, lid 2 van het A.A.R., waarin rekening wordt gehouden met de belangen van de dienst.
  • d. De ambtenaar kan echter nooit meer dan vijf halve dagen (studieverlof) per kalenderjaar opnemen, ongeacht het aantal examens of afgeronde delen in dat jaar.
  • e. Het verlof dient schriftelijk te worden aangevraagd.

[ vervallen ]

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2018

De raad

de heer K. Willemsmevrouw F.T de Jonge

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven