Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Stadskanaal » 01-01-2016

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Stadskanaal

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-01-2016 tot 01-01-2020.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Stadskanaal
Citeertitel Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
01-01-2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp personeel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

In deze regeling wordt de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Stadskanaal ingetrokken.

Deze regeling is vervallen wegens het in werking treden van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren externe site.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 160 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2020 vervallen van rechtswege
01-01-2016 Artikel 3 en artikel 4 17-11-2015
Gemeenteblad, nr. 119505, 11-12-2015 externe site
BW, 17-11-2015, nr. 9
11-12-2007 01-12-2007 nieuwe regeling 11-12-2007
Geen
BW, 11-12-2007, 2

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

gelet op het "Reglement op de burgerlijke stand", zoals vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 1995;
[ bedoeld wordt het Reglement burgerlijke stand Stadskanaal 2005 ]

gelet op het gevoerde overleg met de Commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 1 november 2007, welk overleg tot overeenstemming heeft geleid;

gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet;

besluiten:

vast te stellen de navolgende:

"Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Stadskanaal".

Begripsomschrijving

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

a. buitengewoon ambtenaar:
de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.
b. CAR/UWO:
de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Stadskanaal.

Aanstelling

Artikel 2

 • 1. Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.
 • 2. Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Bezoldiging

Artikel 3

 • 1. De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salariëring in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • 2.
  • a. De vergoeding is gelijk aan 3½ maal het uurloon, behorende bij het hoogste bedrag van schaal 7, bijlage II van de CAR/UWO, opgehoogd met het percentage van de vakantietoelage van artikel 6:3, tweede lid van de CAR/UWO.
  • b. Voor het voltrekken van een huwelijk op een andere dan de aangewezen locaties, bedraagt de vergoeding 1½ maal de vergoeding, als bedoeld onder sub a.
 • 3. De vergoeding van het tweede lid wordt opgehoogd met het percentage van de eindejaarsuitkering van artikel 3:18a van -CAR/UWO.
 • 4. Ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof, als bedoeld in artikel 6:2 van de CAR/UWO, wordt een extra vergoeding toegekend ter hoogte van 8,6% van het totaal van de vergoedingen op basis van de voorgaande twee leden.
 • 5. Artikel 3:11 van de CAR/UWO (toelage onregelmatige dienst) is van overeenkomstige toepassing. Als salaris wordt het totaal van de vergoedingen op basis van de voorgaande drie leden beschouwd.

Aanspraken bij ziekte

Artikel 4

 • 1. Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar jonger dan 65 jaar, zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3 (definities, begeleiding en recht op bezoldiging bij ziekte), 7:9 tot en met 7:14 (verplichtingen en sancties) en 7:19 tot en met 7:21 (samenloop doorbetaling bezoldiging en uitkering) van de CAR/UWO van overeenkomstige toepassing.
 • 2. Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen als bedoeld in artikel 3, over de twaalf maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen twaalf maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.
 • 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.
 • 4. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen.

Ontslag en schorsing

Artikel 5

 • 1. Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:2 en 8.2a (wegens ouderdomspensioen), 8:4 (wegens reorganisatie), 8:5 (wegens arbeidsongeschiktheid), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:7 en 8:8 (overige ontslaggronden), 8:11 (wegens FPU), 8:12 en 8:12:1 (van rechtswege en tussentijdse ontslag uit tijdelijke aanstelling), 8:13 (als disciplinaire straf) van de CAR/UWO.
 • 2. Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig de artikelen 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/UWO.

Overige rechten en plichten

Artikel 6

De artikelen 15:1, 15:1b tot en met 15:1g (verplichtingen rond integriteit), 15:1:12 (vergoeding van schade), 15:1:15 (beoordeling van de ambtenaar), 15:1:16 (uniform of dienstkleding), 15:1:19 (verbod betreden arbeidsterrein), 15:1:20 (infectieziekten), 15:1:22 (reis- en verblijfkosten), 15:1:23 tot en met 15:1:25 (vergoeden van schade) en 15:2 van de CAR/UWO zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO.

Slotbepalingen

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2007.
De "Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Stadskanaal", vastgesteld op 27 januari 2004, wordt per 1 december 2007 ingetrokken.

Artikel 9

Deze regeling kan worden aangehaald als "Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Stadskanaal".

Aldus besloten in de vergadering van 11 december 2007.

Burgemeester en wethouders

J.J.J. van Huffelen J.J. Stavast

secretaris burgemeester

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven