Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Regeling Melding Vermoeden Misstand griffie Stadskanaal » 19-01-2019

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Regeling Melding Vermoeden Misstand griffie Stadskanaal

Deze regeling is in werking getreden op 19-01-2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Regeling Melding Vermoeden Misstand griffie Stadskanaal
Citeertitel Regeling Melding Vermoeden Misstand griffie Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp personeel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst griffie (CAR-UWO griffie)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
19-01-2019 nieuwe regeling 17-12-2018
Gemeenteblad, nr. 11777, 18-01-2019 externe site
UIT-18024327

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 30 november 2018, nr. /UIT-18024327;

besluit:

Vast te stellen de navolgende Regeling Melding Vermoeden Misstand griffie Stadskanaal.

1. Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:
  ambtenaar:
  eenieder die werkzaam is of is geweest bij de gemeente Stadskanaal op grond van een aanstelling of een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht;
  bevoegd gezag:
  het college van burgemeester en wethouders, dagelijks bestuur of directie;
  vermoeden van een misstand:
  een vermoeden van:
  • - schending van wettelijke voorschriften of beleidsregels;
  • - een gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu;
  • - een onbehoorlijke wijze van functioneren die een gevaar vormt voor het goed functioneren van de openbare dienst;
  melder:
  de ambtenaar die een vermoeden van een misstand meldt overeenkomstig hoofdstuk 2 van deze regeling;
  melding:
  de melding van een vermoeden van een misstand door de melder;
  vertrouwenspersoon:
  de functionaris als zodanig benoemd door het bevoegd gezag;
  extern meldpunt:
  een externe commissie of persoon die als zodanig door het bevoegd gezag is aangewezen of de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO).
 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt degene die anders dan op basis van een ambtelijke aanstelling of een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is binnen de gemeente Stadskanaal gelijkgesteld met een ambtenaar als bedoeld in het eerste lid, onder a.

Artikel 2 Bescherming van de melder

 • 1. Eenieder die betrokken is bij de behandeling van een melding maakt de identiteit van de melder niet bekend zonder zijn instemming, dat zijn in ieder geval de leidinggevende, de vertrouwenspersoon en het externe meldpunt.
 • 2. Degenen die betrokken zijn bij de behandeling van een melding gaan op behoorlijke en zorgvuldige wijze met de identiteit van de melder om.
 • 3. De ambtenaar zal als gevolg van de melding van een vermoeden van een misstand geen nadelige gevolgen ondervinden voor zijn rechtspositie. Onder nadelige gevolgen worden in ieder geval verstaan:
  • a. het verlenen van ongevraagd ontslag;
  • b. het niet verlengen van een aanstelling voor bepaalde tijd;
  • c. het niet omzetten van een aanstelling voor bepaalde tijd in een vaste aanstelling;
  • d. de opgelegde benoeming in een andere functie;
  • e. het treffen van disciplinaire maatregelen;
  • f. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning of toekenning van vergoedingen;
  • g. het onthouden van promotiekansen;
  • h. het afwijzen van een verlofaanvraag, voor zover dit redelijkerwijs verband houdt met de door de melder gedane melding van een vermoeden van een misstand.
 • 4. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de melder ook anderszins bij de uitoefening van zijn functie geen nadelige gevolgen van de melding ondervindt.
 • 5. Het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel geldt ook voor de ambtenaar die te goeder trouw een vermoeden van een misstand in een andere organisatie dan die van de gemeente Stadskanaal, volgens de in die organisatie geldende regels, bij die organisatie heeft gemeld. De bescherming geldt alleen als de ambtenaar:
  • - uit hoofde van zijn functie met die andere organisatie samenwerkt of heeft samengewerkt;
  • - uit hoofde van zijn functie kennis heeft verkregen van de vermoede misstand;
  • - het vermoeden van de misstand tijdig bij zijn leidinggevende heeft gemeld;
  • - zich heeft gehouden aan de afspraken die ter zake van deze melding met hem of haar zijn gemaakt door het bevoegd gezag.
 • 6. De ambtenaar heeft recht op juridische bijstand wanneer hij als gevolg van het te goeder trouw melden van een vermoeden van een misstand nadelige gevolgen ondervindt in zijn rechtspositie, tijdens en/of na het volgen van deze regeling. Deze juridische bijstand wordt gefinancierd door de gemeente Stadskanaal.

Artikel 3 De vertrouwenspersoon

 • 1. Het bevoegd gezag wijst een of meer vertrouwenspersonen aan.
 • 2. De vertrouwenspersoon heeft tot taak de melder te adviseren.
 • 3. De vertrouwenspersoon maakt jaarlijks een geanonimiseerd verslag van de aard en de omvang van het aantal interne meldingen. Dit verslag wordt aan het bevoegd gezag en de Ondernemingsraad gestuurd en openbaar gemaakt.
 • 4. De vertrouwenspersoon geniet bescherming overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, derde tot en met het zesde lid, tegen benadeling van zijn rechtspositie als gevolg van de hem bij deze regeling toebedeelde taken.

Artikel 4 Het externe meldpunt

 • 1. Het bevoegd gezag wijst als extern meldpunt aan de Onderzoeksraad Integriteit Overheid.
 • 2. De Onderzoeksraad Integriteit Overheid heeft tot taak een door de melder gemeld vermoeden van een misstand te onderzoeken en het bevoegd gezag daarover te adviseren.

2. Interne meldingsprocedure

Artikel 5 Melding

 • 1. De ambtenaar doet een melding bij zijn leidinggevende, bij de vertrouwenspersoon of, indien daartoe aanleiding bestaat, rechtstreeks bij het externe meldpunt.
 • 2. Een melding laat de wettelijke verplichting tot het doen van aangifte van een strafbaar feit onverlet.

Artikel 6 Melding door een ex-ambtenaar

De ex-ambtenaar die een vermoeden van een misstand wil melden doet dit binnen een periode van twaalf maanden na zijn ontslag of beëindiging van zijn werkzaamheden voor de gemeente Stadskanaal bij een vertrouwenspersoon. Hij kan alleen een melding van een vermoeden van een misstand doen als hij in de hoedanigheid van ambtenaar kennis heeft gekregen van het vermoeden.

Artikel 7 Informeren van het bevoegd gezag

De leidinggevende of de vertrouwenspersoon bij wie een melding is gedaan draagt er zorg voor dat het bevoegd gezag onverwijld op de hoogte wordt gesteld van de melding en van de datum waarop de melding ontvangen is.

Artikel 8 Ontvangstbevestiging door het bevoegd gezag

 • 1. Het bevoegd gezag zendt aan de melder of de vertrouwenspersoon bij wie het vermoeden van een misstand is gemeld een ontvangstbevestiging. In het laatste geval stuurt de vertrouwenspersoon de ontvangstbevestiging door aan de melder. De ontvangstbevestiging bevat het gemelde vermoeden van een misstand en de datum waarop de melder het vermoeden heeft gemeld.
 • 2. Het bevoegd gezag informeert de persoon of personen op wie een melding betrekking heeft over de melding, tenzij daardoor het onderzoeksbelang kan worden geschaad.
 • 3. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de identiteit van de melder die overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 of 6 een melding heeft gedaan, niet verder bekend wordt dan noodzakelijk is voor de behandeling van de melding.

Artikel 9 Onderzoek door het bevoegd gezag

 • 1. Het bevoegd gezag stelt na ontvangst van de melding onverwijld een onderzoek in.
 • 2. Het onderzoek wordt niet verricht door een persoon die mogelijk betrokken is of is geweest bij de vermoede misstand.
 • 3. Het bevoegd gezag kan een deskundige raadplegen.

Artikel 10 Standpunt en kennisgeving door het bevoegd gezag

 • 1. Het bevoegd gezag stelt de melder of de vertrouwenspersoon bij wie de melding is gedaan binnen tien weken na ontvangst van de melding schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand.
 • 2. Indien niet binnen tien weken een standpunt kan worden gegeven, worden de melder of de vertrouwenspersoon bij wie de melding is gedaan voordat deze termijn is verstreken daarvan door middel van een kennisgeving schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld. Het bevoegd gezag kan het advies met ten hoogste vier weken verdagen.

3. Externe meldingsprocedure

Artikel 11 Melding bij het externe meldpunt

 • 1. De melder kan zijn vermoeden van een misstand binnen redelijke termijn melden bij het externe meldpunt, indien:
  • a. hij het niet eens is met het standpunt bedoeld in artikel 10;
  • b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijnen bedoeld in artikel 10.
 • 2. Indien zwaarwegende belangen de toepassing van de interne meldingsprocedure in de weg staan, kan de melder het vermoeden van een misstand rechtstreeks melden bij het externe meldpunt.
 • 3. De melding bij het externe meldpunt bevat ten minste:
  • a. naam en adres van de melder;
  • b. de organisatie waar de betrokkene werkzaam is of is geweest;
  • c. de organisatie waarop de melding betrekking heeft;
  • d. de omschrijving van de misstand die wordt vermoed;
  • e. de reden van melding aan het externe meldpunt.

Artikel 12 Ontvangstbevestiging

 • 1. Het externe meldpunt bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van een misstand aan de melder.
 • 2. Het externe meldpunt draagt er zorg voor dat het bevoegd gezag op de hoogte wordt gesteld van de melding bij het meldpunt.
 • 3. Het externe meldpunt informeert de persoon of personen op wie een melding betrekking heeft over de melding bij het externe meldpunt, tenzij het onderzoeksbelang hierdoor kan worden geschaad.

Artikel 13 Niet-ontvankelijkheid

 • 1. Het externe meldpunt verklaart de melding niet-ontvankelijk indien:
  • a. er geen sprake is van een misstand of van een misstand van voldoende gewicht;
  • b. de ambtenaar niet aantoont dat hij het vermoeden eerst intern aan de orde heeft gesteld volgens deze regeling, tenzij zwaarwegende belangen toepassing van de interne procedure in de weg staan;
  • c. de ambtenaar het vermoeden intern aan de orde heeft gesteld volgens deze regeling, maar de termijn waarbinnen het bevoegd gezag een inhoudelijk standpunt omtrent het vermoeden van een misstand dient te geven, nog niet verstreken is;
  • d. geen sprake is van een ambtenaar zoals bedoeld in deze regeling;
  • e. de melding niet binnen redelijke termijn is ontvangen nadat de ambtenaar op de hoogte is gesteld van het standpunt van het bevoegd gezag.
 • 2. Indien de melding niet-ontvankelijk is, stelt het externe meldpunt de melder of vertrouwenspersoon en het bevoegd gezag hiervan binnen vier weken op de hoogte.

Artikel 14 Onderzoek door het externe meldpunt

 • 1. Wanneer de melding ontvankelijk is, kan het meldpunt indien dit voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk is een onderzoek instellen.
 • 2. Ten behoeve van het onderzoek genoemd in het eerste lid is het externe meldpunt gerechtigd bij het bevoegd gezag alle inlichtingen in te winnen die het voor de vorming van zijn advies nodig acht. Het bevoegd gezag verschaft het externe meldpunt alle inlichtingen.
 • 3. Het externe meldpunt kan een deskundige raadplegen.
 • 4. Wanneer de inhoud van bepaalde door het bevoegd gezag verstrekte informatie vanwege het vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van het externe meldpunt dient te blijven, wordt dit aan het externe meldpunt meegedeeld. Het externe meldpunt beveiligt informatie met een vertrouwelijk karakter tegen kennisneming door onbevoegden.

Artikel 15 Advies en kennisgeving door het externe meldpunt

 • 1. Het externe meldpunt legt binnen acht weken na ontvangst van de melding zijn bevindingen neer in een advies aan het bevoegd gezag. Het externe meldpunt zendt een afschrift van het advies aan de melder of de vertrouwenspersoon bij wie de melding is gedaan.
 • 2. Indien niet binnen acht weken een advies kan worden gegeven, worden de melder of de vertrouwenspersoon bij wie de melding is gedaan alsmede het bevoegd gezag voordat deze termijn is verstreken daarvan door middel van een kennisgeving schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld. Het externe meldpunt kan het advies met ten hoogste vier weken verdagen.
 • 3. Het advies wordt, in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan het externe meldpunt verstrekte informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen, door het externe meldpunt openbaar gemaakt op een wijze die het externe meldpunt geëigend acht, tenzij zwaarwegende belangen zich hiertegen verzetten.
 • 4. Het externe meldpunt maakt zijn advies niet openbaar voordat het standpunt van het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 16 van deze regeling, is ontvangen, of er twee weken zijn verstreken sinds het advies is gegeven.

Artikel 16 Standpunt bevoegd gezag naar aanleiding van het advies van het externe meldpunt

 • 1. Het bevoegd gezag stelt binnen twee weken na ontvangst van het advies het externe meldpunt schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt en de eventuele consequenties die het daaraan verbindt.
 • 2. Het externe meldpunt zal het standpunt van het bevoegd gezag aan de melder doen toekomen.
 • 3. Een van het advies afwijkend standpunt wordt gemotiveerd.

Artikel 17 Jaarverslag

 • 1. Jaarlijks wordt door het externe meldpunt een verslag opgemaakt.
 • 2. In dat verslag wordt in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de ter zake wettelijke bepalingen gemeld:
  • a. het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een misstand;
  • b. het aantal meldingen dat niet heeft geleid tot een onderzoek;
  • c. het aantal onderzoeken dat het externe meldpunt heeft verricht;
  • d. het aantal adviezen en de aard van de adviezen dat het externe meldpunt heeft uitgebracht.
 • 3. Dit jaarverslag wordt aan het bevoegd gezag en de Ondernemingsraad gestuurd en openbaar gemaakt.

4. Slotbepalingen

Artikel 18 Intrekking en Inwerkingtreding

[ vervallen ]

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2018

De raad

de heer K. Willemsmevrouw F.T de Jonge

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven