Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Regeling ambtseed ambtsbelofte en integriteitsverklaring griffie Stadskanaal » 19-01-2019

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Regeling ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring griffie Stadskanaal

Deze regeling is in werking getreden op 19-01-2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Regeling ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring griffie Stadskanaal
Citeertitel Regeling ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring griffie Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp personeel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Ambtenarenwet, art. 125quinquies externe site
 2. Gemeentewet, art. 149 externe site
 3. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst griffie (CAR-UWO griffie)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
19-01-2019 nieuwe regeling 17-12-2018
Gemeenteblad, nr. 11744, 18-01-2019 externe site
UIT-18024327

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 30 november 2018, nr. /UIT-18024327;

besluit:

Vast te stellen de navolgende Regeling ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring griffie Stadskanaal.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. ambtenaar:
de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst;
2. medewerker:
degene die aan te merken is als:
 • a. werknemer in dienst van de gemeente Stadskanaal;
 • b. persoon die (betaalde of niet-betaalde) werkzaamheden voor de gemeente verricht, anders dan in ambtelijk dienstverband.

Artikel 2 Toepassing

 • 1. Deze regeling is van toepassing op de medewerkers van de gemeente Stadskanaal en is een aanvulling op artikel 15:1a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst.
 • 2. Het afleggen van de ambtseed of -belofte is verplicht voor nieuw aangestelde ambtenaren. Nieuw aan te stellen ambtenaren worden in de sollicitatieprocedure vooraf geïnformeerd over de af te leggen ambtseed/-belofte.
 • 3. De ambtenaar wordt schriftelijk uitgenodigd om de ambtseed/-belofte af te leggen.
 • 4. De ambtenaar is vrij in zijn keuze tussen de ambtseed en de -belofte. Tevoren wordt hem naar zijn keuze gevraagd.
 • 5. De ambtseed of -belofte wordt mondeling afgelegd overeenkomstig de bijgevoegde formulieren.
 • 6. De ambtenaar die in 2012 of daarna in dienst is getreden en die de ambtseed of -belofte nog niet heeft afgelegd is verplicht om dit alsnog te doen.

Artikel 3 Afleggen ambtseed of ambtsbelofte

 • 1. Aflegging van de ambtseed of -belofte vindt binnen twee maanden na indiensttreding plaats ten overstaan van de persoon genoemd in de navolgende leden en in aanwezigheid van minimaal één getuige.
 • 2. De ambtseed of -belofte wordt door de algemeen directeur/secretaris afgelegd ten overstaan van de burgemeester, tenzij op basis van een hogere regeling anders is bepaald.
 • 3. De ambtseed of -belofte wordt door de afdelingsmanagers afgelegd ten overstaan van de algemeen directeur/secretaris, tenzij op basis van een hogere regeling anders is bepaald.
 • 4. De overige ambtenaren leggen de ambtseed of -belofte af ten overstaan van de manager van de afdeling waar de betreffende ambtenaar werkzaam is, tenzij op basis van een hogere regeling anders is bepaald.
 • 5. Het afleggen van de ambtseed geschiedt door voorlezing van de tekst door degene ten overstaan van wie de ambtseed wordt afgelegd, waarna de ambtenaar woordelijk uitspreek: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”.
 • 6. Het afleggen van de ambtsbelofte geschiedt door voorlezing van de tekst door degene ten overstaan van wie de ambtsbelofte wordt afgelegd, waarna de ambtenaar woordelijk uitspreekt: “Dat verklaar en beloof ik”.
 • 7. De ambtseed wordt staande afgelegd, waarbij de ambtenaar de twee voorste vingers van de rechterhand opsteekt. De ambtsbelofte wordt staande afgelegd, zonder handopsteken.
 • 8. Naast de mondelinge aflegging van de ambtseed of de -belofte ondertekenen de ambtenaar en degene ten overstaan van wie de ambtseed of -belofte wordt afgelegd een formulier (in tweevoud). Het ene ondertekende formulier wordt bewaard in het personeelsdossier, het andere exemplaar is voor de ambtenaar.

Artikel 4 Ondertekening integriteitverklaring

Medewerkers, anders dan ambtenaren, leggen de ambtseed of de -belofte niet af. Zij zijn verplicht om de integriteitverklaring te ondertekenen. Deze integriteitverklaring verwijst naar de gedragscode voor ambtenaren van de gemeente Stadskanaal. De verklaring wordt bewaard in het personeelsdossier.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan afwijken van de bepalingen bij of krachtens deze regeling, als toepassing van de regeling tot onbillijkheden van overwegende aard of onrechtvaardig of ongewenste uitkomsten voor de ambtenaar of de medewerker leidt.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

[ vervallen ]

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2018

De raad

de heer K. Willemsmevrouw F.T de Jonge

raadsgriffier voorzitter

rtf-bestand

formulier Verklaring 2015 (versie geldig sinds: 27-10-2015; RTF-bestand; grootte: 37.09 kB)

rtf-bestand

formulier Eed 2015 (versie geldig sinds: 27-10-2015; RTF-bestand; grootte: 45.80 kB)

rtf-bestand

formulier Belofte 2015 (versie geldig sinds: 27-10-2015; RTF-bestand; grootte: 48.59 kB)

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven