Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Regeling briefadres gemeente Stadskanaal 2017 » 15-12-2017

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Regeling briefadres gemeente Stadskanaal 2017

Deze regeling is in werking getreden op 15-12-2017.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Regeling briefadres gemeente Stadskanaal 2017
Citeertitel Regeling briefadres gemeente Stadskanaal 2017
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen externe site
 2. Besluit basisregistratie personen externe site
 3. Regeling basisregistratie personen externe site
 4. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:84 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
15-12-2017 nieuwe regeling 28-11-2017
Gemeenteblad, nr. 221613, 14-12-2017 externe site
BW, 28-11-2017, Z-17-033626/D/17/088763

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

gelet op de artikelen 1.1 externe site, 2.23 externe site, 2.38 externe site tot en met 2.42 externe site, 2.45 externe site, 2.47 externe site, 2.52 externe site en 4.17 van de Wet basisregistratie personen externe site (Wet BRP), artikel 29 van het Besluit basisregistratie personen externe site (Besluit BRP), de artikelen 17 externe site, 18 externe site en 19 van de Regeling basisregistratie personen externe site (Regeling BRP), artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht externe site, de circulaire BRP en briefadres (2016-0000656211) van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 oktober 2016 en het Protocol voor ondersteuning door Burgerzaken aan achterblijvers in geval van vermissing (NVVB-2016);

overwegende dat het gewenst is om een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot de aangifte en registratie van een briefadres om het oneigenlijk gebruik van het briefadres tegen te gaan en om kwetsbare groepen zonder woonadres, te registreren op een briefadres;

besluit:

vast te stellen de "Regeling briefadres gemeente Stadskanaal 2017".

Artikel 1 Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. briefadres:
adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen (artikel 1.1, onder p van de Wet BRP externe site) en waar, indien het post van de overheid betreft, zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene bereiken (artikel 2.45, lid 3 van de Wet BRP externe site);
b. briefadresgever:
de ingezetene in de Basisregistratie Personen of rechtspersoon bij wie het briefadres wordt gehouden (artikel 1.1 onder r van de Wet BRP externe site);
c. briefadreshouder/briefadresnemer:
de ingezetene in de Basisregistratie Personen die een briefadres houdt;
d. briefadresvrager:
de ingezetene in de Basisregistratie Personen die om een briefadres verzoekt.

Artikel 2 Redenen briefadres

Redenen voor een briefadres zijn:

 • 1. het ontbreken van een woonadres vanwege:
  • a. dak- of thuisloosheid;
  • b. korte overbrugging tussen twee woonadressen;
  • c. de uitoefening van een ambulant beroep;
  • d. kort verblijf in het buitenland: gedurende een jaar ten hoogste twee derde van de tijd;
  • e. korter dan twee jaar verblijf in het buitenland en beroepshalve varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft;
  • f. het behoren tot een kwetsbare groep, zoals verwarde personen;
  • g. langdurig vermiste persoon;
 • 2. verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen);
 • 3. verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 2.40, leden 3 en 4 van de Wet BRP externe site;
 • 4. verblijf op een adres waarvan het opnemen van dat woonadres naar het oordeel van de burgemeester om veiligheidsredenen niet wenselijk is (artikel 2.41 van de Wet BRP externe site).

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1. De aangifte wordt gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.
 • 2. De aangever is verplicht om bij de aangifte tot briefadres alle benodigde stukken te overleggen.
 • 3. Onder benodigde stukken als bedoeld in het tweede lid wordt in ieder geval verstaan:
  • a. een geldig identiteitsbewijs;
  • b. de schriftelijke verklaring van de aangever met reden voor de aangifte en de te verwachten periode dat het briefadres noodzakelijk is;
  • c. een geldig identiteitsbewijs of een kopie ervan en een schriftelijke verklaring van instemming van de briefadresgever;
  • d. een ingevulde en ondertekende vragenlijst briefadres, als het briefadres gevraagd wordt op grond van artikel 2, lid 1.
 • 4. Als het briefadres gevraagd wordt op grond van artikel 2, lid 4, is een schriftelijke verklaring van de burgemeester noodzakelijk waaruit blijkt dat opname van een woonadres niet wenselijk is.
 • 5. Als het briefadres noodzakelijk is op grond van artikel 2, lid 1 onder f en g, dient de noodzakelijkheid te blijken uit een onderliggend dossier.

Artikel 4 Volledige aangifte

 • 1. De aangifte is volledig indien alle benodigde gegevens, zoals bedoeld in artikel 3, leden 2 en 3, zijn ingeleverd.
 • 2. Als één of meer gegevens ontbreken, dan wordt de aangever in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen.
 • 3. Indien de aangifte niet binnen de, in het vorige lid bepaalde termijn kan worden aangevuld, dan kan, op verzoek van de aangever, de termijn eenmalig verlengd worden met veertien dagen.
 • 4. Indien de aangifte niet binnen veertien dagen is aangevuld met alle benodigde gegevens en de aangever niet om verlenging van die termijn heeft verzocht, wordt de aangifte buiten behandeling gesteld.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Het is in ieder geval niet mogelijk om ingeschreven te worden op een briefadres, indien:

 • a. de aangever een woonadres heeft;
 • b. de aangever langer dan acht maanden gedurende één jaar in het buitenland verblijft en niet beroepshalve varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft;
 • c. de aangever beroepshalve varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft en langer dan twee jaar in het buitenland verblijft;
 • d. er een onderzoek loopt naar de verblijfplaats van de briefadresgever;
 • e. het briefadres geen bestaand BAG-adres betreft;
 • f. het briefadres een postbus is.

Artikel 6 Termijn briefadres

 • 1. In de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 1 onder b, mag een briefadres worden gekozen voor de duur van maximaal drie maanden. Deze termijn kan met maximaal drie maanden worden verlengd.
 • 2. In de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 1 onder d en e mag een briefadres worden gekozen voor de duur van maximaal de periode dat aangever buiten Nederland zal verblijven.
 • 3. Als de aangever voor het aflopen van de termijn als bedoeld in het eerste en tweede lid geen woonadres heeft gekozen, wordt door de aangever een verzoek ingediend om het briefadres te verlengen.
 • 4. In de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 4 mag een briefadres worden verleend voor de duur die de burgemeester noodzakelijk acht.
 • 5. De aanvraag voor verlenging van het briefadres wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 2 en 5.
 • 6. Onverminderd hetgeen is bepaald in het eerste tot en met het derde lid, is diegene op wie het briefadres betrekking heeft en een ander adres krijgt, gehouden om in de periode tussen vier weken vóór de beoogde verhuisdatum tot en met de vijfde dag na verhuisdatum hiervan aangifte te doen bij de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft.

Artikel 7 Bestuurlijke boete

 • 1. Onverminderd het gestelde in de artikelen 2 tot en met 6 is zowel de briefadresgever als de briefadresnemer verplicht om op verzoek van het college van burgemeester en wethouders inlichtingen te verstrekken die van belang zijn voor de registratie van het briefadres.
 • 2. De betrokkene verschijnt hierbij desgevraagd in persoon.
 • 3. Aan degene die niet voldoet aan de verplichting als bedoeld in het eerste lid, kan een bestuurlijke boete worden opgelegd van ten hoogste € 325,00.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Als vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze regeling zou leiden tot een onbillijkheid, kan worden afgeweken van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het gemeenteblad waarin zij wordt gepubliceerd.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: "Regeling briefadres gemeente Stadskanaal 2017".

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 november 2017.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden mevrouw B.A.H. Galama

secretarisburgemeester

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven