Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Regeling melding en openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren bij de gemeente Stadskanaal » 20-12-2008

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Regeling melding en openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren bij de gemeente Stadskanaal

Deze regeling is in werking getreden op 20-12-2008.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Regeling melding en openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren bij de gemeente Stadskanaal
Citeertitel Regeling melding en openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren bij de gemeente Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp personeel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. art. 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
20-12-2008 01-11-2008 nieuwe regeling 01-07-2008
Snelkoker, nr 11, 12-12-2008
BW, 01-07-2008, 11

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

overwegende:

dat op grond van artikel 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) een regeling moet worden getroffen voor de melding en openbaarmaking van nevenfuncties;

besluiten:

vast te stellende de navolgende:
"Regeling melding en openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren bij de gemeente Stadskanaal"

Artikel 1

 • a. De regeling voor het melden van nevenfuncties is van toepassing op de ambtenaren in dienst van de gemeente Stadskanaal.
 • b. De regeling voor het openbaar maken van nevenfuncties is van toepassing op de volgende functies:
  • 1. gemeentesecretaris;
  • 2. adjunct-directeur;
  • 3. teammanager.

Artikel 2

Deze regeling heeft ten doel te regelen:

 • a. op welke wijze nevenfuncties moeten worden gemeld die een ambtenaar, als bedoeld in artikel 1, sub a, verricht of voornemens is te gaan verrichten, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met zijn functievervulling, kunnen raken;
 • b. op welke wijze nevenwerkzaamheden openbaar worden gemaakt die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken en die verricht worden door de ambtenaar die een functie als bedoeld in artikel 1, sub b van deze regeling vervult.

Artikel 3

Melding van de nevenfunctie vindt schriftelijk plaats bij de gemeentesecretaris.

Artikel 4

De melding omvat:

 • a. de functie die de ambtenaar bekleedt bij de gemeente Stadskanaal;
 • b. de nevenwerkzaamheden en de instanties waarbij deze verricht worden;
 • c. de datum van ingang van de nevenwerkzaamheden.

Artikel 5

De ambtenaar als bedoeld in artikel 1, sub a. is verplicht wijzigingen te melden overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3 en 4.

Artikel 6

De ambtenaar als bedoeld in artikel 1, sub a. is verplicht, op verzoek van het college of de gemeentesecretaris nadere gegevens te verstrekken over de nevenfunctie.

Artikel 7

Openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden geschiedt door een actuele opgave van de nevenwerkzaamheden te plaatsen op de internetsite van de gemeente Stadskanaal.

Artikel 8

De opgave op de internetsite vermeldt:

 • a. de hoofdfunctie;
 • b. de nevenwerkzaamheden en de instanties waarbij deze verricht worden;
 • c. de datum van ingang van de nevenwerkzaamheden;
 • d. de eventueel aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen.

Artikel 9

De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de opgave van de nevenwerkzaamheden van de ambtenaren die een functie als bedoeld in artikel 1, sub b. van deze regeling vervullen.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2008.

Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als: "Regeling melding en openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren bij de gemeente Stadskanaal".

Aldus besloten op 1 juli 2008.

Burgemeester en wethouders

J.J.J. van Huffelen J.J. Stavast

secretaris burgemeester

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven