Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Regeling melding en openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren bij de griffie Stadskanaal » 19-01-2019

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Regeling melding en openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren bij de griffie Stadskanaal

Deze regeling is in werking getreden op 19-01-2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Regeling melding en openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren bij de griffie Stadskanaal
Citeertitel Regeling melding en openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren bij de griffie Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp personeel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst griffie (CAR-UWO griffie)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
19-01-2019 nieuwe regeling 17-12-2018
Gemeenteblad, nr. 11760, 18-01-2019 externe site
UIT-18024327

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 30 november 2018, nr. /UIT-18024327;

besluit:

Vast te stellen de navolgende Privacyreglement e-mail, internet- en telefoongebruik griffie Stadskanaal.

Artikel 1

 • a. De regeling voor het melden van nevenfuncties is van toepassing op de ambtenaren in dienst van de gemeente Stadskanaal.
 • b. De regeling voor het openbaar maken van nevenfuncties is van toepassing op de volgende functies:
  • 1. gemeentesecretaris;
  • 2. adjunct-directeur;
  • 3. teammanager.

Artikel 2

Deze regeling heeft ten doel te regelen:

 • a. op welke wijze nevenfuncties moeten worden gemeld die een ambtenaar, als bedoeld in artikel 1, sub a, verricht of voornemens is te gaan verrichten, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met zijn functievervulling, kunnen raken;
 • b. op welke wijze nevenwerkzaamheden openbaar worden gemaakt die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken en die verricht worden door de ambtenaar die een functie als bedoeld in artikel 1, sub b van deze regeling vervult.

Artikel 3

Melding van de nevenfunctie vindt schriftelijk plaats bij de gemeentesecretaris.

Artikel 4

De melding omvat:

 • a. de functie die de ambtenaar bekleedt bij de gemeente Stadskanaal;
 • b. de nevenwerkzaamheden en de instanties waarbij deze verricht worden;
 • c. de datum van ingang van de nevenwerkzaamheden.

Artikel 5

De ambtenaar als bedoeld in artikel 1, sub a. is verplicht wijzigingen te melden overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3 en 4.

Artikel 6

De ambtenaar als bedoeld in artikel 1, sub a. is verplicht, op verzoek van het college of de gemeentesecretaris nadere gegevens te verstrekken over de nevenfunctie.

Artikel 7

Openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden geschiedt door een actuele opgave van de nevenwerkzaamheden te plaatsen op de internetsite van de gemeente Stadskanaal.

Artikel 8

De opgave op de internetsite vermeldt:

 • a. de hoofdfunctie;
 • b. de nevenwerkzaamheden en de instanties waarbij deze verricht worden;
 • c. de datum van ingang van de nevenwerkzaamheden;
 • d. de eventueel aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen.

Artikel 9

De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de opgave van de nevenwerkzaamheden van de ambtenaren die een functie als bedoeld in artikel 1, sub b. van deze regeling vervullen.

Artikel 10

[ vervallen ]

Artikel 11

[ vervallen ]

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2018

De raad

de heer K. Willemsmevrouw F.T de Jonge

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven