Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Regeling melding financiele belangen voor ambtenaren van de griffie Stadskanaal » 19-01-2019

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Regeling melding financiële belangen voor ambtenaren van de griffie Stadskanaal

Deze regeling is in werking getreden op 19-01-2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Regeling melding financiële belangen voor ambtenaren van de griffie Stadskanaal
Citeertitel Regeling melding financiële belangen voor ambtenaren van de griffie Stadskanaal
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp personeel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst griffie (CAR-UWO griffie)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
19-01-2019 nieuwe regeling 17-12-2018
Gemeenteblad, nr. 11770, 18-01-2019 externe site
UIT-18024327

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 30 november 2018, nr. /UIT-18024327;

besluit:

Vast te stellen de navolgende Regeling melding financiële belangen voor ambtenaren van de griffie Stadskanaal.

Artikel 1

Deze regeling is van toepassing op de volgende functies:

  • 1. gemeentesecretaris;
  • 2. adjunct-directeur;
  • 3. teammanagers;
  • 4. concerncontroller;
  • 5. inkoopcoördinator;
  • 6. medewerkers bureau bedrijfsleven.

Artikel 2

Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze financiële belangen respectievelijk bezit van of transacties in effecten, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken, moeten worden gemeld.

Artikel 3

Melding van de financiële belangen door ambtenaren die een functie bekleden als genoemd in artikel 1, vindt schriftelijk plaats bij de gemeentesecretaris.

Artikel 4

De melding omvat:

  • a. de functie die de ambtenaar bekleedt bij de gemeente Stadskanaal;
  • b. de financiële belangen respectievelijk bezit van en transacties in effecten, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken. Voorbeelden: bezit van effecten, vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond, financiële deelneming in ondernemingen;
  • c. de ingangsdatum van de financiële belangen.

Artikel 5

De gemelde financiële belangen worden centraal geregistreerd door het team administratie/p en o en bewaard in het persoonsdossier van de betreffende ambtenaar.

Artikel 6

De ambtenaar als bedoeld in artikel 1 is verplicht, op verzoek van het college of de gemeentesecretaris, nadere gegevens te verstrekken over het financiële belang of het bezit van en transacties in effecten.

Artikel 7

De ambtenaar als bedoeld in artikel 1 is verplicht wijzigingen te melden overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3 en 4.

Artikel 8

Ambtenaren die op grond van deze regeling niet verplicht zijn om hun financiële belangen te melden, kunnen dat op vrijwillige basis doen.

Artikel 9

[ vervallen ]

Artikel 10

[ vervallen ]

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2018

De raad

de heer K. Willemsmevrouw F.T de Jonge

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven