Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Regeling ontgravingen gemeente Stadskanaal 1999 » 16-09-1999

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Regeling ontgravingen gemeente Stadskanaal 1999

Deze regeling is in werking getreden op 16-09-1999.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Regeling ontgravingen gemeente Stadskanaal 1999
Citeertitel Regeling ontgravingen gemeente Stadskanaal 1999
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen m.b.t. de regeling

De datum van bekendmaking van deze regeling is achteraf bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Telecommunicatieverordening gemeente Stadskanaal 1999, art. 4, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
16-09-1999 nieuwe regeling 31-08-1999
De Nieuwsbode, 08-09-1999
BW, 31-08-1999, 18
 • * Als regel geldt, dat ontgravingen uitsluitend worden toegestaan in bermen buiten de verhardingen van wegen en voetpaden. Slechts indien dit onmogelijk is, kan hiervan worden afgeweken; in geval van verschil van inzicht hieromtrent, beslist het college van burgemeester en wethouders.
  Loopt een ontgraving evenwijdig aan een verharding, dan moet de afstand tussen de kant van deze verharding en de insteek van de ontgraving ten minste even groot zijn als de diepte van de ontgraving.
  Loopt een ontgraving langs een bomenrij, dan moet een afstand tussen de bomen en de insteek van de ontgraving in acht worden genomen overeenkomstig het advies van een terzake deskundige.
 • * Aanvulling mag uitsluitend geschieden met schoon zand; indien andere grondsoorten dan schoon zand worden ontgraven, dan moeten deze worden afgevoerd en moet schoon zand voor de aanvulling worden aangevoerd. Alle aanvullingen moeten voldoende worden aangetrild in lagen van 30 cm.
  Ontgravingen in bermen en dergelijke moeten na aanvulling steeds worden afgedekt met een laag teelaarde als voor de ontgraving aanwezig was met een minimale dikte van 5 cm en een overhoogte van 2,5 cm. Bij ontgravingen in gazons moet de graszode vooraf zorgvuldig worden gelicht en opgeslagen. Deze zoden worden zo spoedig mogelijk weer aangebracht; tijdens droogteperioden kunnen bijzondere maatregelen worden voorgeschreven.
 • * Herstel van bestrating en verharding wordt uitsluitend verricht door een door de gemeente aan te wijzen aannemer en voor rekening van de aanvrager, waarbij gebroken of beschadigd materiaal wordt afgevoerd en door nieuw vervangen. Reeds voor aanvang van het werk gebroken of beschadigd materiaal wordt niet berekend. De "straatwerkregeling PTT-VNG" is van toepassing.
 • * De gehele uitvoering moet in zo kort mogelijke tijd geschieden, in het bijzonder daar waar verkeersbelemmeringen zouden kunnen optreden. De aanvrager verplicht zich de gemeente per omgaande in kennis te stellen van het gereedkomen van aanvullingen.
 • * In voorkomende gevallen worden vorenstaande algemene bepalingen aangevuld met specifieke aanwijzingen.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 1999.
[ "21 augustus 1999" moet zijn "31 augustus 1999" ]

Burgemeester en wethouders

loco-secretaris, burgemeester

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven