Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Regeling outplacement gewezen wethouders » 28-08-1995

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Regeling outplacement gewezen wethouders

Deze regeling is in werking getreden op 28-08-1995.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Regeling outplacement gewezen wethouders
Citeertitel Regeling outplacement gewezen wethouders
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp personeel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 149 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
28-08-1995 01-07-1995 nieuwe regeling 28-08-1995
Geen
R 4815

De Raad der gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 18 augustus 1995, nr. R 4815;

gelezen de circulaire van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 7 maart 1995, kenmerk ARZ/501848;

gelet op artikel 147 in de Gemeentewet;

gezien het advies van de Commissie ABM d.d. 4 juli 1995;

besluit:

vast te stellen de volgende "Reqeling outplacement qewezen wethouders".

Artikel 1 Begripsbepalingen

a. belanghebbende:
hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van de bepalingen in de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders;
b. outplacementbureau:
bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten bij de Nederlandse organisatie voor outplacement en loopbaanbegeleiding.

Artikel 2 Toekenning van outplacementfaciliteiten

  • 1. Burgemeester en Wethouders besluiten op aanvragen omtrent de toekenning van outplacementfaciliteiten.
  • 2. De kosten van de outplacementfaciliteiten komen voor rekening van de gemeente. Burgemeester en Wethouders sluiten daartoe een schriftelijke overeenkomst met het outplacementbureau.
  • 3. Eventuele reis-, verblijf- en verwervingskosten komen voor rekening van belanghebbende.

Artikel 3 Maximale toekenningsduur

De outplacement faciliteiten worden toegekend voor de periode van ten hoogste één jaar.

Artikel 4 Uitleg regeling

In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd een voorziening te treffen.

Artikel 5 Slotbepaling

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling outplacement gewezen wethouders" en treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 juli 1995.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 augustus 1995.

De raad voornoemd,

De Secretaris, De Voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven