Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Regeling uitruil eindejaarsuitkering tegen de tegemoetkoming kosten woon werkverkeer griffie » 19-01-2019

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Regeling uitruil eindejaarsuitkering tegen de tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer griffie

Versie geldig vanaf 19-01-2019 tot 01-01-2020.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Regeling uitruil eindejaarsuitkering tegen de tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer griffie
Citeertitel Regeling uitruil eindejaarsuitkering tegen de tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer griffie
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
01-01-2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp personeel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling is vervallen wegens het in werking treden van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren externe site.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst griffie (CAR-UWO griffie)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2020 vervallen van rechtswege
19-01-2019 nieuwe regeling 17-12-2018
Gemeenteblad, nr. 11787, 18-01-2019 externe site
UIT-18024327

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 30 november 2018, nr. /UIT-18024327;

besluit:

Vast te stellen de navolgende Regeling uitruil eindejaarsuitkering tegen de tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer griffie.

Artikel 1

Ambtenaren in dienst van de gemeente Stadskanaal kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten voor het regelmatig reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling.

Artikel 2

De ambtenaar kan alleen gebruik maken van de tegemoetkoming uit artikel 1, indien op grond van artikel 4a: 3 van de CAR gebruik wordt gemaakt van het uitwisselen van de eindejaarsuitkering tegen die tegemoetkoming.

Artikel 3

Er is sprake van het doorgaans heen en weer reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling, indien de ambtenaar de arbeidsplaats op jaarbasis tenminste 150 dagen bezoekt (dit is 70% van 214).

Voor een werknemer die in deeltijd werkt of een aantal dagen per week naar een vaste arbeidsplaats reist, wordt deze regeling naar evenredigheid toegepast.

Artikel 4

Voor het bepalen van de enkele reisafstand wordt gebruikgemaakt van de routeplanner Europa van de ANWB externe site, waarbij de afstand wordt berekend aan de hand van de kortste route.

Artikel 5

1. Gebruikmaking van eigen vervoermiddel.

Voor het bepalen van een vaste belastingvrije tegemoetkoming per maand wordt uitgegaan van de volgende factoren:

  • - aantal reguliere werkdagen per jaar: 260;
  • - gemiddeld aantal werkdagen in verband met kortstondige afwezigheid: 46;
  • - aan de totale reisafstand (heen- en terugreis) is géén maximum gesteld
    (norm per: 1 januari 2007).

De toegestane belastingvrije tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer bedraagt op jaarbasis: 214 (260 – 46) x totale reisafstand x € 0,19 (norm per: 1 januari 2007).

Bij het berekenen van de toegestane belastingvrije tegemoetkoming per maand, dient de tegemoetkoming op jaarbasis te worden gedeeld door 12.

In de volgende situaties moet de 214 dagen naar evenredigheid worden toegepast:

  • - de ambtenaar werkt op minder dan vijf dagen per week;
  • - de dienstbetrekking begint of eindigt in de loop van het kalenderjaar;
  • - de reisafstand wijzigt door bijvoorbeeld een overplaatsing of verhuizing.

2. Gebruikmaking van het openbaar vervoer.

Indien de ambtenaar reist per openbaar vervoer, worden de daadwerkelijke kosten vergoed. De originele vervoersbewijzen dienen te worden overlegd.

Artikel 6

Van kortstondige afwezigheid is sprake als een afwezigheid van maximaal zes aaneensluitende weken in redelijkheid is te verwachten. Bij deze kortstondige afwezigheid wordt de belastingvrije tegemoetkoming woon-werkverkeer doorbetaald.

Artikel 7

Op het moment dat langdurige afwezigheid in redelijkheid is te voorzien, wordt de reiskostentegemoetkoming van de lopende en de eerstvolgende kalendermaand nog onbelast vastgesteld overeenkomstig bovengenoemde systematiek. Daarna wordt een onbelaste tegemoetkoming vastgesteld met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand waarop de ambtenaar weer aanwezig is

Artikel 8

Het college van Burgemeester en Wethouders is bevoegd om in gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, een voorziening te treffen.

Artikel 9

[ vervallen ]

Artikel 10

Deze regeling is van kracht indien en voor zover het op grond van wetgeving, jurisprudentie of beleidsregel van de Staatssecretaris van Financiën mogelijk is de eindejaarsuitkering uit te ruilen tegen een onbelaste tegemoetkoming in de reiskosten voor woon-werkverkeer.

Artikel 11

[ vervallen ]

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2018

De raad

de heer K. Willemsmevrouw F.T de Jonge

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven