Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Regeling vergoeding consignatiediensten

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Regeling vergoeding consignatiediensten

Versie geldig vanaf 17-12-2002 tot 01-01-2016.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Regeling vergoeding voor consignatiediensten
Citeertitel Regeling vergoeding consignatiediensten
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
01-01-2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp personeel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

In deze regeling wordt de op 28 augustus 1978 vastgestelde "Regeling voor het toekennen van een beloning voor het verrichten van wachtdiensten in verband met gladheidsbestrijding" ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 160 externe site
  2. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst, 15:1:10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2016 intrekking 17-11-2015
Gemeenteblad, nr. 119368, 11-12-2015 externe site
BW, 17-11-2015, nr. 3
17-12-2002 01-01-2001 nieuwe regeling 17-12-2002
Geen
BW, 17-12-2002, 10

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

gelet op het bepaalde in artikel 15:1:10 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst;

gelet op het gevoerde overleg met de Commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 25 november 2002, welk overleg tot overeenstemming heeft geleid;

gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet;

besluiten:

vast te stellen de navolgende:

"Regeling vergoeding voor consignatiediensten".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a. Ambtenaar:
de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR).
b. Consignatie:
het zich buiten de voor zijn/haar betrekking vastgestelde werktijden ter beschikking houden om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.

Artikel 2 Vergoeding consignatiedienst

  • 1. Aan de ambtenaar die buiten de werktijdenregeling, als bedoeld in de artikelen 4:1 en 4:2 van de CAR/UWO van de gemeente Stadskanaal, ingevolge een schriftelijke aanwijzing van burgemeester en wethouders zich regelmatig of vrij regelmatig bereikbaar en beschikbaar moet houden teneinde bij oproep arbeid te gaan verrichten, wordt een toelage toegekend.
  • 2. Voor de ambtenaar die een bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst verricht, bedraagt de vergoeding:
    • - 50% van het uurloon, behorende bij het maximum van schaal 7 bij doordeweekse dagen;
    • - 125% van het uurloon, behorende bij het maximum van schaal 7 bij een zaterdag of zondag en feestdagen;
    • - 500% van het uurloon, behorende bij het maximum van schaal 7 bij een volle week.

Artikel 3 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze verordening niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders een bijzondere voorziening.

Artikel 4 Slotbepaling

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling vergoeding consignatiediensten" en treedt in werking op 1 januari 2001 onder gelijktijdige intrekking van de op 28 augustus 1978 vastgestelde "Regeling voor het toekennen van een beloning voor het verrichten van wachtdiensten in verband met gladheidsbestrijding".

Aldus besloten op 17 december 2002.

Burgemeester en wethouders

K.J. Havinga J.J. Stavast

secretaris burgemeester

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven