Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Regeling vergoeding reiskosten griffie » 19-01-2019

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Regeling vergoeding reiskosten griffie

Deze regeling is in werking getreden op 19-01-2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Regeling vergoeding reiskosten griffie
Citeertitel Regeling vergoeding reiskosten griffie
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp personeel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst griffie (CAR-UWO griffie)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
19-01-2019 nieuwe regeling 17-12-2018
Gemeenteblad, nr. 11800, 18-01-2019 externe site
UIT-18024327

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 30 november 2018, nr. /UIT-18024327;

besluit:

Vast te stellen de navolgende Regeling vergoeding reiskosten griffie.

Richtlijnen vergoeding dienstreizen

  • 1. De medewerker die zich in opdracht van de dienst moet verplaatsen, maakt daarvoor gebruik van het openbaar vervoer. De vergoeding vindt plaats aan de hand van de overlegde bewijsstukken van bus- en/of treinvervoer (2e klasse) en indien nodig aanvullend taxivervoer.
  • 2. Indien het reisdoel dat gelegen is binnen een afstand van 50 kilometer vanaf het gemeentehuis in Stadskanaal niet of niet doelmatig met het openbaar vervoer kan worden bereikt en er ook geen dienstauto beschikbaar is, wordt de dienstreis afgelegd per eigen middel van vervoer tegen een vergoeding van € 0,37 bruto per kilometer, waarvan € 0,19 fiscaal onbelast toegekend wordt.
  • 3. Indien het reisdoel gelegen is op een afstand van 50 kilometer of meer, vanaf het gemeentehuis in Stadskanaal en niet doelmatig met het openbaar vervoer te bereiken is (hoewel er wel een treinverbinding aanwezig is) en er ook geen dienstauto beschikbaar is, dan wordt een vergoeding verstrekt voor het gebruik van de eigen auto naar het dichtstbijzijnde NS-station à € 0,37 bruto (waarvan € 0,19 onbelast) per kilometer en voor de resterende afstand, de vergoeding van € 0,09 netto per kilometer (gebaseerd op openbaar vervoer), ook al wordt de volledige dienstreis per eigen auto ondernomen.
  • 4. Indien het reisdoel gelegen op een afstand van 50 kilometer of meer, vanaf het gemeentehuis in Stadskanaal, niet met het openbaar vervoer kan worden bereikt, wordt aan degene die het eigen middel van vervoer beschikbaar stelt een vergoeding van € 0,37 bruto per kilometer toegekend, waarvan € 0,19 fiscaal onbelast toegekend wordt, mits er geen dienstauto beschikbaar is.

Toestemming

Slechts indien de dienstreis absoluut noodzakelijk is en het reisdoel niet of niet doelmatig met het openbaar vervoer kan worden bereikt en er ook geen dienstauto beschikbaar is, mag gebruik worden gemaakt van de eigen auto. Bij het gebruik van de eigen auto volgens de bovenstaande richtlijnen, is vooraf verkregen toestemming van de leidinggevende nodig om in aanmerking te kunnen komen voor de maximaal onbelaste kilometervergoeding.

Carpoolen

Als op grond van doelmatigheid met meerdere personen in de auto wordt gereisd in het kader van een dienstreis, heeft in deze situatie alleen degene die het eigen vervoermiddel beschikbaar stelt recht op de kilometervergoeding van € 0,37 bruto, waarvan € 0,19 onbelast, over het totaal af te leggen traject.

Sollicitanten

Naast de hierboven genoemde vergoeding wegens dienstreizen worden aan opgeroepen sollicitanten reiskosten vergoed. Sollicitanten kunnen een declaratie indienen, waarbij trein- en/of buskaartjes worden overlegd. Wanneer gebruik van het openbaar vervoer niet mogelijk of ondoelmatig is, wordt bij gebruik van de eigen auto € 0,19 netto per kilometer vergoed.

Stagiairs

Bij de reiskostenvergoeding voor stagiairs is het uitgangspunt dat de tarieven van het openbaar vervoer worden gehanteerd (€ 0,09 netto per kilometer). Wanneer gebruik van het openbaar vervoer niet mogelijk of ondoelmatig is en er ook geen dienstauto beschikbaar is, wordt bij gebruik van de eigen auto € 0,09 netto per kilometer vergoed. Stagiairs die beschikken over een OV-kaart kunnen geen aanspraak maken op een reiskostenvergoeding.

Verhuizing en woon-werkverkeer

Medewerkers die binnen een straal van 15 kilometer, gerekend vanaf het gemeentehuis in Stadskanaal, gaan wonen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Een tijdelijke vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer op basis van het openbaar vervoer wordt verstrekt gedurende de overbruggingsperiode, tot de verhuizing heeft plaatsgevonden. Deze periode waarin reiskosten worden vergoed duurt maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van indiensttreding, ongeacht of dit een aanstelling voor onbepaalde tijd betrof of een tijdelijke aanstelling op grond van een jaar proeftijd met de intentie tot omzetting naar een vast dienstverband. De reiskostenvergoeding op basis van het openbaar vervoer, houdt in dat medewerkers een aangeschafte OV-kaart kunnen declareren of een vergoeding ontvangen van € 0,09 netto per kilometer.

Dienstreis én woon-werkverkeer

Als de leidinggevende van oordeel is, dat het gebruik van een eigen auto voor het vervoer tussen woning en de werkplek noodzakelijk is, omdat de medewerker dezelfde dag vanuit de werkplek moet reizen in opdracht van de dienst, kan er een kilometervergoeding worden verleend van € 0,37 bruto, waarvan € 0,19 onbelast toegekend wordt. Voor de vergoeding van reiskosten geldt dat de plaats van tewerkstelling het beginpunt en het eindpunt is van de dienstreis. Echter, indien op de heen- of de terugreis de plaats van tewerkstelling niet wordt bezocht en er dus rechtstreeks gereisd wordt naar de dienstreisbestemming, dan kan de woning van de medewerker of een andere verblijfsplaats als beginpunt respectievelijk eindpunt worden aangemerkt.

[ Inwerkingstredingsdatum wijziging vervallen ]

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2018

De raad

de heer K. Willemsmevrouw F.T de Jonge

raadsgriffier voorzitter

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven