Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Regeling vergoeding voor het maken van aansluitingen op het gemeenteriool » 01-03-2003

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Regeling vergoeding voor het maken van aansluitingen op het gemeenteriool

Deze regeling is in werking getreden op 01-03-2003.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Regeling vergoeding voor het maken van aansluitingen op het gemeenteriool
Citeertitel Regeling vergoeding voor het maken van aansluitingen op het gemeenteriool
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 160 externe site

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-03-2003 nieuwe regeling 25-02-2003
-
BW, 25-02-2003, 7

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Gelet op de prijswijzigingen per 1 januari 2003;

besluiten:

de vergoeding voor het maken van aansluitingen op het gemeenteriool als volgt vast te stellen:

 • I. De vergoeding is voor het verrichten van de daaraan verbonden werkzaamheden en voor het beschikbaar stellen van de te verwerken materialen.
 • II. De vergoeding voor een aansluiting bedraagt € 535,50 vrij van BTW, per gebouw of zelfstandige woon- c.q. bedrijfseenheid.
 • III. De vergoeding genoemd onder II is van toepassing op aansluitingen die:
  • a. een doorsnede hebben van maximaal 160 millimeter;
  • b. op een bestaand vrij-verval-riool worden aangesloten;
  • c. een afstand hebben van de aansluitput tot het hart van het riool van maximaal 5 meter; is de afstand vanaf het hoofdriool naar de erfgrens meer dan 5 meter, dan zijn de extra kosten € 24,60 per meter.
  • d. wat de eventuele op te breken bestrating betreft, uit een open verharding bestaat.
 • IV. Indien voor één zelfstandige woon- c.q. bedrijfseenheid een aansluiting moet worden gemaakt die niet voldoet aan de bepalingen genoemd onder III, worden de begrote kosten in rekening gebracht. Indien in een gebouw een aantal ruimten is ondergebracht, die dienen tot afzonderlijke bewoning c.q. uitoefenen van enig bedrijf, geldt voor elk van deze ruimten het tarief genoemd onder II.
 • V. Dit besluit wordt niet toegepast bij aansluitingen in een exploitatiegebied, waar de kosten reeds in de grondprijs zijn opgenomen.

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2003.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 februari 2003.

de secretaris, de burgemeester,

K.J. Havinga J.J. Stavast

Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven