Sla de springlinks over en ga naar de sitenavigatie

U bent hier: Regelingen » Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015 » 27-03-2015

Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel »

Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015

Deze regeling is in werking getreden op 27-03-2015.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie gemeente Stadskanaal
Officiële naam van de regeling Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015
Citeertitel Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015
Deze versie is geldig tot
(als de vervaldatum is vastgesteld)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Stadskanaal 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen externe site
 2. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Stadskanaal 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum
inwerkingtreding
Terugwerkende
kracht t/m
Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
27-03-2015 06-01-2014 nieuwe regeling 17-02-2015
Gemeenteblad, nr. 25762, 26-03-2015 externe site
BW, 17-02-2015, nr. 16

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

gelet op de Wet basisregistratie personen externe site en op de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Stadskanaal 2015;

besluiten:

vast te stellen het navolgende "Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015":

Artikel 1. Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1. Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen externe site, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Stadskanaal worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken.
 • 2. De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie.
 • 3. De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 • 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Stadskanaal en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Stadskanaal was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente.
 • 2. Over een ingezetene van de gemeente Stadskanaal kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.
 • 3. De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.
 • 4. De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot, dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3. Aanwijzing gewichtige maatschappelijk belang en categorieën derden

 • 1. Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van dit reglement.
 • 2. Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 februari 2015.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden mevrouw B.A.H. Galama

secretaris burgemeester

Bijlage 1

Lijst van organen van de gemeente Stadskanaal met een raadpleegmogelijkheid.

Behorend bij artikel 1, lid 3 van het Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015.

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Stadskanaal hebben rechtstreekse toegang tot de Basisregistratie personen.

Organisatieonderdeel Wettelijk kader Gegevensset
Afdeling Dienstverlening Wet Basisregistratie personen externe site, Kieswet externe site, besluit Burgerlijke Stand externe site, Burgerlijk Wetboek externe site, nationaliteitswetgeving externe site, Wet op de lijkbezorging externe site, Wet justitiële documentatie externe site, Vreemdelingenwet externe site, Paspoortwet externe site en regelgeving rijbewijzen externe site. Alle gegevens op PL en verwijsgegevens.
Afdeling Middelen (belastingen) Artikel 216 van de Gemeentewet externe site, Invorderingswet externe site en Gemeentelijke WOZ verordening. Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB) Wet milieubeheer externe site, Wet verontreiniging Oppervlaktewater externe site, Woningwet externe site, Algemene Plaatselijke Verordening en het Burgerlijk Wetboek externe site. Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.
Afdeling Maatschappelijke Zaken Participatiewet externe site, Bureau Opvang Nieuwkomers, Wet maatschappelijke ondersteuning externe site, Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal, Jeugdwet externe site, Verordening jeugdhulp Stadskanaal, artikel 19 van de Leerplichtwet externe site en artikel 3 van de Leerplichtregeling 1995 externe site. Persoonsgegevens, oudergegevens, huwelijksgegevens, kindergegevens, overlijdensgegevens, verblijfplaatsgegevens, reisdocumentgegevens, verblijfstitelgegevens, afnemersindicaties nationaliteitsgegevens en verwijsgegevens.

De verantwoordelijke (= het college van burgemeester en wethouders) kan, indien noodzakelijk, nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alle afnemers die een orgaan zijn van de gemeente beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

Lijst met organen van de gemeente waaraan gegevens worden verstrekt uit de Basisregistratie Personen door middel van selectie of spontane verstrekkingen.

Organisatieonderdeel Waarvoor Gegevensset
Afdeling Middelen (belastingen) Uitvoering belastingwetgeving, vastgoedadministratie. Mutatiegegevens: binnengemeentelijke adreswijzigingen, vervolginschrijvingen (vestiging uit een andere gemeente), vervolguitschrijvingen (vertrekken naar een andere gemeente), immigraties (vestiging uit buitenland), emigraties (vertrek naar buitenland), huwelijken/partnerschappen, ontbinding huwelijk/partnerschappen, overlijden, wijziging in persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam en naamgebruik).
Afdeling Maatschappelijke Zaken (leerplicht) Uitvoering leerplichtwet externe site. Mutatiegegevens: binnengemeentelijke adreswijzigingen, vervolginschrijvingen (vestiging uit andere gemeente), vervolguitschrijvingen (vertrekken naar een andere gemeente), immigraties (vestiging uit buitenland), emigraties (vertrek naar buitenland), geboorten, overlijden, wijziging in persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam en naamgebruik).
Afdeling Maatschappelijke Zaken (inburgering) Uitvoering Wet Inburgering externe site Mutatiegegevens: binnengemeentelijke adreswijzigingen, vervolginschrijvingen (vestiging uit andere gemeente), vervolguitschrijvingen (vertrekken naar een andere gemeente), immigraties (vestiging uit buitenland), emigraties (vertrek naar buitenland), geboorten, huwelijken/partnerschappen, ontbinding huwelijk/partnerschappen, overlijden, wijziging in persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam en naamgebruik).

Lijst van organen van de gemeente waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt.

Registratie Waarvoor Gegevensset
Key2Datadistributie Diverse gemeentelijke taken. Alle gegevens op PL en verwijsgegevens.

Bijlage 2

Lijst van vrije derden waaraan gegevens worden verstrekt.

Behorend bij artikel 3 van het Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015.

De verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 van de Wet basisregistratie personen externe site verzocht heeft om geheimhouding.

Beperkte set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wet basisregistratie personen externe site kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Gewichtig maatsch. belang Categorie derde BRP
Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden van inwoners, tegengaan analfabetisme Bibliotheek (geen onderdeel van de gemeente)
Het dienen van een Nederlands publiek belang Buitenlandse EU-overheden
Het dienen van een Nederlands publiek belang Buitenlandse niet EU-overheden (met passend beschermingsniveau artikel 76 van de Wet Bescherming persoonsgegevens externe site)
Het dienen van een Nederlands Publiek belang Buitenlandse rechtspersonen (voorbeeld: instellingen voor sociale zorg en zekerheid)
Opsporen van nabestaanden in verband met begraven of cremeren van inwoners van de gemeente Crematoria, begraafplaatsen (niet gemeentelijke)
Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed Culturele organisaties
Fondsverwerving goede doelen Fondsverwervende organisaties
Maatschappelijke dienstverlening Instellingen/organisaties die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van
Algemene/geestelijke gezondheidszorg Instellingen/organisaties die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van
Kinderopvang Instellingen/organisaties die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van
Jeugdwelzijnswerk Instellingen/organisaties die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van
Ouderenzorg Instellingen/organisaties die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van
Gehandicaptenzorg Instellingen/organisaties die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van
Werkvoorziening Instellingen/organisaties die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van
Bevorderen culturele en maatschappelijke vaardigheden van inwoners Kerken (niet zijnde de SILA)
Schuldhulpverlening Kredietbank (privaatrechtelijk, bijvoorbeeld een stichting)
Bevorderen inburgering Inburgeringsbureaus (niet gemeentelijk)
Migrantenhulp Migrantenorganisaties
Het dienen van een Nederlands publiek belang Natuurlijke personen
Bevorderen onderwijs Onderwijsinstellingen
Ouderenondersteuning Ouderenorganisaties
Onderlinge hulp patiënten Patiëntenverenigingen
Bevorderen pensioenen Pensioenfondsen
Bevorderen belangenbehartiging Plaatselijke afdelingen van politieke partijen
Bevordering verslavingszorg Reclassering/verslaafdenzorg
Bevorderen sportgezondheid Sportorganisaties en verenigingen
Bevorderen van de zelfredzaamheid Thuiszorgorganisaties
Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of filantropisch doel Instellingen/organisaties die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van
Bevorderen individuele en collectieve belangen Vakorganisaties
Bevorderen Vrouwenwelzijn Vrouwenorganisaties
Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude. De bijhouding van de huurdersadministratie Woningbouwverenigingen/woningcorporaties
Voor het uitoefenen van patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en het innen van rekeningen in verband met die zorg Ziekenhuizen
Sla de sitenavigatie over en ga naar de hoofdinhoud »
Terug naar boven Terug naar boven